EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
Р. О. Мадяр, В. Р. Гадьмаші, С. М. Далекорей

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.66

УДК: 339.9

Р. О. Мадяр, В. Р. Гадьмаші, С. М. Далекорей

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Анотація

У статті здійснено аналіз ланцюгів постачання та сформовано пропозиції щодо управління ними з метою підвищення ефективності функціонування логістичних систем підприємства. Теоретичний аналіз оптимізації ланцюгів постачання передбачає комплексність цього процесу та має маркетинговий, логістичний, інформаційно-комунікаційний та інші виміри. Управління ланцюгами постачання охоплюють стратегічні, тактичні та оперативні рівні діяльності організації. Констатовано, що функціонування логістичної системи в умовах динамічного зовнішнього середовища пов'язане із виникненням багатьох проблемних ситуацій. Досліджено, що з великої кількості показників, найдоцільніше при визначенні ефективності управління ланцюгом постачання, використовувати два — рівень надійності роботи ланцюга та рівень ризику щодо своєчасності поставки замовникам продукції. Доведено, що логістичний підхід до управління транспортно-логістичними витратами останнім часом суттєво змінився, більшою мірою стали використовуватись інноваційні підходи, які об'єднали сферу виробництва та постачання продукції. Використання нових форм партнерської співпраці та новітніх інформаційних технологій сприяє розвитку нових господарських стосунків між виробниками, постачальниками та споживачами продукції, а також підвищує ефективність спільного управління процесами постачання.
Зазначено, що ефективна організація і управління ланцюгом постачань є вельми важливим напрямом підвищення конкурентоспроможності підприємств України в умовах глобалізації та сприяє економічному розвитку національної економіки загалом. Тому подальшим перспективним розвитком логістики є ефективне управління ланцюгами постачання, що є свідченням зростаючого розуміння компаніями важливості координації всіх функцій і бізнес-процесів, оскільки виробництво якісних і доступних за ціною товарів без впровадження на підприємствах системи реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат, є неможливим. Важливим є розуміння того, що через інтеграцію, кооперацію та партнерство у всіх ланках регіональних логістичних систем — виробничих та інфраструктурних підприємств, органів державної влади, можна добитися отримання синергетичних ефектів у ланцюгах постачання.

Ключові слова: логістика; управління витратами; оптимізація ланцюгів постачання; бізнес; логістична система; підприємство; глобальна економіка.

Література

1. Чечет А.М. Сучасні тенденції управління ланцюгами поставок / А.М. Чечет // Вісник НТУ. — 2012. — Вип. 26. — С. 351—354.
2. Колодізєва Т.О. Управління ланцюгами поставок: навчальний посібник / Т.О. Колодізєва. — Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. — 164 с.
3. Гукалюк А.Ф. Удосконалення ланцюгів постачання в умовах трендів міжнародного бізнесу / А.Ф. Гукалюк // Економічний аналіз. — 2015. — Т. 21. — № 2. — С. 48—54.
4. Особливості управління ланцюгами поставок. — Навчальні матеріали онлайн [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://pidru4niki.com/72787/logistika/osoblivosti_upravlinnya_lantsyugami_postavok (дата звернення: 21.11.2020).
5. Денисенко М.П., Левковець П.Р., Михайлова Л.І. та ін. Організація та проектування логістичних систем: підручник / за ред. проф. М.П. Денисенка, проф. П.Р. Левковця, проф. Л.І. Михайлової. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 336 с.
6. Сумець О.М. Логістичні системи і ланцюги поставок: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.М. Сумець, Т.Ю. Бабенкова. — 2-ге вид., стер. — Х.: КП "Міська друк.", 2013. — 193 c.
7. Окландер М.А. Логістична система підприємства [Текст]: монография / М.А. Окландер. — Одеса: Астропринт, 2014. — 312 с.

R. Madyar, V. Hadmashi, S. Dalekorei

MANAGING SUPPLY CHAIN COSTS AS A TOOL TO ACHIEVE COMPETITIVE BUSINESS BENEFITS IN THE GLOBAL ECONOMIC SPACE

Summary

The author of the article analyzed supply chains and offered to manage them in order to improve the efficiency of the logistics systems of companies. The aurhor mentions that the theoretical analysis of supply chain optimization implies complexity of this process in realms of marketing, logistics, information, communication and other dimensions. It is said that supply chain management covers all activities of the organization: from strategic levels to tactical and operational ones. It is stated that the functioning of the logistics system in the dynamic external environment is associated with the emergence of problematic situations, for example, due to the discrepancy to the declared indicators of reliability and quality of deliveries of finished products, the emergence of commercial and technological loss of goods, etc.. The author proved that the effectiveness of supply chain management is assessed with the help of many indicators, but, according to the experience of European and American logistics companies, it is sufficient to use two indicators — the level of reliability of the chain and the level of risk regarding the timeliness of delivery of products to the customer. Adding to this, the logistics approach to managing transport and logistics costs has changed drastically over the past decade. Moreover, logistics and the concept of supply chain management (SCM) have become highly developed innovation areas of the industry including the field of production and delivery of products. This became possible due to the emergence and development of new economic between manufacturers, suppliers and consumers of products owing to joint management of resource supply processes on the basis of the use of forms of partnership cooperation and the latest information technologies.
The author also mentions that the further perspective development of logistics is the monitoring and management of supply chains that lead to the growing understanding of companies the importance of coordinating all functions and business processes. A very important direction in increasing the competitiveness of Ukrainian enterprises, in terms of globalization, is the production of high-quality and affordable goods. Achieving this goal without implementation of the system of registration, accounting and monitoring of logistics costs at enterprises is impossible. It is important to pay more attention to obtaining synergistic effects in supply chains through integration, cooperation and partnership of all levels of regional logistics systems — production and infrastructure enterprises, organizations and authorities. The author concludes that the established schemes of management of logistics systems provide wide opportunities for usage in logistics practice.

Keywords: logistics; cost management; supply chain optimization; business; logistics system; enterprise; global economy.

References

1. Chechet, A.M. (2012), "Current trends in supply chain management", Visnyk NTU, № 26, pp. 351—354.
2. Kolodizieva, Т. О. (2016), Upravlinnia lantsiuhamy postavok [Supply chain management], Kharkiv, Ukraine.
3. Hukaliuk, A. F. (2015), "Improving supply chains in the context of international business trends", Ekonomichnyi analiz, vol. 21, № 2, pp. 48—54.
4. Training materials online (2020), "Features of supply chain management", available at:https://pidru4niki.com/72787/logistika/osoblivosti_upravlinnya_lantsyugami_postavok (Accessed 20 November 2020).
5. Denysenko, M. P. Levkovets, P. R. and Mykhailova, L. I. (2010), Orhanizatsiia ta proektuvannia lohistychnykh system [Organization and design of logistics systems], Tsentr uchbovoii literatury, Kyiv, Ukraine.
6. Sumets, О. М. (2013), Lohistychni systemy i lantsiuhy postavok [Logistics systems and supply chains], KP Miska drukarnia, Kharkiv, Ukraine.
7. Oklander, М. А. (2014), Lohistychna systema pidpryiemstva [Logistics system of enterprise], Astroprynt, Odesa, Ukraine.

№ 1 2021, стор. 66 - 70

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-01-21

Кількість переглядів: 638

Відомості про авторів

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

R. Madyar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic theory, Uzhhorod National State University, Uzhhorod

ORCID:

0000-0001-6148-9223


В. Р. Гадьмаші

здобувач освітнього ступеня "магістр", спеціальність "Логістика", ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

V. Hadmashi

Master's student, specialty "Logistics", Uzhhorod National State University, Uzhhorod

ORCID:

0000-0002-2824-9751


С. М. Далекорей

здобувач освітнього ступеня "магістр", спеціальність "Логістика", ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

S. Dalekorei

Master's student, specialty "Logistics", Uzhhorod National State University, Uzhhorod

ORCID:

0000-0001-8264-2012

Як цитувати статтю

Мадяр Р. О., Гадьмаші В. Р., Далекорей С. М. Управління витратами в ланцюгах постачання як інструмент досягнення конкурентних переваг бізнесу в глобальному економічному просторі. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.66

Madyar, R., Hadmashi, V. and Dalekorei, S. (2021), “Managing supply chain costs as a tool to achieve competitive business benefits in the global economic space”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.