EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГУВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
О. Л. Дурман

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.57

УДК: 351.88

О. Л. Дурман

СТРАТЕГУВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті описується стратегування та прогнозування зовнішньополітичного курсу нашої держави. Тому одним з основних завдань держави у міжнародному вимірі є вибір стратегічного напрямку співпраці з іншими державами, міжнародними установами та організаціями.
Це визначило мету статті, а саме: розкрити роль стратегування в забезпеченні вироблення ефективної зовнішньої політики держави.
Формування та реалізація зовнішньої політики держави повинно обов'язково відбуватися з урахуванням її стратегії розвитку, стратегій розвитку різних сфер державного управління або, навіть, деяких адміністративно-територіальної одиниці.
Сутність та зміст формування зовнішньої політики з використанням стратегічних підходів можна сформулювати на основі таких принципів: принцип історизму, принцип єдності зовнішньої політики та розвитку суспільства, принцип пріоритетності, принцип варіантності, принцип синхронізації дій та принцип програмування.
Таким чином визначається підхід, що передбачає аргументоване визначення суб'єктами формування стратегії зовнішньої політики окремих стратегічних цілей та завдань щодо розвитку певних взаємозв'язків "держава — держава" та "держава — міжнародні структури", видів економічної діяльності.
Було запропоновано адаптувати вже існуючі прийоми та оцінити можливість запровадження стратегування в процеси формування та реалізації зовнішньої політики.
Зроблено схему, на якій показано зовнішнє середовище, яке в більшій мірі впливає на процеси стратегування при формуванні зовнішньої політики, та внутрішнє середовище (суб'єкти всередині держави), яке впливає на формування та реалізацію (більшою мірою, ніж на формування) зовнішньої політики. Водночас деякі структурні елементи схеми входять одночасно і до зовнішнього середовища, і до внутрішнього середовища, бо виробляються і там, і там.
На першому внутрішньому контурі, запропонованої нами схеми, буде визначатися ефективність інструментів формування та реалізації зовнішньої політики її суб'єктами у внутрішньому середовищі.
На другому внутрішньому контурі оцінюють результативність механізмів формування та реалізації зовнішньої політики, що впливають на результати реалізації зовнішньої політики та визначають можливі впливи внутрішнього середовища на процеси формування та реалізації зовнішньої політики.
На третьому внутрішньому рівні визначається корисність сформованої та реалізованої зовнішньої політики для потреб (інтересів) держави та її впливу на зовнішнє середовище.
Визначено, що ефективність, результативність та корисність зовнішньої політики повністю залежать від того стратегічного курсу зовнішньої політики, який сформує та реалізує влада за підтримки суспільства (бізнесу та громадян).

Ключові слова: зовнішня політика; стратегування; прогнозування; міжнародний вимір; принципи стратегічного підходу.

Література

1. Дурман О.Л. Застосування системного підходу при ухваленні рішень в процесі формування зовнішнього курсу держави. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Х. Вид-во НУЦЗУ, 2020. Вип. 1 (12). (Серія "Державне управління"). С. 93—109. DOI: 10.5281/zenodo.3832389
2. Грубінко А. Досвід формування стратегії зовнішньої політики України в умовах Становлення незалежної держави: проблеми і перспективи. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 30. Рівне: РДГУ, 2018. С. 105—110.
3. Дяченко Н.П. Прогнозування як складова аналітичної діяльності органів державної влади. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 4. С. 92—100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_4_12
4. Євмєшкіна О.Л. Концепція модернізації системи державного стратегічного планування в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. Вип. 28 (67), № 2 (2017). С. 1—7.
5. Жовква І.І. Стадії процесу прийняття зовнішньополітичних рішень. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. 2013. Вип. 3. С. 113—120.
6. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Олуйко В.М. Теоретико-методологічні аспекти розробки управлінських рішень у сфері забезпечення національної безпеки. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 4. С. 250—258. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_4_44
7. Ржевська Н.Ф. Американські аналітичні центри як суб'єкти прогнозування зовнішньої політики. Проблеми міжнародних відносин. 2015. №. 10—11. С. 316—332.
8. Телешун С.О., Рейтерович І.В. Політична аналітика в державному управлінні: монографія. Національна академія державного управління при Президентові України. К. НАДУ, 2013. С. 36.
9. Тертичка В. Аналіз державної політики і політологія. Політичний менеджмент. 2004. № 6. С. 3—22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2004_6_3
10. Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24.06.2004 № 1861-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1861-15
11. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху: Угода від 28.03.2008 № 616_138. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/616_138
12. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27.06.2014 р. (ратифіковану із Заявою Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran81#n81
13. Толуб'як В.С. Єдність державного регулювання і стратегічного управління: аспект сталого розвитку регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 83—87.
14. Безверхюк Т. Партнерська мережа як інституціональна форма державного механізму проектного управління регіональним розвитком. Держава і регіони. Серія: Державне управління, 2016 р., № 1 (53). С. 163—173. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2016/30.pdf
15. Терчика В.В. Стратегічне управління: підручник. Київ. "К.І.С.", 2017. 932 с.

O. Durman

STRATEGY WHEN FORMING THE FOREIGN POLICY OF UKRAINE

Summary

The article describes the strategizing and forecasting of the foreign policy course of our state. Therefore, one of the main tasks of the state in the international dimension is the choice of a strategic direction of cooperation with other states, international institutions and organizations.
This determined the purpose of the article, namely to reveal the role of strategizing in ensuring the creation of an effective foreign policy of the state.
The formation and implementation of the foreign policy of the state must necessarily take place taking into account its development strategy, development strategies of various spheres of public administration, or even some administrative-territorial units.
The essence and content of foreign policy formation using strategic approaches can be formulated on the basis of the following principles: the principle of historicism, the principle of unity of foreign policy and the development of society, the principle of priority, the principle of variance, the principle of synchronization of actions and the principle of programming.
Thus, an approach is determined that provides for a reasoned definition by the subjects of foreign policy strategy formation of individual strategic goals and objectives for the development of certain relationships "state-state" and "state-international structures", types of economic activity.
It was proposed to adapt existing techniques and assess the possibility of introducing strategizing into the processes of forming and implementing foreign policy.
A diagram is made that shows the external environment, which to a greater extent affects the strategizing processes in the formation of foreign policy, and the internal environment (subjects within the country), which affects the formation and implementation (to a greater extent than the formation) of foreign policy. At the same time, some structural elements of the scheme enter simultaneously both the external environment and the internal environment, since they are produced both there and there.
On the first internal contour of the scheme proposed by us, the effectiveness of tools for the formation and implementation of foreign policy by its subjects in the internal environment will be determined.
On the second internal loop, the effectiveness of the mechanisms for the formation and implementation of foreign policy that affect the results of the implementation of foreign policy is assessed and the possible impact of the internal environment on the formation and implementation of foreign policy is determined.
At the third internal level, the usefulness of the established and implemented foreign policy for the state's own needs (interests) and its impact on the environment is determined.

Keywords: foreign policy; strategizing; forecasting; international dimension; principles of strategic approach.

References

1. Durman, O. L. (2020), "Application of a systematic approach in decision-making in the process of forming the external course of the state", Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvil'noho zakhystu Ukrayiny (Seriya "Derzhavne upravlinnya"), vol. 1 (12), pp. 93—109.
2. Hrubinko, A. (2018), "Experience of formation of strategy of foreign policy of Ukraine in the conditions of Formation of the independent state: problems and prospects", Aktualni problemy vitchyznyanoyi ta vsesvitnoyi istoriyi: Zbirnyk naukovykh prats Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu, vol. 30, pp. 105—110.
3. Dyachenko, N. P. (2016), "Forecasting as a component of analytical activity of public authorities", Efektyvnist derzhavnoho upravlinnya, vol. 4, pp. 92—100. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_4_12 (Accessed 20 Jan 2021).
4. Yevmyeshkina, O. L. (2017), "The concept of modernization of the system of state strategic planning in Ukraine", Vcheni zapysky Tavriyskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriya: Derzhavne upravlinnya, vol. 28 (67), no 2, pp. 1—7.
5. Zhovkva, I. I. (2013), "Stages of the foreign policy decision-making process", Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypalnoho upravlinnya. Seriya: Upravlinnya, vol. 3, pp. 113—120.
6. Nyzhnyk, N. R. Sytnyk, H. P.and Oluyko, V. M. (2004), "Theoretical and methodological aspects of developing management decisions in the field of national security", Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnya ta prava, vol. 4, pp. 250—258. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_4_44 (Accessed 20 Jan 2021).
7. Rzhevska, N. F. (2015), "American think tanks as subjects of foreign policy forecasting", Problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vol. 10—11, pp. 316—332.
8. Teleshun, S. O. and Reyterovych, I. V. (2013), Politychna analityka v derzhavnomu upravlinni: monohrafiya. [Political analytics in public administration: a monograph], Natsionana akademiya derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. NADU, Kyiv, Ukraine.
9. Tertychka, V. (2004), "Public policy analysis and political science", Politychnyy menedzhment, vol. 6, pp. 3—22, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2004_6_3 (Accessed 20 Jan 2021).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "On Cross-Border Cooperation", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1861-15 (Accessed 20 January 2021).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2008), "Agreement between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government of the Republic of Poland on the rules of local border traffic", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/616_138 (Accessed 20 January 2021).
12. (2014), Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran81#n81 (Accessed 20 January 2021).
13. Tolubyak, V. S. (2018), "Unity of state regulation and strategic management: aspect of sustainable development of regions", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 83—87.
14. Bezverkhyuk, T. (2016), "Partner network as an institutional form of the state mechanism of project management of regional development", Derzhava i rehiony. Seriya: Derzhavne upravlinnya, vol. 1 (53), pp. 163—173, Available at: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2016/30.pdf (Accessed 20 Jan 2021).
15. Terchyka, V. V. (2017), Stratehichne upravlinnya [Strategic management], "K.I.S.", Kyiv, Ukraine.

№ 3 2021, стор. 57 - 62

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-02-18

Кількість переглядів: 48

Відомості про авторів

О. Л. Дурман

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування,Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

O. Durman

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7829-9944

Як цитувати статтю

Дурман О. Л. Стратегування при формуванні зовнішньої політики України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 57–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.57

Durman, O. (2021), “Strategy when forming the foreign policy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 57–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.