EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН
В. В. Кулаженко, В. В. Лазоренко, О. Ф. Кузнецов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.30

УДК: 336.763:519.7

В. В. Кулаженко, В. В. Лазоренко, О. Ф. Кузнецов

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Анотація

У статті розглянуто проблеми, що виникають під час формування фондового портфеля інвестора та алгоритм їх вирішення за допомогою нечітко-множинної моделі. Розглянуто сучасний стан фондового ринку України, його основні тенденції та вплив на процес формування інвестиційного портфеля. Проаналізовано основні вітчизняні законодавчі акти, що регулюють діяльність фондового ринку та інвесторів, а також визначають особливості інвестиційного клімату, бажання іноземних інвесторів вкладати кошти у вітчизняні цінні папери. Приділено увагу політиці держави у цій сфері, зокрема щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи, що визначає подальший напрям розвитку інвестиційної діяльності в Україні. Розкрито сутність структури інвестиційного портфеля, яка безпосередньо впливає на прийняття інвестиційних рішень. Проаналізовано основні ризики, з якими зіштовхується інвестор під час створення власного портфеля цінних паперів, які можуть призвести не тільки до зменшення прибутку, але й до значних втрат. Описано основні наявні теорії створення інвестиційного фондового портфеля, їх сутність та можливість використання на практиці. Детально розглянуто основи теорії нечітких множин, зокрема принципи нечітких множин, нечіткі числа та їх типи, а також можливості практичного застосування цієї теорії у бізнес-сфері. Описано світовий досвід використання теорії нечітких множин у бізнесі, зокрема у сфері фінансів, маркетингу, виробництві та енергетиці. На базі трикутних нечітких чисел з функцією належності побудовано нечітко-множинну модель для формування якісного інвестиційного портфеля, яка призвана зменшити або повністю ліквідувати інвестиційні ризики та забезпечити стабільний прибуток. Описано інтегрований показник, що визначає рейтинг цінних паперів для прийняття рішення щодо їх купівлі або продажу на фондовій біржі. На його основі розроблено алгоритм проведення скорингу акцій та облігацій, який повинен застосовуватись при формуванні та подальшої роботи з власним інвестиційним портфелем.

Ключові слова: алгоритм; фондовий портфель; інвестиції; інформаційна невизначеність; інвестиційна привабливість; теорія нечітких множин; акції; облігації.

Література

1. РБК-Україна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.rbc.ua/
2. Мінфін [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://minfin.com.ua/
3. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2020 рік" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.pfu.gov.ua/2118826-proyekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-na-2020-rik-24-grudnya-2019-roku/
4. Пономаренко В.С. Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, К.А. Стрижиченко. Харків: ВД "Інжек". — 2004. — 264 с.
5. Колупаєв Ю.Б. Обгрунтування напрямку перспективного розвитку фондового ринку України / Ю.Б. Колупаєв, С.С. Залюбовська, М.А. Яковенко // Ефективна економіка. — 2018. — № 8.
6. Уманцев Ю. Міжнародне портфельне інвестування в контексті фінансової глобалізації / Ю. Уманцев, В. Ємець // Вісник НБУ. — 2008. — № 9 (149). — С. 26—34.
7. Markowitz H. Portfolio Selection / H. Markowitz // The Journal of Finance. — 1952. — Vol. 7 — № 1. — Р. 77—91.
8. Merton R. C. Theory of Rational Option Pricing / R.C. Merton // The Bell Journal of Economics and Management Science. — 1973. — Vol. 4 — № 1. — Р. 141—183.
9. Modigliani F. The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment / F. Modigliani, M.H. Miller // The American Economic Review. — 1959. — Vol. 49. — № 4 — Р. 655—669.
10. Black F. The Pricing of Options and Corporate Liabilities / F. Black, M. Scholes // The Journal of Political Economy. — 1973. — Vol. 81 — No. 3 — Р. 637—659.
11. Барков В.І. Інвестиційна ідея [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://archive.kontrakty.ua
12. Пенсійна реформа: погляд у майбутнє // Цінні папери України. — 2019. — № 24. — 3 с.
13. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 31 від 28 вересня 2006 р.
14. Мищенко А.В., Попов А.А. Некоторые подходы к оптимизации инвестиционного портфеля [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dis.ru/manag/arhiv/2017/2/9.html
15. Закон України "Про інститути спільного інвестування" № 29 від 2013 р.
16. Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.uaib.com.ua/analituaib
17. DAI Global LLC. Трансформація фінансового сектору // Стаття "Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: оцінка та рекомендації". — 2019. — 5 с.
18. Корнійчук О. Системні проблеми фондового ринку України та їх вплив на реалізацію національних інтересів у фінансовій сфері // Економічний Часопис-XXI. — 2006. — № 3—4.
19. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2017. — 376 с.
20. Недосекин А.О. Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях [Електронний ресурс]. — Режим доступу: eup.ru/Documents/2003-03-10/15F96.asp
21. Гончар Т.Г. Еволюція портфельної теорії та сучасні реалії фінансових відносин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. — 2016. — № 16. — 131—135 с.
22. Sharp W.F. A Simplified Model for Portfolio analysis // Management Science. — January. — 1963.
23. Fischer S Black. The Valuation of Risk Asset and Capital Budgets // Rewiew of Economics and Statistics. — February, 1965. — 13—27 pp.
24. Буваев Б.Л. "VAR — как инструмент оценки финансовых рисков" // Инновации и инвестиции. — 2018. — № 9. — 292—294 с.
25. Федоренко В.Г. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності / В.Г. Федоренко, Д.В. Степанов, М.П. Денисенко. — К.: "Алерта", 2004. — 431 с.
26. Савчук В.П. Оптимізація фондового портфеля / В.П. Савчук, В. Дудка // Управління фінансами. — 2010. — № 1. — С. 60—70.
27. Система скорингу — навіщо вона потрібна банкам? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bankchart.com.ua/spozhivchi_krediti/statti/sistema_skoringu_navischo_vona_potribna_bankam_

V. Kulazhenko, V. Lazorenko, O. Kuznetsov

RESEARCH OF THE INVESTOR'S STOCK PORTFOLIO FORMATION ALGORITHM USING THE FUZZY SET THEORY

Summary

In this article the problems have been considered that arise in the formation of the investor's stock portfolio and the algorithm for solving them using a fuzzy-set model. The current state of the stock market of Ukraine, its main trends and influence on the process of investment portfolio formation has been considered. The main domestic legislative acts have been analyzed, which regulated the activities of the stock market and stock market participants, as well as determined the peculiarities of the investment climate of Ukraine, the desire of foreign investors to invest in domestic securities. Attention has been also paid to the state policy in this area, in particular on the introduction of a funded pension system, which determines the further direction of investment activity in Ukraine. The essence of the investment portfolio structure has been revealed, which directly influences investment decisions. The main risks have been analyzed, that an investor faces when he creates his own portfolio of securities, which can lead not only to a profit reduction, but also to significant losses. The main existing theories of creating an investment stock portfolio have been described, their essence and possibility of use in practice. The basics of fuzzy set theory have been considered in detail, in particular the principles of fuzzy sets, fuzzy numbers and their types, as well as the possibilities of practical application of this theory in the business sphere. The world experience of using fuzzy set theory in business has been described, in particular in the field of finance, marketing, production and energy. A fuzzy-set model has been built on the basis of triangular fuzzy numbers with the membership function to form a high-quality investment portfolio, which is designed to reduce or completely eliminate investment risks and ensure a stable profit. An integrated indicator has been described, which determines the rating of securities for making a decision on their purchase or sale on the stock exchange. An algorithm for scoring shares and bonds has been developed on its base, which should be used in the formation and further work with its own investment portfolio.

Keywords: algorithm; modeling; stock portfolio; investments; information uncertainty; investment attractiveness; fuzzy set theory; stocks; bonds.

References

1. RBK-Ukraine (2020), available at: https://www.rbc.ua/ (Accessed 12 January 2021).
2. Minfin (2020), available at: https://minfin.com.ua/ (Accessed 12 January 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the budget of the Pension Fund of Ukraine for 2020", December 24, 2019", available at: https://www.pfu.gov.ua/2118826-proyekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-na-2020-rik-24-grudnya-2019-roku/ (Accessed 17 January 2021).
4. Ponomarenko, V. S. Raievnieva, O. V. and Stryzhychenko, K. A. (2004), Modeliuvannia povedinky investora na fondovomu rynku [Modeling investor behavior in the stock market], Inzhek, Kharkiv, Ukraine.
5. Kolupaiev, Yu. B. Zaliubovs'ka, S. S. and Yakovenko, M. A. (2018), "Substantiation of the direction of perspective development of the stock market of Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/49.pdf (Accessed 17 January 2021).
6. Umantsev, Yu. and Yemets', V. (2008). "International portfolio investment in the context of financial globalization", Visnyk NBU, vol. 9, pp. 26—34.
7. Markowitz, H. (1952), "Portfolio Selection", The Journal of Finance, vol. 7, № 1, pp. 77—91.
8. Merton, R. C. (1973), "Theory of Rational Option Pricing", The Bell Journal of Economics and Management Science, vol. 4, № 1, pp. 141—183.
9. Modigliani, F. and Miller, M. H. (1959), "The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment", The American Economic Review, vol. 49, № 4, pp. 655—669.
10. Black, F. and Scholes, M. (1973), "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", The Journal of Political Economy, vol. 81, No. 3, pp. 637—659.
11. Barkov, V.I. (2008), "Investment idea", available at: http://archive.kontrakty.ua/gc/2008/10/29-otkrytye-paevye-fondy.html?lang=ua, (Accessed 17 January 2021).
12. Levchenko, Z.I. (2008), "Pension reform: a look into the future", Tsinni papery Ukrainy, vol. 1 (493), pp. 15—16.
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine "About securities and the stock market", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text (Accessed 17 January 2021).
14. Mishhenko, A.V. and Popov, A.A. (2017), "Some approaches to optimizing the investment portfolio of the year", available at: http://www.dis.ru/manag/arhiv/2017/2/9.html (Accessed 17 January 2021).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine "About mutual investment institutions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text (Accessed 17 January 2021).
16. Ukrainian Investment Business Association (2020), "Number of AMCs and assets under management", available at: https://www.uaib.com.ua/analituaib (Accessed 17 January 2021).
17. USAID Financial Sector Transformation Project (2019), "Non-state pension provision in Ukraine: assessment and recommendations", Transformatsiia finansovoho sektoru [Transformation of the financial sector], DAI Global LLC, Kyiv, Ukraine.
18. Kornijchuk, O. (2006), "Systemic problems of the stock market of Ukraine and their impact on the realization of national interests in the financial sphere", Ekonomichnyj Chasopys-XXI, vol. 3—4
19. Majorova, T.V. (2017), Investytsijna diial'nist' [Investment activity], Tsentr navchal'noi literatury, Ukraine, Kyiv.
20. Nedosekin, A.O. (2003), "Stock market in vague conditions ", available at: eup.ru/Documents/2003-03-10/15F96.asp (Accessed 17 January 2021).
21. Honchar, T. H. (2016), "Evolution of portfolio theory and modern realities of financial relations", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 16, pp. 131—135.
22. Sharp, W.F. (1963), "A Simplified Model for Portfolio analysis", Management Science, vol. 9, № 2, pp. 277—293.
23. Fischer, S Black. (1965), "The Valuation of Risk Asset and Capital Budgets", Rewiew of Economics and Statistics, vol. 47, № 1, pp. 13—37.
24. Buvaev, B.L. (2018), "VAR — as a tool for assessing financial risks Innovacii i investicii, vol. 9, pp. 292—294 с.
25. Fedorenko, V. H. Stepanov, D. V. and Denysenko, M. P. (2004), Osnovy investytsijno-innovatsijnoi diial'nosti [Fundamentals of investment and innovation activities], Alerta, Ukraine, Kyiv.
26. Savchuk, V. and Dudka, V. (2010), "Stock portfolio optimization Upravlinnia finansamy, vol. 1, pp. 60—70.
27. Bankchart (2021), "Scoring system — why do banks need it??", available at: https://bankchart.com.ua/spozhivchi_krediti/statti/sistema_skoringu_navischo_vona_potribna_bankam_ (Accessed 17 January 2021).

№ 2 2021, стор. 30 - 37

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-02-02

Кількість переглядів: 619

Відомості про авторів

В. В. Кулаженко

к. е. н., доцент кафедри цифрової економіки та системного аналізу,Київський національний торговельно-економічний університет

V. Kulazhenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Digital Economy and System Analysis, Kyiv National University оf Trade And Economics

ORCID:

0000-0002-3535-3442


В. В. Лазоренко

к. е. н., старший викладач кафедри цифрової економіки та системного аналізу,Київський національний торговельно-економічний університет

V. Lazorenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Digital Economy and System Analysis, Kyiv National University оf Trade And Economics

ORCID:

0000-0003-4492-3977


О. Ф. Кузнецов

старший викладач кафедри цифрової економіки та системного аналізу,Київський національний торговельно-економічний університет

O. Kuznetsov

Senior Lecturer of the Department of Digital Economy and System Analysis,Kyiv National University оf Trade And Economics

ORCID:

0000-0002-6811-9345

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.