EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
А. П. Макаренко, Д. Ю. Левитська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.30

УДК: 657.6:657.44

А. П. Макаренко, Д. Ю. Левитська

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Для кожного підприємства, що стикається з дебіторською заборгованістю, у тому числі і для торгівельного, існує велика ймовірність того, що її не сплатять. Недосконалий облік дебіторської заборгованості або наявність безнадійної заборгованості приводять до заниження прибутку підприємства та підвищує ймовірність банкрутства. Виходячи з цього, підприємству необхідно проводити контроль обліку розрахунків з дебіторами, приділяючи велику увагу кожному процесу.
Метою статті є вдосконалення обліку та внутрішнього аудиту розрахунків з дебіторами.
Для вдосконалення обліку та внутрішнього аудиту на підприємстві було запропоновано скласти власні нормативи для аудиту на підставі Міжнародних стандартів аудит. Також запропоновано тести, план та програма аудиту, що допоможуть отримати більше інформації, та робочі документи — для зручного групування та повного відображення наданої інформації.
Основними завданнями проведення внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості є аналіз та оцінка організації та надійності системи внутрішнього контролю обліку дебіторської заборгованості; перевірка факторів, які впливають на збільшення заборгованості; виявлення рівня ризику виникнення дебіторської заборгованості; дослідження правильності, повноти та своєчасність відображення дебіторської заборгованості в обліку; надання консультації для подальшого покращення обліку заборгованості.
Запропоновані удосконалення обліку та внутрішнього аудиту допоможуть покращити організацію обліку дебіторської заборгованості загалом, а також попередити виникнення безнадійної дебіторської заборгованості.

Ключові слова: дебіторська заборгованість; резерв сумнівних боргів; аудит; облік; процедури; план; програма; робочі документи.

Література

1. П'ятигрець Г.С., Ніколайчук К.В. Шляхи удосконалення обліку дебіторської заборгованості. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту", 2017, № 13. С. 40—46. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/10178/1/Pyatigorets.pdf (дата звернення 15.11.2020).
2. Мальчевська О.П. Недоліки обліку дебіторської заборгованості підприємств України та напрями їх усунення. Науковий блог. Національний університет "Острозька академія". URL: https://naub.oa.edu.ua/2017/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0% BA%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BE%D1% 80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B7%D0% B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3/ (дата звернення 15.11.2020).
3. Сафінський В. Критерії розподілу дебіторської заборгованості. UHY Prostor LLC. Audit & Consalting Co. URL: https://www.uhy-prostor.com/blog/kriteriyi-rozpodilu-debitorskoyi-zaborgovanosti/ (дата звернення 16.11.2020).
4. Єлісєєва О., Гуня В., Бєлозерцев В. Проблеми обліку дебіторської заборгованості підприємств у контексті розвитку товарного кредитування. Економіст. 2012. № 11. С. 68—73. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econ_2012_11_17 (дата звернення 01.12.2020).
5. Степанова А. Для чого підприємству потрібен внутрішній аудит. Вісник МСФЗ. 2019. № 11. URL: https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ002031 ( дата звернення 01.12.2020).
6. Меліхова Т.О. Методичні засади проведення внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Агросвіт. 2019. № 9. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2875&i=2 (дата звернення 01.12.2020).
7. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Організація і методика аудиту: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2015. 190 с.
8. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Аудит: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 184 c.
9. Макаренко А. П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою. Економічний вісник університету. 2014. Вип. 22 (1). С. 85—95.
10. "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність": Закон України: № 2258-VIII редакція від 01.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text (дата звернення 25.11.2020).
11. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2018. 632 с.
12. Йовенко І. Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: важливі аспекти. Аудитор України. Методика та практика аудиту. 2015. № 4 (233). С. 30—35.
13. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту:навч. посіб. 3-е вид. К.: Каравела; 2006. С. 560.
14. Савченко В.Я., Зотов В.О., Кириленко С.А., Петрик О.А., Чумакова І.Ю. Аудит: навч.-метод посібник. Файловий архів студентів. URL: https://studfile.net/preview/5413026/ (дата звернення 01.12.2020).
15. Альошкіна Н. Розрахунок резерву сумнівних боргів: вам вирішувати — який метод обирати. Податки & Бухолік. 2017. № 21. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/march/issue-21/article-25948.html (дата звернення 25.11.2020).
16. Облік дебіторської заборгованості. Фінансовий облік. Конспект лекції. Bookwu.net. URL: http://bookwu.net/book_fininsovij-oblik_1105/5_3.-oblk-debtorskoi-zaborgovanost (дата звернення 25.11.2020).
17. Граковський Ю. Дебіторська заборгованість: особливості обліку. Вісник. Офіційно про податки. 2016. № 20 (878). URL: http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/9795 (дата звернення 30.11.2020).
18. Січ О. Претензія про сплату неустойки та її облік у заявника. Головбух. URL: https://www.golovbukh.ua/article/7378-pretenzya-pro-splatu-neustoyki-ta-oblk-u-zayavnika (дата звернення 30.11.2020).
19. Меліхова Т.О., Алексютіна Т.В. Розробка системи знаків виявлених помилок для удосконалення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками. Економічний форум. Луцьк: ЛНТУ, 2013. С. 391—396.
20. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Інформаційна база заповнення спрощеної звітності — інструмент управління та фінансової безпеки. Часопис економічних реформ. 2014. № 1. С. 26—32.
21. Подмешальська Ю.В., МеліховаТ.О., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 400 c.
22. Меліхова Т.О., Лукашова М.А. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6826 (дата звернення: 16.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.30
23. Макаренко А.П., Ахмєдова Д.В. Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості. Агросвіт. 2018. № 2. С. 45—51.
24. Меліхова Т. О. Методичні засади проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення ефективності діяльності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 10—17. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.10
25. Меліхова Т.О., Троян О.В., Бондаренко І.В. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з постачальниками для підвищення економічної безпеки підприємства. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 88—93. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.88
26. Меліхова Т.О., Лукашова М.А. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6826 (дата звернення: 16.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.30
27. Меліхова Т.О., Чакалова Н.С., Кулєк А.С. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків із покупцями з метою запобігання порушень під час тендерних закупівель. Агросвіт. 2019. № 4. С. 32—41. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.32
28. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Теорія і методика документування в обліку та аудиті: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за рівнем бакалавра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за денною та заочною формою навчання. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 400 с.
29. Меліхова Т.О., Троян Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 33—37.
30. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Подмешальська Ю.В., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 602 c.
31. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник: рек. вченою радою ЗДІА. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 260 c.
32. Подмешальська Ю.В., МеліховаТ.О., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 400 c.

А. Makarenko, D. Levytska

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND INTERNAL AUDIT OF SETTLEMENTS WITH DEBTORS AT TRADING ENTERPRISES

Summary

For every company that faces receivables, including trade, there is a high probability that it will not be paid. In the case where receivables can be repaid from the provision for doubtful debts — the activity can be considered normal, if the amount of the reserve is not enough — it indicates a clear deficiency in accounting or internal control of the enterprise. Imperfect accounting of receivables or the presence of bad debts lead to an understatement of the company's profits and increases the likelihood of bankruptcy. Based on this, the company needs to control the accounting of settlements with debtors, paying close attention to each process.
The aim of the study is to develop practical recommendations for organizing accounting and control of settlements with buyers and customers in trade organizations.
To improve accounting and internal audit at the enterprise, it was proposed to develop its own standards for auditing based on International Standards, сreate a reserve for doubtful debts and develop a procedure for determining it in the accounting policy of the enterprise as well as timely exercise control over the ratio of receivables and payables. Internal control assessment tests, an audit plan and program to help obtain more information, and working papers are also proposed for easy grouping and complete display of the information provided.
The purpose of the audit of receivables is to verify the legality of the causes of receivables and the timeliness of its repayment, proper accounting of calculations and measures taken by the management of the organization to eliminate bad debts. The main tasks of the internal audit of receivables are: analysis and assessment of the organization and reliability of internal control systems for accounting receivables; checking the factors influencing the struggle; identifying the level of risk of receivables; study of the correctness, completeness and ownership of the reflection of receivables in accounting; providing recommendations for further improvement of debt accounting.
The proposed improvements in accounting and internal audit will help to improve the organization of accounting for receivables in general, as well as prevent the occurrence of bad debts.

Keywords: eceivables; provision for doubtful debts; audit; accounting; procedures; plan; program; working documents.

References

1. Pyatigrets, G.S. and Nikolaichuk, K.V. (2017), "Holes are more sophisticated in the debut of foreign trade", Zbirnyk naukovykh prats' Dnipropetrovs'koho natsional'noho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana "Problemy ekonomiky transportu", [Online], vol. 13, pp. 40—46, available at: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/10178/1/Pyatigorets.pdf (accessed 15 Nov 2020).
2. Malchevska, O.P. (2017), "Disadvantages of accounting for receivables of Ukrainian enterprises and directions for their elimination", Naukovyj bloh. Natsional'nyj universytet "Ostroz'ka akademiia", [Online], available at: https://naub.oa.edu.ua/2017/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3/ (accessed 15 Nov 2020).
3. Safinsky, V. (2020), "Criteria for the distribution of receivables", UHY Space LLC. Audit & Consulting Co, [Online], available at: https://www.uhy-prostor.com/blog/kriteriyi-rozpodilu-debitorskoyi-zaborgovanosti/ (accessed 16 Nov 2020).
4. Yeliseyeva, O. Gunya, V. and Belozertsev, V. (2012), "Problems of accounting for receivables of enterprises in the context of commodity lending", Ekonomist, [Online], vol. 11, pp. 68-73, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econ_2012_11_17 (accessed 01 Dec 2020).
5. Stepanova, A. (2019), "Why the company needs an internal audit", Visnyk MSFZ, [Online], vol. 11, available at: https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ002031 (accessed 01 Dec 2020).
6. Melikhova, T.O. (2019), "Methodical ambush of carrying out internal control over purchases and managers for the selection of the efficiency of financial and state-sponsored activity of the industry", Agrosvit, [Online], vol. 9. available at: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2875&i=2 (accessed 01 Dec 2020).
7. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
8. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
9. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), "Improving accounting records in order to manage the enterprise in a timely manner and monitor its financial security", Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 22 (1), pp. 85—95.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On the audit of financial statements and auditing activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text (accessed 25 Nov 2020).
11. Melikhova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol', efektyvnist' [Economic security of the enterprise: formation, control, efficiency], Kherson, Ukraine.
12. Yovenko, I (2015), "Conducting an internal audit of the enterprise: important aspects", Auditor of Ukraine. Audit methodology and practice, vol. 4 (233), pp. 30—35.
13. Kulakovskaya, LP and Picha, Yu.V. (2006), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and method of audit], 3rd ed, Karavela, Kyiv, Ukraine.
14. Savchenko, V.Ya. Zotov, V.O. Kirilenko, S.A. Petrik, O.A., and Chumakova, I.Yu. (2003), "Audit", Fajlovyj arkhiv studentiv, [Online] available at: https://studfile.net/preview/5413026/ (accessed 01 Dec 2020).
15. Alyoshkin, N. (2017), "Calculation of the provision for doubtful debts: you decide — which method to choose", Podatky & Bukholik, [Online]. №21. available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/march/issue-21/article-25948.html (accessed 25 Nov 2020).
16. Bookwu.net (2020), "Accounting for receivables. Financial Accounting. Lecture notes", available at: http://bookwu.net/book_fininsovij-oblik_1105/5_3.-oblk-debtorskoi-zaborgovanost (accessed 25 Nov 2020).
17. Grakovsky, Yu. (2016), "Accounts receivable: features of accounting", Visnyk, Ofitsijno pro podatky, [Online], vol. 20 (878), available at: http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/9795 (accessed 30 Nov 2020).
18. Sich, O. (2018), "Claim for payment of the penalty and its registration with the applicant", Holovbukh, [Online], available at: https://www.golovbukh.ua/article/7378-pretenzya-pro-splatu-neustoyki-ta-oblk-u-zayavnika (accessed 30 Nov 2020).
19. Melikhova, T.O. and Aleksytina, T.V. (2013), "Development of a system of signs of detected errors to improve the audit of payments with suppliers and contractors", Ekonomichnyy forum, рр. 391—396.
20. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), "Information base for filling in simplified reporting — a tool for management and financial security", Chasopys ekonomichnykh reform, vol. 1, pp. 26—32.
21. Podmeshal's'ka, YU., Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalters'kyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
22. Melikhova, T. and Lukashova, M. A. (2019), "Improvement of the methodology of accounts internal audit with accountable persons for improving the economic security of the enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6826 (Accessed 16 Dec 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.30.
23. Makarenko, А. and Akhmiedova, D. (2018), "Improving of audit of current receivables", Agrosvit, vol. 2, pp. 45—51.
24. Melikhova, T. (2019), "Methodical principles of internal audit conducting of accounts with accountable persons for improving the efficiency of enterprise activity", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 10—17. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.10.
25. Melikhova, T. Troyan, О. and Bondarenko, I. (2019), "Improvement of internal audit method of settlements with suppliers for increasing enterprise economic security", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 88—93. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.88.
26. Melikhova, T. and Lukashova, M. A. (2019), "Improvement of the methodology of accounts internal audit with accountable persons for improving the economic security of the enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6826 (Accessed 16 Dec 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.30.
27. Melikhova, T. Chakalova, N. and Kuliek, A. (2019), "Іmproving the methodology of internal audit of settlements with customers in order to prevent breaches of tender procurement", Agrosvit, vol. 4, pp. 32—41. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.32.
28. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Chakalova, N.S. (2020), Teoriya i metodyka dokumentuvannya v obliku ta audyti [Theory and methods of documentation in accounting and auditing], ZNU, Zaporizhzhya, Ukraine.
29. Melikhova, T.O. and Troyan, O.V. (2017), "Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33—37.
30. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalterskyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
31. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv: navch. posibnyk [Tax planning and minimization of tax risks: teaching. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
32. Podmeshal's'ka, Yu. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalters'kyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.

№ 1 2021, стор. 30 - 38

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-01-21

Кількість переглядів: 1095

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

А. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-9576-928X


Д. Ю. Левитська

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

D. Levytska

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0001-9436-4486

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Левитська Д. Ю. Удосконалення обліку та внутрішнього аудиту розрахунків з дебіторами на торгівельних підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 30–38. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.30

Makarenko, А. and Levytska, D. (2021), “Improvement of accounting and internal audit of settlements with debtors at trading enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 30–38. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.