EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЯВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
О. І. Качан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.10

УДК: 339.9

О. І. Качан

ПРОЯВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Анотація

Статтю присвячено оцінці проявам інформаційного бізнесу на сучасному етапі трансформацій світової економіки. Зокрема досліджено використання такого явища, як аутсорсинг інформаційних технологій у діяльності міжнародних компаній. Виокремлено технологій автоматизації Robotic process automation, як новітню форму використання програмних роботів на глобальному ринку праці. Систематизовано хвилі четвертої промислової революції, які характеризують цифрового споживача, підприємство та цифрові операції. Приділено увагу досить новим, проте уже поширеним форма ведення міжнародної торгівлі — Інтернет-магазинам, он-лайн ринкам та Netchising. Розглянуто прояви інформаційних технологій через призму "цифрового підприємства", Великих даних, хмарних технологій. Розкрито питання зміні від концепції "інтернет людей" до "інтернету речей", тобто кількість підключених пристроїв перевищила кількість населення світу. Виявлено, що поняття Internet of Everything, IoE, тобто всеохопний, або всеосяжний інтернет викликає занепокоєння щодо конфіденційності інформації та сприяло появі нового терміну "безпека інтернету речей". Зазначено, що геоекономічні трансформації можуть призвести до зміни свідомості споживачів інформаційних технологій.

Ключові слова: інформаційний бізнес; глобалізація; цифрове підприємство; великі дані; хмарні технології; Інтернет речей.

Література

1. Березюк-Ряба І.Р. Формування національної моделі "нової економіки": диференційований підхід. Зб. наук. праціь Черкаського державного технологічного університету. 2010. № 25. С. 16—19.
2. Великі дані. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Великі_дані (дата звернення: 08.09.2020).
3. Великі перспективи індустрії Big Data. Український суперкомп'ютерний інтернет-дайджест. 2013. 56 с.
4. Весина В.В. Финансирование инновационной деятельности транснациональных корпораций посредством международного инновационного лизинга // Науковедение. 2015. Т. 7. № 4. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/16EVN415.pdf (дата звернення: 08.09.2020).
5. Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция. Москва: Издательство МБА, 2013. 272 с.
6. Готовы ли вы к третьему поколению? URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/01/ready-third-generation-work-ai-future-pierre-nanterme (Дата звернення: 29.03.2020).
7. Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2002. 667 с.
8. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок / 2-е изд.; пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 720 с.
9. Онищенко В.П. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 3. С. 20—31.
10. Портал статистики URL: https://www.statista.com/statistics/189788/global-outsourcing-market-size/ (дата звернення 30.05.2020)
11. Рогоза М.Є., Івченко Є.І., Божко В.І. Забезпечення високого рівня операційної діяльності у системах управління на основі інформаційно-технологічного сервісного підходу // Вісник економічної науки України. 2015. № 1 (28). С. 125—127.
12. Соловйова Н.І. Інтеграційні процеси державного прогнозування: постіндустріальна детермінація // Економіка України. 2014. № 12 (637). С. 29—37.
13. Стрельбіцька Н.Є. Вплив міжнародного бізнесу на сучасний розвиток НДДКР. Глобальні та національні проблеми економіки 2016. № 11. С. 76—80. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/18.pdf (дата звернення: 08.09.2020).
14. США: Стимулирование НИОКР и поддержка инноваций. URL: http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=287 3&type=news (дата звернення: 08.09.2020).
15. Хайзенг Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир. Санкт-Петербург: Изд-во Ивана Лимбаха. 2015. С. 55—56.
16. Хмарні технології. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Хмарні_технології (дата звернення: 03.12.2020).
17. As IDC Sees It, Tech's 'Third Platform' Disrupts Everyone. URL: https://www.cio.com/article/2377568/cloud-computing/as-idc-sees-it-tech-s-third-platform-disrupts-everyone.html (дата звернення: 08.09.2020).
18. Bayer D., Haber S., Scott S. W. Improving the Efficiency and Reliability of Digital Time-Stamping/Springer, Нью-Йорк, NY. March 1992. 330 р.
19. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. URL: https://lopp.net/pdf/princeton_bitcoin_book.pdf (дата звернення: 10.10.2020).
20. Blockchains. The great chain of being sure about things. URL: https://www.economist.com/briefing/2015/10/31/the-great-chain-of-being-sure-about-things (дата звернення: 08.09.2020).
21. Gardner S. "ietzsche, the Self, and the Disunity of Philosophical Reason. Gemes and May. 2009. pp. 1—32.
22. Lynch C. Big data: How do your data grow? Nature. 2008. С. 155—186.
23. Negroponte N. Being digital. New York: Knopf. 1995. 272 р.
24. Robotic process automation at xchanging. URL: http://www.xchanging.com/system/files/dedicated-downloads/robotic-process-automation.pdf (дата звернення: 08.09.2020).
25. The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry. URL: https://cutt.ly/3jxlm5V (дата звернення: 14.07.2020).
26. The internet of things. URL: https://www.theinternetofthings.eu/what-is-the-internet-of-things (дата звернення: 01.09.2020).
27. The internet of things how the next evolution of the internet is changing everything. URL: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf (дата звернення: 08.09.2020).
28. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? URL: ttps://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf (дата звернення: 10.11.2020).

O. Kachan

MANIFESTATIONS OF INFORMATION BUSINESS IN THE CONDITIONS OF GEOECONOMIC TRANSFORMATIONS

Summary

This article is devoted to the assessment of the manifestations of information business at the present stage of transformations of the world economy. In particular, the use of such a phenomenon as information technology outsourcing in the activities of international companies has been studied. Robotic process automation technologies have been singled out as the newest form of using software robots in the global labor market. The waves of the fourth industrial revolution, which characterize the digital consumer, enterprise and digital operations, are systematized. Attention is paid to a fairly new, but already common form of international trade — online stores, online markets and netchising. It is determined that due to new technologies, the ability to store a large amount of metal in a small amount of metal, databases were born, as a result of the emergence of the so-called "Big Data". Manifestations of information technologies through the prism of "digital enterprise" are considered. It has been studied that cloud technologies allow consumers to use programs without installing and accessing personal files from any computer with Internet access. The issue of change from the concept of "Internet of People" to "Internet of Things", ie the number of connected devices exceeded the population of the world. It was found that the concept of the Internet of Everything, IoE, ie the comprehensive or comprehensive Internet, raises concerns about the confidentiality of information and contributed to the emergence of a new term "Internet of Things". The introduction of information and communication technologies contributes to the country's development in R&D. As a result of the study, it is proved that scientific and technological progress leads to the emergence of a "new economy" in which enterprises, organizations, individuals and society as a whole effectively generate, master, transmit, transform and use new knowledge, contributing to rapid development of the economy and society, but there is also a negative impact, which is manifested by such phenomena as waste and unrestrained consumption. It is noted that geoeconomic transformations can lead to a change in the consciousness of consumers of information technology.

Keywords: information business; globalization; digital enterprise; big data; cloud technologies; Internet of Things.

References

1. Bereziuk-Riaba, I.R. (2010), "Formation of the national model of the "new economy": a differentiated approach", Zb. nauk. pratsi' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 25, pp. 16—19.
2. wikipedia (2020), "Big data", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Великі_дані (Accessed 25 Dec 2020).
3. Ukrainian supercomputer internet digest (2013), "Big prospects for the Big Data industry", available at: supercomputer.com.ua (Accessed 25 Dec 2020).
4. Vesina, V.V. (2015), "Financing the innovation activities of transnational corporations through international innovation leasing", Naukovedenie, vol. 7, no. 4, available at: http://naukovedenie.ru/PDF/16EVN415.pdf (Accessed 25 Dec 2020).
5. MBA (2013), Global'noe budushhee 2045. Konvergentnye tehnologii (NBIKS) i transgumanisticheskaja jevoljucija [Global Future 2045. Convergent Technologies (NBICS) and Transhumanistic Evolution], Izdatel'stvo MBA, Moscow, Russia.
6. World Economic Forum (2018), "Are you ready for the third generation?", available at: https://www.weforum.org/agenda/2018/01/ready-third-generation-work-ai-future-pierre-nanterme (Accessed 25 Dec 2020).
7. Lazarieva, S.F. (2002), Ekonomika ta orhanizatsiia informatsijnoho biznesu [Economics and organization of information business], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Lamben, Zh.-Zh. Chumpitas, R. and Shuling, I. (2008), Menedzhment, orientirovannyj na rynok [Market-oriented management], Piter, St.Petersburg, Russia.
9. Onyschenko, V.P. (2015), "Modern organizational forms and models of international business", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 3, pp. 20—31.
10. Statista (2020), "Global market size of outsourced services from 2000 to 2019 (in billion U.S. dollars)", available at: https://www.statista.com/statistics/189788/global-outsourcing-market-size/ (Accessed 25 Dec 2020).
11. Rohoza, M.Ye. Ivchenko, Ye.I. and Bozhko, V.I. (2015), "Ensuring a high level of operational activity in management systems based on information technology service approach", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1 (28), pp. 125—127.
12. Solovjova, N.I. (2014), "Integration processes of state forecasting: post-industrial determination", Ekonomika Ukrainy, vol. 12 (637), pp. 29—37.
13. Strel'bits'ka, N.Ye. (2016), "The impact of international business on the modern development of R&D", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 11, pp. 76—80, available at: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/18.pdf (Accessed 25 Dec 2020).
14. webeconomy.ru (2014), "USA: Stimulating R&D and Supporting Innovation", available at: http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=2873&type=news (Accessed 25 Dec 2020).
15. Hajzeng, J. (2015), Teni zavtrashnego dnja. Chelovek i kul'tura. Zatemnennyj mir [Shadows of tomorrow. Man and culture. Darkened world], Izd-vo Ivana Limbaha, St.Petersburg, Russia, pp. 55—56.
16. wikipedia (2020), "Cloud technologies", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Хмарні_технології (Accessed 25 Dec 2020).
17. Golden, B. (2014), "As IDC Sees It, Tech's 'Third Platform' Disrupts Everyone", available at: https://www.cio.com/article/2377568/cloud-computing/as-idc-sees-it-tech-s-third-platform-disrupts-everyone.html (Accessed 25 Dec 2020).
18. Bayer, D. Haber, S. and Scott, S.W. (1992), Improving the Efficiency and Reliability of Digital Time-Stamping, pringer, NY, USA.
19. Narayanan, A. Bonneau, J. Felten, E. Miller, A. and Goldfeder, S. (2016), "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", available at: https://lopp.net/pdf/princeton_bitcoin_book.pdf (Accessed 25 Dec 2020).
20. The Economist (2015), "Blockchains. The great chain of being sure about things", available at: https://www.economist.com/briefing/2015/10/31/the-great-chain-of-being-sure-about-things (Accessed 25 Dec 2020).
21. Gardner, S. (2009), "Nietzsche, the Self, and the Disunity of Philosophical Reason", Nietzsche on Freedom and Autonomy, Oxford University Press, Oxford, UK.
22. Lynch, C. (2008), "Big data: How do your data grow?", Nature, pp. 155—186.
23. Negroponte, N. (1995), Being digital, Knopf, New York, USA.
24. Willcocks, L. Lacity, M. and Craig, A. (2015), "Robotic process automation at xchanging", available at: http://www.xchanging.com/system/files/dedicated-downloads/robotic-process-automation.pdf (Accessed 25 Dec 2020).
25. Capgemini Consulting (2017), "The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry", available at: https://cutt.ly/3jxlm5V (Accessed 25 Dec 2020).
26. IOT COUNCIL (2020), "The internet of things", available at: https://www.theinternetofthings.eu/what-is-the-internet-of-things (Accessed 25 Dec 2020).
27. Evans, D. (2011), "The internet of things how the next evolution of the internet is changing everything", available at: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf (Accessed 25 Dec 2020).
28. Frey, C.B. and Osborne, M.A. (2013), "The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?", available at: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf (Accessed 25 Dec 2020).

№ 2 2021, стор. 10 - 15

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-02-02

Кількість переглядів: 765

Відомості про авторів

О. І. Качан

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

O. Kachan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics And International Business, Institute of economics and management, Natіonal Unіvеrsіty of Watеr and Еnvіronmеntal Еngіnееrіng, Rivne

ORCID:

0000-0003-2682-2830

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.