EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИНКУ
О. П. Власенко, В. П. Якобчук, Л. І. Симоненко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.81

УДК: 336.13:338.24

О. П. Власенко, В. П. Якобчук, Л. І. Симоненко

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИНКУ

Анотація

Трансформація механізму державного регулювання вітчизняної економіки в сучасних умовах відбувається під впливом ринкових важелів господарювання в фарватері глобальної цифрової парадигми. Результатом дослідження є експлікація змістовних характеристик механізму державного регулювання національної економіки. Визначено індикатори інформатизації світової спільноти — частка користувачів мережею Інтернет становить 60%, споживачів послуги мобільних операторів — 67 % населення світу. Обгрунтовано необхідність розмежування понять "діджиталізація" і "цифрова трансформація". Діджиталізація окреслює стратегічні орієнтири імплементації інформаційно-комп'ютерних технологій та є основою цифрової трансформації. Проведено діагностику ступеню залучення вітчизняного суспільства до цифрової трансформації: 74% респондентів купують товари та послуг у мережі Інтернет, 54% — здійснювали електронний запис у поліклініку, 52% — користуються електронним кабінетом для оплати послуг ЖКГ, 28,5% — заповнювали електронну декларацію, 26,5% — використовують портал "Дія". Ідентифіковано ключові вектори формування механізму державного регулювання національної економіки в контексті цифрової трансформації, а саме: освіта (кадрове забезпечення, суспільна свідомість); безпека/кібербезпека (захист бізнесу і громадянина від корупційних/інформаційних/кримінальних ризиків), інформатизація (ІТ-забезпечення секторів національної економіки).

Ключові слова: державне регулювання економіки; національна економіка; цифрова трансформація; діджиталізація.

Література

1. Brennen S., Kreiss D. Digitalization and Digitization. Culture Digitally. 2014, September. URL: http://culturedigitally.org/author/scottbrennen/(дата звернення: 09.12.2020).
2. Chapco-Wade C. Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: What's the Difference? 2018. URL: https://medium.com/@colleenchapco/digitization-digitalization-and-digital-transformation-whats-the-difference-eff1d002fbdf (дата звернення: 10.12.2020).
3. DIGITAL 2020: october global statshot. Datareportal. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2020-october-global-statshot (дата звернення: 26.12.2020).
4. Адамовська В.С. Механізм державного регулювання економіки та вибір напряму економічної політики в сучасних умовах господарювання. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1063 (дата звернення: 29.12.2020).
5. Бригілевич І. Практичний посібник "Діяльність ЦНАП та оцінка якості надання адміністративних послуг". Київ, 2017, 40 с. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/15/Posibniik_CNAP.pdf (дата звернення: 01.12.2020.р).
6. Власенко О.П., Буднік О.М. Цифрова трансформація маркетингових технологій: кооперативний вектор. Наукові горизонти. 2020. № 06 (91). С. 43—51. URL: https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/6-91-2020/tsifrova-transformatsiya-markyetingovikh-tyekhnologiy-koopyerativniy-vyektor (дата звернення: 29.12.2020).
7. Миргородський Д.Ю. Теоретичні підходи до дефініції поняття "державне регулювання економіки" Вісник НТУ "ХПІ". 2012. № 49 (1022). С. 90—98. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/162885197.pdf (дата звернення: 11.01.2021).
8. Набоков А. Навіщо швидкісний інтернет у віддалених селах. Економічна правда: веб-сайт. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/01/14/669985/ (дата звернення: 18.01.2021).
9. Орловська Ю.В., Кахович О.О. Необхідність публічного управління розвитком інформаційно-комунікаційних технологій в умовах формування світової цифрової економіки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/3.pdf (дата звернення: 17.01.2021).
10. Приходько В.П. Механізм державного регулювання та управління економічною безпекою. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 15. С. 6—8. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2013/3.pdf (дата звернення: 01.12.2020).
11. Цілі Мінцифри до 2024 року. Веб-сайт: Державні послуги онлайн "ДІЯ". URL: https://plan2.diia.gov.ua/ (дата звернення: 12.01.2021).

O. Vlasenko, V. Yakobchuk, L. Symonenko

THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE MARKET CONDITIONS

Summary

The transformation of the mechanism of state regulation of the domestic economy in modern conditions is under the influence of market levers in the fairway of the global digital paradigm. The authors' research is aimed at explicating the meaningful characteristics of the mechanism of state regulation of the national economy. The main indicators of informatization of the world community are determined: the share of Internet users is 60%, the share of consumers of services of mobile operators is 67% of the world's population. The necessity of distinguishing between the concepts of "digitalization" and "digital transformation" is substantiated. Therefore, the digitalization is the strategic guidelines for the implementation of information and computer technology and is the basis of digital transformation. The use of information and computer technology to perform professional duties, purchase goods and services, obtain information resources (including in the public sphere) forms the skills and perception of innovative technologies by citizens of a particular society, improves market mechanisms in sectors of the national economy. This is a necessary condition for the next round of digital transformation. The main characteristics of citizen involvement in the process of digital transformation of society are identified. Thus, 74% of respondents buy goods and services on the Internet, 54% — use the online appointment at the clinic, 52% — use an electronic cabinet to pay for housing and communal services, 28,5% — fill out an electronic declaration, 26,5% use the " Diya" portal. The key vectors of formation of the mechanism of state regulation of the national economy in the context of digital transformation are proposed. It's education (staffing, public consciousness); security/cybersecurity (protection of business and citizens from corruption/information/criminal risks); informatization (information and computer support of sectors of the national economy). It can be generalized that the determinants of the mechanism of state regulation of the economy in market conditions are the flexibility of the system of methods, adaptability of levers to permanent changes, coordination of measures under the influence of international institutions and implementation of target, incentive, regulatory, social and control functions. The growth of living standards of the country's population is the main criterion for an effective mechanism of state regulation.

Keywords: state regulation of economy; national economy; digital transformation; digitalization.

References

1. Brennen, S. and Kreiss, D. (2014), "Digitalization and Digitization", Culture Digitally, [Online], available at: http://culturedigitally.org/author/scottbrennen/ (Accessed 09 Dec 2020).
2. Chapco-Wade, C. (2018), "Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: What's the Difference?", [Online], available at: https://medium.com/@colleenchapco/digitization-digitalization-and-digital-transformation-whats-the-difference-eff1d002fbdf (Accessed 10 Dec 2020).
3. Datareportal, (2020), "DIGITAL 2020: october global statshot", (2020), [Online], available at: https://datareportal.com/reports/digital-2020-october-global-statshot (Accessed 26 Dec 2020).
4. Аdamovska, V.S. (2017), "Government regulation mechanism of economy and selection directly economic policy in the current economic conditions", Derzhavne upravlіnnja udoskonalennja ta rozvitok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1063 (Accessed 29 Dec. 2020).
5. Brigіlevich, І. (2017), "Praktichnij posіbnik "Dіjalnіst CNAP ta ocіnka jakostі adannja admіnіstrativnih poslug", Kyiv, Ukraine, available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/15/Posibniik_CNAP.pdf (Accessed 01 Dec. 2020).
6. Vlasenko, O. and Budnik, О. (2020), "The digital transformation of marketing technologies: cooperative vector". Scientific Horizons, vol. 06 (91), pp. 42—51. DOI: 10.33249/2663-2144-2020-91-6-42-51.
7. Myrhorods'kyj, D.Yu. (2012), Teoretychni pidkhody do definitsii poniattia "derzhavne rehuliuvannia ekonomiky", Visnyk NTU "KhPI", vol. 49 (1022). pp. 90—98. available at: https://core.ac.uk/download/pdf/162885197.pdf (Accessed 11 January 2021).
8. Nabokov, A. (2021), "Navischo shvydkisnyj internet u viddalenykh selakh", Ekonomichna pravda, [Online], available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/01/14/669985/ (Accessed 18 January 2021).
9. Orlovska, Iu. and Kakhovych, О. (2020), "Development of information and communication technologies in the context of the global digital economy", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 11, DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.1 (Accessed 17 January 2021).
10. Prikhodko, V. (2013), "The mechanism of state regulation and management of economic security", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 6—8.
11. Diya, (2020), "Target Mintsyfra by 2024", available at: https://plan2.diia.gov.ua/ (Accessed 12 January 2021).

№ 3 2021, стор. 81 - 86

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-02-18

Кількість переглядів: 193

Відомості про авторів

О. П. Власенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

O. Vlasenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, intellectual property, and public administration, Polissia National University

ORCID:

0000-0002-2231-1104


В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economics, intellectual property, and public administration, Polissia National University

ORCID:

0000-0003-2147-7994


Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

L. Symonenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, intellectual property, and public administration, Polissia National University

ORCID:

0000-0001-6924-3885

Як цитувати статтю

Власенко О. П., Якобчук В. П., Симоненко Л. І. Цифрова трансформація механізму державного регулювання національної економіки в умовах ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 81–86. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.81

Vlasenko, O., Yakobchuk, V. and Symonenko, L. (2021), “The digital transformation of the mechanism of state regulation of the national economy in the market conditions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 81–86. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.