EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
М. О. Дурман

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.105

УДК: 351:82

М. О. Дурман

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті розглядаються різні інструменти державної регуляторної політики, які використовуються для розвитку економічного середовища та стимулювання бізнесу. До різних форм економічного стимулювання відносяться державні позики, державні субсидії, державне замовлення. Автором здійснено аналіз законодавчо-нормативної бази застосування цього інструменту, його форм та прикладів з сучасної державноуправлінської практики. До них відносяться бюджетні позики, державні дотації та державне замовлення.
Бюджетна позика є фінансовою підтримкою, яку надає Міністерство фінансів України на договірній основі для державних підприємств, установ та організацій, а також органів місцевого самоврядування. Державні дотації є формою бюджетного фінансування, що застосовується при фінансуванні планово-збиткових підприємств, а також суб'єктів господарювання, установ та організацій, що опинилися в критичній соціально-економічній або екологічній ситуації чи надають соціально значущі послги нижче їх собівартості. Державне замовлення є засобом державного регулювання економіки шляхом формування на договірній основі складу та обсягів продукції (робіт, послуг), потрібної для державних потреб.
Як висновок зазначається, що в Україні існує законодавчо-нормативна база для широкого застосування інструментів економічного стимулювання (в межах формування та реалізації державної регуляторної політики). Це дає можливість розвивати економічну сферу держави та здійснювати підтримку бізнесу (великого, середнього та малого). Проте використання цих інструментів на сьогодні дещо обмежене внаслідок недостатніх зусиль держави щодо їх пропагування або відсутності коштів на їх реалізацію в достатньому обсязі.
Тому необхідно пропагувати використання цих інструментів, одночасно спрощуючи доступ до них з боку бізнесу. Збереження наявного рівня чинних регуляторних заходів економічного стимулювання, задіяння нових інструментів з відповідними заходами промоції та спрощення процедур повинно сприяти розвитку економіки України та поліпшенню регуляторного клімату.

Ключові слова: державне управління; механізми державного управління; інструменти державного регулювання економіки; державна регуляторна політика; економічне стимулювання; державні позики; державні субсидії; державне замовлення.

Література

1. Бакуменко В. Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого розвитку / В. Бакуменко, В. Князєв, Ю. Сурмін. Вісн. ЖДУ. 2003. № 2. С. 68—81.
2. Вдовиченко Л.Ю. Механізм здійснення регуляторної діяльності її суб'єктами: стан та існуючі проблеми. Ефективність державного управління: Вип. 36. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. С. 189—199.
3. Федорчак О.В. Класифікація механізмів державного управління. Демократичне врядування. 2008. № 1. URL: http://www.nbuv.gov.Ua/e-joumals/DeVr/2008-01/O Fedorchak.pdf
4. Samuelson P., Nordhaus W. Economics: An Introductory Analysis. McGraw-Hill Education (ISE Editions); Internat.15 r.e. edition. 1995. 832 p.
5. Чечель О.М. Принципи та механізм державного регулювання економіки. Демократичне врядування. 2014. Вип. 13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_13_8
6. Майстро С. В. Стратегія державного регулювання розвитку агропромислового комплексу України в умовах глобалізації. Державне будівництво. 2007. № 1 (Ч. 2). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-2/doc/2/09.pdf
7. Дурман М.О. Чинники впливу на формування та реалізацію державної регуляторної політики. Публічне управління і адміністрування в Україні. Науковий журнал. Випуск 14. Одеса, ПУ "Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій", Видавничий дім "Гельветика". 2019. С. 43—47. DOI https://doi.org/10.32843/2663-5240-2019-14-8
8. Колупаєва І. В. Механізм регуляторної політики держави: сутність та детермінанти. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5325
9. Шибаєва Н.В. Визначення та принципи регуляторної політики. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_18%281%29__17
10. Дурман М.О. Формування та реалізація державної регуляторної політики в Україні: монографія. Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2019. 484 с.
11. Про затвердження Порядку надання безвідсоткової бюджетної позики для підприємств та організацій вугільної промисловості (крім вугледобувних) на погашення заборгованості, яка утворилася на 1 квітня 2005 р. з виплати заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 № 794. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/794-2005-%D0%BF
12. Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1204-2010-%D0%BF
13. Дяків Р.С., Бохан А.В., Горбаль В.М. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. К.: Міжнародна економічна фундація. 2000. 703 с.
14. Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва: Закон України від 14.01.2020 № 436-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-20
15. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/493/95-%D0%B2%D1%80#Text
16. Шведун В.О. Проблеми державного регулювання у сфері зеленої енергетики в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 54—56.
17. Дрожжин Д.Ю. Державне регулювання енергоефективності в промисловості України. Теорія та практика державного управління. 2012. Вип. 1. С. 195—200. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2012_1_31
18. Дзяна Г.О. Соціально-екологічні аспекти реалізації державної політики у сфері енергозбереження України. Монографія. Львів. ЛРІДУ НАДХ 2010. 208 с.
19. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17

M. Durman

ECONOMIC INCENTIVES AS AN INSTRUMENT OF STATE REGULATORY POLICY

Summary

The article considers various instruments of state regulatory policy, which are used to develop the economic environment and stimulate business. Such an instrument of formation and implementation of state regulatory policy as economic incentives is analyzed. This tool plays an important role in the state regulation of the economy and contributes to the consideration of economic influences in the practical activities of the regulatory system of the state (in the preparation of relevant regulations or the implementation of practical regulations).
Various forms of economic incentives include government loans, government subsidies, government procurement. The author analyzes the legal and regulatory framework for the application of this tool, its forms and examples from modern public administration practice. These include budget loans, government subsidies and government procurement.
Budget loan — state financial support of state enterprises, organizations and local governments, on a contractual basis. Government subsidies are a form of budget financing used to finance unprofitable enterprises, as well as business entities, institutions and organizations that are in a critical socio-economic or environmental situation, or provide socially significant services below their cost. The state order is a means of state regulation of the economy by forming on a contractual basis the composition and volume of products (works, services) required for state needs.
In conclusion, it is noted that in Ukraine there is a legal framework for the use of economic incentives (within the formation and implementation of state regulatory policy). This provides an opportunity to develop the economic sphere of the state and to support business (large, medium and small). However, the use of these tools is currently limited due to insufficient efforts of the state to promote them or lack of funds for their implementation to a sufficient extent.
Therefore, it is necessary to promote the use of these tools, while facilitating access to them by business. Maintaining the current level of current regulatory measures of economic stimulation, the introduction of new instruments with appropriate promotion measures and simplification of procedures for obtaining assistance should contribute to the development of Ukraine's economy and improve the regulatory climate.

Keywords: public administration; mechanisms of public administration; instruments of state regulation of the economy; state regulatory policy; economic incentives; government loans; government subsidies; government procurement.

References

1. Bakumenko, V. Knyazev, V. and Surmin, Yu. (2003), "Methodology of public administration: problems of formation and further development", Visn. ZHDU, vol. 2, pp. 68—81.
2. Vdovychenko, L. Yu. (2013), "The mechanism of regulatory activity by its subjects: the state and existing problems", Efficiency of public administration, vol. 36, pp. 189—199.
3. Fedorchak, O.V. (2008), "Classification of mechanisms of public administration", Democratic governance, vol. 1, Available at: http://www.nbuv.gov.Ua/e-joumals/DeVr/2008-01/O Fedorchak.pdf (Accessed 17 January 2021).
4. Samuelson, P. and Nordhaus, W. (1995), Economics: An Introductory Analysis, 15 р.е. edition, McGraw-Hill Education (ISE Editions); Boarding school, NY, USA.
5. Chechel, O.M. (2014), "Principles and mechanism of state regulation of the economy", Democratic governance, vol. 13, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_13_8 (Accessed 17 January 2021).
6. Maistro, S.V. (2007), "Strategy of state regulation of development of agro-industrial complex of Ukraine in the conditions of globalization", State building, vol. 1, no.2, Available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-2/doc/2/09.pdf (Accessed 17 January 2021).
7. Durman, M.O. (2019), "Factors influencing the formation and implementation of state regulatory policy", Public administration in Ukraine. Scientific journal, vol. 14, pp. 43-47. DOI https://doi.org/10.32843/2663-5240-2019-14-8
8. Kolupaeva, I.V. (2016), "The mechanism of regulatory policy of the state: essence and determinants", Efektyvna ekonomika, vol. 12, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5325 (Accessed 17 January 2021).
9. Shibaeva, N.V. (2014), "Definitions and principles of regulatory policy", Ekonomichnyj analiz, vol. 18, no. 1, pp. 114—119, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_18%281%29__17 (Accessed 17 January 2021).
10. Durman, M.O. (2019), Formuvannya ta realizatsiya derzhavnoyi rehulyatornoyi polityky v Ukrayini: monohrafiya. [Formation and implementation of state regulatory policy in Ukraine: a monograph], Book publishing house FOP Vyshemirsky VS, Kherson, Ukraine.
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2005), Resolution "On approval of the Procedure for granting interest-free budget loans for enterprises and organizations of the coal industry (except for coal mining) to repay arrears formed on April 1, 2005 from the payment of wages", Available at: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/card/794-2005-%D0%BF (Accessed 17 January 2021).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution "On approval of the Procedure for covering temporary cash gaps of local budgets", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1204-2010-%D0%BF (Accessed 17 January 2021).
13. Dyakov, R.S. Bokhan, A.V. and Horbal, V.M. (2000), Entsyklopediya biznesmena, ekonomista, menedzhera [Encyclopedia of businessman, economist, manager], International Economic Foundation, Kiyv, Ukraine.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2020" to Ensure the Functioning of the Entrepreneurship Development Fund", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-20 (Accessed 17 January 2021).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "On the state order to meet priority state needs", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/493/95-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 17 January 2021).
16. Shvedun, V.O. (2018), "Problems of state regulation in the field of green energy in Ukraine", Investments: practice and experience, vol. 24, pp. 54—56.
17. Drozhzhin, D.Yu. (2012), "State regulation of energy efficiency in industry of Ukraine", Theory and practice of public administration, vol. 1, pp. 195—200.
18. Dzyana, G.O. (2010), Sotsial'no-ekolohichni aspekty realizatsiyi derzhavnoyi polityky u sferi enerhozberezhennya Ukrayiny. Monohrafiya. [Socio-ecological aspects of the implementation of state policy in the field of energy saving in Ukraine. Monograph], LRIDU NADU, Lviv, Ukraine.
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17 (Accessed 17 January 2021).

№ 2 2021, стор. 105 - 110

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-02-02

Кількість переглядів: 798

Відомості про авторів

М. О. Дурман

к. т. н., доцент, заслужений працівник освіти України,професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування,Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

M. Durman

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University Ukraine, Kherson

ORCID:

0000-0002-3775-205X

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.