EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19
Г. В. Машіка, К. А. Горюнова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.5

УДК: 338.48:346.7

Г. В. Машіка, К. А. Горюнова

ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація

У статті досліджуються сучасні економічні та правові аспекти функціонування та розвитку вітчизняної туристичної галузі. Туризм виступає важливою складовою кожної країни, оскільки суб'єкти туристичного сектора тісно співпрацюють з іншими галузями, забезпечуючи залучення інвестиційних ресурсів, зміцнюючи дохідну частину бюджету, покращуючи платіжний баланс країни, а також сприяє стійкому економічному зростанню та підвищенню добробуту населення. Обгрунтовано, що під час пандемії COVID-19 найбільше постраждала туристична галузь через карантинні заходи: закриття державних кордонів, заборону авіаперевезень та пересування громадян. Туристична індустрія опинилась у виключному кризовому становищі — неспроможності надавати послуги із жодного напряму. На сучасному етапі функціонування та розвитку туристичного ринку такої ситуації ще ніколи не було. Актуальність даної теми підтверджується безпрецедентністю ситуації, що склалась, у зв'язку з чим, в учасників туристичної галузі виникає велика кількість питань, як поступати в тій чи іншій ситуації. В статті проаналізовано туристичну діяльність України з 2015—2019 рр. та виявлено, що до кризи вона мала стійну позитивну тенденцію розвитку, розглянуто кризові явища, що виникли у сфері туристичної галузі. Виявлено, що пандемія COVID-19 стала форс-мажором, у результаті якого погіршився соціально-економічний стан у країнах, мільйони людей втратили робочі місця, на межі банкрутства опинилися малі та середні туристичні компанії. З'ясовано, що в 2020 році в Україні відбулося падіння прибутків туристичної галузі на 78% порівняно з попереднім роком. Визначено існуючі проблеми розвитку підприємств туристичного сектору, що обумовлені негативним впливом пандемії COVID-19 та карантинними обмеженнями. Розглянуто актуальні економічні та правові заходи з боку уряду стосовно пом'якшення негативного впливу наслідків пандемії COVID-19 в Україні та сусідніх державах. З метою подолання негативного впливу пандемії COVID-19 на вітчизняну туристичну галузь необхідна активізація усіх антикризових заходів та процесів. Тільки їх послідовна та системна реалізація сприятиме швидкому відновленню суб'єктів туристичного сектору та досягнення ними стабільної ефективної діяльності.

Ключові слова: туристична галузь; пандемія COVID-19; криза; економічні заходи; нормативно-правове регулювання.

Література

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 12.01.2021).
2. Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні (2020). URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (дата звернення: 12.01.2021).
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) [Електронний ресурс]: Закон України від 22.04.2020 р. № 3377. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/info/JI01905A.html (дата звернення: 12.01.2021).
4. Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в готелях на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 [Електронний ресурс]: Постанова Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2020 р. №22. URL: https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2022.pdf (дата звернення: 12.01.2021).
5. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року [Електронний ресурс]: Розпорядження КМУ від 16.03.2017 р. № 168-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-р (дата звернення: 12.01.2021).
6. WTTC (2020), "Safe Travels": Global Protocols & Stamp for the New Normal. URL: https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp (дата звернення: 12.01.2021).

H. Mashika, K. Horiunova

LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE TOURIST INDUSTRY OF UKRAINE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Summary

The article examines modern economic and legal aspects of the functioning and development of the domestic tourism industry. Tourism is an important component of every country, as the tourism sector works closely with other industries, attracting investment resources, strengthening the revenue side of the budget, improving the country's balance of payments, and contributes to sustainable economic growth and welfare. It is substantiated that during the COVID-19 pandemic the tourism industry suffered the most due to quarantine measures: closing of state borders, ban on air transportation and movement of citizens. The tourism industry is in an exceptional crisis — the inability to provide services from any direction. At the present stage of functioning and development of the tourist market such a situation has never existed. The relevance of this topic is confirmed by the unprecedented situation, in connection with which, the participants of the tourism industry have many questions about how to act in a given situation. The article analyzes the tourist activity of Ukraine from 2015—2019 and reveals that before the crisis it had a steady positive development trend, considered the crisis phenomena that arose in the field of tourism. It was revealed that the COVID-19 pandemic has become a force majeure, because of which the socio-economic situation in the countries has deteriorated, millions of people have lost their jobs, and small and medium-sized tourism companies are on the verge of bankruptcy. It was found that in 2020, Ukraine's tourism revenues fell by 78% compared to the previous year. The existing problems of development of enterprises in the tourism sector, which are due to the negative impact of the COVID-19 pandemic and quarantine restrictions, have been identified. Current economic and legal measures taken by the government to mitigate the negative effects of the COVID-19 pandemic in Ukraine and neighboring countries are considered. To overcome the negative impact of the COVID-19 pandemic on the domestic tourism industry, it is necessary to intensify all anti-crisis measures and processes. Only their consistent and systematic implementation will contribute to the rapid recovery of the tourism sector and their achievement of stable efficiency.

Keywords: tourism industry; COVID-19 pandemic; crisis; economic measures; regulations.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 12 January 2021).
2. National Tourist Organization of Ukraine (2021), "COVID-19 pandemic and its consequences in the field of tourism in Ukraine", available at: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (Accessed 12 January 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts Concerning State Support in the Sphere of Culture, Creative Industries, Tourism, Small and Medium Business in Connection with Restrictive Measures Related to the Spread of Coronavirus Disease (COVID-19)", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/info/JI01905A.html (Accessed 12 January 2021).
4. The Ministry of Health of Ukraine (2020), "On approval of the Interim Recommendations on the organization of anti-epidemic measures in hotels for the period of quarantine in connection with the spread of coronavirus COVID-19", available at: https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2022.pdf (Accessed 12 January 2021).
5. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "On approval of the Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-r (Accessed 12 January 2021).
6. WTTC (2020), "Safe Travels: Global Protocols & Stamp for the New Normal", available at: https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp (Accessed 12 January 2021).

№ 3 2021, стор. 5 - 11

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-02-18

Кількість переглядів: 462

Відомості про авторів

Г. В. Машіка

д. геогр. н., професор, Ужгородський національний університет

H. Mashika

Doctor of Science in Geography, Professor, Uzhhorod National University

ORCID:

0000-0001-6063-5823


К. А. Горюнова

старший викладач кафедри туризму, Донецький державний університет управління

K. Horiunova

Senior Lecturer of the Department of Tourism, Donetsk State University of Management

ORCID:

0000-0002-2236-4919

Як цитувати статтю

Машіка Г. В., Горюнова К. А. Правові та економічні аспекти туристичної галузі України під час пандемії covid-19. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 5–11. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.5

Mashika, H. and Horiunova, K. (2021), “Legal and economic aspects of the tourist industry of Ukraine during the covid-19 pandemic”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 5–11. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.