EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРЯДОК ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ПРИ ПОЖЕЖІ В МУЗЕЇ
І. О. Васильєв, А. В. Пруський, В. О. Тищенко, Н. М. Романюк, І. В. Бабійчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.98

УДК: 351/354:355

І. О. Васильєв, А. В. Пруський, В. О. Тищенко, Н. М. Романюк, І. В. Бабійчук

ПОРЯДОК ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ПРИ ПОЖЕЖІ В МУЗЕЇ

Анотація

За матеріалами Центру пожежної статистики Міжнародної асоціації пожежно-рятувальних служб (International Association Fire and Rescue Services, CTIF), щорічно у світі виникає близько 8 млн пожеж, на яких гине майже 90 тисяч чоловік, жінок та дітей, до того ж понад 500 тисяч осіб отримують травми та стають інвалідами. Більше половини пожеж починається у будинках, спорудах та на транспорті, де гине і травмується майже 90% від усіх. За кількістю пожеж лідирує США, однак за загиблими — на першому місті Індія та Пакистан, а також окремі країни Африки.
На жаль, статистика гибелі людей в Україні також далека від ідеальної. Якщо порівняти: в США на пожежах гине приблизно одна людина на сто тисяч населення, у Німеччині — 0,5 (тобто один загиблий на 200 тисяч) — в Україні цей показник перевищує Американський в п'ять разів та відповідно Німецький вдесятеро. Як показує досвід, тільки надійна система профілактики та професійні дії під час проведення аварійно-рятувальних робіт дозволять не тільки уникнути загибелі людини, а й зменшити матеріальні втрати у разі виникнення надзвичайної події. Є два головних напрямки мінімізації ризиків виникнення пожежі, аварії або іншої надзвичайної ситуації будь-якого виробництва, які залишаються незмінними — це розробка та впровадження технічних і організаційних заходів та професійна підготовка обслуговуючого персоналу і пересічних громадян діям у надзвичайних ситуаціях. Водночас забезпечення безпеки людей, збереження їх життя та здоров'я в екстремальних умовах базується на своєчасному оповіщенні та евакуації із зони ураження.
ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" [1] містить ряд вимог щодо того, де мають проходити і якими повинні бути евакуаційні шляхи і виходи. Взагалі нормативні вимоги до шляхів евакуації формувалися протягом понад 150 останніх років, у тому числі стосовно процесів руху людського потоку, закономірностей поведінки людей, досліджень динаміки небезпечних факторів та вдосконалення технічних систем і засобів захисту людей, розширення переліку врахованих загроз при пожежі тощо. Перше використання параметрів руху ми бачимо у Петербурзьких будівельних правилах 1886 року та Лондонських правилах 1892 року, де встановлена норма "кількості осіб на одиницю ширини колії".
У статті висвітлено окремі питання щодо організації оповіщення та евакуації людей із приміщень та будівель музеїв у разі виникнення пожежі. На підставі аналізу та практики гасіння пожеж надано алгоритм дій адміністрації й персоналу музейних установ щодо забезпечення рятування людей та експонатів у разі пожежі.

Ключові слова: пожежа; евакуація; оповіщення; алгоритм дій; персонал; управління ризиками; профілактична робота; нормативно-правове забезпечення.

Література

1. ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-88
2. ДБН В. 2.2-9-2009 "Вимоги до улаштування пожежних кранів та їх шаф". URL: https://www.minregion.gov.ua/.../58.1.-DBN-V.2.2-9-2009.-Budinki-i— sporudi.-Gromadski-bu.pdf
3. Наказ МВС України №1417 від 30.12.2014 "Правила пожежної безпеки в Україні".
4. Конституція України. Закон України від 28.06.1996 р. №1401-VIII.
5. Кодекс Цивільного захисту України від 02.10. 2012р. № 5403-VI.
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 року № 306 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки".
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 408 "Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами".
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 397"Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона".
9. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V.
10. Закон України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" від 23.02.2012 № 4448-VI.
11. Авер'янов В.Б., Цвєтков В.В та ін. Державне управління: теорія і практика / К.: Юрінком Інтер, 1998.
12. Бакуменко В.Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління: навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній. К.: Міленіум, 2003.
13. Системи опалення, вентиляції та установки кондиціонування повітря повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування" (далі -ДБН В.2.5-67:2013).

І. Vasyliev, A. Pruskyi, V. Tyshchenko, N. Romaniuk, І. Babiichuk

THE PROCEDURE FOR THE EVACUATION OF PEOPLE AND MATERIAL VALUES IN THE EVENT OF A FIRE IN THE MUSEUM

Summary

According to the International Association Fire and Rescue Services (CTIF) Center for Fire Statistics, about 8 million fires occur worldwide each year, killing nearly 90,000 men, women and children, and more than 500,000 people get injured and become disabled. More than half of the fires start in buildings, structures and vehicles, where almost 90% of all are killed and injured. The United States leads in the number of fires, but India and Pakistan, as well as some African countries, are in the first place in terms of deaths.
Unfortunately, the death rate in Ukraine is also far from ideal. If we compare: in the United States, about one person per hundred thousand of the population perishes in fires, in Germany — 0.5 (that is, one per 200,000) — in Ukraine this figure exceeds the American one by five times and, accordingly, the German figure is ten times. Experience shows that only a reliable system of prevention and professional actions in carrying out rescue operations will not only avoid death, but also reduce material losses in the event of an emergency. There are two main ways to minimize the risk of fire, accident or other emergency of any production, which remain unchanged — it is the development and implementation of technical and organizational measures and training of service personnel and ordinary citizens to act in emergencies. At the same time, ensuring the safety of people, saving their lives and health in extreme conditions is based on timely notification and evacuation from the affected area.
The state construction norm B.1.1-7-2002 "Fire safety of construction objects" [1], contains a number of requirements as to where evacuation routes and exits must pass and what must be. In general, regulatory requirements for evacuation routes have been formed over the last 150 years, including human flow processes, patterns of human behavior, studies of the dynamics of dangerous factors and improvements in technical systems and means of human protection, expanding the list of fire threats. We see the first use of traffic parameters in the St. Petersburg Building Rules of 1886 and the London Rules of 1892, where set the norm of "the number of persons per unit width of the track".
The article highlights certain issues on the organization of warning and evacuation of people from the premises and buildings of museums in the event of a fire. Based on the analysis and practice of extinguishing fires, an algorithm for the actions of the administration and staff of museum institutions to ensure the rescue of people and exhibits in case of fire is provided.

Keywords: fire; evacuation; notification; algorithm of actions; personnel; risk management; preventive work; normative-legal maintenance.

References

1. Ministry of Regional Development, Building and Housing of Ukraine (2002), "Fire safety of construction sites", available at: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-88 (Accessed 20 Jan 2021).
2. Ministry of Regional Development, Building and Housing of Ukraine (2009), "Requirements for the installation of fire hydrants and their cabinets", available at: https://www.minregion.gov.ua/.../58.1.-DBN-V.2.2-9-2009.-Budinki-i- sporudi.-Gromadski-bu.pdf (Accessed 20 Jan 2021).
3. Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2014), Order "Fire safety rules in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15#Text (Accessed 20 Jan 2021).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 20 Jan 2021).
5. The Verhovna Rada of Ukraine (2012), "Code of Civil Protection", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (Accessed 20 Jan 2021).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), "About claims of criteria, after that a risk degree is estimated from realization of economic activity and periodicity of realization of measures of state supervision is determined in the field of technogenic and fire safety", available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/4448-17 (Accessed 20 Jan 2021).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "Question of imposing restriction on realization of verifications by state inspections and other supervisory organs", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408-2014-%D0%BF (Accessed 20 Jan 2021).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), "About approval of the list of subjects of management in which the departmental fire guard is create", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/397-2013-%D0%BF#Text (Accessed 20 Jan 2021).
9. The Verhovna Rada of Ukraine (2007), The Law of Ukraine "On the Basic Principles of State Supervision (Control) in the Field of Economic Activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text (Accessed 20 Jan 2021).
10. The Verhovna Rada of Ukreine (2012) The Law of Ukraine "On the peculiarities of the implementation of state supervision (control) in the field of economic activity for individuals — entrepreneurs and legal entities that use the simplified taxation, accounting and reporti system", available at: (http://zakon.rada.gov.ua/go/4448-17 (Accessed 20 Jan 2021).
11. Averianov, V.B. and Tsvietkov, V.V (1998), Derzhavne upravlinnia: teoriia i praktyka [State administration: theory and practical worker], Kyiv, Ukraine.
12. Bakumenko, V.D. and Nadolishnii, P.I. (2003), Teoretychni ta orhanizatsiini zasady derzhavnoho upravlinnia [Theoretical and organizational principles of state administration], Milenium, Kyiv, Ukraine.
13. Ministry of Regional Development, Building and Housing of Ukraine (2013), "Heating, ventilation and air conditioning systems must meet the requirements of DBN B.2.5-67: 2013 "Heating, ventilation and air conditioning", available at: (Accessed 20 Jan 2021).

№ 3 2021, стор. 98 - 103

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-02-18

Кількість переглядів: 226

Відомості про авторів

І. О. Васильєв

к. ю. н., професор кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

І. Vasyliev

PhD in Law, Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of Public Administration and Scientific Research in Civil Protection

ORCID:

0000-0003-2355-8683


А. В. Пруський

к. т. н., доцент, начальник кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, полковник служби цивільного захисту

A. Pruskyi

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Chair of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of Public Administration and Scientific Research in Civil Protection, Colonel of the Civil Protection Service

ORCID:

0000-0002-9132-7070


В. О. Тищенко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

V. Tyshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of Public Administration and Scientific Research in Civil Protection

ORCID:

0000-0001-7505-1599


Н. М. Романюк

викладач кафедри інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проєктами, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

N. Romaniuk

Lecturer of the Department of Innovation, Information Activity in Education and Training on International Projects, Institute of Public Administration and Scientific Research in Civil Protection

ORCID:

0000-0002-8598-7275


І. В. Бабійчук

викладач кафедри інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проєктами, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

І. Babiichuk

Lecturer of the Department of Innovation, Information Activity in Education and Training on International Projects, Institute of Public Administration and Scientific Research in Civil Protection

ORCID:

0000-0003-1345-5074

Як цитувати статтю

Васильєв І. О., Пруський А. В., Тищенко В. О., Романюк Н. М., Бабійчук І. В. Порядок евакуації людей та матеріальних цінностей при пожежі в музеї. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 98–103. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.98

Vasyliev, І., Pruskyi, A., Tyshchenko, V., Romaniuk, N. and Babiichuk, І. (2021), “The procedure for the evacuation of people and material values in the event of a fire in the museum”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 98–103. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.