EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБМЕЖЕНІСТЬ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Л. О. Зайцева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.32

УДК: 336.761

Л. О. Зайцева

ОБМЕЖЕНІСТЬ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті узагальнено теоретичні положення щодо необхідності функціонування регульованого ринку цінних паперів як інвестиційного механізму перетікання заощаджень в інвестиції. Зазначено, що фінансове інвестування через інструменти і механізми фондового ринку характеризується фінансовими ресурсами, часом і ризиком. Зміна середовища виступає ключовим фактором у залученні ресурсів, через інструменти та механізми фондового ринку. для реалізації стратегії сталого розвитку. Представлено класифікацію емітентів та їх цінних паперів характеризує обмеженість та непривабливість інструментарію фондового ринку України. Вказано на відсутність реального залучення капіталу і через нерозвиненість та дорожнечу вітчизняного ринку. Виділено провідну позицію в торгівлі державними облігаціями та деривативів серед фінансових інструментів на біржовому ринку. Визначено необхідність покращення стану фондового ринку держави.

Ключові слова: фондовий ринок; фондова біржа; обсяг торгів; цінні папери; публічна компанія; ринок капіталу.

Література

1. Бойко Т. Free-float та акціонерний капітал публічних компаній в Україні. Ринок цінних паперів України. 2016. № 11—12.
2. Збитки українських підприємств зросли у 5 разів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://business.ua/uk/zbitki-ukrajinskikh-pidpriemstv-u-pershomu-kvartali-2020-roku-zrosli-u-5-raziv
3. Капитализация фондового рынка по оценке Masterforex-V [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.masterforex-v.org/wiki/capitalization.html
4. Костирко Л.А. Фондові інструменти формування капіталу суб'єктів господарювання: тенденції, проблеми, пріоритети. Часопис економічних реформ. 2017. № 3. С. 57—65.
5. Краснова І.В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку. Проблеми економіки. 2014. № 1. С.129—134.
6. Лютий І.О. Пріоритети розвитку та суперечності функціонування вітчизняного ринку акцій. Наукові праці НДФІ. 2019. № 2. С. 45—66.
7. НБУ назвав галузі економіки, в яких очікує найбільше дефолтів за кредитами [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://finbalance.com.ua/news/nbu-ponad-10-nezabezpechenikh-spozhivchikh-kreditiv-mozhut-stati-nepratsyuyuchimi
8. Огляд банківського сектору Серпень 2020 року. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2020-08.pdf?v=4
9. Полякова А. Огляд ринку первинного публічного розміщення акцій та перспективи виходу українських компаній на IPO. InVenture [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://inventure.com.ua/analytics/articles/oglyad-rinku-pervinnogo-publichnogo-rozmishennya-akcij-ta-perspektivi-vihodu-ukrayinskih-kompanij-na-ipo
10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах. Закон України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1983-19
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів. Закон України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-19
12. Шелудько Н. Інвестиційна дисфункція фондового ринку в Україні: інституційна складова. Економічні свободи для зміцнення соціально-економічного розвитку України в умовах глобальних трансформацій. Київ: Заповіт, 2020.
13. Шишков С.Є. Структурно-функціональні деформації фондового ринку в Україні: макро- і мікровимір. Економіка і прогнозування. 2019. № 2. С. 22—66.
14. Штефан Л.Б. Тенденції розвитку біржового ринку цінних паперів в Україні. Інфраструктура ринку. 2020. № 42. С. 338—345.

L. Zaitseva

LIMITATION OF STOCK MARKET INSTRUMENTS IN UKRAINE

Summary

The article summarizes the theoretical provisions on the need for the functioning of the regulated securities market as an investment mechanism for the flow of savings into investments. It is noted that financial investment through instruments and mechanisms of the stock market is characterized by financial resources, time and risk. Changing the environment is a key factor in attracting resources, through the tools and mechanisms of the stock market to implement a strategy for sustainable development, which identifies possible investment risks. The presented classification of issuers and their securities characterizes the limited and unattractiveness of the stock market instruments of Ukraine. It is pointed out that there is no real attraction of capital due to the underdevelopment and high cost of the domestic market. Evidence of the low activity of national companies in the transformation into public is the analysis of the dynamics of the IPO procedure by Ukrainian issuers on foreign exchanges. The dominance of the over-the-counter segment over the exchange segment was demonstrated due to the low level of transparency, openness, informativeness and increased listing requirements. The leading position in trading in government bonds and derivatives among financial instruments on the stock market is highlighted due to reliability, predictability, listing, regular placement of new issues, diversification (by terms, currency), maximum amount of operational and publicly available information and — most importantly — maximum liquidity.
The need to improve the state stock market through the restoration of the investment function has been identified; supporting market development by ensuring its symmetrical integration with EU financial markets; introduction of new instruments (bank certificates of deposit, green bonds, option certificates, depository receipts, etc.); providing regulatory incentives for Ukrainian issuers and investors; simplification of business start-up procedures; mandatory involvement of experts, representatives of the investment community and giving them a dominant role in the development of policy documents on the development of the capital market, as well as bills for the quality implementation of European legislation on the stock market.

Keywords: stock market; stock exchange; trading volume; securities; public company; capital market.

References

1. Bojko, T. (2016), "Free-float and share capital of public companies in Ukraine", Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 7—8, pp. 73—81.
2. Business (2020), "Losses of Ukrainian enterprises increased 5 times", available at: https://business.ua/uk/zbitki-ukrajinskikh-pidpriemstv-u-pershomu-kvartali-2020-roku-zrosli-u-5-raziv (Accessed 3 February 2021).
3. Masterforex-V(2019), "Capitalization of the stock market according to Masterforex-V", available at: https://www.masterforex-v.org/wiki/capitalization.html (Accessed 3 February 2021).
4. Kostyrko, L. A.(2017), "Stock instruments of capital formation of business entities: trends, problems, priorities", Chasopys ekonomichnykh reform, vol. 3, pp. 57—65.
5. Krasnova, I. V. (2014), "Stock market in Ukraine: status and prospects", Problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 129—134.
6. Liutyj, I. O. and Krupka, I. M.(2019), "Priorities of development and contradictions in the functioning of the domestic stock market", Naukovi pratsi NDFI, vol. 2, pp. 45—66.
7. FINBALANCE (2020), "The NBU named the sectors of the economy in which it expects the most defaults on loans", available at:: http://finbalance.com.ua/news/nbu-ponad-10-nezabezpechenikh-spozhivchikh-kreditiv-mozhut-stati-nepratsyuyuchimi) (Accessed 3 February 2021).
8. National Bank of Ukraine (2020), "Overview of the banking sector. August ", available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2020-08.pdf?v=4 (Accessed 3 February 2021).
9. Polyakova, A (2020), "Review of the market of initial public offering and the prospects of Ukrainian companies to IPO", InVenture, available at: https://inventure.com.ua/analytics/articles/oglyad-rinku-pervinnogo-publichnogo-rozmishennya-akcij-ta-perspektivi-vihodu-ukrayinskih-kompanij-na-ipo (Accessed 3 February 2021).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On amendments to some legislative acts of Ukraine to increase the level of corporate governance in joint stock companies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1983-19#Text (Accessed 3 February 2021).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Simplification of Doing Business and Attracting Investments by Issuers of Securities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-19#Text (Accessed 3 February 2021).
12. Shelud'ko, N. (2020), "Investment dysfunction of the stock market in Ukraine: the institutional component", Ekonomichni svobody dlia zmitsnennia sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy v umovakh hlobal'nykh transformatsij [Economic freedoms to strengthen the socio-economic development of Ukraine in the context of global transformations], Zapovit, Kyiv, Ukraine, pp.126—137.
13. Shyshkov, S. Ye. (2019), "Structural and functional deformations of the stock market in Ukraine: macro- and micro-dimension", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 2, pp. 22—66.
14. Shtefan, L. B. and Matsedons'ka, N. V. (2020), "Trends in the stock market in Ukraine", Infrastruktura rynk, vol. 42, pp. 338—345.

№ 3 2021, стор. 32 - 38

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-02-18

Кількість переглядів: 234

Відомості про авторів

Л. О. Зайцева

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та банківської справи, ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганська обл., м. Старобільск

L. Zaitseva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobelsk, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9388-5500

Як цитувати статтю

Зайцева Л. О. Обмеженість інструментарію фондового ринку в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 32–38. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.32

Zaitseva, L. (2021), “Limitation of stock market instruments in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 32–38. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.