EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ ВЛАДИ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ
В. Г. Мазур

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.135

УДК: 351

В. Г. Мазур

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ ВЛАДИ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ

Анотація

У статті досліджено значення застосування інноваційних технологій органами влади, можливість використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для налагодження зв'язків влади із громадськістю, здійснення електронної взаємодії як напряму підвищення інформаційної відкритості влади, посилення колективної взаємодії громадян з органами влади.
Сучасний період державотворення в Україні характеризується високим зростанням політичної та громадянської активності. Перебудова системи державного управління, посилення ціннісного компоненту державної влади мають відповідати очікуванням суспільства і водночас підвищувати вимоги до органів влади щодо розбудови держави, в якій кожна людина має відчути себе господарем як своєї долі, так і долі своєї країни.
Органи влади сьогодні виступають важливим чинником демократизації суспільного життя, наближення влади до народу. Слід враховувати, що сучасний стан регіонального розвитку характеризується відсутністю належного матеріального, фінансового, кадрового, ресурсного, інформаційно-аналітичного забезпечення. Тому особливої уваги потребує проблема вдосконалення системи органів влади шляхом упровадження інноваційних технологій.
Системи управління не можуть відставати від темпів розвитку соціально-економічних явищ і процесів, оскільки закон співвідношення рівнів розвитку керуючої та керованої підсистем вимагає, щоб розвиток суб'єкта управління випереджав розвиток об'єкта, між їх рівнями повинен зберігатись певний розрив.
Недосконалість і невизначеність політичного і економічного устрою сучасного періоду розвитку держави впливає на соціально-економічну та суспільно-політичну сфери діяльності регіонів. Процеси підготовки і прийняття ефективних рішень в основних сферах діяльності місцевих державних адміністрацій набувають надзвичайно важливого значення. Якість управлінських рішень залежить від глибини розуміння ситуації, повноти отриманої інформації, належної її обробки, напрацювання альтернативних підходів до вирішення різнопланових проблем: економічного розвитку регіонів (формування бюджету, стратегії розвитку, залучення інвестицій, екології тощо), соціальних проблем (динаміка рівня життя різних верств населення, працевлаштування, медичне обслуговування, соціальний захист), розвитку науки і культури, стану суспільної думки щодо різних аспектів суспільно-політичного життя регіону, поточної взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, господарюючими суб'єктами тощо.
Охарактеризовано систему налагодження зв'язків влади з громадськістю, особливості їх електронної взаємодії на державному та місцевому рівнях. На основі отриманих даних сформовано основні проблеми, які перешкоджають ефективній взаємодії громадян та влади.
Доведено, що застосування інноваційних технологій органами влади в Україні є важливим, своєчасним і прогресивним кроком, що сприятиме активнішій участі громадян у вирішенні державних і суспільних питань. Запропоновано застосування інноваційних механізмів публічного управління, використовуючи в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

Ключові слова: інноваційні технології; електронне управління; електронні комунікації; електронна демократія; громадянське суспільство; довіра громадян до влади.

Література

1. Дегтярьова І.О. Інноваційні підходи в управлінні регіональним розвитком: підруч. Київ: НАДУ, 2014. 322 с.
2. Клименко І.В. Інновації в антикризовому державному управлінні. Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. Участю Т. 2, Київ, 27 трав. 2011 р. Київ: НАДУ, 2011. 544 с: URL http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Mater_konf_NADU/1b03e61d-18db-4081-96f8-a3393019d0c9.pdf (Дата звернення 08.10.2020).
3. Куйбіда В.С., Толкованов В.В. Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах. Київ: ТОВ "Поліграфічний Центр Крамар", 2010. 258 с. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2010 /Tolkovanov_Dobre_final.pdf (Дата звернення 28.10.2020).
4. Куйбіда В.С. Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики, перспективи здійснення: наук. доп. / авт. кол.; за заг. ред. В.С. Куйбіди. Київ: НАДУ, 2018. 180 с.
5. Мазур В.Г., Семчук І.В. Електронне управління в органах місцевої влади: стан та шляхи удосконалення. Зб. наук. праць "Теорія та практика державного управління". ХарРІ НАДУ "Магістр", 2013. № 2. С. 106—112.
6. Недбай В.В. Електронний уряд: теорія і практика / Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. Київ-Миколаїв, 2004. Вип. 5. С. 270—275.
7. Приймак Ю.Ю. Національні інформаційні ресурси — джерело державних інформаційних продуктів та послуг. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Priymak.pdf (Дата звернення 28.03.2020).
8. Романенко Є. Відкритість та прозорість як структурні рівні транспарентності державного управління та їх комунікативні функції. Є. Романенко. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2014. Вип. 14. С. 17—31.
9. Шульга М.А. Інновації в державному управлінні як умова розбудови сервісної держави. Державне управління. 2012. 1 (1). С. 97—99.URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?c21com= 2&i21dbn=ujrn&p21dbn=ujrn&image_file_download=1&Image_file_name=PDF/vknud_2014_1_30.pdf (Дата звернення 07.12.2020).
10. Пухтинський М.О. Трансформація системи місцевого самоврядування в контексті реалізації міжнародно-правових стандартів місцевої демократії / М.О. Пухтинський. Вісник АПСВТ. 2016. № 3—4. С. 63—67.

V. Mazur

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A WAY OF INCREASING GOVERNMENT OPENNESS AND PUBLIC RELATIONS

Summary

The article deals with the importance of the use of innovative technologies by public authorities, the possibility of using modern information and communication technologies for the establishment of governmental relations with the public, the implementation of electronic interaction as a direction of increasing the transparency of government, the strengthening of the collective interaction of citizens with the authorities.
The modern period of state-building in Ukraine is characterised by the high growth of political and citizens' activity. The restructuring of the system of state administration, strengthening of the value component of state power should meet the expectations of society and at the same time increase the requirements for the authorities to develop the state, in which everyone should feel a master of not only their own destiny but also the destiny of their country.
Authorities today are an important factor in democratisation of public life, bringing power closer to the people. It should be taken into account that the present state of regional development is characterized by the lack of proper material, financial, personnel, resource, information and analytical support. Therefore special attention should be paid to the problem of improving the system of authorities through the introduction of innovative technologies.
Management systems cannot lag behind the pace of development of socio-economic phenomena and processes, because the law of correlation between the levels of development of the managed and controlled subsystems requires that the development of the management subject should outpace the development of the object, a certain gap should be maintained between their levels.
The imperfection and uncertainty of the political and economic structure of the modern period of state development affect the socio-economic and socio-political spheres of the regions. The processes of preparing and making effective decisions in the main spheres of activity of local state administrations become extremely important. The quality of management decisions depends on the depth of understanding of the situation, the completeness of the received information to be processed, the elaboration of alternative approaches to solving diverse problems: economic development of regions (budgeting, development strategy, investment attraction, ecology, etc.), social problems (dynamics of living standards of different population groups, employment, medical care, social protection), scientific and cultural development, the state of public opinion on various aspects of the social and political life of the region.
The system of establishing links between the authorities and the public, the peculiarities of their electronic interaction at the state and local levels have been characterised. On the basis of the data obtained, the main problems that hinder the effective interaction of citizens and authorities have been formed.
It was proved that the application of innovative technologies by the authorities in Ukraine is an important, timely and progressive step, will promote the active participation of citizens in addressing state and public issues. The application of innovative mechanisms of public administration using in the process of preparation and implementation of management decisions of modern information and communication technologies is proposed.

Keywords: innovative technologies; e-government; electronic communications; e-democracy; civil society; citizens' trust in government.

References

1. Dehtiar'ova, I.O. (2014), Innovatsijni pidkhody v upravlinni rehional'nym rozvytkom [Innovative approaches in regional development management], NADU, Kyiv, Ukraine.
2. Klymenko, I.V. (2011), "Innovations in anti-crisis public administration", Innovatsii v derzhavnomu upravlinni: systemna intehratsiia osvity, nauky, praktyky: materialy nauk.-prakt. konf. za mizhnar. Uchastiu [Innovations in public administration: system integration of education, science, practice: materials of the scientific-practical conference on international participation], vol. 2, NADU, Kyiv, Ukraine, 27 may, available at: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Mater_konf_NADU/1b03e61d-18db-4081-96f8-a3393019d0c9.pdf (Accessed 10 Dec 2020).
3. Kujbida, V.S. and Tolkovanov, V.V. (2010), Dosvid vprovadzhennia standartiv dobroho vriaduvannia na mistsevomu rivni v Ukraini ta inshykh ievropejs'kykh krainakh [Experience in implementing standards of good governance at the local level in Ukraine and other European countries], TOV "Polihrafichnyj Tsentr Kramar", Kyiv, Ukraine, available at: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2010/Tolkovanov_Dobre_final.pdf (Accessed 10 Dec 2020).
4. Kujbida, V.S. (2018), Reforma systemy derzhavnoho upravlinnia ta mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: stan, vyklyky, perspektyvy zdijsnennia [Reform of the system of public administration and local self-government in Ukraine: state, challenges, prospects of implementation], NADU, Kyiv, Ukraine.
5. Mazur, V.H. and Semchuk, I.V. (2013), "E-government in local authorities: status and ways to improve", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, pp. 106—112.
6. Nedbaj, V.V. (2004), "E-government: theory and practice", Suchasna ukrains'ka polityka. Polityka i politolohy pro nei, vol. 5, pp. 270—275.
7. Pryjmak, Yu.Yu. (2009), "National information resources — a source of state information products and services", available at: http://academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Priymak.pdf (Accessed 10 Dec 2020).
8. Romanenko, Ye. (2014), "Openness and transparency as structural levels of transparency of public administration and their communicative functions", Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia, vol. 14, pp. 17—31.
9. Shul'ha, M.A. (2012), "Innovations in public administration as a condition for building a service state", Derzhavne upravlinnia, vol. 1 (1), pp. 97-99, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?c21com=2&i21dbn=ujrn&p21dbn=ujrn&image_file_download=1&Image_file_name=PDF/vknud_2014_1_30.pdf (Accessed 10 Dec 2020).
10. Pukhtyns'kyj, M.O. (2016), "Transformation of the system of local self-government in the context of implementation of international legal standards of local democracy", Visnyk APSVT, vol. 3—4, pp. 63—67.

№ 1 2021, стор. 135 - 140

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-21

Кількість переглядів: 749

Відомості про авторів

В. Г. Мазур

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Mazur

postgraduate student of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management of the NAPA under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-8133-7355

Як цитувати статтю

Мазур В. Г. Інноваційні технології як напрям підвищення інформаційної відкритості органів влади та налагодження зв'язків влади із громадськістю. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 135–140. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.135

Mazur, V. (2021), “Innovative technologies as a way of increasing government openness and public relations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 135–140. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.135

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.