EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КРИЗОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ: СИТУАЦІЙНО-КРИЗОВА МОДЕЛЬ
В. О. Кушнір

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.52

УДК: 351.86

В. О. Кушнір

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КРИЗОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ: СИТУАЦІЙНО-КРИЗОВА МОДЕЛЬ

Анотація

Статтю присвячено аналізу механізму регулювання кризовими комунікаціями у Збройних Силах України, враховуючи досвід локалізації кризових ситуацій в ході виконання заходів із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України.
Базою джерел дослідження стали роботи у сфері кризових комунікацій, нормативно-правова база у зазначеній тематиці та власний досвід кризового менеджменту під час кризових ситуацій під час роботи у Міністерстві оборони України.
Загально відомо, що з самого початку збройної агресії Російської Федерації проти України виявилося, що державна система комунікацій не готова до нових викликів та загроз та потребує нових управлінських рішень. Для підвищення ефективності організації комунікацій у Міністерстві оборони України було створено систему стратегічних комунікацій, засновано відділ координації стратегічних комунікацій та моніторингу, засновано навчально-науковий центр стратегічних комунікацій, створено відповідну нормативно-правову базу. Фахівці зі стратегічних комунікацій Міністерства оборони України мають унікальний досвід врегулювання кризових ситуацій, набутий за роки збройної агресії Російської Федерації проти України.
Для локалізації кризових ситуацій під час надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у Міністерстві оборони України запропоновано діяти згідно з "Інструкціями про організацію кризових комунікацій". У ході локалізації кризових ситуацій необхідно створити план подолання кризи, для оперативного інформування громадськості про подію, не пізніше години після надходження інформації про кризову ситуацію до чергової служби Об'єднаного оперативного штабу, створюється антикризова група, до складу якої входять відповідальні посадові особи із підрозділів стратегічних комунікацій та інших підрозділів, у залежності від специфіки кризи, створюється план щодо подолання кризи та формується оперативна група з інформування, яка негайно відбуває на місце події (за необхідністю).
У висновках надано пропозиції щодо організації механізму регулювання кризових ситуацій, який має бути опрацьованим у теорії та на практиці.

Ключові слова: криза; кризові ситуації; кризові комунікації; стратегічні комунікації; модель кризових комунікацій; сектор безпеки і оборони.

Література

1. Концепція стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України: затв. наказом Міністерства оборони України від 22.11.2017 № 612. URL: http://www.mil.gov.ua/ content/mou_orders/612_nm_2017.pdf
2. Доктрина зі стратегічних комунікацій Збройних Сил України від 12.10.2020. URL: http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/%D0%94%.pdf
3. Європейський Простір: веб-платформа підтримки громадянського суспільства України. URL: https://euprostir.org.ua/courses/149183
4. Основи стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони. Київ — 2020; Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. URL: http://stratcom.nuou.org.ua/wpcontent/uploads/2020/10/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85.pdf

V. Kushnir

FEATURES OF CONSTRUCTION OF THE SYSTEM OF CRISIS COMMUNICATION IN THE SECTOR OF SECURITY AND DEFENSE OF UKRAINE: SITUATIONAL CRISIS MODEL

Summary

The article is devoted to the analysis of the mechanism of crisis communication regulation in the Armed Forces of Ukraine, taking into account the experience of localization of crisis situations during the implementation of measures to repel and deter the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine.
The sources of the study were based on work in the field of crisis communications, the legal framework in this area and their own experience of crisis management during crisis situations while working in the Ministry of Defense of Ukraine.
The study found that from the very beginning of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, it turned out that the state communications system is not ready for new challenges and threats and needs new management decisions. To increase the efficiency of communications
The Ministry of Defense of Ukraine has established a system of strategic communications, established a department for coordination of strategic communications and monitoring, established a training and research center for strategic communications, created an appropriate regulatory framework.
Strategic Communications Specialists of the Ministry of Defense of Ukraine have a unique experience in crisis management gained during the years of armed aggression of the Russian Federation against Ukraine
It is established that in order to localize crisis situations during emergencies and eliminate their consequences, the Ministry of Defense of Ukraine in 2017 proposed to act in accordance with the "Instruction on the organization of crisis communications." The analysis of the document shows that during the localization of crisis situations it is necessary to create a plan to overcome the crisis, to promptly inform the public about the event, no later than one hour after receiving information about the crisis to the next service of the Joint Operational Headquarters. officials from strategic communications units and other units, depending on the specifics of the crisis, create a plan to overcome the crisis and form a task force to inform, which immediately goes to the scene (if necessary). The conclusions provide proposals for the organization of a crisis management mechanism, which should be developed in theory and in practice.

Keywords: crisis communications; crisis situations; crisis communications; strategic communications; situational crisis model; security and defense sector.

References

1. Ministry of Defence of Ukraine (2017), "The concept of strategic communications of the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine", available at: http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/612_nm_2017.pdf (Accessed 10 Jan 2021).
2. Armed Forces of Ukraine (2020), "Doctrine on strategic communications of the Armed Forces of Ukraine", available at: http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/%D0%94%.pdf (Accessed 10 Jan 2021).
3. European Prostir (2021), available at: https://euprostir.org.ua/courses/149183 (Accessed 10 Jan 2021).
4. The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi (2020), "Fundamentals of strategic communications in the field of national security and defense", available at: http://stratcom.nuou.org.ua (Accessed 10 Jan 2021).

№ 3 2021, стор. 52 - 56

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-02-18

Кількість переглядів: 185

Відомості про авторів

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of Strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0805-4092

Як цитувати статтю

Кушнір В. О. Особливості побудови системи кризових комунікацій у секторі безпеки і оборони України: ситуаційно-кризова модель. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 52–56. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.52

Kushnir, V. (2021), “Features of construction of the system of crisis communication in the sector of security and defense of Ukraine: situational crisis model”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 52–56. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.