EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СЕРЕДОВИЩІ ТРАНСКОРДОННИХ АСИМЕТРІЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ
В. П. Приходько, В. О. Бобрик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.16

УДК: 339.477:351

В. П. Приходько, В. О. Бобрик

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СЕРЕДОВИЩІ ТРАНСКОРДОННИХ АСИМЕТРІЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Метою статті є дослідження розвитку міжрегіонального економічного співробітництва у середовищі транскордонних асиметрій у контексті сталого просторового розвитку.
У процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи узагальнення — для дослідження сутності й особливостей транскордонного співробітництва; метод систематизації — для визначення закономірностей формування та реалізації міжрегіонального економічного співробітництва; системний підхід — для визначення основних напрямів подолання транскордонних асиметрій у контексті сталого просторового розвитку.
Проаналізовано розвиток міжрегіонального економічного співробітництва у середовищі транскордонних асиметрій у контексті сталого просторового розвитку. Визначено, що сьогодні, попри окреслені пріоритети розвитку і основні заходи, на практиці існують ряд стримуючих перепон. Вони криються саме в транскордонних асиметріях (соціальних, технологічних і економічних потенціалів; інформаційних ресурсів; людського і соціального капіталу; інституційних правил, законів і процедур), що не дозволяють протягом тривалого періоду вирішити проблеми соціально-економічного розвитку, певну депресивність із низьким рівнем їх інтегративності.
За роки партнерства в реалізації міжрегіонального та транскордонного співробітництва українська сторона намагається інтегрувати його до цілісного, ретельно прорахованого механізму регіонального розвитку, що має базуватися на сталому просторовому підході та розвиненому інституційному підгрунті, давати довгостроковий стійкий ефект у вигляді гармонізованого комплексного розвитку держав і їх регіонів та забезпечувати поглиблення їх участі в міжнародних інтеграційних процесах.
Дослідження розвитку європейських та національних програм регіонального розвитку і міжрегіонального економічного співробітництва дозволило визначити важливу роль інституційної компоненти сталого просторового розвитку, що здійснює дієвий вплив на середовище транскордонних асиметрій.
Наукова новизна полягає у обгрунтуванні основних пріоритетів міжрегіонального економічного співробітництва у середовищі транскордонних асиметрій у контексті сталого просторового розвитку.
Отримані результати дослідження направлені на розвиток практики міжрегіонального економічного співробітництва у середовищі транскордонних асиметрій у контексті сталого просторового розвитку.

Ключові слова: транскордонні асиметрії; міжрегіональне співробітництво; програма; середовище; сталий просторовий розвиток.

Література

1. Про транскордонне співробітництво: Закон від 24.06.2004 р. № 1861-IV. База даних "Законодавство України". ВР України. URL: http//zakon2.rada.gov.ua
2. Приходько В.П. Міжнародна співпраця регіонів в контексті зближення України та ЄС: зовнішньоекономічні, інвестиційні та управлінські аспекти. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/1554
3. Україна в системі європейської інтеграції: монографія; навчальний посібник. М. Палінчак, В. Приходько, В. Химинець та ін. Ужгород: ТОВ "РІК-У", 2016. 344 с.
4. Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011—2015 роки: Постанова КМУ від 01.12.2010 р. № 1088. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1088-2010-%D0%BF#Text
5. Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016—2020 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 554. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF#Text
6. Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021—2027 роки: проект Постанови Кабінету Міністрів України / Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programy-rozvytku-transkordonnogo-spivrobitnycztva-na-2021-2027-roky/
7. Устич С., Оленські Й., Черпаль-Волян М., Цупер Я., Симчера А. Оптимізація транскордонної статистики. Ужгород, 2014. 194 с.
8. Гоблик В.В. Механізми становлення зовнішньоекономічних зв'язків у транскордонних регіонах в умовах європейської інтеграції України. Міжнародний науковий вісник. Вип. 3 (16). Ужгород, 2017. С. 135—157.
9. Prykhodko V. Clasters, industrial parks and logistic centers innovation instruments of cross-border cooperation. 2d European Forum on Cross-Border Cooperation in Wider Europe, Elblang, 2011.
10. Приходько В.П. Діючі режими інвестиційної діяльності як інструмент протидії спаду приватних та прямих іноземних інвестицій в Україну. СХІД: аналітично-інформаційний журнал. 2013. № 5 (125). С. 95—99.

V. Prikhodko, V. Bobryk

DEVELOPMENT OF INTERREGIONAL ECONOMIC COOPERATION IN THE ENVIRONMENT OF TRANSBORDION ASYMMETRES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE SPATIAL DEVELOPMENT

Summary

The aim of the article is to study the development of interregional economic cooperation in the environment of cross-border asymmetries in the context of sustainable spatial development.
In the process of research were used: general scientific methods, in particular: generalization methods — to study the essence and features of cross-border cooperation; systematization method — to determine the patterns of formation and implementation of interregional economic cooperation; system approach — to determine the main directions of overcoming transboundary asymmetries in the context of sustainable spatial development.
The development of interregional economic cooperation in the environment of cross — border asymmetries in the context of sustainable spatial development is analyzed. It is determined that today, despite the outlined development priorities and main measures in practice, there are a number of deterrents. They are hidden in cross-border asymmetries (social, technological and economic potential; information resources; human and social capital; institutional rules, laws and procedures), which do not allow for a long time to solve problems of socio-economic development, a certain depression with a low level of integrativeness..
Over the years of partnership in the implementation of interregional and cross-border cooperation, the Ukrainian side is trying to integrate it into a holistic, carefully calculated mechanism of regional development, based on a sustainable spatial approach and developed institutional framework, to give long-term sustainable effect. deepening their participation in international integration processes.
The study of the development of European and national programs of regional development and interregional economic cooperation allowed to determine the important role of the institutional component of sustainable spatial development, which has an effective impact on the environment of cross-border asymmetries.
The scientific novelty lies in the substantiation of the main priorities of interregional economic cooperation in the environment of cross-border asymmetries in the context of sustainable spatial development.
The results of the study are aimed at developing the practice of interregional economic cooperation in the environment of cross-border asymmetries in the context of sustainable spatial development.

Keywords: cross-border asymmetries; interregional cooperation; program; environment; sustainable spatial development.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "On cross-border cooperation", available at: http//zakon2.rada.gov.ua (Accessed 29 November 2020).
2. Prykhodko, V.P. (2014), "International cooperation of regions in the context of rapprochement of Ukraine and the EU: foreign economic, investment and management aspects", Analitychna zapyska, Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, available at: http://old2.niss.gov.ua/articles/1554 (Accessed 28 November 2020).
3. Palinchak, M. Prykhodko V. and Khymynets, V. (2016), Ukraina v systemi yevropeiskoi intehratsii [Ukraine in the system of European integration], TOV "RIK-U", Uzhhorod, Ukraine.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution "On approval of the State Program for the Development of Cross-Border Cooperation for 2011—2015", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1088-2010-%D0%BF#Text (Accessed 29 November 2020).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "On approval of the State Program for the Development of Cross-Border Cooperation for 2016—2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF#Text (Accessed 28 November 2020).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "On approval of the State program for the development of cross-border cooperation for 2021—2027: draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine", available at: https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programy-rozvytku-transkordonnogo-spivrobitnycztva-na-2021-2027-roky/ (Accessed 28 November 2020).
7. Ustych, S. Olenski, Y. Cherpal-Volian, M. Tsuper, Ya. and Symchera, A. (2014), Optymizatsiia transkordonnoi statystyky [Optimization of cross-border statistics], Uzhhorod, Ukraine.
8. Hoblyk, V.V. (2017), "Mechanisms of formation of foreign economic relations in cross-border regions in the conditions of European integration of Ukraine", Mizhnarodnyi naukovyi visnyk, vol. 3 (16), pp. 135—157.
9. Prykhodko, V. (2011), "Clasters, industrial parks and logistic centers innovation instruments of cross-border cooperation", 2d European Forum on Cross-Border Cooperation in Wider Europe, Elblang, Poland.
10. Prykhodko, V.P. (2013), "Current investment regimes as a tool to counter the decline in private and foreign direct investment in Ukraine", SKhID : analitychno-informatsiinyi zhurnal, vol. 5 (125), pp. 95—99.

№ 1 2021, стор. 16 - 21

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-01-21

Кількість переглядів: 539

Відомості про авторів

В. П. Приходько

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

V. Prikhodko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of International Economic Relations, Uzhhorod National University

ORCID:

0000-0002-1354-5195


В. О. Бобрик

аспірант, Ужгородський національний університет

V. Bobryk

Postgraduate student, Uzhgorod National University

ORCID:

0000-0002-2315-1376

Як цитувати статтю

Приходько В. П., Бобрик В. О. Міжрегіональне економічне співробітництво у середовищі транскордонних асиметрій в контексті сталого просторового розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 16–21. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.16

Prikhodko, V. and Bobryk, V. (2021), “Development of interregional economic cooperation in the environment of transbordion asymmetres in the context of sustainable spatial development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 16–21. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.