EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Г. Ю. Олійник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.29

УДК: 338.2: 339.138

Г. Ю. Олійник

ЦИФРОВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

Останніми десятиліттями однією з головних тенденцій розвитку економіки і суспільства є проникнення інформаційних технологій у різні сфери діяльності людини. Інформатизація стає настільки важливим фактором зростання продуктивності праці і підвищення якості життя, що зміни, які відбуваються, розглядаються дослідниками як настання нової ери економічного розвитку, яка в літературі характеризується терміном "цифрова, або інформаційна економіка".
Розвиток інформатизації насамперед пов'язаний із впровадженням цифрових комунікаційних технологій і платформ, для яких Інтернет і мобільні пристрої є основою. Сектори економіки, засновані на інформаційних і комунікативних технологіях, отримали назву "цифрова економіка".
Цифровізація тією чи іншою мірою зачепила кожну галузь бізнесу, кожне підприємство. Ці питання визначено у чинному Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". Підприємства, у разі формування системи цифровізації обов'язково аналізують управляючі, операційні та підтримуючі бізнес-процеси, розробляють оптимальну систему організації та управління, документообігу і на базі цих досліджень приймають рішення щодо впровадження єдиної системи цифровізації сучасної економіки компанії та її підрозділів. Інтеграція організаційних форм виробництва і управління безпосередньо відображаються на вертикальних та горизонтальних зв'язках, на підпорядкованості та організаційних принципах компанії та її підрозділів. Саме результати цієї роботи оптимізують управлінські процеси, їх зв'язки і дозволять провести результативну цифрову трансформацію.
Цифровізація бізнес-процесів компанії та її структурних підрозділів створює нові можливості для використання ефективних управлінських принципів, підходів, методів, зокрема з урахуванням її сучасних концепцій розвитку та співпраці з іншими компаніями. Цифрові технології перетворюють робочі процеси працівників на зрозумілу, упорядковану, нормовану, зручну та добре матеріально стимульовані. Наприклад, такі компанії, як ПАТ "Укртелеком" та ПАТ "Укрзалізниця" використовують програмні інтерфейси вже декілька років у системи корпоративного управління, стратегічного менеджменту, зв'язку, фінансів, зокрема, у банківській сфері. Тому в сучасних умовах постіндустріального розвитку суспільства, як пріоритет визначається цифровізація бізнес-процесів компанії та її структурних підрозділів, на основі економіки основної діяльності — основного доходу, та на дослідженнях організації системи фінансів, бухгалтерського обліку, підбору персоналу, технічного забезпечення і підтримки. Указані провідні компанії України співпрацюють з закордонними компаніями, які впроваджують стратегію цифрової трансформації в управлінський процес і поділяють їх методи та цінності, вважають що забезпечення системи цифровізації компанії можливе кваліфікованим персоналом, мотивацією виконавців на правильне та якісне виконання робіт, на постійне підвищення кваліфікації на основі якісно розроблених норм та правил.

Ключові слова: цифровізація; цифрова економіка; активи; стратегія; експрес-оптимізація.

Література

1. Цифрова адженда України -2020 ("Цифровий порядок денний-2020"). Концептуальні засади (версія 1.0)Першочергові сфери, ініціативи, проекти "цифровізації" України до 2020 / HITECH office, грудень 2016. 90 с. URL: https // ucci.org.ua/ uploads / files /58e78tt3c3922.pdf
2. Веретюк C.М., Пілінський В.В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. 2016. № 2. С. 51—58.
3. Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 106-107.
4. Добрынин А.П., Черных К.Ю., Куприяновский В.П. Цифровая экономика — различные пути к эффективному применению технологий. International Journal of Open Information Technologies. 2016. № 4. С. 4—11.
5. Демчишак Н.Б. Фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 494 с.
6. Лозова Т.І., Олійник Г.Ю., Олійник О.А. Цифровізація проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна: земельних ділянок, розташованих на них будівель, споруд та передавальних пристроїв. МНПЖ "Економіка та держава". № 1. Січень 2019. С. 4—9.
7. Олійник Г.Ю., Ільяшенко В.А., Ониськів М.М. Управління нерухомістю: теорія та практика: монографія. — К., Логос, 2015. — 325.
8. Порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок залізничного транспорту //Лозова Т.І. — К.: ДЕТУТ, 2017. — 194 с.
9. Офіційний сайт Міністерства цифрової трансформації та Комітету цифрової трансформації України. URL: https:// thedigital.gov.ua/
10. Чернобай Л.І. Бізнес-процеси підприємства: загальна характеристика та економічна суть [Текст] / Л.І. Чернобай, О.І. Дума // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджментта підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 769. С. 125—131. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPM_2013_769_20.pdf
11. Ареф'єва О.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентноспроможність [Текст]: [монографія] / О.В. Ареф'єва, Т.В. Луцька; Європейський ун-т. К.: Вид. Європейського ун-ту, 2009. 96 с.

G. Oliynyk

DIGITIZATION OF MARKETING MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE

Summary

In recent decades, one of the main trends in the economy and society is the penetration of information technology in various fields of human activity. Informatization is becoming such an important factor in increasing productivity and improving the quality of life that the changes that are taking place are seen by researchers as the beginning of a new era of economic development, which in the literature is characterized by the term "digital or information economy".
The development of informatization is primarily associated with the introduction of digital communication technologies and platforms, for which the Internet and mobile devices are the basis. Sectors of the economy based on information and communication technologies are called "digital economy".
Digitalization to one degree or another affected every branch of business, every enterprise. These issues are defined in the current Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting". Enterprises, when forming the digitalization system, necessarily analyze the management, operational and supporting business processes, develop the optimal system of organization and management, document management and on the basis of these studies decide on the implementation of a single digitalization system of modern economy and its divisions. The integration of organizational forms of production and management is directly reflected in the vertical and horizontal connections, the subordination and organizational principles of the company and its divisions. It is the results of this work that optimize management processes, their connections and will allow for effective digital transformation.
Digitalization of business processes of the company and its structural subdivisions creates new opportunities for the use of effective management principles, approaches, methods, in particular, taking into account its modern concepts of development and cooperation with other companies. Digital technologies transform employees' work processes into clear, orderly, standardized, convenient and well-financially stimulated. For example, companies such as PJSC Ukrtelecom and PJSC Ukrzaliznytsia have been using software interfaces in corporate governance, strategic management, communications and finance systems for several years, in particular, in the banking sector. Therefore, in modern post — industrial development of society, the priority is the digitalization of business processes of the company and its structural units, based on the economics of the main activity — the main income, and research on the organization of finance, accounting, recruitment, technical support and support. These leading companies of Ukraine cooperate with foreign companies that implement the strategy of digital transformation in the management process and share their methods and values, believe that the company's digitalization system is possible by qualified personnel, motivation of performers for proper and quality work, continuous training based on quality norms and rules.

Keywords: digitalization; digital economy; assets; strategy; express optimization.

References

1. HITECH office (2016), Digital agenda of Ukraine-2020 ("Digital Agenda" — 2020). Conceptual principles (version 1.0).Priority areas,initiatives, projects of "digitalization" of Ukraine until 2020", available at: https // ucci.org.ua/ uploads / files /58e78tt3c3922.pdf
2. Veretiuk, C.M. and Pilins'kyj, V.V. (2016), "Defining priority areas for the development of the digital economy in Ukraine", Naukovi zapysky Ukrains'koho naukovo-doslidnoho instytutu zv'iazku, vol. 2, pp. 51—58.
3. Koliadenko, S.V. (2016), "Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world", Ekonomika. Finansy. Menedzhment, vol. 6, рр. 106—107.
4. Dobrynin, A.P. Chernyh, K.Ju. and Kuprijanovskij, V.P. (2016), "The digital economy — different paths to the effective application of technology", International Journal of Open Information Technologies, vol. 4, pp. 4—11.
5. Demchyshak, N.B. (2016), Finansove rehuliuvannia innovatsijnoi diial'nosti v Ukraini [Financial regulation of innovation activity in Ukraine], Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine.
6. Lozova, T.I. Olijnyk, H.Yu. and Olijnyk, O.A. (2019), "Digitization of technical inventory of real estate: land plots, buildings, structures and transmission devices located on them", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 4—9.
7. Oliynyk, G Ilyahenko, V. and Onyskov, M. (2015), Upravlinnia nerukhomistiu: teoriia, pryntsypy, praktyk, kontseptsiia iedyno iedynoho banku danykh [Real Estate Management: Theory, Principles, Practice, Concept of a Single Database], Logos, Kyiv, Ukraine.
8. Lozova, T. I. (2017), Poriadok provedennia tekhnichnoi inventaryzatsii ob'iektiv nerukhomoho majna ta zemel'nykh dilianok zaliznychnoho transport The procedure for conducting technical inventory of real estate objects and land plots of railway transport, Derzhavnyj ekonomikotekhnolohichnyj universytet transport, Kyiv, Ukraine.
9. Official website Ministry of Digital Transformation of Ukraine (2020), available at: https://thedigital.gov.ua/ (Accessed 4 May 2020).
10. Biznes-protsesy pidpryiemstva: zahalna kharakterystyka ta ekonomichna sut. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Menedzhment tapidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 769, 125—131. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPM_2013_769_20.pdf
11. Aref'ieva, O. V. & Lutska, T. V. (2009), Biznes-protsesy konkurentnospromozhnist. Kyiv: Vyd. Yevropeiskoho un-tu.

№ 4 2021, стор. 29 - 35

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-03-02

Кількість переглядів: 406

Відомості про авторів

Г. Ю. Олійник

д. е. н., доцент, професор кафедри управління та адміністрування інституту економіки та менеджменту, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

G. Oliynyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Administration International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

ORCID:

0000-0002-4073-4012

Як цитувати статтю

Олійник Г. Ю. Цифровізація маркетингової системи управління підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 29–35. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.29

Oliynyk, G. (2021), “Digitization of marketing management system of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 29–35. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.