EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ІНДИКАТОРИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
В. В. Олійник, О. П. Дяченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.47

УДК: 351:36

В. В. Олійник, О. П. Дяченко

СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ІНДИКАТОРИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сучасних загроз безпеці людини та їх індикаторів. Сучасні тенденції розвитку посилюють ризики великомасштабних природних і техногенних катастроф. Інша характерна особливість сучасного розвитку — збільшення небезпек, що загрожують людині постійно. Ризики стають все більш актуальними для кожної людини. Дія загроз безпеці людини обмежує свободу вибору, а також може призвести до крайніх наслідків — кризи або катастрофи. Отримання попередження про такий ризик дозволяє вжити попереджувальних заходів з метою запобігання кризи або пом'якшення її наслідків. Для отримання своєчасної інформації про загрози створюється система раннього попередження — моніторинг безпеки людини. Водночас можливі два підходи — стратегічне попередження і тактичне. Стратегічне попередження — це виявлення загроз, що формуються, і потенційної можливості їх реалізації у майбутньому. Тактичне попередження — виявлення загроз, що вже реалізуються. Існують різні підходи до класифікації загроз і формування системи показників моніторингу. Під час оцінювання загроз економічній безпеці першорядне значення мають показники безробіття — один з головних індикаторів економічної безпеки людини. Зниження надійності доходів — показник нестабільності зайнятості, а також інфляційного знецінення номінальних заробітків. Загрози безпеці здоров'я включають несприятливі умови життя: неповноцінне харчування, небезпечні для здоров'я умови праці, малі та нестабільні доходи, бідність і злидні, зниження доступу до ефективного медичного обслуговування. Забруднення середовища проживання (грунту, питної води, атмосферного повітря, хімічне і радіаційне забруднення харчової продукції) — один з основних ризиків для здоров'я. Зростання злочинності — один з головних факторів і характерних ознак збільшення загрози особистій безпеці. Військові та бойові дії (війни між державами, етнічні, релігійні, політичні конфлікти із застосуванням військової сили) також становлять безпосередню небезпеку для життя людини.

Ключові слова: безпечне середовище; безпека; безпека життєдіяльності; моніторинг; економічна безпека; публічне управління.

Література

1. Грищенко І. Програма діяльності Кабінету Міністрів України в аспекті консолідації та розвитку української нації. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. Вип. 1. С. 33—40. URL: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/208994/209142 (дата звернення 15.01.2021 р.).
2. Грищенко І. Причини та наслідки пандемії COVID-19: уроки для України та світу. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. Вип. 2. С. 89—99.
3. Парахонський Б.О., Яворська Г.М. Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України. К.: НІСД, 2013. 56 с.
4. Gryshova I., Nikoliuk O., Marchuk L. Institutional aspects of the regulation of economic security of the agricultural production // Food Industry Economics. 2019. Vol.11, Issue 3. P. 23—32. doi: 10.15673/fie.v11i3.1458
5. Гришова І.Ю., Дяченко О.П. Дієвість механізмів державного управління в сфері протидії тіньовій економіці в Україні. Право та державне управління. 2016. № 3. С. 183—189.
6. Русан В.М., Дяченко О.П. Інституційні засади розвитку аграрного сектору у контексті забезпечення економічної безпеки держави. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 2. С. 117—122.
7. Ковальова О.В. Стиренко Л. М. Екологічна безпека органічної продукції: міжнародний досвід. Zbiоr artykulow naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracownikow naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z panstw obszaru bylego Zwiazku Radzieckiego oraz bylej Jugoslawii (30.06.2020) — Warszawa, 2020. Р. 30—33.
8. Ковальова О.В. (2020). Інноваційний інструментарій структурної політики управління розвитком аграрного сектору економіки. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України 2020. №2. С. 99—108. https://doi.org/10.32886/instzak.2020.02.11
9. Nikoliuk O., Donets L., Klevets M. Reversed forms of globalization and their impact on the system of public administration. Food Industry Economics. 2020. Vol.12, Issue 1. P. 95—100. doi:10.15673/fie.v12i1.1673
10. Дяченко О.П., Ніколюк О.В., Мужайло В.Д. Орган конституційної юрисдикції в механізмі державних органів влади: до питання реалізації окремих функцій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1687 (дата звернення: 02.02.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.1

V. Oliinyk, O. Diachenko

MODERN THREATS TO HUMAN SECURITY AND THEIR INDICATORS

Summary

The article is devoted to the study of modern threats to human security and their indicators. Current development trends increase the risks of large-scale natural and man-made disasters. Another characteristic feature of modern development is the increase in the dangers that constantly threaten people. Risks are becoming more and more relevant for each person. Threats to human security limit the freedom of choice, and can also lead to extreme consequences — a crisis or disaster. Receiving a warning about this risk allows you to take preventive measures to prevent a crisis or mitigate its consequences. To get timely information about threats, an early warning system is being created — human security monitoring.
There are two possible approaches: strategic warning and tactical warning. Strategic warning is the identification of emerging threats and the potential for their implementation in the future. Tactical warning-detection of threats that are already being implemented. There are different approaches to classifying threats and creating a system of monitoring indicators. When assessing threats to economic security, unemployment indicators are of primary importance — one of the main indicators of human economic security. Reduced income reliability is an indicator of employment instability, as well as inflationary depreciation of nominal earnings. Threats to health security include poor living conditions: poor nutrition, hazardous working conditions, low and unstable incomes, poverty and destitution, and reduced access to effective health care. Environmental pollution (soil, drinking water, atmospheric air, chemical and radiation contamination of food products) is one of the main health risks. The increase in crime is one of the main factors and characteristic signs of an increased threat to personal security. Military and military actions (wars between States, ethnic, religious, political conflicts involving the use of military force) also pose an immediate danger to human life.

Keywords: safe environment; safety; life safety; monitoring; economic security; public administration.

References

1. Hryschenko, I. (2020), "Program of activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine in the aspect of consolidation and development of the Ukrainian nation", Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 1, pp. 33—40, available at: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/208994/209142 (Accessed 15 Jan 2021).
2. Hryschenko, I. (2020), "Causes and consequences of the COVID-19 pandemic: lessons for Ukraine and the world", Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 2, pp. 89—99.
3. Parakhons'kyj, B.O. and Yavors'ka, H.M. (2013), Mizhnarodne bezpekove seredovysche: vyklyky i zahrozy natsional'nij bezpetsi Ukrainy [International security environment: challenges and threats to Ukraine's national security], NISD, Kyiv, Ukraine.
4. Gryshova, I. Nikoliuk, O. and Marchuk, L. (2019), "Institutional aspects of the regulation of economic security of the agricultural production", Food Industry Economics, Vol.11, no. 3, pp. 23—32. doi: 10.15673/fie.v11i3.1458
5. Hryshova, I.Yu. and Diachenko, O.P. (2016), "The effectiveness of public administration mechanisms in the field of combating the shadow economy in Ukraine", Pravo ta derzhavne upravlinnia, vol. 3, pp. 183—189.
6. Rusan, V.M. and Diachenko, O.P. (2019), "Institutional principles of agricultural sector development in the context of ensuring economic security of the state", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 2, pp. 117—122.
7. Koval'ova, O.V. and Styrenko, L.M. (2020), "Ecological safety of organic products: international experience", Zbior artykulow naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracownikow naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z panstw obszaru bylego Zwiazku Radzieckiego oraz bylej Jugoslawii [Collection of scientific articles from the International Scientific and Practical Conference (on-line) organized for academics of universities, research and development units from the former Soviet Union and former Yugoslavia], Warszawa, Poland, 30.06.2020, pp. 30—33.
8. Koval'ova, O.V. (2020), "Innovative tools of structural policy of management of development of agrarian sector of economy", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 2, pp. 99—108. https://doi.org/10.32886/instzak.2020.02.11
9. Nikoliuk, O. Donets, L. and Klevets, M. (2020), "Reversed forms of globalization and their impact on the system of public administration", Food Industry Economics, vol.12, no. 1, pp. 95—100. doi:10.15673/fie.v12i1.1673
10. Diachenko, О., Nikoliuk, О. and Muzhailo, V. (2020), "Constitutional jurisdiction authority in the mechanism of state authorities: to the issue of realization of individual functions", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1687 (Accessed 03 Feb 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.1

№ 3 2021, стор. 47 - 51

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-02-18

Кількість переглядів: 45

Відомості про авторів

В. В. Олійник

д. держ. упр., заступник директора ННІ неперервної освіти і туризму, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів та природокористування України

V. Oliinyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management, National University of Life and Environmental Scienсes of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4647-2658


О. П. Дяченко

д. держ. упр., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

O. Diachenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Odessa State Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9670-2266

Як цитувати статтю

Олійник В. В., Дяченко О. П. Сучасні загрози безпеці людини та їх індикатори в публічному управлінні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 47–51. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.47

Oliinyk, V. and Diachenko, O. (2021), “Modern threats to human security and their indicators”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 47–51. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.