EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ
О. А. Шатило

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.87

УДК: 352.075:342.553

О. А. Шатило

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Анотація

У статті проаналізовано нормативно-правові засади наповнення бюджетів об'єднаних територіальних громад та органів місцевого самоврядування. Розкрито ключові правові аспекти забезпечення спроможності місцевого самоврядування в Україні, зокрема фінансово-економічної складової. Досліджено, що основою формування місцевих бюджетів первинного рівня є частка загальнодержавних податків, які зараховуються до таких бюджетів, зокрема податку на доходи фізичних осіб, який становить понад 60% обсягу доходів, а також, окрім інших, доходів від місцевих податків, як-от: плата за землю та єдиний податок, що в сумі з податком на доходи фізичних осіб забезпечує наповнення місцевих бюджетів на понад 75%. Окрім того, чинним законодавством передбачено низку інших джерел наповнення бюджетів громад — транспортний податок, туристичний збір, державне мито за видачу документів, плата за надання інших адміністративних послуг, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а також на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється громадами. Наявність у структурі бюджетів громад доходів від місцевих податків та зборів дають громадам можливість самостійно встановлювати їх ставки, а зборів за надання адміністративних послуг — конкурувати з іншими суб'єктами їх надання.
Також узагальнено джерела надходжень до місцевих бюджетів субрегіонального та регіонального рівня. Виявлено, що на регіональному рівні до бюджету надходять кошти від сплати частки загальнодержавних податків — на доходи фізичних осіб, на прибуток підприємств, рентна плата за користування надрами, екологічний податок, які дають можливість поряд з іншими видами надходжень наповнювати відповідні бюджети. Водночас аналіз джерел надходжень до бюджетів субрегіонального рівня засвідчив, що вони включать лише такі, які або сформовані діяльністю відповідної ради (податок на прибуток підприємств та комунальних установ, що знаходяться у власності районних рад; надходження від орендної плати за користування майном районної ради тощо), або конкурентними — такими, надходження з яких можуть вибороти інші бенефеціари — територіальні громади (варіативні адміністративні збори за державну реєстрацію та видачу документів), або втрачають свою актуальність внаслідок подальшого розгортання реформи децентралізації, а також дерегуляційної політики держави (плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, орендна плата за водні об'єкти, що стягуються районними державними адміністраціями), за результатами чого резюмовано відсутність перманентних прогнозованих джерел наповнення бюджетів органів місцевого самоврядування субрегіонального рівня.

Ключові слова: реформа територіальної організації влади; місцевий бюджет; власні надходження місцевих бюджетів; районний бюджет; правова база місцевого самоврядування.

Література

1. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 вересня 2019 року / М-во розвитку громад та територій України. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/10.09.2019.pdf (Дата звернення: 14.12.2020).
2. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 5 лют. 2015 р. № 157-19. Голос України. 2015. 4 бер.
3. Бюджетний Кодекс України: Закон України від 8 лип. 2010 р. № 2456-17. Голос України. 2010. 4 серп.
4. Виконання доходів місцевих бюджетів Міністерство фінансів України: веб-сайт. URL: http://www.mof.gov.ua/uk/vukonannia-dochodiv-mistsevykh-buidzhetiv (Дата звернення: 14.12.2020).
5. Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серп. 2016 р. № 615-р. Урядовий кур'єр. 2016. 1 вер.

O. Shatylo

THE FINANCIAL AND BUDGET ASPECTS OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT SYSTEM FUNCTIONING IN UKRAINE UNDER THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM IMPLEMENTATION

Summary

The article analyzes the local authority's budgets forming regulatory base. The key legal aspects of ensuring the capacity of local self-government in Ukraine, through the financial and economic component, have been revealed. It was studied the local budgets primary level formation basis is the percentage of national taxes, in particular, personal income tax, which is more than 60% of income such budgets, as well as, income from local taxes, such as land fees and a united tax. Its taxes ensure the local budgets filling by more than 75%. In addition, the current legislation provides for a number of other sources of filling in local budgets — transport tax, tourist tax, state fees for the issuance of documents, for the provision of other administrative services, for state registration of legal entities, individual entrepreneurs and public formations, which allows to compete with other public bodies. The presence in the structure of revenues local budgets from local taxes and fees gives local authorities the opportunity set their rates independently, and fees (for the provision of administrative services) to compete with other subjects of its provision.
The sources of revenues to local budgets of the sub regional and regional levels have also been summarized. It was found that at the regional level, the budget receives funds from the payment of a percentage of national taxes — for personal income, corporate profits, rent for the use of subsoil, environmental tax, which makes possible with other types of revenues, to fill the such budgets. The analysis of sub regional level budgets revenues sources showed they include only incomes formed by the activities of the relevant council (income tax of enterprises and public institutions owned by district councils, income from rent for the use of district council property, etc.), or competitive ones — those which other beneficial can get — local communities (administrative fees for state registration and registration), or losing own authorities according to further deployment of the decentralization reform, as well as the government deregulation policy (payment for licenses for certain types of economic activities, rent for water objects charged by district state administrations). Finally summarized the permanently predicted sources of filling budgets of sub regional self-government bodies are absent.

Keywords: eform of territorial organization public authorities; local budget; revenues of local budgets; district budget; local self-government legal base.

References

1. Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine (2019), "Monitoring of the decentralization and local self-government reform process", available at: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/10.09.2019.pdf (Accessed 14 Dec 2020).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "Voluntary integration of territorial communities", Voice of Ukraine, vol. Mar 4.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Budget Code of Ukraine", Voice of Ukraine, vol. Aug 4.
4. Ministry of Finance of Ukraine (2020), "Implementation of local budget revenues", available at: http://www.mof.gov.ua/uk/vukonannia-dochodiv-mistsevykh-buidzhetiv (Accessed 14 Dec 2020).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "The action plan for deregulation of economic activity", Uryadovyy kur'yer, vol. Sep 1.

№ 3 2021, стор. 87 - 91

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-02-18

Кількість переглядів: 206

Відомості про авторів

О. А. Шатило

к. держ. упр., докторант кафедри економічної політики і врядування,Національна академія державного управління при Президентові України

O. Shatylo

PhD in Public Administration, Doctoral Student of the Department of Economic Policy and Governance, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-8490-5223

Як цитувати статтю

Шатило О. А. Фінансово-бюджетний аспект функціонування системи місцевого самоврядування в Україні крізь призму впровадження адміністративно-територіальної реформи. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 87–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.87

Shatylo, O. (2021), “The financial and budget aspects of the local self-government system functioning in Ukraine under the administrative-territorial reform implementation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 87–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.