EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Ю. Ю. Арістов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.38

УДК: 336.143

Ю. Ю. Арістов

ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розкрито економічну сутність формування видатків бюджету як складової державної фінансової політики економічного розвитку. Визначено, що підвищення конкурентоспроможності економіки країни, якості державних послуг, рівня життя населення вимагає реалізації стратегії оптимізації обсягу видатків бюджету одночасно із посиленням їх результативності. Розглянуто питання інституційних засад формування видатків бюджету у системі державного регулювання економічного розвитку, що передбачають запровадження низки обмежень відповідно до етапу соціально-економічного розвитку країни, зокрема щодо обсягу та особливостей структури видаткової частини бюджету, співвідношення поточних і капітальних видатків, рівня інвестиційної складової бюджету, обсягу дефіциту бюджету та структури джерел його фінансування у взаємозв'язку з показниками державного боргу. Дістали подальшого розвитку підходи щодо державної фінансової політики у сфері видатків бюджету, що передбачає стимулювання зростання внутрішнього попиту шляхом збільшення видаткової частини бюджету у періоди економічного спаду та зменшення або оптимізації її структури у періоди економічного зростання при якісному забезпеченні соціальної функції держави з урахуванням можливості використання обгрунтованого рівня дефіцитного фінансування бюджету. Показано, що бюджет є найважливішим елементом системи фінансового регулювання економіки; його збалансованість, оптимальність є однією з основних умов економічного зростання, бюджетне регулювання надає змогу цілеспрямовано впливати на темпи і пропорції розвитку суспільного виробництва. Дієвість планування видатків бюджету, як одна із важливих складових системи управління бюджетом, має суттєве значення в питаннях забезпечення стабільності фінансової системи країни, стійкого економічного зростання.

Ключові слова: бюджет; бюджетна система; видатки бюджету; державна фінансова політика; бюджетний механізм; економічний розвиток.

Література

1. Макогон В.Д. Бюджетна стратегія держави: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2018. 364 с.
2. Радіонов Ю.Д. Формування видатків бюджету. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 616 с.
3. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер.с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
4. Чугунов І.Я., Козарезенко Л.В. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу. Вісник КНТЕУ. 2017. № 3. С. 116—132.
5. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 5—18.
6. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Вісник КНТЕУ. 2019. № 2. С. 103—121.
7. Afonso A., Jalles J. Fiscal composition and long-term growth // Applied Economics. 2014. vol. 46 (3). pp. 349—358.
8. Chugunov I., Makohon V. Fiscal strategy as an instrument of economic growth. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 3. pp. 213—217.
9. Chugunov I., Makohon V., Markuts Y. Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17, Issue № 4, pp. 252—261.
10. Jorda O., Taylor A. The time for austerity: estimating the average treatment effect of fiscal policy. The Economic Journal, 2016. № 126 (590), pp. 219—255.

Yu. Aristov

FORMATION OF BUDGET EXPENDITURES AS A COMPONENT OF PUBLIC FINANCIAL POLICY OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The article reveals the economic essence of the formation of budget expenditures as a component of public financial policy of economic development. It is determined that budget regulation in the field of budget expenditures through the use of a set of budgetary instruments to influence the process of budget formation and execution allows to solve the problems facing the country at this stage of social development, to achieve the necessary macroeconomic proportions and economic growth. Improving the competitiveness of the country's economy, the quality of public services, living standards requires the implementation of a strategy to optimize budget expenditures while increasing their effectiveness. The issues of institutional bases of budget expenditures formation in the system of state regulation of economic development are considered, which envisage introduction of a number of restrictions in accordance with the stage of socio-economic development of the country, in particular, concerning the volume and features of the amount of budget deficit and the structure of sources of its financing in relation to public debt indicators. The budget is one of the main tools of state regulation of socio-economic processes, because in the process of its preparation is the development of the main directions of formation and use of budget funds, based on the need to address the challenges facing society at this stage of its development. Approaches to public financial policy in the field of budget expenditures were further developed, which provides for stimulating the growth of domestic demand by increasing the expenditure side of the budget during periods of economic downturn and reducing or optimizing its structure during periods of economic growth deficit budget financing. It is advisable to improve financial regulation in the field of public expenditure, which significantly affects the volume of aggregate demand, which consists of consumer demand, investment demand and government demand. It is shown that the budget is the most important element of the system of financial regulation of the economy; its balance, optimality is one of the main conditions for economic growth, budget regulation allows you to purposefully influence the pace and proportions of social production. The effectiveness of budget expenditure planning, as one of the important components of the budget management system, is essential in ensuring the stability of the country's financial system, sustainable economic growth.

Keywords: udget; budget system; budget expenditures; public financial policy; budgetary mechanism; economic development.

References

1. Makohon, V.D. (2018), Biudzhetna stratehiia derzhavy [Budget strategy of the state], Kyivs'kyj natsional'nyj torhovo-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
2. Radionov, Yu.D. (2019), Formuvannia vydatkiv biudzhetu [Formation of budget expenditures], Kyivs'kyj natsional'nyj torhovo-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
3. Samujel'son, P.Je. and Nordhaus, V.D. (2015), Jekonomika [Economy], Vil'jams, Moscow, Russia.
4. Chuhunov, I.Ya. and Kozarezenko, L.V. (2017), "State financial regulation of human development", Visnyk KNTEU, vol. 3, pp. 116—132.
5. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in terms of economic transformation", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 5—18.
6. Chuhunov, I.Ya. and Samoshkina, O.A. (2019), "Budget expenditures in the system of state regulation of socio-economic development of the country", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 103—121.
7. Afonso, A. and Jalles, J. (2014), "Fiscal composition and long-term growth", Applied Economics, vol. 46 (3), pp. 349—358.
8. Chugunov, I. and Makohon, V. (2019), "Fiscal strategy as an instrument of economic growth", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 5, no. 3, pp. 213—217.
9. Chugunov, I. Makohon, V. and Markuts, Y. (2019), "Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations", Problems and Perspectives in Management, vol. 17, no. 4, pp. 252—261.
10. Jorda, O. and Taylor, A. (2016), "The time for austerity: estimating the average treatment effect of fiscal policy" The Economic Journal, vol. 126 (590), pp. 219—255.

№ 2 2021, стор. 38 - 43

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-02-02

Кількість переглядів: 1082

Відомості про авторів

Ю. Ю. Арістов

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Yu. Aristov

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0001-7295-4848

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.