EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСНІ ПАРАМЕТРИ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ ЯК СУБ'ЄКТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
А. А. Клочко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.104

УДК: 354: 35.08

А. А. Клочко

СУТНІСНІ ПАРАМЕТРИ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ ЯК СУБ'ЄКТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Статтю присвячено визначенню сутнісних параметрів політико-управлінської еліти, що обумовлюють її здатність визначати напрями та скеровувати процес модернізації публічного управління. У роботі обгрунтовано наукову доцільність розкриття феномену модернізації публічного управління як комплексу реформ, що спрямовані на становлення правової держави у формі міцних і раціонально працюючих інститутів, формування та зміцнення громадянського суспільства, а також механізмів їх взаємодії з питань розвитку політичної, соціальної та економічної систем. Автором показано, що головні видові ознаки політико-управлінської еліти слугують ключем для виявлення сутнісних параметрів останньої як суб'єкта модернізації публічного управління. Такими характерними ознаками досліджуваної еліти було виявлено: доступ до ресурсу державної влади; специфічні управлінські функції, котрі об'єктивно витікають із самої сутності політико-управлінській еліті (стратегічні (ініціарна, програмна і мобілізаційна) і супроводжувальні (інформаційно-аналітична, організаційно-виконавча, кадрова, комунікативна та адаптивна); індивідуальні і групові психологічні та професійні якості, що здатні охарактеризувати представників політико-управлінської еліти як агентів реформ.

Ключові слова: політико-управлінська еліта; публічне управління; модернізація; реформи; функції; лідерство.

Література

1. Адміністративна реформа. Питання та відповіді / уклад.: Н. Гнидюк, Я. Гонцяж, О. Лещенко за консульт. В. Авер'янова, І. Коліушка. — К.: [б. в.], 2000. 25 с.
2. Горбатенко В. Стратегія модернізації суспільства; Україна і світ на зламі тисячоліть. К.: Вид. центр "Академія", 1999. 433 с.
3. Заставна М. Сучасні політичний клас і політична еліта в Україні. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2011. Вип. 6 (56) С. 313—326.
4. Конотопцева Ю.В. Державно-управлінська еліта як чинник державотворення в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. Х., 2009. 20 с.
5. Крюков О.І. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення: монографія / За наук. ред. Е.А. Афоніна. К.: Вид-во НАДУ, 2006. 252 с.
6. Купряшин Г.Л. Модернизация государственного управления: институты и интересы. М.: Изд-во Московского университета, 2012. 312 с.
7. Модернізація. Політологічний енциклопедичний словник / упорядник В.П. Горбатенко; за ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. 2-е вид., доп. і перероб. К.: Генеза, 2004. С. 364—365.
8. Модернізація державного управління та європейська інтеграція України: наук. доп. / авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін.; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка. К.: НАДУ, 2013. 120 с.
9. Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества; пер. с англ. Д. Узланер, М. Марков, Д. Расков, А. Раскова. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. 480 с.
10. Паламарчук М.О. Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти: монографія; за ред. О.В. Литвиненка. К.: НІСД, 2014. 152 с.
11. Постоловська О. Політико-культурні особливості трансформації політичної еліти сучасної України: автореф. дис.... канд. політ. наук: 23.00.03; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2019. 20 с.
12. Рихлік В.А. Особливості становлення сучасної української політичної еліти: автореф. дис.... канд. політ. наук: 23.00.02; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2010. 17 с.
13. Розвиток політичної та адміністративно-управлінської еліти в Україні: теоретико-методологічні засади: наук. розробка / авт. кол.: В.А. Гошовська, І.Г. Сурай, Л.А. Пашко та ін.; за заг. ред. В.А. Гошовської. К.: НАДУ, 2014. 57 с.
14. Рудич Ф.М. Політичний клас, правляча еліта, їх роль у визначенні й здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики Української держави. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2008. Вип. 38. С. 8—22.
15. Рудич Ф.М. Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні української держави. Політичний менеджмент. 2008. № 2. С. 3—13.
16. Селютіна Н.Ф. Формування політико-адміністративної еліти і особливості прояву її суб'єктивного потенціалу на регіональному рівні: автореф дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.01; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Х.: 2007. 20 с.
17. Сурай І. Еліти в державному управлінні: феномен лідерства. Вісник НАДУ. 2011. № 4. С. 70—76.
18. Сурай І.Г. Формування й розвиток еліти в державному управлінні України: автореф. дис... д-ра наук з держ. управління: 25.00.03; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К.: 2014. 36 с.
19. Сучасна управлінська еліта в Україні: якісні характеристики, шляхи та методи підготовки: моногр. / За ред. М.І. Пірен, В.А. Ребкала. К., 2003. 180 с.
20. Удосконалення державно-управлінських відносин в умовах трансформації українського суспільства: монографія / за заг. ред. В.А. Ребкала, В.А. Шахова. К.: НАДУ, 2014. 268 с.
21. Управлінська еліта як чинник суспільного розвитку: монографія / за ред. А.М. Михненка. К.: НАДУ, 2012. 175 с.
22. Щербина С.С. Генеза політичних еліт в Україні: сутність, структура, особливості: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04; Класичний приват. ун-т (м. Запоріжжя). Запоріжжя, 2011. 20 с.

А. Klochko

ESSENTIAL PARAMETERS OF THE POLITICAL-ADMINISTRATIVE ELITE AS A SUBJECT OF MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article is devoted to the definition of the essential parameters of political and administrative elite, which determine its ability to define directions and guide the process of modernization of public administration. The paper substantiates the scientific appropriateness of revealing the phenomenon of modernization of public administration as a complex of reforms aimed at establishing the State of Law in the form of strong and rationally working institutions, the formation and strengthening of civil society, as well as mechanisms of their interaction on the development of political, social and economic systems. It is shown that the function of governance of society and the state is objectively derived from the essence of the political and administrative elite, which concentrates in its hands the resource of political power and the main instruments of influence on the interests of various stakeholders both inside and outside the state apparatus. In this regard, the author substantiates that the main generic characteristics of political and administrative elite are the key to identify the essential parameters of the latter as a subject of modernization of public administration. There are such attributes: access to collective (public) resources which the state owns and especially the resource of state power, which opens access to a high position in the system of public administration; specific executive functions that objectively derive from the essence of the political-administrative elite itself (strategic (initiatory, program and mobilization), corresponding to the role of the studied elite at the phase of preparation the system of public administration to the current challenges and demands of social development, as well as supporting (informational and analytical, organizational and executive, personnel, communicational and adaptive), which express the role of the elite at the stage of implementation, adjustment and evaluation of reforms consequences); individual and group psychological and professional skills that characterize the representatives of the political and administrative elite as the reforms agents, - a set of administrative competencies and leadership.

Keywords: political-administrative elite; public administration; modernization; reforms; functions; leadership.

References

1. Hnydiuk, N. Hontsiazh, Ya. and Leschenko, O. (2000), Administratyvna reforma. Pytannia ta vidpovidi [Administrative reform. Questions and answers], Kyiv, Ukraine.
2. Horbatenko, V. (1999), Stratehiia modernizatsii suspil'stva; Ukraina i svit na zlami tysiacholit' [Strategy for modernization of society; Ukraine and the world at the turn of the millennium], Vyd. tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
3. Zastavna, M. (2011), "Modern political class and political elite in Ukraine", Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen' im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, vol. 6 (56), pp. 313—326.
4. Konotoptseva, Yu.V. (2009), "Public management elite as a factor in state formation in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Khark. rehion. in-t derzh. upr., Kharkiv, Ukraine.
5. Kriukov, O.I. (2006), Polityko-upravlins'ka elita Ukrainy iak chynnyk derzhavotvorennia [Political and managerial elite of Ukraine as a factor in state formation], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine.
6. Kupriashyn, H.L. (2012), Modernyzatsyia hosudarstvennoho upravlenyia: ynstytuty y ynteresy [Modernization of public administration: institutions and interests], Yzd-vo Moskovskoho unyversyteta, Moscow, Russia.
7. Horbatenko, V.P. (2004), Modernizatsiia. Politolohichnyj entsyklopedychnyj slovnyk [Modernization. Political science encyclopedic dictionary], 2-d ed., Heneza, Kyiv, Ukraine, pp. 364—365.
8. Kovbasiuk, Yu.V. Vaschenko, K.O. and Surmin, Yu.P. (2013), Modernizatsiia derzhavnoho upravlinnia ta ievropejs'ka intehratsiia Ukrainy [Modernization of public administration and European integration of Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine.
9. Nort, D. Uollys, D. and Vajnhast, B. (2011), Nasylye y sotsyal'nye poriadky. Kontseptual'nye ramky dlia ynterpretatsyy pys'mennoj ystoryy chelovechestva [Violence and social orders. Conceptual framework for the interpretation of written human history], Izd-vo Instytuta Hajdara, Moscow, Russia.
10. Palamarchuk, M.O. (2014), Vyklyky modernizatsii v Ukraini: politychni aspekty [Challenges of modernization in Ukraine: political aspects], NISD, Kyiv, Ukraine.
11. Postolovs'ka, O. (2019), "Political and cultural features of the transformation of the political elite of modern Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Political Science, Nats. ped. un-t im. M.P. Drahomanova, Kyiv, Ukraine.
12. Rykhlik, V.A. (2010), "Features of the formation of the modern Ukrainian political elite", Abstract of Ph.D. dissertation, political science, Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka, Kyiv, Ukraine.
13. Hoshovs'ka, V.A. Suraj, I.H. and Pashko, L.A. (2014), Rozvytok politychnoi ta administratyvno-upravlins'koi elity v Ukraini: teoretyko-metodolohichni zasady [Development of political and administrative elite in Ukraine: theoretical and methodological principles], NADU, Kyiv, Ukraine.
14. Rudych, F.M. (2008), "Political class, the ruling elite, their role in determining and implementing domestic and foreign policy of the Ukrainian state", Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen' im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, vol. 38, pp. 8—22.
15. Rudych, F.M. (2008), "The ruling elite: its place and role in the establishment of the Ukrainian state", Politychnyj menedzhment, vol. 2, pp. 3—13.
16. Seliutina, N.F. (2007), "Formation of political and administrative elite and features of manifestation of its subjective potential at the regional level", Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Kharkiv, Ukraine.
17. Suraj, I. (2011), "Elites in public administration: the phenomenon of leadership", Visnyk NADU, vol. 4, pp. 70—76.
18. Suraj, I.H. (2014), "Formation and development of the elite in public administration of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
19. Piren, M.I. and Rebkalo, V.A. (2003), Suchasna upravlins'ka elita v Ukraini: iakisni kharakterystyky, shliakhy ta metody pidhotovky [Modern management elite in Ukraine: qualitative characteristics, ways and methods of training], NADU, Kyiv, Ukraine.
20. Rebkalo, V.A. and Shakhov, V.A. (2014), Udoskonalennia derzhavno-upravlins'kykh vidnosyn v umovakh transformatsii ukrains'koho suspil'stva [Improving public administration relations in the transformation of Ukrainian society], NADU, Kyiv, Ukraine.
21. Mykhnenko, A.M. (2012), Upravlins'ka elita iak chynnyk suspil'noho rozvytku [Management elite as a factor of social development], NADU, Kyiv, Ukraine.
22. Scherbyna, S.S. (2011), "Genesis of political elites in Ukraine: essence, structure, features", Abstract of Ph.D. dissertation, sociological sciences, Zaporizhzhia, Ukraine.

№ 3 2021, стор. 104 - 108

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-02-18

Кількість переглядів: 46

Відомості про авторів

А. А. Клочко

здобувач кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

А. Klochko

Сandidate for a degree of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1227-6122

Як цитувати статтю

Клочко А. А. Сутнісні параметри політико-управлінської еліти як суб'єкта модернізації публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 104–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.104

Klochko, А. (2021), “Essential parameters of the political-administrative elite as a subject of modernization of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 104–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.