EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ КРИВОРІЖЖЯ
В. С. Котковський, О. М. Мельник, М. О. Богатирьова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.92

УДК: 352[796:352.075.1]

В. С. Котковський, О. М. Мельник, М. О. Богатирьова

ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ КРИВОРІЖЖЯ

Анотація

Статтю присвячено розгляду та розробці прикладних рекомендацій щодо підтримки розвитку сфери фізичної культури та спорту, залучення широких верств населення до масового спорту. Доведено, члени суспільства мріють стати частиною європейської спортивної спільноти, хочуть сформувати правильне ставлення не тільки до спорту вищого рівня, але й до спорту в повсякденному житті.
Розглянуто організацію і забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на Криворіжжі, визначено постійне залучення і збільшення мешканців міста, котрі зацікавлені здоровим способом життя та займаються професійним спортом. Охарактеризовано заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази фізкультурно-спортивних закладів, що дає змогу займатися фізичною культурою, вести здоровий спосіб життя та покращувати свій фізичний стан.
Доведено, розвиток фізичної культури та спорту у м. Кривий Ріг характеризується значними показниками і досягненнями, що свідчить про значну увагу органу місцевого самоврядування до перспектив перетворення громади на місто спорту.
З метою розв'язання проблеми в статті пропонується здійснити комплекс заходів, спрямованих на покращення умов для фізичного виховання й спорту, підтримки спорту для осіб з інвалідністю та ветеранів, розвитку видів спорту для осіб з обмеженими можливостями, поліпшення інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Ключові слова: фізична культура та спорт; розвиток; органи місцевого самоврядування; децентралізація; територіальна (об'єднана) громада; участь громадськості в розвитку фізичної культури та спорту.

Література

1. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. №1320-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1320-2015-%D1%80#Text (дата звернення: 15.11.2020).
2. Базенко В.А. Розвиток фізичної культури та спорту на рівні територіальної громади в умовах децентралізації влади в Україні: автореф. дис.... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04. Одеса, 2019. 267 с.
3. Довгенько Ю.І. Програмно-цільове управління матеріально-технічною базою олімпійського та параолімпійського спорту в Україні: автореф. дис.... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01. Київ, 2006. 19 с.
4. Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія і практика. К.: Олімп. лі-ра, 2009. 279 с.
5. Журба М.А. Публічне управління у галузі фізичної культури і спорту: дис.... канд. юрид наук: 12.00.02. Одеса, 2017. 216 с.
6. Згура С.О. Планування органами місцевого самоврядування побудови системи фізичної культури і спорту в територіальній громаді. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. 2012. Вип. 1. С. 45—52.
7. Козюра І.В. Роль та забезпечення діяльності центрів "спорт для всіх" на рівні територіальної громади в умовах децентралізації влади в Україні. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2018. № 23. URL: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/%D0%95-23.pdf (дата звернення: 05.11.2020).
8. Куделко В.Е. Організація і технологія управління фізичною культурою та спортом у системі районного територіально-адміністративного утворення: автореф. дис.... канд. фіз. вих.: 24.00.02. Харків, 2005. 20 с.
9. Мічуда Ю.П. Функціонування та розвиток сфери фізичної культури і спорту в умовах ринку: автореф. дис.... д. фіз. вих.: 24.00.02. Київ, 2008. 39 с.
10. Олійник М.О., Скрипник А.П. Правові основи організації та управління фізичною культурою, спортом і туризмом в Україні. Х.: Харківський державний інститут фізичної культури, 2000. 292 с.
11. Шевчук І.В. Громадські організації та органи державної влади в сфері фізичної культури: правовий механізм взаємодії. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. №12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?n=12&y=2013 (дата звернення: 05.01.2021).
12. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Кривому Розі на 2019-2023 роки: Рішення Криворізької міськради від 27 березня 2019 року №3594. URL: https://so.kr.gov.ua/ua/treezas_so/pg/4052877777 (дата звернення: 15.12.2020).
13. Звіт з виконання у 2019 році Програми реалізації молодіжної політики "Нова генерація Кривого Рогу" на 2016-2020 роки: Затверджено рішенням Криворізької міської ради від 29.01.2020 р. № 4440. URL: https://so.kr.gov.ua/ua/treezas_so/pg/4617977777_d1 (дата звернення: 26.01.2021).
14. Про призначення щорічних стипендій для провідних спортсменів і тренерів м. Кривого Рогу: рішення Криворізької міської ради від 10.01.2018 р. № 24. URL: https://so.kr.gov.ua/ua/treezas_so/pg/3806177777_d2 (дата звернення: 15.12.2020).

V. Kotkovskyi, O. Melnyk, М. Bohatyrova

SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS BY THE TERRITORIAL COMMUNITY OF KRYVYI RIH

Summary

Modern realities determine the necessary changes in society's approaches for strengthening human health as the highest humanistic value and a priority of public policy. Today there is a need for further development of physical culture and sports, identification of features of physical culture and sports activities of the population at the place of residence at the level of the territorial community.
The article is devoted to the consideration and development of applied recommendations to support the development of physical culture and sports, the involvement of broad sections of the population in mass sports. It has been proven that members of society dream of becoming part of the European sports community, they want to form the right attitude not only to top-level sports, but also to sports in everyday life.
The organization and provision of physical culture and health and sports events in Kryvyi Rih are considered, the constant involvement and increase of city residents who are interested in a healthy lifestyle and engaged in professional sports is determined.
Measures to strengthen the material and technical base of physical culture and sports facilities are described, which allows to engage in physical culture, lead a healthy lifestyle and improve their physical condition.
It is determined that the main priorities of sports activities are the preservation and further strengthening of the positions of the city's leading athletes at regional, All-Ukrainian and international competitions, improvement of the current system of training highly qualified athletes and the Olympic reserve.
It is proved that the development of physical culture and sports in Kryvyi Rih is characterized by significant indicators and achievements, which indicates the significant attention of local governments to the prospects of transforming the community into a city of sports. The local authorities have awarded the leading athletes and coaches, gifted children and youth, as well as sports schools and sports clubs of the city for sports achievements.
In order to solve the problem, the article proposes to implement a set of measures aimed at improving the conditions for physical education and sports in all types of educational institutions, places of work, residence and places of public recreation; support forchildren's andyoung people'ssports, reserve sports, high-achievement sports, sports for people with disabilities and veterans; development of Olympic, non-Olympic sports, sports for people with disabilities with musculoskeletal disorders, visual, hearing, mental and physical disabilities; improvement of personnel, logistical, financial, medical, information support in the field of physical culture and sports.

Keywords: physical culture and sport; development; local self-government authorities; decentralization; territorial (the united) community; public participation in development of physical culture and sport.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), "On approval of the Concept of the State target social program for the development of physical culture and sports for the period up to 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1320-2015-%D1%80#Text (Accessed 15 November 2020).
2. Bazenko, V. А. (2019), "Development of physical culture and sports at the level of the territorial community in the context of decentralization of power in Ukraine", Ph.D. Thesis, Public Administration, Odessa Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Odessa, Ukraine.
3. Dovhenko, Yu. І. (2006), "Program-targeted management of the material and technical base of Olympic and Paralympic sports in Ukraine", Ph.D. Thesis, National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
4. Dutchak, М. V. (2009), Sport dlia vsikh v Ukraini: teoriia i praktyka [Sport for all in Ukraine: theory and practice], Olympic Literature, Kyiv, Ukraine.
5. Zhurba, М. А. (2017), "Public administration in the field of physical culture and sports", Ph.D. Thesis, Law, National University "Odessa Law Academy", Odesa, Ukraine.
6. Zghura, S. О. (2012), "Planning by local governments to build a system of physical culture and sports in the territorial community", Naukovyj visnyk Akademii munitsypal'noho upravlinnia, vol. 1, pp. 45—52.
7. Koziura, І. V. (2018), "The role and support of the activity of sports centers for all at the level of the territorial community in the conditions of decentralization of power in Ukraine", Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia, [Online], vol. 23, available at: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/%D0%95-23.pdf (Accessed 05 november 2020).
8. Kudelko, V. Ye. (2005), "Organization and technology of physical culture and sports management in the system of district territorial-administrative formation", Ph.D. Thesis, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Kharkiv, Ukraine.
9. Michuda, Yu. Р. (2008), "Functioning and development of physical culture and sports in market conditions", Abstract of Ph.D. dissertation, Physical culture, physical education of different groups of the population, National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
10. Oliinyk, М. О., Skrypnyk, А. P. (2000), Pravovi osnovy orhanizatsii ta upravlinnia fizychnoiu kul'turoiu, sportom i turyzmom v Ukraini [Legal bases of organization and management of physical culture, sports and tourism in Ukraine], Kharkiv State Institute of Physical Culture, Kharkiv, Ukraine.
11. Shevchuk, І. V. (2013), "Public organizations and public authorities in the field of physical culture: the legal mechanism of interaction", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?n=12&y=2013 (Accessed 05 January 2021).
12. Kryvyi Rih City Council (2019), "On approval of the Program for the development of physical culture and sports in the city of Kryvyi Rih for 2019—2023", available at: https://so.kr.gov.ua/ua/treezas_so/pg/4052877777 (Accessed 15 December 2020).
13. Kryvyi Rih City Council (2020), "Report on the implementation in 2019 of the Youth Policy Realization Program "New Generation of Kryvyi Rih" for 2016—2020", available at: https://so.kr.gov.ua/ua/treezas_so/pg/4617977777_d1 (Accessed 26 January 2021).
14. Kryvyi Rih City Council (2018), "On the appointment of annual scholarships for leading athletes and coaches of Kryvyi Rih", available at: https://so.kr.gov.ua/ua/treezas_so/pg/3806177777_d2 (Accessed 15 December 2020).

№ 3 2021, стор. 92 - 97

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-02-18

Кількість переглядів: 577

Відомості про авторів

В. С. Котковський

д. е. н., доцент, доцент кафедри соціально-політичних та економічних дисциплін, Криворізького факультет Національного університету "Одеська юридична академія"

V. Kotkovskyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Socio-Political and Economic Disciplines, Kryvyi Rih Faculty of the National University Odesa Law Academy

ORCID:

0000-0001-5150-1751


О. М. Мельник

викладач кафедри соціально-політичних та економічних дисциплін, Криворізький факультет Національного університету "Одеська юридична академія"

O. Melnyk

Lecturer of the Department of Socio-Political and Economic Disciplines, Kryvyi Rih Faculty of the National University Odesa Law Academy

ORCID:

0000-0002-1335-3310


М. О. Богатирьова

викладач, Криворізький фаховий юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія"

М. Bohatyrova

Lecturer, Kryvyi Rih Professional Law College of National University Odesa Law Academy

ORCID:

0000-0003-3694-2470

Як цитувати статтю

Котковський В. С., Мельник О. М., Богатирьова М. О. Підтримка розвитку сфери фізичної культури та спорту територіальною громадою криворіжжя. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 92–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.92

Kotkovskyi, V., Melnyk, O. and Bohatyrova, М. (2021), “Support for the development of physical culture and sports by the territorial community of kryvyi rih”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 92–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.