EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА СУЧАСНОЇ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
В. М. Мороз, С. А. Мороз

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.88

УДК: 354:378

В. М. Мороз, С. А. Мороз

СИСТЕМА СУЧАСНОЇ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті було висунуто припущення про можливість використання потенціалів системи фахової передвищої освіти у забезпеченні якості вищої освіти та обгрунтовано напрями вдосконалення змісту та практики реалізації державної політики у сфері передвищої та вищої освіти. Стаття містить результати порівняльного аналізу змісту кваліфікацій "фаховий молодший бакалавр" та "молодший бакалавр" та узагальнень щодо можливості виключення останньої з переліку ступенів вищої освіти. В статті наведено ретроспективу розвитку інституту технікумів у системі освіти України, а також визначено його місце та роль у забезпеченні якості вищої освіти. В статті сформульовано пропозиції щодо підвищення результативності впливу держави на систему забезпечення якості вищої освіти за рахунок вдосконалення фінансово-економічного, нормативно-правового, адміністративно-організаційного, політичного та інформаційного механізмів державного управління розвитком освіти.

Ключові слова: фахова передвища освіта; система вищої освіти; забезпечення якості вищої освіти; механізми державного управління; молодший бакалавр; фаховий молодший бакалавр; державна політика у сфері вищої освіти.

Література

1. Пояснювальна записка до проєкту Закону України "Про фахову передвищу освіту". Законопрєкти. Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65599
2. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021—2031 роки: проєкт. Громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України: новини від 25.09.2020. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf
3. Ажажа М.А. Структурно-функціональні особливості державного управління модернізаційними процесами у сфері вищої освіти. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, ерія: Державне управління. 2018. №6. С. 16—20.
4. Мороз В.М., Садковий В.П., Бабаєв В.М., Мороз С.А. Онлайн опитування студентів у системі забезпечення якості вищої освіти. Інформаційні технології та засоби навчання. 2018. № 6. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2415
5. Бєлова Л.О., Бульба В.Г., Поступна О.В. Cтан і проблеми здійснення управління якістю освіти та освітньої діяльності в Україні: експертне оцінювання. Теорія та практика державного управління. 2018. Вип. 2 (61). URL: ttp://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-2/ doc/1/1_1.pdf
6. Мороз С.А., Мороз, В.М., Домбровська С.М. Французька модель підготовки науково-педагогічних кадрів: особливості розбудови та перспективи використання для розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ. Вісник НУЦЗУ (Серія "Державне управління"). 2016. Вип. 1 (4). С. 213—222.
7. Карамишев Д.В. Стратегічні орієнтири розвитку моніторингу освітньої діяльності закладів вищої освіти як складової системи управління якістю. Актуальні проблеми державного управління. 2019. № 2 (56). С. 8—19.
8. Мороз В.М., Мороз С.А. Порядок та умови вступу до докторантури як елемент правового механізму державного управління якістю підготовки фахівців на науковому рівні вищої освіти. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2015. № 3. С. 127—134.
9. Садковий В.П. Удосконалення державних механізмів управління якістю вищої освіти України. Державне будівництво. 2014. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_1_10
10. Семенець-Орлової І.А. Державне управління освітніми змінами в Україні: теоретичні засади: монографія. К.: ЮСТОН. 2018. 420 с.
11. Шевченко С.О. Державне управління інтернаціоналізацією вищої освіти в Україні: сутність, зміст та напрямки реалізації. East Journal of Security Studies. 2018. Vol. 3. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10971
12. Мороз С.А., Мороз В.М. Підвищення якості трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ в контексті змісту механізмів міжнародної співпраці. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць НТУ "ХПІ". 2015. Вип. 43 (47). С. 100—112.
13. Мороз С.А., Бука І.С., Бука С.А., Мороз В.М. Оцінювання якості вищої освіти студентами як елемент системи державного контролю за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти (на прикладі опитування студентів Балтійської Міжнародної Академії, Латвія). Вісник НУЦЗУ (Серія "Державне управління"). 2018. Вип. 2 (9). С. 282—295.
14. Мороз С.А. Державне управління якістю вищої освіти в контексті норм міжнародних стандартів якості: принцип процесного підходу. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 27 жовтня 2017 р. Одеса, 2017. С. 365—366.
15. Про освіту. Закон України від 05.09.2017 року № 2145-VIII. Офіційний вісник України. 2017. № 78. Ст. 2392.
16. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій". Офіційний вісник України. 2012. № 101. Ст. 3700.
17. Про фахову передвищу освіту. Закон України від 06.06.2019 р. № 2745-VIII. Офіційний вісник України. 2019. № 54. С. 7.
18. Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Офіційний вісник України. 2014. № 63. С. 7.
19. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187. Офіційний вісник України. 2016. № 7. С. 23.
20. Веремчук А.П. Українська педагогіка 1920-х років: Г.Ф. Гринько. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2012. Вип. 42. С. 186—191.
21. Антонюк Т. Особливості розвитку вищої освіти в Україні в 1920-х — 1930-х роках ХХ ст. Українознавчий альманах. 2012. Вип. 8. С. 198—201.
22. Професійна освіта повинна стати частиною освіти дорослих для перекваліфікації та здобуття нових спеціальностей. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано: новини від 08.11.2019. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/profesijna-osvita-povinna-stati-chastinoyu-osviti-doroslih-dlya-perekvalifikaciyi-ta-zdobuttya-novih-specialnostej
23. Мороз В.М. Мотиваційний механізм стимулювання трудової активності: державно-управлінський аспект: монографія. Х.: С.А.М., 2012. 408 с.
24. Престиж професійної освіти — виклик для МОН. Новини від 13.06.2017. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-06-13-prestizh-profesijnoyi-osviti-viklik-dlya-mon-adzhe-tilki-20-ukrayinskix-vipusknikiv-jdut-u-ptnz
25. The European Qualifications Framework: supporting learning, work and cross-border mobility. (European Union). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. 32 р.

V. Moroz, S. Moroz

THE SYSTEM OF MODERN PROFESSIONAL PRE-HIGHER EDUCATION AS A COMPONENT OF THE MECHANISM FOR ENSURING THE HIGHER EDUCATION QUALITY: PUBLIC AND MANAGERIAL ASPECT

Summary

Scientists traditionally consider the issue of ensuring of higher education quality through the corresponding prism system, namely through the components, elements and determinants of the higher education system. This focus of research somehow narrows the content of the subject of scientific attention, what inevitably affects the quality of scientific results. The issue of higher education quality assurance in not only can, but should be considered in the context of dialectically conditioned relationships of the higher education system with the systems of secondary and professional higher education. This assumption is connected to the fact that it is within the systems of professional pre-higher and secondary education happens formation of those knowledge, skills, abilities and communications being the starting point for their further development in the higher education system. Taking into account this fact, the authors of the article made assumptions about the possibility to use the potential of the system of professional pre-higher education in ensuring the higher education quality.
Basing on the results of a comparative analysis of the content of the 4th and 5th qualification levels of the National qualifications framework, the existence of a fundamental difference between the qualifications of professional (professional and technical) and professional pre-higher education was determined. The results of comparing the content of the qualifications "professional junior Bachelor" (pre higher education system) and "junior Bachelor" (higher education system) did not allow to identify fundamental differences. Analyzing the above clarified facts through the prism of a historical retrospective of the development of the Institute of technical schools in Ukrainian education system, as well as taking into account the duplication of the content of knowledge, abilities, skills and communications for a professional junior Bachelor and junior Bachelor, the authors of the publication justified the proposal to exclude the qualification "junior Bachelor" from the list of higher education degrees. Such a step, on the one hand, will allow to specify the line between the competence of the systems of professional pre — higher and higher education, and on the other would positively influence the improvement of the quality of the last one. The development of the system of professional pre-higher education with a simultaneous increase in the requirements for applicants of the higher education system will allow each of these systems to approach its historically determined place in the education system of Ukraine. The implementation of these tasks can be fulfilled by improving the financial, and economic, legal and regulatory, administrative and organizational, political and informational mechanisms of public administration of education development in the following main directions: institutionalization of the interpretation of the pre-higher education category within the norms of the relevant basic law; to increase the amount of state funding for pre-higher and professional (professional and technical) education systems; to increase the requirements for those applicants who intend to enter Institute of Higher Education, etc. Each of these proposals were justified through the prism of the problems of public administration of the higher education quality assurance and concretized within the framework of the author's conclusions and generalizations.

Keywords: professional pre-higher education; higher education system; ensuring the quality of higher education; mechanisms of public administration; junior bachelor; professional junior bachelor; state policy in the field of higher education.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "Explanatory note to the draft Law of Ukraine "On Professional Higher Education", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65599 (Accessed 10 Dec 2020).
2. Ministry of Education and Science of Ukraine (2020), "Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021—2031: a project. Public discussion of the draft Strategy for the development of higher education in Ukraine", available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (Accessed 10 Dec 2020).
3. Ajazha, M.A. (2018), "Structural and functional features of state management of modernization processes in the field of higher education", Scientific notes of Tavriya National University named after VI Vernadsky, Series: Public Administration, vol. 6, рр. 16—20.
4. Moroz, V.M. Sadkovy, V.P. Babayev, V.M. and Moroz, S.A. (2018), "Online survey of students in the quality assurance system of higher education", Information technologies and teaching aids, vol. 6, available at: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2415 (Accessed 10 Dec 2020).
5. Belova, L.O. Bulba, V.G. and Postupna, O.V. (2018), "Status and problems of quality management of education and educational activities in Ukraine: expert assessment", Theory and practice of public administration, vol. 2 (61), available at: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-2/doc/1/1_1.pdf (Accessed 10 Dec 2020).
6. Moroz, S.A. Moroz, V.M. and Dombrovskaya, S.M. (2016), "The French model of training of scientific and pedagogical staff: features of development and prospects of use for development of labor potential of domestic high schools", Bulletin of NUTSZU (Series "Public Administration"), vol. 1 (4), рр. 213—222.
7. Karamishev, D.V. (2019), "Strategic guidelines for the development of monitoring the educational activities of higher education institutions as part of the quality management system", Actual problems of public administration, vol. 2 (56), рр. 8—19.
8. Moroz, V.M., and Moroz, S.A. (2015), "The procedure and conditions for admission to doctoral studies as an element of the legal mechanism of state management of the quality of training at the scientific level of higher education", Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 3, рр. 127—134.
9. Sadkovy, V.P. (2014), "Improving state mechanisms for quality management of higher education in Ukraine", State building, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_1_10 (Accessed 10 Dec 2020).
10. Semenets-Orlova, I.A. (2014), Derzhavne upravlinnia osvitnimy zminamy v Ukraini: teoretychni zasady [State management of educational changes in Ukraine: theoretical principles], EUSTON, Kyiv, Ukraine.
11. Shevchenko, S.O. (2018), "State management of internationalization of higher education in Ukraine: essence, content and directions of implementation", East Journal of Security Studies, vol. 3, available at: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10971 (Accessed 10 Dec 2020).
12. Moroz, S.A. and Moroz, V.M. (2015), "The procedure and conditions for admission to doctoral studies as an element of the legal mechanism of state management of the quality of training at the scientific level of higher education", Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 3, pp. 127—134.
13. Moroz, S.A. Buka, I.S. Buka, S.A. and Moroz, V.M. (2018), "Assessment of the quality of higher education by students as an element of the system of state control over the quality of educational services provided by higher education institutions (on the example of a survey of students of the Baltic International Academy, Latvia)", Bulletin of NUTSZU (Series "Public Administration"), vol. 2 (9), рр. 282—295.
14. Moroz, S.A. (2017), "Public quality management of higher education in the context of international quality standards: the principle of process approach", Reformuvannia publichnoho upravlinnia ta administruvannia: teoriia, praktyka, mizhnarodnyj dosvid: Vseukr. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu [Public administration and administration reform: theory, practice, international experience: All-Ukrainian. scientific-practical conf. for international. Participation], Odesa, Ukraine, October 27, рр. 365—366.
15. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Law of Ukraine "About education", Official Gazette of Ukraine, vol. 78.
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), "National Qualifications Framework (2012). Annex to the Resolution of the of November 23, 2011 № 1341 "On Approval of the National Qualifications Framework", Official Gazette of Ukraine, vol. 101.
17. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Law of Ukraine "About professional higher education", Official Gazette of Ukraine, vol. 4.
18. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Law of Ukraine "About higher education", Official Gazette of Ukraine, vol. 63.
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "Licensing conditions for educational activities", Official Gazette of Ukraine, vol. 7.
20. Veremchuk, A.P. (2012), "Ukrainian pedagogy of the 1920s: GF Grinko", Psychological and pedagogical problems of rural school, vol. 42, рр. 198—201.
21. Antonyuk, T. (2012), "Features of the development of higher education in Ukraine in the 20s — 30s of the twentieth century", Ukrainian Studies Almanac, vol. 8, рр. 198—201.
22. Department of Information and Communication of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "Vocational education should be part of adult education for retraining and acquiring new specialties", available at: https://www.kmu.gov.ua/news/profesijna-osvita-povinna-stati-chastinoyu-osviti-doroslih-dlya-perekvalifikaciyi-ta-zdobuttya-novih-specialnostej (Accessed 10 Dec 2020).
23. Moroz, V.M. (2012), Motyvatsijnyj mekhanizm stymuliuvannia trudovoi aktyvnosti: derzhavno-upravlins'kyj aspekt [Motivational mechanism of stimulation of labor activity: state-administrative aspect], S.A.M, Kharkiv, Ukraine.
24. Ministry of Education and Science of Ukraine (2017), "The prestige of vocational education is a challenge for the Ministry of Education and Science", available at: https://mon.gov.ua/en/news/usi-novivni-novini-2017-06-13-prestizh-profesijnoyi-osviti-viklik-dlya-mon-adzhe-tilki-20-ukrayinskix-vipusknikiv-jdut-u-ptnz (Accessed 10 Dec 2020).
25. European Union (2018), The European Qualifications Framework: supporting learning, work and cross-border mobility, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

№ 1 2021, стор. 88 - 96

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-21

Кількість переглядів: 774

Відомості про авторів

В. М. Мороз

д. держ. упр., професор, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені акад. І. А. Зязюна, НТУ "ХПІ", м. Харків

V. Moroz

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of pedagogy and psychology of social systems management, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0796-5035


С. А. Мороз

к. держ. упр., старший науковий співробітник навчально-науково-виробничого центру, НУЦЗУ, м. Харків

S. Moroz

PhD in Public Administration, Senior Researcher of Training Research and Production Center, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2696-1278

Як цитувати статтю

Мороз В. М., Мороз С. А. Система сучасної фахової передвищої освіти як складова механізму забезпечення якості вищої освіти: державно-управлінський аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 88–96. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.88

Moroz, V. and Moroz, S. (2021), “The system of modern professional pre-higher education as a component of the mechanism for ensuring the higher education quality: public and managerial aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 88–96. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.