EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОГЛЯД ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗОВНІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ В МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
В. О. Кушнір

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.95

УДК: 351.86

В. О. Кушнір

ОГЛЯД ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗОВНІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ В МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Анотація

НАТО відповідально та деталізовано підходить до стратегічних комунікацій, акцентуючи увагу на їх важливій безпековій складовій. Стратегічні комунікації віднесені до однієї з пріоритетних сфер забезпечення безпеки у світі. Тому надзвичайно важливо враховувати напрями і акценти взаємодії з Альянсом для скоординованого співробітництва у вимірі стратегічних комунікацій. Однією із важливих складових стратегічних комунікацій НАТО визначає зовнішні комунікації, а саме: роботу з громадськістю, засобами масової інформації, громадськими організаціями. Українські науковці дедалі більшу увагу приділяють проблемам впровадження в країні системи стратегічних комунікацій. Актуальність цієї теми зумовлена необхідністю створення ефективного механізму протидії інформаційній агресії з боку Російської Федерації.
У Збройних Силах України також чимало уваги приділяють організації зовнішніх комунікацій, проте загальновизнано, що ця робота потребує удосконалення у зв'язку із змінами часу та гібридними загрозами, які впливають на свідомість українського суспільства.
У статті запропоновано напрямки розвитку державного механізму зовнішніх комунікацій в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України на основі унікального досвіду, отриманого під час роботи у районі бойових дій в ході антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та досвіду держав-членів НАТО. Проаналізовано специфіку і ефективність найпоширеніших форм зовнішніх комунікацій в Збройних Силах України та обгрунтовано шляхи удосконалення державного механізму зовнішніх комунікацій у Міністерстві оборони України.
Базою джерел дослідження стали наукові праці за напрямом зовнішніх комунікацій, нормативно-правова база та власний досвід роботи у сфері стратегічних комунікацій та державного управління у напрямі кризових ситуацій під час роботи у Міністерстві оборони України. В рамках дослідження також висвітлено досвід реалізації зовнішніх комунікацій під час діяльності виїздних мобільних прес-груп у райони проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил.

Ключові слова: зовнішні комунікації; стратегічні комунікації; цивільно-військове співробітництво; збройні сили України.

Література

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про Доктрину інформаційної безпеки України" №47/2017 від 29 грудня 2016 року. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text
2. Закон України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" №917-VIII, від 24.12.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/917-19/ed20151224#Text
3. Закон України "Про інформаційні агентства". №74/95-ВР, від 16.07.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80#Text
4. Закон України "Про центральні органи виконавчої влади" №917-VIII, від 15.06.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text
5. Наказ Міністерства оборони України "Про затвердження Положення про Відділ координації стратегічних комунікацій та моніторингу" №317 від 12.06.2017. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/317_nm_2017.pdf
6. Концепція стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України: затверджено Наказом Міністерства оборони України від 22.11.17 № 612. URL: http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/612_nm_2017.pdf
7. Наказ начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського №88, від 29 квітня 2020 року.
8. Офіційний вебсайт Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua/state-register/tsentralna-teleradiostudiya-ministerstva-oborony-ukrayiny/
9. Офіційний вебсайт Першого військового радіо Армія-Фм. URL: https://www.armyfm.com.ua/
10. Офіційний вебсайт агентства Міністерства оборони України АрміяІнформ. Інтерв'ю начальника управління Цивільно-військового співробітництва Генерального Штабу Збройних Сил України полковника В. Лямзіна. URL: https://armyinform.com.ua/2020/10/czyvilno-vijskove-spivrobitnycztvo-stalo-pershoyu-u-zsu-strukturoyu-sformovanoyu-za-standartamy-nato/?fbclid=IwAR0lQKwyXpeiubsZCigxS4_wbyRVFSeE1uKpZPKleWzY4Ip8k
11. Наказ Міністерства оборони України Про затвердження Положення про Директорат інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій міністерства оборони України №309 від 31.08.2020 Про затвердження Положення про Директорат інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України №309 від 31.08.2020 року. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/nm309.PDF?fbclid=IwAR0W5SakQOrgvDqxUP9JxbVReymGaJbMTh29DyZ3MgjhvRztYmH31sXhbz
12. Наказ Міністерства оборони України №347 від 22.09.2020 Про затвердження Положення про Управління преси та інформації Міністерства оборони України. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/mou_347.pdf
13. Наказ Міністерства оборони України від 21.10.2020 №385 Про внесення змін до Переліку органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-20#Text

V. Kushnir

PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF THE STATE MECHANISM OF EXTERNAL COMMUNICATIONS IN THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE AND THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Summary

NATO takes a strategic and detailed approach to strategic communications, focusing on an important security component. Strategic communications are one of the priority areas of security in the world. Therefore, it is extremely important to take into account the directions and emphases of cooperation with the Alliance for coordinated cooperation in the measurement of strategic communications. One of the important components of NATO's strategic communications is external communications, work with media, non-governmental organizations.
Ukrainian scientists are paying more and more attention to the problems of implementing a system of strategic communications in the country. The urgency of this topic is due to the need to create an effective mechanism for combating information aggression by the Russian Federation.
The Armed Forces of Ukraine also pay a lot of attention to the organization of external communications, but it is generally accepted that this work needs to be improved due to changes in the times and hybrid threats that affect the consciousness of Ukrainian society.
The article proposes the development of the state mechanism of external communications in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine on the basis of unique experience gained during work in the area of hostilities during the anti-terrorist operation, Allied operation and NATO member states. The specifics and efficiency of the most common forms of communication in the Armed Forces of Ukraine are analyzed and the ways of improving the state mechanism of external communications in the Ministry of Defense of Ukraine are substantiated.
The research sources were based on scientific works in the field of external communications, regulatory framework and own experience in the field of strategic communications and public administration during crisis situations while working at the Ministry of Defense of Ukraine. The study also highlights the experience of implementing external communications during the activities of mobile groups in the area of the anti-terrorist operation and the Joint Forces operation.

Keywords: strategic communications; external communications; military cooperation; the armed forces of Ukraine.

References

1. President of Ukraine (2016), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "On the Doctrine of Information Security of Ukraine"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text (Accessed 10 Jan 2021).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On reforming state and municipal print media", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/917-19/ed20151224#Text (Accessed 10 Jan 2021).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On Information Agencies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 10 Jan 2021).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On Central Bodies of Executive Power", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text (Accessed 10 Jan 2021).
5. Ministry of Defence of Ukraine (2017), Order "On approval of the Regulations on the Strategic Communications Coordination and Monitoring Division", available at: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/317_nm_2017.pdf (Accessed 10 Jan 2021).
6. Ministry of Defence of Ukraine (2017), "The concept of strategic communications of the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine", available at: http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/612_nm_2017.pdf (Accessed 10 Jan 2021).
7. The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi (2020), "Order of the Chief №88, dated April 29, 2020", available at: https://nuou.org.ua/ (Accessed 10 Jan 2021).
8. The National Сouncil of Television and Radio Broadcasting (2021), available at: https://www.nrada.gov.ua/state-register/tsentralna-teleradiostudiya-ministerstva-oborony-ukrayiny/ (Accessed 10 Jan 2021).
9. Army FM (2021), available at: https://www.armyfm.com.ua/ (Accessed 10 Jan 2021).
10. Army Inform (2020), "Civil-military cooperation became the first structure in the Armed Forces formed according to NATO standards", available at: https://armyinform.com.ua/2020/10/czyvilno-vijskove-spivrobitnycztvo-stalo-pershoyu-u-zsu-strukturoyu-sformovanoyu-za-standartamy-nato/?fbclid=IwAR0lQKwyXpeiubsZCigxS4_wbyRVFSeE1uKpZPKleWzY4Ip8k (Accessed 10 Jan 2021).
11. Ministry of Defence of Ukraine (2020), Order "On approval of the Regulations on the Directorate of Information Policy in the Field of Defense and Strategic Communications of the Ministry of Defense of Ukraine", available at: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/nm309.PDF?fbclid=IwAR0W5SakQOrgvDqxUP9JxbVReymGaJbMTh29DyZ3MgjhvRztYmH31sXhbz (Accessed 10 Jan 2021).
12. Ministry of Defence of Ukraine (2020), Order "On approval of the Regulations on the Press and Information Department of the Ministry of Defense of Ukraine", available at: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/mou_347.pdf (Accessed 10 Jan 2021).
13. Ministry of Defence of Ukraine (2020), Order "On amendments to the List of military administration bodies whose jurisdiction extends to the entire territory of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-20#Text (Accessed 10 Jan 2021).

№ 2 2021, стор. 95 - 100

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-02-02

Кількість переглядів: 547

Відомості про авторів

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of Strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0805-4092

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.