EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТАРТАП ПРОЄКТІВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Є. В. Козловський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.104

УДК: 338.48

Є. В. Козловський

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТАРТАП ПРОЄКТІВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті визначено основні характеристики стартап проєктів у сфері туризму та методи інноваційного розвитку сучасного туристичного підприємства. Стартап є рентабельним і вигідним об'єктом інвестування, проте також він може бути дуже ризикованим. Оскільки особливістю стартапів є майже повна відсутність операційної діяльності, на основі якої можна було б зробити висновки про перспективи підприємства, головне для інвесторів — отримати чітке уявлення про суть та конкурентоспроможність інновації. Встановлено, що туристична індустрія є одним із стратегічних напрямів розвитку регіональної економіки та країни загалом. Сучасний туристичний продукт стає більш гнучким, індивідуальним, привабливим і доступним для широкого кола споживачів. Велику роль у цьому процесі відіграє застосування інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження яких дозволяє забезпечити економічне зростання туристичної компанії. Наголошено, що науковцями широко обговорюються проблеми недостатнього рівня інвестування українських стартапів, що призводить до втрати актуальності контенту, використання обмеженого переліку інструментів та сервісів, незручного дизайну тощо. Практиками відзначається збільшення запитів у глобальній мережі Інтернет щодо пошуку інформації про відомі курорти та підприємства. Зазначено, що одним з інструментів відновлення економіки країни є розвиток стартап індустрії. Багато країн продемонстрували якісні приклади такого рішення. Розглядаючи програми державної підтримки стартапів, слід констатувати, що органи державної влади є центральною ланкою та ключовим гравцем на кожному рівні розвитку стартап індустрії.

Ключові слова: управління проєктами; туризм; стартап; інновації; дослідження; розробки; конкурентоспроможність.

Література

1. Бланк С. Стартап: Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; Пер. с англ. — Москва: Альпина Паблишер, 2013. — 616 с.
2. Рис Э. Бизнес с нуля: Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели / Эрик Рис; Пер. с англ. — 2-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2013. — 253 с.
3. Козловський Є. Теоретико-методичні засади управління проєктами в сфері туризму / Є. Козловський // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм: наук. зб. — 2019. — Вип. 2. — Т. 2. — С. 108—116.
4. Козловський Є.В., Ткаченко Т.І. Особливості управління проєктами в сфері туризму на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства / Є.В. Козловський, Т.І. Ткаченко // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 9. — С. 78—82.
5. Козловський Є.В., Ткаченко Т.І. Особливості управління регіональними туристичними проєктами на основі використання кластерного підходу / Є.В. Козловський, Т.І. Ткаченко // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 12. — С. 107—111.
6. Конкурент. Український туристичний стартап визнали найкращим у світі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://konkurent.ua/publication/2226/ ukrayinskij-turistichnij-startap-viznali— najkraschim-u-sviti/
7. Abroadz. Стартапы в иностранных государствах [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://abroadz.com/startapy
8. Amadeus. The startup universe: 18 travel tech startups to keep an eye on in 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://amadeus.com/en/insights/blog/ amadeus-startup-universe
9. Mind. Купуй українське: яка підтримка потрібна стартапам [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mind.ua/openmind/20216196-kupuj-ukrayinske-yaka-pidtrimka-potribna-startapam

Ye. Kozlovskyi

THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT THE STARTUP PROJECTS IN TOURISM: MANAGEMENT ASPECT

Summary

The article identifies the main characteristics of startup projects in tourism and methods of innovative development of a modern tourism enterprise. The term startup means any project, the essence of which is a certain non-standard and original idea, which does not yet exist in the Internet or in the field of technology. A startup is often a profitable and moneymaking object of investment, but it can also be very risky. Since the feature of startups is the almost complete absence of operating activities, on the basis of which it would be possible to draw conclusions about the profitability and prospects of the enterprise, the main thing for investors is to get a clear idea of the nature and competitiveness of innovation. Examples of startup projects in tourism are related to the sale of tickets, hotel rooms, tourist vouchers, interactive maps and routes, etc. It is established that the tourism industry is one of the strategic directions of development of the regional economy and the country as a whole. The modern tourism product becomes more flexible, individual, attractive and accessible to a wide range of consumers. An important role in this process is played by applying of information and communication technologies, the introduction of which allows to ensure the economic growth of the travel company. It is emphasized that scientists widely discuss the problems of insufficient investment of Ukrainian startups, which leads to the loss of relevance of content, the use of a limited list of tools and services, inconvenient design and more. Practitioners have noted an increase in requests on the global Internet to search for information about famous resorts and enterprises — the organizers of recreation. It is noted that one of the tools for economic recovery is the development of the local startup industry. Many countries around the world have demonstrated good examples of such a solution. Considering the state support programs for startups in foreign countries, it should be noted that public authorities are a central link and a key player at every level of development of the startup industry: they fund various events and competitions of startup ideas, provide favorable conditions for incubator development, invest annually the tens of million dollars to new technology startups.

Keywords: project management; tourism; startup; innovation; research; development; competitiveness.

References

1. Blank, S. and Dorf, B. (2013), Startap: Nastol'naja kniga osnovatelja [The Startup Owner's Manual], Al'pina Pablisher, Moscow, Russia.
2. Ries, E. (2013), Biznes s nulja: Metod Lean Startup dlja bystrogo testirovanija idej i vybora biznes-modeli [Business from scratch: Lean Startup method for quickly testing ideas and choosing a business model], Al'pina Pablisher, Moscow, Russia.
3. Kozlovskyi, Ye. (2019), "Theoretical and methodological basics of project management in tourism", Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, vol. 2, no. 2, pp. 108—116.
4. Kozlovskyi, Ye.V. and Tkachenko, T.I. (2019), "The features of project management in tourism based on the application of public-private partnership mechanisms", Investytsiyi Praktyka ta Dosvid, vol. 9, pp. 78—82.
5. Kozlovskyi, Ye.V. and Tkachenko, T.I. (2019), "The features of project management in regional tourism based on the application of cluster approach", Investytsiyi Praktyka ta Dosvid, vol. 12, pp. 107—111.
6. Competitor (2016), "The Ukrainian tourism startup was recognized as the best in the world", available at: https://konkurent.ua/publication/2226/ukrayinskij-turistichnij-startap-viznali-najkraschim-u-sviti (Accessed 07 December 2020).
7. Abroadz (2020), "Startups in foreign countries", available at: https://abroadz.com/startapy (Accessed 07 December 2020).
8. Amadeus (2019), "The startup universe: 18 travel tech startups to keep an eye on in 2019", available at: https://amadeus.com/en/insights/blog/amadeus-startup-universe (Accessed 07 December 2020).
9. Mind (2020), "Buy Ukrainian: what support do startups need?", available at: https://mind.ua/openmind/20216196-kupuj-ukrayinske-yaka-pidtrimka-potribna-startapam (Accessed 07 December 2020).

№ 1 2021, стор. 104 - 108

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-21

Кількість переглядів: 923

Відомості про авторів

Є. В. Козловський

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0878-6170

Як цитувати статтю

Козловський Є. В. Проблеми розвитку стартап проєктів у сфері туризму: управлінський аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 104–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.104

Kozlovskyi, Ye. (2021), “The problems of development the startup projects in tourism: management aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 104–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.