EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ВЛАДИ ПРИ ФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
О. В. Гомоляко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.149

УДК: 35.078

О. В. Гомоляко

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ВЛАДИ ПРИ ФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті розглядаються основні інтерпретації поняття громадянського суспільства. Визначено головні засади, на яких повинні базуватися взаємовідносини громадянського суспільства та правової держави під час вирішення публічних справ. Наведено деякі форми та моделі взаємодії громадянського суспільства з державою. Зазначено, що при ідеальному варіанті взаємодії відбувається процес формування суспільної стабільності. Основні функції державного управління є відкритими для участі громадянського суспільства й підконтрольні йому. При ідеальному варіанті взаємодія повинна грунтуватися на принципах суспільного договору, сформованого на засадах широкого громадського діалогу який, здатен забезпечити узгодження системотворчих цінностей, сформувати єдиний стратегічний інтерес суспільства на основі загальнонаціонального інтересу та створити інституційний механізм узгодження інтересів влади з інтересами громадських сил.

Ключові слова: громадянське суспільство; публічна політика; взаємодія суспільства і держави.

Література

1. Взаємодія держави і суспільства в процесах публічної політики: наук. розробка / авт. кол.: С.О. Телешун, І.В. Рейтерович, С.В. Ситник та ін. — К.: НАДУ, 2013. — 44 с.
2. Воронов І.О. Глобалізація і політика: Реалії і перспективи соціальних трансформацій. — К.: Генеза, 2004. — 288 с.
3. Задоянчук О.І. Громадянське суспільство / О.І. Задоянчук / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.: Знання, 1999. — С. 8, 10.
4. Зарічний О.А. Участь громадськості у здійсненні публічної влади: теоретико-правове дослідження: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / О.А. Зарічний. — Львів: [Б. в.], 2017.
5. Карась А.Ф. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і неокласичних інтерпретаціях / А.Ф. Карась. — К. — Львів, ВЦ ЛНУ, 2003. — 520 с. — С. 425—428.
6. Матійчук А.В. Самоорганізація громадянського суспільства як чинник демократичної модернізації політичної системи України [Текст]: дис. … канд. політ. наук: спец. 23.00.02 "Політичні інститути та процеси" / А.В. Матійчук; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2016. — 212 с.
7. Мельник Л.А. Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства: основні поняття, проблеми та стратегічні напрями [Електронний ресурс] / Л.А. Мельник // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2019. — № 2. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/30.pdf
8. Онуфрієнко О. Порівняльний аналіз підходів до класифікації форм взаємодії держави і громадянського суспільства [Електронний ресурс] / О. Онуфрієнко // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2015. — вип. 4 (27). — Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_04(27)/9.pdf
9. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко: За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: Генеза, 2004. — 736 с. — С. 119.
10. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
11. Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
12. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 24 лютого 2016 р. № 68/2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
13. Руденко О.М. Механізми забезпечення суспільної стабільності: моделі взаємодії держави і громадянського суспільства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cpk.org.ua/components/com_booklibrary/ebooks/09romdgs.pdf
14. Ситник П.К. Громадянське суспільство і держава: особливості їх взаємодії / П.К. Ситник // Стратегічна панорама. — 2002. — № 4. — С. 57—65.
15. Скакун О.Ф. Теория государства и права: [учебник для вузов] / О.Ф. Скакун. — Харьков: Консум; Ун-т внутрешних дел, 2000. — 704 с.
16. Ющенко В. Тези про майбутнє [Електронний ресурс] / В. Ющенко // Зеркало Недели. — 2002. — Вип. № 5. — Режим доступу: https://zn.ua/ukr/internal/tezi_pro_maybutne.html

О. Homoliako

CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF THE INTERACTION OF CIVIL SOCIETY AND GOVERNMENT IN THE FORMATION OF PUBLIC POLICY

Summary

The article highlights the main aspects of the importance of effective interaction between civil society and government in shaping public policy. The main interpretations of the concept of civil society are considered and it is recognized that civil society has the invariable basic bases of its existence: individual freedom, liberal relations in the economy, equality before the law. It is established that the main subject of civil society is an autonomous person, and the most important prerequisite for its existence is a mature, legitimate, competent and active person. The main principles on which the relationship between civil society and the rule of law should be based in resolving public cases have been identified. There are many classifications of different forms and models of interaction of civil society with the state, which are based on the idea of confrontation between the state and civil society and their interdependence. Approaches to the classification of models of interaction between the state and civil society are presented, which, in contrast to the existing ones, additionally use the criteria of social development goal, ideal of social stability, level of social welfare, mechanisms of coordination of interests of all stakeholders, analytical and forecast indicators. It is noted that with the ideal version of interaction there is a process of formation of social stability. The main functions of public administration are open to the participation of civil society and under its control, the goal is mutually understandable and consistent, provides a legal definition of the creation and development of state and public institutions that are open to innovative development and formed effective mechanisms of political governance, socio-economic and sociocultural development. Ideally, the interaction should be based on the principles of a social contract formed on the basis of a broad public dialogue that can ensure the harmonization of systemic values, form a single strategic interest of society based on national interest and create an institutional mechanism for reconciling government interests with public forces.

Keywords: civil society; public policy; interaction of society and state.

References

1. Teleshun, S.O. Rejterovych, I.V. and Sytnyk, S.V. (2013), Vzaiemodiia derzhavy i suspil'stva v protsesakh publichnoi polityky [The interaction of state and society in public policy processes], NADU, Kyiv, Ukraine.
2. Voronov, I.O. (2004), Hlobalizatsiia i polityka: Realii i perspektyvy sotsial'nykh transformatsij [Globalization and politics: Realities and prospects of social transformation], Heneza, Kyiv, Ukraine.
3. Zadoianchuk, O.I. (1999), Hromadians'ke suspil'stvo [Civil society], Znannia, Kyiv, Ukraine.
4. Zarichnyj, O.A. (2017), "Public participation in the exercise of public power: a theoretical and legal study", Ph.D. Thesis, Law, Lviv, Ukraine.
5. Karas', A.F. (2003), Filosofiia hromadians'koho suspil'stva v klasychnykh teoriiakh i neoklasychnykh interpretatsiiakh [Philosophy of civil society in classical theories and neoclassical interpretations], VTs LNU, L'viv, Ukraine, pp. 425—428.
6. Matijchuk, A.V. (2016), "Self-organization of civil society as a factor of democratic modernization of the political system of Ukraine", Ph.D. Thesis, political science, Prykarpats'kyj natsional'nyj universytet imeni Vasylia Stefanyka, Ivano-Frankivs'k, Ukraine.
7. Mel'nyk, L.A. (2019), "Interaction of the state and civil society institutions: main concepts, problems and strategic directions", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1395 (Accessed 10 Dec 2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.28
8. Onufriienko, O. (2015), "Comparative analysis of approaches to the classification of forms of interaction between the state and civil society", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 4 (27), available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_04(27)/9.pdf (Accessed 10 Dec 2020).
9. Horbatenko, V.P. (2004), Politolohichnyj entsyklopedychnyj slovnyk [Political science encyclopedic dictionary], 2-d ed., Heneza, Kyiv, Ukraine.
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution "On ensuring public participation in the formation and implementation of public policy", available at: http://www.zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 Dec 2020).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2008), Resolution "About the statement of the Order of assistance to carrying out public examination of activity of executive bodies", available at: http://www.zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 Dec 2020).
12. President of Ukraine (2016), Decree "On promoting the development of civil society in Ukraine", available at: http://www.zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 Dec 2020).
13. Rudenko, O.M. (2009), "Mechanisms for ensuring social stability: models of interaction between the state and civil society", available at: http://cpk.org.ua/components/com_booklibrary/ebooks/09romdgs.pdf (Accessed 10 Dec 2020).
14. Sytnyk, P.K. (2002), "Civil society and the state: features of their interaction", Stratehichna panorama, vol. 4, pp. 57—65.
15. Skakun O.F. (2000), Teoryia hosudarstva y prava [Theory of state and law], Konsum; Un-t vnutreshnykh del, Kharkiv, Ukraine.
16. Yuschenko, V. (2002), "Theses about the future", Zerkalo Nedely, vol. 5, available at: https://zn.ua/ukr/internal/tezi_pro_maybutne.html (Accessed 10 Dec 2020).

№ 1 2021, стор. 149 - 154

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-01-21

Кількість переглядів: 773

Відомості про авторів

О. В. Гомоляко

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

О. Homoliako

Postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5633-7150

Як цитувати статтю

Гомоляко О. В. Концептуальне розуміння взаємодії громадянського суспільства і влади при формуванні публічної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 149–154. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.149

Homoliako, О. (2021), “Conceptual understanding of the interaction of civil society and government in the formation of public policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 149–154. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.149

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.