EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

CОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ
С. К. Осипова, О. О. Носирєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.122

УДК: 351:353:336

С. К. Осипова, О. О. Носирєв

CОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ

Анотація

Метою дослідження є аналіз впливу соціального підприємництва на вирішення головних економічних та соціальних проблем суспільства та розробка векторів оптимізації державного регулювання соціального підприємництва у аспекті активізації економічного розвитку регіонів загалом. Доведено, що розвиток соціального підприємництва є ефективним для подолання проявів регіональної депресивності, оскільки дозволяє безпосередньо скеровувати ресурси для розв'язання соціальних проблем без задіяння механізму перерозподілу. Створення соціальних підприємств повинно здійснюватися за активної підтримки держави та безпосередньої участі територіальних громад. Проведено систематизацію проявів соціально-економічних ефектів діяльності соціальних підприємств. Виокремлено відповідні риси моделей у відповідності до зарубіжних концепції соціального підприємництва, що відрізняються місцем держави у регулюванні розвитку та визначенні методів підтримки соціальних підприємств. Доведено, що необхідним напрямом державного регулювання є формування та запровадження прогресивних методів вдосконалення структури соціальної сфери та розвиток оптимальних та дієвих способів підвищення ефективності функціонування кожного суб'єкта господарювання. З метою активізації сфери соціального підприємництва запропоновано використання важелів державного регулювання та розвитку, які повинні бути стратегічними напрямами діяльності усіх органів державної влади. Відзначено, що позитивним ефектом соціального підприємництва також виступає сприяння у працевлаштуванні людей з обмеженими фізичними та психічними можливостями, безробітних, внутрішньо переміщених осіб. Закцентовано увагу на тому факті, що для повноцінного розвитку соціального підприємництва надзвичайно важливою є його взаємодія з державним сектором, освітньою системою, неприбутковими організаціями, приватним сектором та домогосподарствами. Визначено фактори, що ускладнюють розвиток соціального підприємництва в Україні: низький рівень розвитку економіки, військові дії на Сході, відсутність правової підтримки соціальних підприємств. Відзначено, що фактором успіху концепції соціального підприємництва в Україні може стати створення Національної стратегії соціального підприємництва.

Ключові слова: соціальне підприємництво; державне регулювання; економічний розвиток; регіональне управління; соціально-економічні проблеми.

Література

1. Осипова С.К. Соціальне підприємництво як об'єкт державного Регулювання Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2019. Вип. 1. С. 48—56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2019_1_10
2. Мокій А.І., Дацко А.І. Розвиток соціального підприємництва у контексті зміцнення економічної безпеки депресивних територій. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2014. Вип. 1. С. 155—166. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2014_1_22
3. Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Крисько Ж.Л. Соціальне підприємництво як інноваційний інструмент вирішення суспільних проблем: передумови становлення та активізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6 (2). С. 129—132. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6%282%29__33
4. Удодова В.І., Шаповал В.І. Дослідження досвіду функціонування національних моделей соціального підприємства. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер. Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2013. № 1042. Вип. 1. С. 105—109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2013_1042_1_25
5. Ткачук І. Я., Євчук Х.-І. В. Соціальне підприємництво як фактор розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Агросвіт. 2017. № 9. С. 57—61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2017_9_11
6. Босак І.П. Соціальне підприємництво: основні ознаки та особливості розвитку Наукові записки Української академії друкарства. 2017. № 1. С. 99—104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2017_1_13
7. Міщук Г.Ю., Пилипчук Р.Р. Соціальне підприємництво: критерії ідентифікації та проблеми розвитку. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 2. С. 152—165. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2017_2_13
8. Попович Д.В., Баранова М.-С.Б. Соціальне підприємництво як перспективний інструмент вирішення проблем сучасного суспільства. Молодий вчений. 2017. № 5. С. 701—705. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5_158
9. Носань Н.C. Соціальне підприємництво як важлива передумова розвитку економіки України. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. 2017. Вип. 45 (1). С. 69—75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2017_45(1)__11
10. Гончарова С.Ю., Буряк І.В., Гончаров А.Б. Соціальне підприємництво: сутність, ознаки та місце у діяльності сучасних домогосподарств Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. 2017. Вип. 27 (2). С. 125—130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_27(2)__32
11. Шергіна Л.А., Нотевський Є.В., Жемба А.Й. Соціальне підприємництво в контексті сталого розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 3 (2). С. 160—165. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_3(2)__34
12. Оліфіровська С.С., Вергейчикова С.В. Соціальне підприємництво як інноваційний інструмент для розвитку громад Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і архітектури. 2019. №1. С. 98—102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zbnpdnaba_2019_1_14
13. Шоля Р.І. Соціальне підприємництво в Україні як тренд економічного розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 26 (2). С. 121—125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_26(2)__24
14. Литвин Л. Соціальне підприємництво: сутність та особливості становлення в Україні. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. 2018. Вип. 21. С. 86—88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2018_21_11

S. Osypova, O. Nosyriev

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE MANAGEMENT OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The aim of the study is to analyze the impact of social entrepreneurship on solving the main economic and social problems of society and to develop vectors for optimizing the state regulation of social entrepreneurship in terms of enhancing the economic development of regions as a whole. The development of social entrepreneurship is effective in overcoming the manifestations of regional depression, as it allows direct resources to address social problems without the use of redistribution mechanisms. The creation of social enterprises should be carried out with the active support of the state and the direct participation of territorial communities. Systematization of manifestations of socio-economic effects of social enterprises was carried out. Characteristic features of the models in accordance with foreign concepts of social entrepreneurship, differing in the place of the state in regulating the development and definition of methods of support for social enterprises were highlighted. The need to direct state regulation is the formation and implementation of progressive methods of improving the structure of the social sphere and the development of optimal and effective ways to improve the efficiency of each enterprise has been proven. The use of levers of state regulation and development, which should be strategic areas of activity of all public authorities, was proposed in order to intensify the sphere of social entrepreneurship. The positive effect of social entrepreneurship is also assistance in employment of people with disabilities, unemployed, internally displaced persons. Emphasis is placed on the fact that for the full development of social entrepreneurship, its interaction with the public sector, the education system, non-profit organizations, the private sector and households is extremely important. Factors hindering the development of social entrepreneurship in Ukraine: low level of economic development, hostilities in the East, lack of legal support for social enterprises were identified. It is noted that the success of the concept of social entrepreneurship in Ukraine may be the creation of the National Strategy for Social Entrepreneurship.

Keywords: social entrepreneurship; state regulation; economic development; regional management; socio-economic problems.

References

1. Osypova, S. K. (2019), "Social entrepreneurship as an object of state regulation", Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia. vol. 1, pp. 48-56, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2019_1_10 (Accessed 23 Nov 2020).
2. Mokii, A. I. and Datsko, A. I. (2014), "Development of social entrepreneurship in the context of strengthening the economic security of depressed areas", Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 155—166, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2014_1_22 (Accessed 23 Nov 2020).
3. Ovsianiuk-Berdadina, O. F. and Krysko, Zh.L. (2016), "Social entrepreneurship as an innovative tool for solving social problems: prerequisites for the formation and activation", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 6 (2), pp. 129—132, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6%282%29__33 (Accessed 24 Nov 2020).
4. Udodova, V. I. and Shapoval, V. I. (2013), "Research of experience of functioning of national models of the social enterprise", Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Ser. Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm, vol. 1042, no. 1, pp. 105—109, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2013_1042_1_25 (Accessed 24 Nov 2020).
5. Tkachuk, I. Ya. and Yevchuk, Kh.-I. V. (2017), "Social entrepreneurship as a factor in the development of small and medium enterprises in Ukraine", Ahrosvit, vol. 9, pp. 57—61, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2017_9_11 (Accessed 23 Nov 2020).
6. Bosak, I. P. (2017), "Social entrepreneurship: the main features and peculiarities of development", Naukovi zapysky Ukrainskoi akademii drukarstva, vol. 1, pp. 99—104, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2017_1_13 (Accessed 25 Nov 2020).
7. Mishchuk, H. Yu. and Pylypchuk, R. R. (2017), "Social entrepreneurship: identification criteria and development problems", Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, vol. 2, pp. 152—165, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2017_2_13 (Accessed 24 Nov 2020).
8. Popovych, D. V. and Baranova, M.-S. B. (2017), "Social entrepreneurship as a promising tool for solving problems of modern society", Molodyi vchenyi, vol. 5, pp. 701—705, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5_158 (Accessed 27 Nov 2020).
9. Nosan, N. C. (2017), "Social entrepreneurship as an important prerequisite for the development of Ukraine's economy", Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 45 (1), pp. 69—75, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2017_45(1)__11 (Accessed 28 Nov 2020).
10. Honcharova, S. Yu. Buriak, I. V. and Honcharov, A. B. (2017), "Social entrepreneurship: the essence, features and place in the activities of modern households", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. Ekonomichni nauky, vol. 27 (2), pp. 125—130, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_27(2)__32 (Accessed 23 Nov 2020).
11. Sherhina, L. A. Notevskyi, Ye. V. and Zhemba, A. Y. (2018), "Social entrepreneurship in the context of sustainable development", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3(2), pp. 160—165, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_3(2)__34 (Accessed 28 Nov 2020).
12. Olifirovska, S. S. and Verheichykova, S. V. (2019), "Social entrepreneurship as an innovative tool for community development", Zbirnyk naukovykh prats Donbaskoi natsionalnoi akademii budivnytstva i arkhitektury, vol. 1, pp. 98—102, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zbnpdnaba_2019_1_14 (Accessed 26 Nov 2020).
13. Sholia, R. I. (2019), "Social entrepreneurship in Ukraine as a trend of economic development", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 26 (2), pp. 121—125, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_26(2)__24 (Accessed 28 Nov 2020).
14. Lytvyn, L. (2018), "Social entrepreneurship: the essence and features of formation in Ukraine", Ukraina-Yevropa-Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny, vol. 21, pp. 86—88, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2018_21_11 (Accessed 28 Nov 2020).

№ 1 2021, стор. 122 - 128

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-21

Кількість переглядів: 731

Відомості про авторів

С. К. Осипова

старший викладач кафедри міжнародного бізнесу та фінансів,Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

S. Osypova

Senior lecturer of the Department of International Business and Finance,National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0002-2381-1901


О. О. Носирєв

к. геогр. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу та фінансів,Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

O. Nosyriev

PhD in Geography, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Business and Finance, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-4089-3336

Як цитувати статтю

Осипова С. К., Носирєв О. О. Cоціальне підприємництво в управлінні регіональним економічним розвитком. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 122–128. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.122

Osypova, S. and Nosyriev, O. (2021), “Social entrepreneurship in the management of regional economic development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 122–128. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.122

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.