EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Н. С. Пугачова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.165

УДК: 338.43:338.439.22

Н. С. Пугачова

ЕКОНОМІЧНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У контексті схваленої всесвітніми самітами Генеральної концепції еколого-економічно сталого розвитку, одну з ніш у процесі екологізації аграрного виробництва займає органічне сільське господарство, під яким розуміється виробничо-економічна система, в якій культивуються аграрні екологізовані галузеві технології, що забезпечують в пріоритетному порядку природний хід ведення аграрного виробництва, що виключає або мінімізує використання хімічних добрив, пестицидів, регуляторів росту і хімічних кормових добавок.
Вирішенню актуальних проблем екологізації, безумовно, буде сприяти, з одного боку відповідальність господарюючих суб'єктів, чи фермерське господарство, кооператив, велика корпорація, в тому числі сімейна, та інші форми, що динамічно забезпечують весь комплекс робіт щодо переходу на екологічно виправдані методи виробництва. З іншого — розумна державна та міждержавна політика щодо регулюванню і підтримці заходів, що вживаються господарюючими суб'єктами щодо якісної зміни парадигм розвитку і застосовуваних технології, що часто супроводжується і серйозним господарським ризиком в умовах ринкової конкуренції, і необхідності подолання інерційності традиційно використовуваних інтенсивних аграрних технології, і вироблення невідкладних непорушних критеріїв по підтримці життєздатності функціонуючої господарської системи, що загалом має матеріалізуватися в зростанні частки виробництва екологічно чистої здорової їжі. В цьому плані примітний досвід країн Європейського Союзу, які проводять єдину аграрну політику, які є на сьогодні лідерами у виробництві екологічно чистої продукції при одночасно послідовно проведеної політиці жорсткого контролю питань, пов'язаних з поширенням генетично-модифікованих організмів, культивування трансгенних культур, виробництва і споживання ГМО.

Ключові слова: сталий розвиток; екологізація; аграрне виробництво; інституції; економічний механізм; державна політика.

Література

1. Антология экономической классики: в 2 т. / Сост. И.А. Столяров. М.: Эконов, 1991. Т. 1. С. 158.
2. Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции ООН. Рио-де-Жанейро. 2012 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.uncsd2012.org
3. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 р. № 1877-IV // Офіційний вісник України. — 2004. — № 30, Т. 1. — Ст. 1987.
4. Гейдт О.П. Еколого-економічні проблеми аграрного виробництва в регіоні та напрями їх вирішення [Електронний ресурс] / О.П. Гейдт // Ефективна економіка. — 2011. — № 12. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
5. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності: [монографія] / О.В. Прокопенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 395 с.
6. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
7. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект-2017. 112 с. https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_ v06-optimized.pdf
8. Крутякова В.І., Харічков С.К. Екологізація як складова стратегії переходу України до сталого розвитку. Цілі збалансованого розвитку для України: матеріали Міжнародної конференції" (м. Київ, 18—19 червня 2013 р.). К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. 491 с. С. 280—286.
9. Вахлакова В.В. Інструменти управлінського супроводу екологізації діяльності промислового підприємства. Економіка і регіон. 2016. № 1. С. 38—46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2016_1_8

N. Puhachova

ECONOMIC AND INSTITUTIONAL PREREQUISITES FOR GREENING AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The state of the economy of the agricultural sector, which developed in the first half of the 20th century in many countries of the world, objectively required the transition to intensive management methods with extensive use of chemical means and land reclamation. However, they were used unilaterally, to obtain economic results, but to the detriment of the environment, which led to anthropogenic destructive consequences: soil degradation, reduced fertility and, as a result, to a deterioration in the quality of products and the state of the environment.
In the context of the general concept of ecological and economic sustainable development approved by world summits, one of the niches in the process of greening agricultural production is occupied by organic agriculture, which is understood as a production and economic system in which agricultural ecologized industry technologies are cultivated, providing priority for the natural course of agricultural production, eliminating or minimizing the use of chemical fertilizers, pesticides, growth regulators and chemical feed additives.
The solution of current problems of greening, of course, will contribute, on the one hand, to the responsibility of economic entities, whether it is a farm, a cooperative, a large corporation, including a family one, and other forms that dynamically provide the entire range of work on the transition to environmentally justified production methods. On the other hand — reasonable state and Interstate policies to regulate and support the measures taken by economic entities regarding the qualitative change of development paradigms and Applied Technology, which is often accompanied by serious economic risk in market competition, and the need to overcome the inertia of traditionally used intensive agricultural technologies, and the development of urgent unshakable criteria for maintaining the viability of a functioning economic system, which, ultimately, should materialize in an increase in the share of production of environmentally friendly healthy food. In this regard, the experience of the European Union countries that implement a single agricultural policy is noteworthy, which today are leaders in the production of environmentally friendly products with a consistent policy of strict control of issues related to the spread of genetically modified organisms, the cultivation of trans-gene crops, the production and consumption of GMOs.

Keywords: sustainable development; Greening; agricultural production; institutions; economic mechanism; state policy.

References

1. Stoljarov, I.A. (1991), Antologija jekonomicheskoj klassiki [Anthology of economic classics], Jekonov, Moscow, Russia.
2. The official website of the United Nations (2012), "The future we want. Final document of the UN Conference. Rio de Janeiro", available at: http://www.uncsd2012.org (Accessed 04 December 2020).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "On state support for Agriculture of Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 30, pp. 1987.
4. Hejdt, O.P. (2011), "Ecological and economic problems of agricultural production in the region and directions for their solution", Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 6 December 2020).
5. Prokopenko, O.V. (2010), Sotsial'no-ekonomichna motyvatsiia ekolohizatsii innovatsijnoi diial'nosti [Socio-economic motivation for greening innovation activities], SumDU, Sumy, Ukraine.
6. State statistics service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 6 December 2020).
7. United Nations Development Programme (2017), "Sustainable development strategy of Ukraine until 2030" available at: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf (Accessed 6 December 2020).
8. Krutiakova, V.I. and Kharichkov, S.K. "Greening as a component of Ukraine's transition strategy to sustainable development", Tsili zbalansovanoho rozvytku dlia Ukrainy [Balanced development goals for Ukraine], Mizhnarodna konferentsiia [International Conference], Tsentr ekolohichnoi osvity ta informatsii, Kyiv, Ukraine.
9. Vakhlakova, V.V. (2016) "Management support tools for greening the activities of an industrial enterprise", Ekonomika i rehion, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2016_1_8 (Accessed 6 December 2020).

№ 24 2020, стор. 165 - 170

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 30

Відомості про авторів

Н. С. Пугачова

асистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

N. Puhachova

Assistant of the Department of economics theory and intellectual property, Polissia National University

ORCID:

0000-0002-9101-1148

Як цитувати статтю

Пугачова Н. С. Економічні та інституційні передумови екологізації аграрного виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 165–170. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.165

Puhachova, N. (2020), “Economic and institutional prerequisites for greening agricultural production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 165–170. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.165

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.