EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНТЕХ-ІННОВАЦІЇ: ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Р. В. Безпалий

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.44

УДК: 330.341.1

Р. В. Безпалий

ФІНТЕХ-ІННОВАЦІЇ: ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Анотація

У статті обгрунтовано значущість та актуальність вивчення теоретичних та практичних аспектів розвитку фінансових технологій в умовах цифровізації української економіки та світової глобалізації. Проаналізовано наукові трактування категорії "фінансові технології" та виокремлено фінтех як окрему галузь, що включає у себе використання різного роду технологій у фінансовій сфері. Виявлено основні передумови, що вплинули на розвиток фінансових технологій після світової економічної кризи 2008 року. Проаналізовано основні технології, що наразі мають вплив на перетворення способу надання фінансових послуг та виокремлено основні тенденції фінтеху у світі. Наведено перелік технологій, що матимуть значний на перетворення способу надання фінансових послуг, серед них такі: Інтернет, штучний інтелект, 5G, хмарні сервіси, блокчейн, роботизація процесів, голосові технології, управління ідентичністю біометрії. Виявлено вплив сучасних технологій у сфері фінансів на перетворення способу надання фінансових послуг протягом найближчих кількох років. Виокремлено основні тренди ринку фінансових технологій в умовах сьогодення. Здійснено оцінку впливу світової пандемії COVID-19 на зростання та розвиток галузі фінансових технологій у світі. Виявлено основні напрямки фінтеху України станом на 2019 рік за даними проєкту Агенції Сполучених штатів Америки з міжнародного розвитку "Трансформація фінансового сектору": платежі та грошові перекази, технології та інфраструктура, кредитування та маркетплейси. Спрогнозовано стрімке зростання і розвиток таких напрямів, як відкритий банкінг, необанкінг, діджитал-сервіси та спрощення аутентифікації користувачів.Серед провідних продуктів ринку фінтех в Україні виділено такі: PayCore.io, Todobank, MOSST, PayLastic, Finik.Pro, Mo.cash, Panzly, ReporTax. Проаналізовано напрями діяльності компаній у сфері фінансових технологій в Україні та проведено огляд успішних вітчизняних фінансових стартапів 2020 року.

Ключові слова: фінансові технології; фінтех-стартапи; тренди фінтеху; фінтех-ринок; інновації.

Література

1. Офіційний сайт "Верховної Ради України. Законодавство України", Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text
2. Офіційний сайт "Національного банку України", стаття "Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року — курс на сталий розвиток інновацій, кешлес та фінансову грамотність". URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-fintehu-v-ukrayini-do-2025-roku--kurs-na-staliy-rozvitok-innovatsiy-keshles-ta-finansovu-gramotnist
3. Офіційний сайт "UA.news", стаття "Цифровізоване майбутнє: розвиток глобального і українського фінтех-ринку". URL: https://ua.news/ua/covid-19-kak-drajver-ekonomycheskyh-yzmenenyj-mvf-ob-tsyfrovoj-fynansovoj-yntegratsyy-y-razvytyy/
4. Офіційний сайт "USAID", проект "Трансформація фінансового сектору". URL: https://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf
5. Офіційний сайт "PriceWaterhouseCoopers", дослідження "Global Fintech Report 2019: Crossing the lines". URL: https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/assets/pwc-global-fintech-report-2019.pdf
6. Офіційний сайт "KPMG", дослідження "The Pulse of Fintech 2019". URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/07/pulse-of-fintech-h1-2019.pdf
7. Офіційний сайт "Finanso.se", стаття "Digital Payments in Europe to Surpass $802bn Transaction Value This Year". URL: https://finanso.se/digital-payments-in-europe-to-surpass-802bn-transaction-value-this-year/
8. Офіційний сайт "Fortunly", стаття "These Fintech Statistics Show an Industry on the Rise". URL: https://fortunly.com/statistics/fintech-statistics/
9. Офіційний сайт "Національного банку України", стаття "За кількістю та сумою в Україні переважають безготівкові операції". URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/za-kilkistyu-ta-sumoyu-v-ukrayini-perevajayut-bezgotivkovi-operatsiyi
10. Офіційний сайт "International Wealth", стаття "Лучшие украинские финтех-стартапы 2020 года". URL: https://internationalwealth.info/all-about-fintec/luchshie-ukrainskie-finteh-startapy-2020-goda

R. Bezpalyi

FINTECH INNOVATIONS: PRECONDITIONS OF GENESIS AND MODERN TRENDS

Summary

The article substantiates the significance and relevance of studying the theoretical and practical aspects of the development of financial technologies in the context of digitalization of the Ukrainian economy and globalization. The article analyzes the scientific interpretations of the category "financial technologies" and identifies fintech as a separate industry, which includes the use of various technologies in the financial sector. The main factors that influenced the development of financial technologies after the global economic crisis of two thousand and eight year are revealed. The main technologies that currently have an impact on the transformation of the way of providing financial services are analyzed and the main trends of fintech in the world are highlighted.The list of technologies that will have a significant impact on the transformation of financial services, including such as: Internet, artificial intelligence, 5G, cloud services, blockchain, process robotics, voice technology, biometric identity management. The influence of modern technologies in finance field on the transformation of the way of providing financial services over the next few years is revealed. The main nowadays trends of the financial technology market are highlighted. The impact of the global COVID-19 pandemic on the growth and development of the financial technology industry in the world has been assessed. The main directions of fintech of Ukraine as of two thousand nineteenth year according to the project of the United States Agency for International Development "Transformation of the Financial Sector": payments and remittances, technology and infrastructure, lending and marketplaces. Rapid growth and development of such areas as open banking, neo-banking, digital services and simplification of user authentication are forecast. Among the leading products of the fintech market in Ukraine are the following: PayCore.io, Todobank, MOSST, PayLastic, Finik.Pro, Mo.cash, Panzly, ReporTax. The directions of activity of financial technology field companies in Ukraine are analyzed and successful national financial startups of two thousand twentieth year are reviewed.

Keywords: financial technologies; startups; fintech trends; fintech market; innovations.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "On Approval of the State Strategy for Regional Development for 2021—2027", [Online], Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (Accessed 15 Jan 2021).
2. National Bank of Ukraine (2020), "Strategy for the Development of Fintech in Ukraine until 2025 - a Course for Sustainable Development of Innovation, Cash and Financial Literacy", [Online], Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-fintehu-v-ukrayini-do-2025-roku--kurs-na-staliy-rozvitok-innovatsiy-keshles-ta-finansovu-gramotnist (Accessed 15 Jan 2021).
3. UA.news (2020), "Digital Future: Development of Global and Ukrainian Fintech Market", [Online], Available at: https://ua.news/ua/covid-19-kak-drajver-ekonomycheskyh-yzmenenyj-mvf-ob-tsyfrovoj-fynansovoj-yntegratsyy-y-razvytyy (Accessed 15 Jan 2021).
4. USAID (2018), "Financial Sector Transformation Project", [Online], Available at: https://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf (Accessed 15 Jan 2021).
5. PriceWaterhouseCoopers (2019), "Global Fintech Report 2019: Crossing the Lines", [Online], Available at: https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/assets/pwc-global-fintech-report-2019.pdf (Accessed 15 Jan 2021).
6. KPMG (2019), "The Pulse of Fintech 2019", [Online], Available at: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/07/pulse-of-fintech-h1-2019.pdf (Accessed 15 Jan 2021).
7. Finanso.se (2020), "Digital Payments in Europe to Surpass $802bn Transaction Value This Year", [Online], Available at: https://finanso.se/digital-payments-in-europe-to-surpass-802bn-transaction-value-this-year/ (Accessed 15 Jan 2021).
8. Fortunly (2021), "These Fintech Statistics Show an Industry on the Rise", [Online], Available at: https://fortunly.com/statistics/fintech-statistics/ (Accessed 15 Jan 2021).
9. National Bank of Ukraine (2020), "In Ukraine Non-Cash Transactions Predominate in Terms of Number and Amount", [Online], Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/za-kilkistyu-ta-sumoyu-v-ukrayini-perevajayut-bezgotivkovi-operatsiyi (Accessed 15 Jan 2021).
10. International Wealth (2020), "The Best Ukrainian Fintech Startups of 2020", [Online], Available at: https://internationalwealth.info/all-about-fintec/luchshie-ukrainskie-finteh-startapy-2020-goda (Accessed 15 Jan 2021).

№ 2 2021, стор. 44 - 49

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-02-02

Кількість переглядів: 1670

Відомості про авторів

Р. В. Безпалий

аспірант, кафедра корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

R. Bezpalyi

Postgraduate student, Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-5434-2642

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.