EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ МОДЕЛІ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНИ
С. О. Малонога

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.111

УДК: 35.071

С. О. Малонога

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ МОДЕЛІ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНИ

Анотація

Розглянуто основні аспекти формування архітектурної моделі екстреної медичної допомоги (ЕМД) України. На підставі всебічного та детального огляду нормативно-правових актів, наукових досліджень та практики у сфері ЕМД обгрунтовано запропонований підхід до формування основних елементів її архітектури. Розкривається значимість цифрових технологій та побудованої на основі їх застосування системи інформаційної взаємодії між службами ЕМД, медичними закладами та підрозділами служб інших відомств, діяльність яких забезпечує громадську безпеку. Дано опис складових компонент архітектурної моделі ЕМД, показано їх місце в загальній системі інформаційної взаємодії, розроблено загальну схему інтеграції інформаційних ресурсів та систем у цифрову архітектуру ЕМД. Сформовано та у загальному вигляді описано чотири групи механізмів, використання яких сприятиме трансформації ЕМД на основі запропонованої архітектурної моделі ЕМД, а саме: організаційно-правові, техніко-технологічні, економічні та мотиваційні механізми. Висновки містять окремі рекомендації, які можуть бути використані органами публічної влади та дотичних до цифровізації ЕМД організацій в процесі розробки стратегій та програм розвитку підвідомчих їм служб.

Ключові слова: архітектурна модель; взаємодія; ЕМД; інтеграція; інформаційні системи; охорона здоров'я; цифрові технології; цифрова трансформація.

Література

1. Бюджет на медицину 2021: що просили та що отримали? URL: https://www.vz.kiev.ua/byudzhet-na-medytsynu-2021-shho-prosyly-ta-shho-otrymaly/ (дата звернення 18.01.2021).
2. Вирішення питань кадрового забезпечення діяльності районних державних адміністрацій, створених на новій територіальній основі. Методичні рекомендації. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/3_Metodychni_recomendatsii_shchodo_pytan_dialnosti_raionnykh_derzhavnykh_administratsii.pdf (дата звернення 18.01.2021).
3. Долот В.Д. Здоров'я як економічна категорія: фактори, що впливають на рівень здоров'я населення та охорону здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. № 1/2016. С. 74—76. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2016/17.pdf (дата звернення 18.01.2021).
4. Директива ЄС 2018/1972 про створення Європейського кодексу електронних комунікацій, прийнята у 2018 році.
5. Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" від 17.06.2020 № 720-ІХ.
6. Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" від 17.06.2020 № 720-ІХ.
7. Закон України "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" від 3 березня 2012 року, № 4499-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4499-17#Text (дата звернення 18.01.2021).
8. Інформаційно-аналітична система "Централь 103". URL: https://wiki.central103.org/ (дата звернення 18.01.2021).
9. МОЗ наполягає на збільшенні фінансування екстреної медичної допомоги на наступний рік. URL: https://moz.gov.ua/article/news/moz-napoljagae-na-zbilshenni-finansuvannja-ekstrenoi-medichnoi-dopomogi-na-nastupnij-rik (дата звернення 18.01.2021).
10. МОЗ "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів" від 22.02.2019 № 446.
11. Наказ МОЗ "Про затвердження Примірного табеля оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги" від 05 червня 2020 року № 1311.
12. Наказ № 8-ОД від 15.01.2018 "Про подання оперативної інформації".
13. Наказ МОЗ "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників" від 09.08. 2017, № 918.
14. Наказ МОЗ "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги" від 05.06.2019 № 1269.
15. Нова модель роботи ЕМД: підхід МОЗ та Світового банку. URL: https://moz.gov.ua/article/news/moz-ta-cvitovij-bank-rozpochali-vtilennja-novoi-modeli-roboti-ekstrenoi-medichnoi-dopomogi (дата звернення 18.01.2021).
16. Організація роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (методичні рекомендації). Міністерство охорони здоров'я. Київ. 2014. 38 с.
17. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання організації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" від 28 грудня 2020 року № 1359.
18. Постанова Кабінету Міністрів України КМУ "Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я" від 28.03.2018 № 302.
19. Постанова Кабінету Міністрів України КМУ "Порядок роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" від 28.12.2020 № 1359.
20. Постанова Кабінету Міністрів України "Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події" від 16 грудня 2020 року № 1271. URL: https://zik.ua/news/ludyna/v_ekstrenii_medychnii_dopomozi_vyklyky_podiliat_na_chotyry_katehorii_976155 (дата звернення 18.01.2021).
21. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про створення Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги" від 22 травня 2019 року, № 383-р.
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" від 17 жовтня 2012 р. № 1031. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/245779758 (дата звернення 18.01.2021).
23. Типове положення про відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги. Про затвердження нормативно-правових актів з питань надання екстреної медичної допомоги від 24 вересня 2020 року № 2179.
24. Behara G.K., Varre V. and Rao M. (2009). Service Oriented Architecture for E-Governance. URL: https://www.bptrends.com/bpt/wp-content/publicationfiles/10-09-ART-%20SOA-E-Govermance-Behara-FINAL.pdf (дата звернення 18.01.2021).
25. Constantinides P., Henfridsson O. & Parker GG. (2018). Platforms and Infrastructures in the Digital Age. Information Systems Research, Vol. 29, № 2. pp.1—20. URL: https://doi.org/10.1287/isre.2018.0794 (дата звернення 18.01.2021).
26. DHS (2017), "Emergency Services Sector," Emergency Services Sector Homeland Security, URL: https://www.dhs.gov/emergency-services-sector (дата звернення 18.01.2021).
27. Digital Government Transformation. The Journey to Government's Digital Transformation. URL: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/public-sector/articles/digital-government-transformation.html (дата звернення: 18.01.2021).
28. Emergency Medical Services in the European Union (2008). Report of assessment project co-ordinated by the World Health Organization. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/ 114564/E92039.pdf (дата звернення 18.01.2021).
29. Emergency Medical Services: At the Crossroads (2007). URL: https://www.nap.edu/read/11629/chapter/2 (дата звернення 18.01.2021).
30. European Commission (2013). Powering European public sector innovation: Towards a new architecture. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/powering-european-public-sector-innovation-towards-new-architecture (дата звернення: 18.01.2021).
31. Inkyung Sung, Taesik Lee (2012). Modeling Requirements for an Emergency Medical Service System Design Evaluator. URL: https://informs-sim.org/wsc12papers/includes/files/con379.pdf
32. Integrated care models: an overview. (2016). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. URL: https://www.researchgate.net/publication/315493946_Integrated_care_models_an_overview_Copenhagen_WHO_Regional_Office_for_Europe_2016 (дата звернення 18.01.2021).
33. Lechleuthner A. (2019). Architecture of emergency medical services in Germany. Part I: Integration into the public protection system. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10049-019-0597-x
34. National EMS Database (2017).NEMSIS Public Release Research Data Set. User Manual. URL: https://nemsis.org/wp-content/uploads/2019/06/NEMSIS-RDS-340-User-Manual_V4.pdf (дата звернення 18.01.2021).
35. NENA Technical Information Document (2005). Network/System Access Security, National Emergency Number Association. URL: https://cdn.ymaws.com/www.nena.org/resource/resmgr/Standards/NENA_04-503.1_Network_System.pdf (дата звернення 18.01.2021).
36. Next Generation 112, Now. (2019). URL: https://eena.org/knowledge-hub/press-releases/next-generation-112-now/ (дата звернення 18.01.2021).
37. Tiwana A., Konsynski B., & Bush A.A. (2010). Platform Evolution: Coevolution of Platform Architecture, Governance, and Environmental Dynamics. Information Systems Research. Vol. 21, № 4, pp. 675—687. URL: https://doi.org/10.1287/isre.1100.0323 (дата звернення 18.01.2021).

S. Malonoga

FORMATION OF A CONCEPTUAL ARCHITECTURAL MODEL OF EMERGENCY MEDICAL SERVICES OF UKRAINE

Summary

The main aspects of the architectural model formation of emergency medical services (EMS) of Ukraine are considered. Based on a comprehensive and detailed review of law acts, research and practice in the field of EMS, the proposed approach to the formation of the basic elements of its architecture substantiated. The significance of digital technologies and the system of information interaction between EMS service, medical institutions and subdivisions of services of other departments, the activity of which ensures public safety, is built on the basis of their application.
Thus, the EMS architecture, formed on the basis of digital technologies, should include information systems of other departments, whose services ensure the safety of life of citizens. The need for such digital integration is due to the need for prompt (automated mode without the direct participation of the dispatcher, thereby reducing the possible negative effects of the human factor) determining the composition and equipment of rescue teams of these agencies to participate in emergency medical care.
Improving data collection and exchange between EMS management units, teams and hospitals aims to improve decision-making, reduce medical errors, improve resource use and increase efficiency, and achieve positive outcomes for patient health.
The description of constituent components of architectural model of EMS is given, their place in the general system of information interaction is shown, the general scheme of integration of information resources and systems in digital architecture of EMS is developed. Four groups of mechanisms are formed and generally described, the use of which will promote the transformation of EMS on the basis of the proposed architectural model of EMS, namely: organizational and legal, technical and technological, economic and motivational mechanisms. The conclusions contain some recommendations that can be used by public authorities and organizations involved in the digitization of EMS in the process of developing strategies and programs for the development of their subordinate services.

Keywords: architectural model; health department; interaction; EMS; integration; information systems; digital technologies; digital transformation.

References

1. VZ (2020), "Budget for medicine 2021: what did they ask for and what did they get?", available at: https://www.vz.kiev.ua/byudzhet-na-medytsynu-2021-shho-prosyly-ta-shho-otrymaly/ (Accessed 18 Jan 2021).
2. Fedchenko, L. (2020), "The decision of questions of staffing of activity of the regional state administrations created on a new territorial basis", available at: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/3_Metodychni_recomendatsii_shchodo_pytan_dialnosti_raionnykh_derzhavnykh_administratsii.pdf (Accessed 18 Jan 2021).
3. Dolot, V.D. (2016), "Health as economic category factors affecting the level of health and health care", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp.74-76, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2016/17.pdf (Accessed 18 Jan 2021).
4. EU (2018), "Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance", available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN (Accessed 18 Jan 2021).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "About the state financial guarantees of medical service of the population", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text (Accessed 18 Jan 2021).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On the Public Emergency Aid Service Reached at the Single Telephone Number 112", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4499-17#Text (Accessed 18 Jan 2021).
7. Tsentral' 103 (2020), available at: https://wiki.central103.org/ (Accessed 18 Jan 2021).
8. Ministry of Healthcare of Ukraine (2020), "Information and analytical system "Central 103"", available at: https://moz.gov.ua/article/news/moz-napoljagae-na-zbilshenni-finansuvannja-ekstrenoi-medichnoi-dopomogi-na-nastupnij-rik (Accessed 18 Jan 2021).
9. Ministry of Healthcare of Ukraine (2019), Order "The Ministry of Health insists on increasing funding for emergency medical care next year", available at: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-22022019--446-dejaki-pitannja-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku-likariv (Accessed 18 Jan 2021).
10. Ministry of Healthcare of Ukraine (2020), Order "Some issues of continuous professional development of doctors", available at: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-05062020--1311-pro-zatverdzhennja-primirnogo-tabelja-osnaschennja-strukturnih-pidrozdiliv-sistemi-ekstrenoi-medichnoi-dopomogi (Accessed 18 Jan 2021).
11. Vinnytsia Regional Center for Emergency Care and Disaster Medicine of the Vinnytsia Regional Council (2018), Order "About the statement of the Sample report card of equipment of structural divisions of system of emergency medical care", available at: http://vinemd.org.ua/images/VOCEMDK/NAKAZ_SENTRE/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%
D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%E2%84%96%208-%D0%9E%D0%94.pdf (Accessed 18 Jan 2021).
12. Ministry of Healthcare of Ukraine (2017), Order "On the submission of operational information", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va117282-02#Text (Accessed 18 Jan 2021).
13. Ministry of Healthcare of Ukraine (2019), Order "Handbook of qualification characteristics of employees' professions", available at: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-05062019--1269-pro-zatverdzhennja-ta-vprovadzhennja-mediko-tehnologichnih-dokumentiv-zi-standartizacii-ekstrenoi-medichnoi-dopomogi (Accessed 18 Jan 2021).
14. Ministry of Healthcare of Ukraine (2020), "On approval and implementation of medical and technological documents for standardization of emergency medical care", available at: https://moz.gov.ua/article/news/moz-ta-cvitovij-bank-rozpochali-vtilennja-novoi-modeli-roboti-ekstrenoi-medichnoi-dopomogi (Accessed 18 Jan 2021).
15. Ministry of Healthcare of Ukraine (2014), Orhanizatsiia roboty operatyvno-dyspetchers'kykh sluzhb tsentriv ekstrenoi medychnoi dopomohy ta medytsyny katastrof (metodychni rekomendatsii) [A new model of EMD: the approach of the Ministry of Health and the World Bank], Ministerstvo okhorony zdorov'ia, Kyiv, Ukraine.
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "Organization of work of operative-dispatching services of the centers of emergency medical care and disaster medicine (methodical recommendations)", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-organizaciyi-roboti-a1359 (Accessed 18 Jan 2021).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "Some issues of organization of work of operative-dispatching services of the centers of emergency medical care and disaster medicine", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhen (Accessed 18 Jan 2021).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "On approval of the Regulations on the system of continuous professional development of specialists in the field of health care", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-organizaciyi-roboti-a1359 (Accessed 18 Jan 2021).
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "The order of work of operative-dispatching services of the centers of emergency medical care and medicine of catastrophes", available at: https://zik.ua/news/ludyna/v_ekstrenii_medychnii_dopomozi_vyklyky_podiliat_na_chotyry_katehorii_976155 (Accessed 18 Jan 2021).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "About the standard of arrival of crews of emergency (ambulance) medical care on a scene", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383-2019-%D1%80#Text (Accessed 18 Jan 2021).
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution "About creation of the Concept of development of system of emergency medical care", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/245779758 (Accessed 18 Jan 2021).
22. Ministry of Healthcare of Ukraine (2020), "On approval of the Procedure for functioning of the system of emergency assistance to the population by a single telephone number 112", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-20#Text (Accessed 18 Jan 2021).
23. Behara, G.K. Varre, V. and Rao, M. (2009), "Service Oriented Architecture for E-Governance", available at: https://www.bptrends.com/bpt/wp-content/publicationfiles/10-09-ART-%20SOA-E-Govermance-Behara-FINAL.pdf (Accessed 18 Jan 2021).
24. Constantinides, P. Henfridsson, O. and Parker, G.G. (2018), "Platforms and Infrastructures in the Digital Age" Information Systems Research, vol. 29, № 2, pp.1—20. https://doi.org/10.1287/isre.2018.0794
25. DHS (2017), "Emergency Services Sector", Emergency Services Sector Homeland Security, available at: https://www.dhs.gov/emergency-services-sector (Accessed 18 Jan 2021).
26. Deloitte (2020), "Digital Government Transformation. The Journey to Government's Digital Transformation", available at: (Accessed 18 Jan 2021).
27. Emergency Medical Services in the European Union (2008), "Report of assessment project co-ordinated by the World Health Organization", available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/114564/E92039.pdf (Accessed 18 Jan 2021).
28. Emergency Medical Services: At the Crossroads (2007), "Summary", available at: https://www.nap.edu/read/11629/chapter/2 (Accessed 18 Jan 2021).
29. European Commission (2013), "Powering European public sector innovation: Towards a new architecture", available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/powering-european-public-sector-innovation-towards-new-architecture (Accessed 18 Jan 2021).
30. Sung, I. Lee, T. (2012), "Modeling Requirements for an Emergency Medical Service System Design Evaluator", available at: https://informs-sim.org/wsc12papers/includes/files/con379.pdf (Accessed 18 Jan 2021).
31. WHO Regional Office for Europe (2016), "Integrated care models: an overview", available at: https://www.researchgate.net/publication/315493946_Integrated_care_models_an_overview_Copenhagen_WHO_Regional_Office_for_Europe_2016 (Accessed 18 Jan 2021).
32. Lechleuthner, A. (2019), "Architecture of emergency medical services in Germany. Part I: Integration into the public protection system", available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s10049-019-0597-x (Accessed 18 Jan 2021).
33. National EMS Database (2017), "NEMSIS Public Release Research Data Set. User Manual", available at: https://nemsis.org/wp-content/uploads/2019/06/NEMSIS-RDS-340-User-Manual_V4.pdf (Accessed 18 Jan 2021).
34. NENA Technical Information Document (2005), "Network/System Access Security, National Emergency Number Association", available at: https://cdn.ymaws.com/www.nena.org/resource/resmgr/Standards/NENA_04-503.1_Network_System.pdf (Accessed 18 Jan 2021).
35. Lumbreras, C. (2019), "Next Generation 112, Now", available at: https://eena.org/knowledge-hub/press-releases/next-generation-112-now/ (Accessed 18 Jan 2021).
36. Tiwana, A. Konsynski, B. and Bush, A.A. (2010), "Platform Evolution: Coevolution of Platform Architecture, Governance, and Environmental Dynamics", Information Systems Research, vol. 21, № 4, pp. 675—687. https://doi.org/10.1287/isre.1100.0323

№ 2 2021, стор. 111 - 120

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-02-02

Кількість переглядів: 766

Відомості про авторів

С. О. Малонога

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

S. Malonoga

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0381-8479

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.