EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО Й СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
М. П. Денисенко, П. Т. Колісніченко, Н. М. Гомон

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.19

УДК: 658.15:005.934

М. П. Денисенко, П. Т. Колісніченко, Н. М. Гомон

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО Й СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті розглянуто різні підходи щодо побудови концепції забезпечення економічної безпеки як стану захищеності на різних ієрархічних рівнях. Здійснено їх детальний розгляд з урахуванням бачень різних авторів та визначено, що спільною характеристикою зазначених підходів є трактування різними науковцями економічної безпеки як міри гармонізації економічних інтересів підприємств.
Дослідженно негативні та позитивні тенденції у вітчизняному секторі малого та середнього підприємництва в сучасних умовах. Визначено, що ситуація, наявна у секторі вітчизняного малого та середнього підприємництва, свідчить про незбалансованість структурного розвитку суб'єктів господарювання малого та середнього бізнесу й нарощування загроз їх економічній безпеці.
Запропоновано адекватні в сучасних умовах заходи задля зменшення негативного впливу економічних наслідків пандемії на функціонування малого та середнього підприємництва, які передбачають практичні рекомендацій щодо підвищення рівня їх економічної безпеки.

Ключові слова: підходи до забезпечення економічної безпеки; мале та середнє підприємництво; економічна безпека малого та середнього підприємництва; COVID-19.

Література

1. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін.: монографія / за ред. Гейця В.М. Харків: ВД "ІНЖЕК", 2006. 240 с.
2. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность): учеб.-практ. пособие / ред. Е.А. Олейникова. М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997. 288 с.
3. Бендиков М. Экономическая безопасность промышленного предприятия (организационно-методический аспект). Консультант директора. 2000. № 2. С. 7—13.
4. Варналій З.С. Економічна безпека: навч. посіб. К.: Знання, 2009. 647 с.
5. Дацків Р.М. Економічна безпека у глобальному вимірі. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 7 (37). С. 143—153.
6. Ковалев Д., Сухорукова Т. Экономическая безопасность предприятия. Экономика Украины. 1998. № 10. С. 48—51.
7. Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія. К.: Лібра, 2003. 280 с.
8. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посібн. / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін. К.: Правова єдність, 2009. 544 с.
9. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. К.: КНЕУ, 2001. 528 с.
10. Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия: учеб. пособие. СПб.: "Алетейя", 1999. 138 с.
11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.01.2021).
12. Вагнер І.М., Демко І.І. Вплив COVID-19 на економічний розвиток малого i середнього бізнесу в Україні. Вісник університету банківської справи. 2020. № 1 (37). С. 59—66.

M. Denysenko, P. Kolisnichenko, N. Homon

THE CURRENT STATE AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF ENSURING ITS ECONOMIC SECURITY

Summary

The article considers different approaches to building the concept of economic security as a state of security at different hierarchical levels. It is determined that those that cover a wide range of issues in the context of economic security of small and medium enterprises are protective and resource. They are considered in detail, taking into account the views of different authors and determined that the common characteristic of these approaches is the interpretation of various scholars of economic security as a measure of harmonization of economic interests of enterprises, taking into account the possibility of achieving protection of small and medium resources of different types and their efficient distribution.
Carrying out a study of negative and positive trends in the domestic sector of small and medium enterprises in modern conditions, which, among other things, are characterized by the spread of the pandemic caused by COVID-19 and contribute to the threat to such businesses. The negative trends include the following: unstable decrease in the number of small and medium-sized businesses; reducing the number of employed and hired workers in small and medium enterprises. The positive trends, which are proposed to be considered conditionally positive, include: increase in the volume of products produced and sold by small and medium enterprises; improving the financial results of small and medium-sized businesses; increase in investments in tangible and intangible assets of medium and small businesses. It is determined that the situation in the domestic small and medium business sector indicates an imbalance in the structural development of small and medium-sized businesses and increasing threats to their economic security.
Adequate measures are proposed in modern conditions to reduce the negative impact of the economic consequences of the pandemic on the functioning of small and medium enterprises, which include practical recommendations for improving their economic security, including: improving the investment climate by promoting investment, diversification of investment sources, strengthening state support for small and medium-sized businesses.

Keywords: approaches to economic security; small and medium business; economic security of small and medium business; COVID-19.

References

1. Heiets, V.M. Kyzym, M.O. Klebanova, T.S. and Cherniak, O.I. (2006), Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, region, enterprise], INZhEK, Kharkiv, Ukraine.
2. Olejnikov, E. A. (1997), Osnovy jekonomicheskoj bezopasnosti (Gosudarstvo, region, predprijatie, lichnost') [Foundations of economic security (state, region, enterprise, identity)], ZAO "Biznes-shkola "Intel-Sintez", Moscow, Russia.
3. Bendikov, M. (2000), "The economic security of industrial enterprises (organizational methodical aspect)", Konsul'tant direktora, vol. 2, pp. 7—13.
4. Varnalij, Z.S. (2009), Ekonomichna bezpeka [Economic security], Znannia, Kyiv, Ukraine.
5. Datskiv, R.M. (2004), "Economic security in a global context", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 7, pp. 143—153.
6. Kovalev, D. and Suhorukova, T. (1998), "Economic security of enterprise", Jekonomika Ukrainy, vol. 10, pp. 48—51.
7. Kozachenko, H.V. Ponomarov, V.P. and Liashenko, O.M. (2003), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia [The economic security of the enterprise: the nature and mechanism to ensure], Libra, Kyiv, Ukraine
8. Ortynskyi, V.L. Kernytskyi I.S. and Zhyvko, Z.B. (2009), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv, orhanizatsii ta ustanov [Economic security of enterprises, organizations and institutions], Pravova yednist, Kyiv, Ukraine.
9. Pokropyvnyi, S.F. (2001), Ekonomika pidpryiemstva [Economics of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
10. Shlykov, V.V. (1999), Kompleksnoe obespechenie jekonomicheskoj bezopasnosti predprijatija [Comprehensive provision of the economic security of the enterprise], "Aletejja", Saint Petersburg, Russia.
11. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukr_stat.gov.ua (Accessed 15 January 2021).
12. Vahner, I.M. and Demko, I.I. (2020), "The impact of COVID-19 on the economic development of small and medium-sized business in Ukraine", Visnyk universytetu bankivskoi spravy, vol. 1, pp. 59—66.

№ 3 2021, стор. 19 - 25

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-02-18

Кількість переглядів: 378

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри економіки та сфери обслуговування,Київський національний університет технологій та дизайну

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0001-8767-9762


П. Т. Колісніченко

к. е. н., викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

P. Kolisnichenko

PhD in Economics, Lecturer of the Departament of Mafketing, Management and Business Administration, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

ORCID:

0000-0001-6730-1236


Н. М. Гомон

магістр, молодший науковий співробітник кафедри української та іноземних мов, Національний університет фізичного виховання і спорту України

N. Homon

Master`s degree, Junior Researcher of the Department of Ukrainian and Foreign Languages, Nation University of Ukraine on Physical Education and Sport

ORCID:

0000-0001-9359-073X

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Колісніченко П. Т., Гомон Н. М. Сучасний стан та тенденції розвитку малого й середнього підприємництва у контексті забезпечення його економічної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.19

Denysenko, M., Kolisnichenko, P. and Homon, N. (2021), “The current state and trends in the development of small and medium enterprises in the context of ensuring its economic security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.