EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Л. І. Бровко, А. А. Юрченко, Т. В. Королькова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.16

УДК: 336.663

Л. І. Бровко, А. А. Юрченко, Т. В. Королькова

ОПТИМІЗАЦІЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Сьогодні є багато факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, які негативно впливають на підприємство, дестабілізують його фінансовий стан на наносять шкоду його функціонуванню в цілому. Попри це підприємства намагаються вести свою діяльність таким чином, щоб досягти високих результатів, але при цьому мати відносно невеликі витрати. Першим етапом є досягнення стабільної роботи з оборотними коштами підприємства. Найбільша увага приділяється саме оборотним активам, які займають вагоме місце в процесі діяльності підприємства, оскільки вони містять певні компоненти, які необхідно постійно контролювати, аналізувати та розробляти певні дії для усунення певних негативних факторів. В цій статті відображено порядок тлумачення економічної категорії "оборотні активи" з точки зору чинного законодавства та поглядів вчених та науковців. Розкрито їх економічну сутність як основного елементу забезпечення здійснення господарської діяльності підприємства та відображено складові елементи обігових фондів. Відображено послідовність, в якій бажано проводити аналіз, для визначення необхідних показників, за допомогою яких можна розробити ефективну систему управління обіговими фондами підприємства. Висвітлено моделі визначення оптимального розміру необхідного для підтримання діяльності запасів, а також використання якої допоможе визначити необхідний обсяг виробництва продукції. У поєднанні з нормуванням використання засобів у процесі виробництва на підприємстві можна досягти бажаного результату за максимально ефективного використання наявних ресурсів. Необхідно приділити також увагу оптимізації дебіторської заборгованості підприємства, бо неналежний контроль за її станом може призвести до зростання боргів, ризику несплати, що є негативним явищем для підприємства загалом, що призведе до погіршення фінансового стану та стане причиною виникнення проблем, щодо погашення нашої заборгованості кредиторам.

Ключові слова: оборотні активи; класифікація; ліквідність; оптимізація.

Література

1. Абрамчук М.Ю. Фінансовий облік: конспект лекцій / М.Ю. Абрамчук, Ю.Г. Гуменна, І.В. Тютюник, П.М. Рубанов. — Суми: Сумський державний університет, 2018. — 395 с.
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. — К.: Ника — Центр, 2001. — 528 с.
3. Голубко А.І. Управління оборотними активами підприємства [Електронний ресурс] / А.І. Голубко // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14—23 березня 2018 р. [Електронний ресурс]. — 2018. — Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/4521
4. Катан Л.І. Фінансування і кредитування АПК: навч. посіб. / Л.І. Катан, Ю.В. Масюк, С.О. Корецька, Л.І. Бровко та інші. — К.: ТОВ"ДКС центр", 2012. — 300 с.
5. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента / В.В. Ковалев. — М.: ТК Велби, Проспект, 2008. — 448 с
6. Кодацький В.П. Шляхи ефективного управління оборотними активами промислових підприємств / В.П. Кодацький // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 4. — С. 271—274.
7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Наказ Міністерства Фінансів України, затверджений 07.02.2003 р. № 73 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" зі змінами і доповненнями від 20 жовтня 1999 року № 246 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" зі змінами і доповненнями від від 8 жовтня 1999 року № 247 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99#Text
10. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: навчальний посібник / Р.А. Слав'юк. — Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. — 460 c.
11. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: навч. посіб. / Н.В. Тарасенко. — К.: Алерта, 2003. — 485 с.
12. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: підручник / В.М. Шелудько; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2013. — 375 с
13. Єпіфанова І.Ю. Фінансовий аналіз та звітність: практикум / І.Ю. Єпіфанова, В.В. Джеджула. — Вінниця: ВНТУ, 2017. — 143 с.
14. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємства: навч. посіб. / Н.Б. Ярошевич. — К.: Видавництво: "Знання", 2012. — 341 с.

L. Brovko, A. Yurchenko, T. Korolkova

OPTIMIZATION OF THE CURRENT ASSETS AND THEIR INFLUENCE ON THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Summary

Today, there are many factors, both internal and external environment, that have a negative impact on the company's activities, destabilize its financial condition, and harm its functioning in general. Despite this, Enterprises try to carry out their activities in such a way as to achieve high results, but at the same time have relatively low costs. The first stage is to achieve stable work with the company's current assets. The greatest attention is drawed to current assets, which have a significant place in the process of enterprise activity, because they have certain components in their composition that need to be constantly monitored, make appropriate analysis and develop certain actions to eliminate certain negative factors. This article reflects the procedure for interpreting the economic category "current assets" from the point of view of current legislation and the opinions of scientists. Their economic essence, as the main element of ensuring the implementation of economic activities of the enterprise, is revealed and the components of working capital are reflected. The sequence according to which it is desirable to conduct an analysis is reflected in order to determine the necessary indicators with which it is possible to develop an effective working capital management system of the enterprise. Models for determining the optimal size of inventory is needed to maintain operations that are highlighted, as well as the use of which will help to determine the required volume of production. Besides, rationing of the use of funds in the production process at the enterprise, it is possible to achieve the desired result with the most efficient use of available resources. It is also necessary to pay attention to optimizing the company's accounts receivable, because improper control over its condition can lead to an increase in debts, the risk of non-payment, which is a negative phenomenon for the company in general, which will lead to a deterioration in the financial condition and cause problems in paying off our debt to creditors.

Keywords: current assets; classification; liquidity; optimization.

References

1. Abramchuk, M. Yu. Humenna, Yu. H. Tiutiunyk, I. V. and Rubanov, P. M. (2018), Finansovyj oblik [Financial Accounting], Sums'kyj derzhavnyj universytet, Sumy, Ukraine
2. Blank, Y.A. (2001), Fynansovyj menedzhment [Financial management], Nika-Tsentr, Kyiv, Ukraine.
3. Holubko, A. I. (2018), "Management of current assets of the enterprise", Materialy KhLVII naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Scientific and technical conference], Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, 14-23 march, available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/4521 (Accessed 10 Jan 2021).
4. Katan, L. I. Masyuk, Yu. V. Korecka, S. O. and Brovko, L. I. (2012), Finansuvannia i kredytuvannia APK [Financing and crediting of agro-industrial complex]: TOV"DKS tsentr", Kyiv, Ukraine.
5. Kovalev, V.V. (2008), Kurs fynansovoho menedzhmenta [Financial management course], TK Velby, Prospekt, Kyiv, Ukraine.
6. Kodats'kyj, V. P. (2010), "Ways of effective management of current assets of industrial enterprises", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 271—274.
7. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "National accounting regulation (standard) 1 "General requirements for financial reporting", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (Accessed 10 Jan 2021).
8. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Regulation (standard) of accounting 9 "Inventories", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (Accessed 10 Jan 2021).
9. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Regulation (standard) of accounting 10 "Accounts receivable", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99#Text (Accessed 10 Jan 2021).
10. Slav'iuk, R.A. (2001), Finansy pidpryiemstv [Enterprise finance], "Vezha", Lutsk, Ukraine.
11. Tarasenko, N.V. (2003), Ekonomichnyj analiz diial'nosti promyslovoho pidpryiemstva [Economic analysis of the industrial enterprise], Alerta, Kyiv, Ukraine.
12. Shelud'ko, V.M. (2013), Finansovyj menedzhment [Financial management], Znannia, Kyiv, Ukraine.
13. Yepifanova, I. Yu. (2017), Finansovyj analiz ta zvitnist' [Financial analysis and reporting], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.
14. Yaroshevych, N. B. (2012), Finansy pidpryiemstva [Enterprise finance], "Znannia", Kyiv, Ukraine.

№ 2 2021, стор. 16 - 22

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-02-02

Кількість переглядів: 1290

Відомості про авторів

Л. І. Бровко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

L. Brovko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-2577-0741


А. А. Юрченко

здобувач другого рівня вищої освіти за спеціальністю "Облік і оподаткування", Дніпровський державний аграрно-економічний університет

A. Yurchenko

second-level higher education applicant majoring Accounting and taxation, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-2138-8951


Т. В. Королькова

здобувач другого рівня вищої освіти за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування", Дніпровський державний аграрно-економічний університет

T. Korolkova

second-level higher education applicant majoring in Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-6134-5377

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.