EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
О. В. Бортнік

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.141

УДК: 352:006.32

О. В. Бортнік

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Анотація

У статті з метою вивчення можливостей запозичення найкращого світового досвіду для застосування в місцевому самоврядуванні в Україні проаналізовано процес поступового включення понять ризику та управління ризиками з рекомендованих до обов'язкових вимог в міжнародних стандартах управління якістю. Розглянуто зв'язок щодо управління ризиками у міжнародних стандартах, які можуть застосовуватись до суб'єктів місцевого самоврядування. Вивчено приклад практичного впровадження методів управління ризиками та застосування міжнародних стандартів з питань управління ризиками як один з найбільш потужних та досконалих у сфері місцевого самоврядування Австралії. Визначено шляхи застосування міжнародного досвіду для вдосконалення діяльності суб'єктів місцевого самоврядування в Україні для забезпечення сталого розвитку території, раціонального використання ресурсів та вдосконалення діяльності. Визначено складові, які можуть стати основою для розроблення механізму адаптування найкращих світових практик управління ризиками для застосування в місцевому самоврядуванні в Україні.

Ключові слова: ризик; можливість; ISO; місцеве самоврядування; орган місцевого самоврядування; ризик-орієнтовне мислення; цілі сталого розвитку; план безперервності бізнесу.

Література

1. Адамська О. Антикризове управління в контексті реагування на регіональні виклики: теоретико-методологічний аспект. Ефективність державного управління. 2018. Вип. 2 (55). Ч. 1. С. 30—38. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_55/fail/5.pdf (дата звернення: 04.01.2020).
2. Антикризові стратегії публічного управління. Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" усіх форм навчання / Укладачі: Бутко М.П., Оліфіренко Л.Д. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 62 c. URL: http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/16896/Антикризові%20стратегії%20публічного%20управління..pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 04.01.2020).
3. Балдин К.В. Риск-менеджмент: учебное пособие. М.: Эксмо, 2006. 368 с.
Бенчмаркінг доброго врядування: практичний посібник / За заг. ред. А. Гука. К.: ТОВ "Видавництво "Юстон". 2018. 60 с. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Book_BenchmarkingDV-2_148x210_web.pdf (дата звернення: 04.01.2020).
4. Боровик М.В. Ризик-менеджмент: конспект лекцій для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 — Менеджмент. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. 65 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/154806591.pdf (дата звернення: 04.01.2020).
5. Гигеренцер Герд. Понимать риски. Как выбирать правильный курс. М.: Азбука-Бизнес, 2015. 352 с.
6. ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9001:2005, IDT) [Чинний від 2008-01-01]. Вид. офіц. Київ, 2008. 29 с.
7. ДСТУ ISO 9001-2009. Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT). [Чинний від 2009-09-01]. Вид. офіц. Київ, 2009. 26 с.
8. Кудрявцев А.А., Радионов А.В. Введение в количественный риск-менеджмент: учебник. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. 192 с.
9. Мороз В.М. Ризик-менеджмент: навч. посібник для студ. спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / В.М. Мороз, С.А. Мороз. Харків: НТУ "ХПІ", 2018. 140 с. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39143 (дата звернення: 04.01.2020).
10. Савчук В. Основы риск-менеджмента предприятий. Киев: Баланс Бизнес Букс, 2019. 280 с.
11. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч.посіб. К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка"", 2004. 200 с. URL: https://subject.com.ua/pdf/311.pdf (дата звернення: 04.01.2020).
12. Чикаренко І. Принципи та модель реалізації системи антикризового управління на муніципальному рівні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2011. Вип. 4 (11). URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_04(11)/11ciaumr.pdf (дата звернення: 04.01.2020).
13. Якубовський О.П., Пахомова Т.І., Драгомирецька Н.М. Управління ризиками та кризами (опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни): навчальний посібник. К.: Центр дистанційного навчання НАДУ при Президентові України, 2005. 68 с. URL: http://www.doccu.inf.ua/Lists/2/Attachments/1758/OK_RM.PDF (дата звернення: 04.01.2020).
14. Ярова І. Напрями та інструменти забезпечення антикризової спрямованості стратегічного управління територією. Державне управління та місцеве самоврядування. 2014.Вип. 3 (22). С. 284—294. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2014/2014_03(22)/31.pdf (дата звернення: 04.01.2020).
15. 2018 Risk Report. A focus on Australian Local Government. URL: https://aoninsights.com.au/wp-content/uploads/COM0393C-Local-Government-Risk-Report-2018-Nov-v2.pdf (дата звернення: 04.01.2020).
16. Adoption of Comprehensive Risk Management in Local Government. Lasse Oulasvirta and Ari-Veikko Anttiroiko. URL: https://www.researchgate.net/publication/314301906_Adoption_of_comprehensive_risk_management_in_local_government (дата звернення: 04.01.2020).
17. Council-Wide Risk Management. An Independent Study of Risk Management Practices in NSW Local Government. URL: https://inconsult.com.au/wp-content/uploads/2015/01/CWRM-2014-2015-Exec-Summary-v-Final.pdf (дата звернення: 04.01.2020).
18. Hubbard, D. W. The failure of risk management: Why it's broken and how to fix it. Hoboken, N.J: Wiley, 2009. 281 p.
19. IEC 31010:2019 Risk management — Risk assessment techniques. URL: https://www.iso.org/ru/standard/72140.html (дата звернення: 04.01.2020).
20. ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary. URL: https://www.iso.org/ru/standard/45481.html (дата звернення: 04.01.2020).
21. ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements. URL: https://www.iso.org/ru/standard/62085.html. (дата звернення: 04.01.2020).
22. ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization — A quality management approach. URL: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:9004:ed-3:v1:en (дата звернення: 04.01.2020).
23. ISO 18091:2019 "Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001 in local government". URL: https://www.iso.org/ru/standard/72808.html (дата звернення: 04.01.2020).
24. ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements.URL: https://www.iso.org/ru/standard/75106.html (дата звернення: 04.01.2020).
25. ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines. URL: https://www.iso.org/ru/standard/65694.html (дата звернення: 04.01.2020).
26. ISO/TS 9002:2016 Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001:2015. URL: https://www.iso.org/ru/standard/66204.html (дата звернення: 04.01.2020).
27. New Risk Management Framework for NSW Councils. URL: https://www.statewidemutual.com.au/new-risk-management-framework-for-nsw-councils/ (дата звернення: 04.01.2020).
28. Our risk management principles. URL: https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/council-governance-administration/our-risk-management-principles (дата звернення: 04.01.2020).
29. Risk management. URL: https://www.olg.nsw.gov.au/councils/governance/risk-management-audit-and-internal-controls/risk-management/ (дата звернення: 04.01.2020).
30. Sustainable development goals. URL: https://www.iso.org/sdgs.html (дата звернення: 04.01.2020).

O. Bortnik

RISK MANAGEMENT IN LOCAL SELF-GOVERNMENT ON THE BASIS OF INTERNATIONAL STANDARDS

Summary

In order to study the possibilities of borrowing the best world experience for application in local self-government in Ukraine, the process of gradual inclusion of the concepts of risk and risk management from the recommended to the mandatory requirements in international quality management standards is analyzed. Shown as the contribution of risk management to the sustainable success of the organization is reflected in the ISO standards. The connection between risk management in international standards that can be applied to local governments is considered as contribution of ISO standards into the SDGs realization. The analysis of research and publications on risk management were given. Most popular methods of risk assessment mentioned. The Australian example of practical implementation of risk management methods and application of international standards on risk management as one of the most comprehensive and advanced in the field of local self-government is considered. Examples of the most common risks of local self-government identified by the results of surveys are given. Was shown as risk management should be adapted by development of risk-oriented thinking in organization culture of organization. Saving costs through effective risk management frees up resources for investing in projects aimed at improving the living standards of local communities. One of good example of stable development ensuring in spite of any crisis situations is a development of business continuity plans as recommended in international standards. Ways to apply international experience to improve the activities of local governments in Ukraine to ensure sustainable development, resource conservation and improvement is described. Conclusions on further study and application of risk management in the local governments of Ukraine are given. It is proposed to develop a methodological toolkit to assist in the application of risk management in local self-government of Ukraine, to improve training programs to raise awareness of local self-government employees and to include risk management process in local government development programs of certain areas.

Keywords: isk; opportunity; ISO; local self-government; local government authority; risk-oriented thinking; Sustainable Development Goals; Business Continuity Plan.

References

1. Adams'ka, O. (2018), "Crisis management in the context of responding to regional challenges: theoretical and methodological aspect", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (55), no. 1, pp. 30—38, available at: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_55/fail/5.pdf (Accessed 04 Jan 2021).
2. Butko, M.P. and Olifirenko, L.D. (2018), "Anti-crisis strategies of public administration", available at: http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/16896/Antykryzovi%20stratehii%20publichnoho%20upravlinnia..pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed 04 Jan 2021).
3. Baldyn, K.V. (2006), Rysk-menedzhment [Risk management], Eksmo, Moscow, Russia.
4. Borovyk, M.V. (2018), "Risk management", available at: https://core.ac.uk/download/pdf/154806591.pdf (Accessed 04 Jan 2021).
5. Hyherentser, H. (2015), Ponymat' rysky. Kak vybyrat' pravyl'nyj kurs [Understand the risks. How to choose the right course], Azbuka-Byznes, Moscow, Russia.
6. UkrNDNTs (2008), DSTU ISO 9000:2007 Systemy upravlinnia iakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv (ISO 9001:2005, IDT) [Quality management systems. Basic provisions and glossary of terms (ISO 9001:2005, IDT)], UkrNDNTs, Kyiv, Ukraine.
7. UkrNDNTs (2009), DSTU ISO 9001-2009. Systemy upravlinnia iakistiu. Vymohy (ISO 9001:2008, IDT) [Quality management systems. Requirements (ISO 9001:2008, IDT)], UkrNDNTs, Kyiv, Ukraine.
8. Kudriavtsev, A.A. and Radyonov, A.V. (2016), Vvedenye v kolychestvennyj rysk-menedzhment [Introduction to Quantitative Risk Management], Yzd-vo S.-Peterb. un-ta, St.Petersburg, Russia.
9. Moroz, V.M. and Moroz, S.A. (2018), "Risk management", available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39143 (Accessed 04 Jan 2021).
10. Savchuk, V. (2019), Osnovy rysk-menedzhmenta predpryiatyj [Fundamentals of enterprise risk management], Balans Byznes Buks, Kyiv, Ukraine.
11. Starostina, A.O. and Kravchenko, V.A. (2004), "Risk management: theory and practice", available at: https://subject.com.ua/pdf/311.pdf (Accessed 04 Jan 2021).
12. Chykarenko, I. (2011), "Principles and model of implementation of the crisis management system at the municipal level", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 4 (11), available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_04(11)/11ciaumr.pdf (Accessed 04 Jan 2021).
13. Yakubovs'kyj, O.P. Pakhomova, T.I. and Drahomyrets'ka, N.M. (2005), "Risk and crisis management (reference syllabus of the distance course of the discipline)", available at: http://www.doccu.inf.ua/Lists/2/Attachments/1758/OK_RM.PDF (Accessed 04 Jan 2021).
14. Yarova, I. (2014), "Directions and tools for ensuring the anti-crisis orientation of strategic management of the territory", Napriamy ta instrumenty zabezpechennia antykryzovoi spriamovanosti stratehichnoho upravlinnia terytoriieiu. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 3 (22), pp. 284—294, available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2014/2014_03(22)/31.pdf (Accessed 04 Jan 2021).
15. Aon (2018), "2018 Risk Report. A focus on Australian Local Government", available at: https://aoninsights.com.au/wp-content/uploads/COM0393C-Local-Government-Risk-Report-2018-Nov-v2.pdf (Accessed 04 Jan 2021).
16. Oulasvirta, L. and Ari-Veikko, A. (2017), "Adoption of Comprehensive Risk Management in Local Government", available at: https://www.researchgate.net/publication/314301906_Adoption_of_comprehensive_risk_management_in_local_government (Accessed 04 Jan 2021).
17. InConsult Pty Ltd (2015), "Council-Wide Risk Management. An Independent Study of Risk Management Practices in NSW Local Government", available at: https://inconsult.com.au/wp-content/uploads/2015/01/CWRM-2014-2015-Exec-Summary-v-Final.pdf (Accessed 04 Jan 2021).
18. Hubbard, D. W. (2009), The failure of risk management: Why it's broken and how to fix it, Wiley, Hoboken, USA.
19. ISO (2019), "IEC 31010:2019 Risk management -- Risk assessment techniques", available at: https://www.iso.org/ru/standard/72140.html (Accessed 04 Jan 2021).
20. ISO (2015), "ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary", available at: https://www.iso.org/ru/standard/45481.html (Accessed 04 Jan 2021).
21. ISO (2015), "ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements", available at: https://www.iso.org/ru/standard/62085.html (Accessed 04 Jan 2021).
22. ISO (2009), "ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach", available at: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:9004:ed-3:v1:en (Accessed 04 Jan 2021).
23. ISO (2019), "ISO 18091:2019 "Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001 in local government", available at: https://www.iso.org/ru/standard/72808.html (Accessed 04 Jan 2021).
24. ISO (2019), "ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems - Requirements", available at: https://www.iso.org/ru/standard/75106.html (Accessed 04 Jan 2021).
25. ISO (2018), "ISO 31000:2018 Risk management - Guidelines", available at: https://www.iso.org/ru/standard/65694.html (Accessed 04 Jan 2021).
26. ISO (2016), "ISO/TS 9002:2016 Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001:2015", available at: https://www.iso.org/ru/standard/66204.html (Accessed 04 Jan 2021).
27. Statewide Mutual (2019), "New Risk Management Framework for NSW Councils", available at: https://www.statewidemutual.com.au/new-risk-management-framework-for-nsw-councils/ (Accessed 04 Jan 2021).
28. City of Sydney (2020), "Our risk management principles", available at: https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/council-governance-administration/our-risk-management-principles (Accessed 04 Jan 2021).
29. NSW Government (2020), "Risk management", available at: https://www.olg.nsw.gov.au/councils/governance/risk-management-audit-and-internal-controls/risk-management/ (Accessed 04 Jan 2021).
30. ISO (2020), "Sustainable development goals", available at: https://www.iso.org/sdgs.html (Accessed 04 Jan 2021).

№ 1 2021, стор. 141 - 148

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-21

Кількість переглядів: 998

Відомості про авторів

О. В. Бортнік

здобувач кафедри менеджменту та управління проєктами, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпро

O. Bortnik

Сandidate for a degree of the Department of management and project management, Dnipropetrovsk regional institute for public administration, National academy for public administration under the President of Ukraine, Dnipro

ORCID:

0000-0002-5400-5574

Як цитувати статтю

Бортнік О. В. Управління ризиками в органах місцевого самоврядування на основі міжнародних стандартів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 141–148. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.141

Bortnik, O. (2021), “Risk management in local self-government on the basis of international standards”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 141–148. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.141

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.