EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ
А. А. Клочко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.129

УДК: 351: 172.1

А. А. Клочко

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ

Анотація

Статтю присвячено оцінці спроможності сучасної української політико-управлінської еліти провести результативну модернізацію публічного управління в Україні крізь призму характеристики її морально-етичних і професійних якостей.
Доведено, що модернізація публічного управління в Україні є перманентним процесом. На сучасному етапі до її основних проблем слід відносити недостатню інституціональну спроможність інститутів державного управління центрального рівня виконувати свої формальні, передбачені законодавством, повноваження; існування конфліктогенної конституційної моделі подвійної підзвітності і підпорядкованості місцевих органів виконавчої влади, тобто обласних і районних державних адміністрації як Кабінету Міністрів, так і Президенту України (який фактично призначає їх голів), що фактично підриває цілісність виконавчої влади; застарілу систему територіальної організації публічної влади, яка призводить до перманентних конфліктів між місцевими державними адміністраціями та місцевими радами; низький матеріальний і кадровий потенціал органів місцевого самоврядування забезпечувати стабільний соціально-економічний розвиток територіальних громад і надавати якісні публічні послуги населенню.
У роботі здійснено аналіз динаміки суспільної довіри до ключових державних інститутів, таких як глава держави, парламент і уряд, в яких інституалізується політико-управлінська еліта, а також ставлення громадян і експертів до політико-управлінської еліти як до агенту реформ.
Аналізується професійний досвід і освітня підготовка представників владної еліти у сфері державного управління. За результатами проведеного аналізу автором робиться висновок про відверто низьку зацікавленість і здатність досліджуваної соціальної групи здійснювати модернізацію публічного управління в Україні, крім тих випадків, коли політичною ситуацією продиктовано збереження її привілейованих позицій у суспільстві.
Водночас у плануванні державної політики досліджувана еліта дотримується переважно методу спроб та помилок, визначаючи здебільшого ситуативний характер реформування публічного управління.

Ключові слова: політико-управлінська еліта; владна еліта; система публічного управління; модернізація.

Література

1. Громадська думка, грудень — 2017: виборчі рейтинги і рейтинги довіри. Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. 2018. 23 січ. URL: http://dif.org.ua/article/reytingijfojseojoej8567547
2. Довіра громадян України до суспільних інститутів. Результати соціологічного дослідження // Центр Разумкова. 2018. 6 лип. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/socio/2018_06_press_release_ua.pdf.
3. Крюков О.І. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення: монографія. К.: Вид-во НАДУ, 2006. 252 с.
4. Мандзій Л. Трансформація політичної еліти України: спроба консолідації (1991—1994 р.). Політологічний вісник: зб. наук. пр. К.: ІНТАС, 2009. Вип. 39. С. 278—289.
5. Науменко О.М. Механізми рекрутування у політико-управлінську еліту України в умовах незалежності: дис.... канд. політ. наук: 23.00.02 — "політичні інститути та процеси". Київ, 2016. 237 с.
6. Реформи в Україні: громадська думка населення. Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. 2018. 13 лип. URL: https://dif.org.ua/article/reformi-v-ukraini-gromadska-dumka-naselennya-traven-2018
7. Реформи в Україні: експертна оцінка. Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. 2018. 13 лип. URL: https://dif.org.ua/article/reformi-v-ukraini-ekspertna-otsinka-cherven-2018
8. Рихлік В.А. Особливості становлення сучасної української політичної еліти: автореф. дис.... канд. політ. наук: 23.00.02. Київ. 2010. 17 с.
9. Розвиток політичної та адміністративно-управлінської еліти в Україні: теоретико-методологічні засади: наук. розробка / авт. кол.: В.А. Гошовська, І.Г. Сурай, Л.А. Пашко та ін.; за заг. ред. В.А. Гошовської. К.: НАДУ, 2014. 57 с.
10. Рудич Ф.М. Політичний клас, правляча еліта, їх роль у визначенні й здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики Української держави. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2008. Вип. 38. С. 8—22.
11. Сахань О.М. Політична еліта України: сучасний стан та перспективи. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. № 2 (42). С. 275—282.
12. Сучасна управлінська еліта в Україні: якісні характеристики, шляхи та методи підготовки: монографія / За ред. М.І. Пірен, В.А. Ребкало, В.В. Тертичка. К.: Вид-во НАДУ, 2003. 180 с.
13. Україна 2015—2016: випробування реформами (аналітичні оцінки). К.: Центр Разумкова, 2015. 90 с.
14. Харченко Л. Етапи формування політико-управлінської еліти у посттрансформаційний період розвитку України. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2010. Вип. 3 (47). С. 38—48.
15. Чемекова С.В. Правящая элита Украины: сущность, особенности и противоречия формирования и функционирования: дис.... кандидата полит. наук: 23.00.02. Одесса, 2002. 217 с.
16. Щербина С.С. Генеза політичних еліт в Україні: сутність, структура, особливості: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04. Запоріжжя: Б.в., 2011. 20 с.
17. Higley J., Burton M. The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdowns / John Higley, Michael Burton. // American Sociological Review. 1989. Vol. 54. № 1. P. 17—32.

А. Klochko

MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE THROUGH THE PRISM OF THE CHARACTERIZATION OF MORAL, ETHICAL AND PROFESSIONAL QUALITIES OF THE POLITICAL AND ADMINISTRATIVE ELITE

Summary

The article is devoted to the assessment of the ability of the modern Ukrainian political and managerial elite to carry out effective modernization of public administration in Ukraine through the prism of the characteristics of its moral, ethical and professional qualities.
It is proved that the modernization of public administration in Ukraine is a permanent process. At the present stage, its main problems include the lack of institutional capacity of central government institutions to perform their formal, statutory powers; the existence of a conflict-generating constitutional model of dual accountability and subordination of local executive bodies, ie oblast and rayon state administrations to both the Cabinet of Ministers and the President of Ukraine (who actually appoints their chairmen), which effectively undermines the integrity of the executive; outdated system of territorial organization of public power, which leads to permanent conflicts between local state administrations and local councils; low material and personnel potential of local governments to ensure stable socio-economic development of territorial communities and provide quality public services to the population.
The paper analyzes the dynamics of public confidence in key state institutions, such as the head of state, parliament and government, in which the political and managerial elite is institutionalized, as well as the attitude of citizens and experts to the political and managerial elite as an agent of reforms.
The professional experience and educational training of representatives of the ruling elite in the field of public administration are analyzed. Based on the results of the analysis, the author concludes that the studied social group is openly low and able to modernize public administration in Ukraine, except when the political situation dictates the preservation of its privileged positions in society.
At the same time, in the planning of public policy, the studied elite adheres mainly to the method of trial and error, determining mostly the situational nature of public administration reform.

Keywords: political and administrative elite; ruling elite; public administration system; modernization.

References

1. Ilko Kucheriv "Democratic Initiatives" foundation (2018), "Public opinion, December 2017: electoral ratings and confidence ratings", available at: http://dif.org.ua/article/reytingijfojseojoej8567547 (Accessed 10 Dec 2020).
2. Razumkov Centre (2018), "Trust of Ukrainian citizens in public institutions. The results of a sociological study", available at: http://razumkov.org.ua/uploads/socio/2018_06_press_release_ua.pdf (Accessed 10 Dec 2020).
3. Kriukov, O.I. (2006), Polityko-upravlins'ka elita Ukrainy iak chynnyk derzhavotvorennia [Political and managerial elite of Ukraine as a factor in state formation], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine.
4. Mandzij, L. (2009), "Transformation of the political elite of Ukraine: an attempt to consolidate (1991—1994)", Politolohichnyj visnyk, vol. 39, pp. 278—289.
5. Naumenko, O.M. (2016), "Mechanisms of recruitment to the political and managerial elite of Ukraine in the conditions of independence", Ph.D. Thesis, political science, Kyiv, Ukraine.
6. Ilko Kucheriv "Democratic Initiatives" foundation (2018), "Reforms in Ukraine: public opinion", available at: https://dif.org.ua/article/reformi-v-ukraini-gromadska-dumka-naselennya-traven-2018 (Accessed 10 Dec 2020).
7. Ilko Kucheriv "Democratic Initiatives" foundation (2018), "Reforms in Ukraine: expert assessment", available at: https://dif.org.ua/article/reformi-v-ukraini-ekspertna-otsinka-cherven-2018 (Accessed 10 Dec 2020).
8. Rykhlik, V.A. (2010), "Features of the formation of the modern Ukrainian political elite", Abstract of Ph.D. dissertation, political science, Kyiv, Ukraine.
9. Hoshovs'ka, V.A. Suraj, I.H. and Pashko, L.A. (2014), Rozvytok politychnoi ta administratyvno-upravlins'koi elity v Ukraini: teoretyko-metodolohichni zasady [Development of political and administrative elite in Ukraine: theoretical and methodological principles], NADU, Kyiv, Ukraine.
10. Rudych, F.M. (2008), "Political class, the ruling elite, their role in determining and implementing domestic and foreign policy of the Ukrainian state", Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen' im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, vol. 38, pp. 8—22.
11. Sakhan', O.M. (2012), "Political elite of Ukraine: current status and prospects", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (42). pp. 275—282.
12. Piren, M.I. Rebkalo, V.A. and Tertychk, V.V. (2003), Suchasna upravlins'ka elita v Ukraini: iakisni kharakterystyky, shliakhy ta metody pidhotovky [Modern management elite in Ukraine: qualitative characteristics, ways and methods of training], NADU, Kyiv, Ukraine.
13. Razumkov Centre (2015), Ukraina 2015—2016: vyprobuvannia reformamy (analitychni otsinky) [Ukraine 2015—2016: tests of reforms (analytical assessments)], Razumkov Centre, Kyiv, Ukraine.
14. Kharchenko, L. (2010), "Stages of formation of political and managerial elite in the post-transformation period of Ukraine's development", Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen' im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, vol. 3 (47), pp. 38—48.
15. Chemekova, S.V. (2002), "The ruling elite of Ukraine: the essence, features and contradictions of formation and functioning", Ph.D. Thesis, political science, Odessa, Ukraine.
16. Scherbyna, S.S. (2011), "Genesis of political elites in Ukraine: essence, structure, features", Abstract of Ph.D. dissertation, sociological sciences, Zaporizhzhia, Ukraine.
17. Higley, J. and Burton, M. (1989), "The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdowns", American Sociological Review, vol. 54, no. 1, pp. 17—32.

№ 1 2021, стор. 129 - 134

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-21

Кількість переглядів: 661

Відомості про авторів

А. А. Клочко

здобувач кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

А. Klochko

Сandidate for a degree of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1227-6122

Як цитувати статтю

Клочко А. А. Модернізація публічного управління в Україні крізь призму характеристики морально-етичних і професійних якостей політико-управлінської еліти. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 129–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.129

Klochko, А. (2021), “Modernization of public administration in Ukraine through the prism of the characterization of moral, ethical and professional qualities of the political and administrative elite”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 129–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.129

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.