EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ — ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА
О. Ю. Гаврик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.36

УДК: 657.471: 631.11

О. Ю. Гаврик

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ — ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА

Анотація

У статті розглядаються шляхи удосконалення обліку в сільськогосподарських підприємствах — виробників продукції свинарства. Аналіз особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств переконує, що існуюча система обліку витрат організована не на належному рівні й не дозволяє повною мірою досягати стратегічних цілей суб'єкта господарювання. Нами систематизовано основні недоліки обліку витрат у сільськогосподарських підприємствах
На підставі узагальнення вищезазначеного можливо зробити висновок, що нині спостерігається суттєва відмінність між підходами до розрахунку основних показників ефективності виробництва продукції свинарства. Це дає змогу констатувати, що існуючі методики розрахунку показників ефективності розвитку галузі свинарства не адаптовані до сучасних економічних умов господарювання.
Запропонована класифікація дозволяє розглядати біологічні активи як об'єкт управління сільськогосподарського підприємства, приймати і реалізовувати оперативно-стратегічні рішення щодо ефективності розвитку свинарства за схемою "біологічні активи — біотрансформації біологічних активів".
Вважаємо, що визначення справедливості вартості можливе на основі оцінки біологічних активів майна сільськогосподарського підприємства. Пропонується доповнювати діючі методики розрахунку вартості біологічних активів включенням до них відтворювальних якісних параметрів, зокрема, коефіцієнтів якості, які вливають на вартість продуктів забою; племінні, відтворювальні й відгодівельні характеристики свиней, які визначають їх закупівельну ціну.
Встановлено, що на величину норми обслуговування впливає велика низка чинників, які ще не всі виявлені, досліджені та враховані під час розрахунку норм обслуговування.
Під час вивчення витрат часу на свинарських фермах тип годівлі тварин потрібно характеризувати не тільки за кількісним складом компонентів раціону, а й за якісною характеристикою станом кожного з них.

Ключові слова: свинарство; сільськогосподарські підприємства; управлінський облік; ефективність; нормування.

Література

1. Кошельник В. Собівартість продукції як чинник підвищення прибутковості сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2013. Вип. 34 (1). С. 128—131.
2. Волощук В.М. Використання сучасних інформаційних технологій у сільському господарстві Свинарство. 2017. Вип. 70. С. 43—50.
3. Кравченко, О.І. Гетя А.А. Нові стандарти на свинину: крок вперед чи два кроки назад Тваринництво сьогодні. 2011. № 3. C. 34—42.
4. Гетя А.А. Організація селекційного прогресу в сучасному свинарстві. Полтава: Полтавський літератор, 2009. 192 с.
5. П(С)БО 30 "Біологічні активи", затверджено наказом міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 р. № 790 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05
6. П(С)БО 16 "Витрати", затверджено наказом міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
7. П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств", затверджено наказом міністерства фінансів України від 7 липня 1999 р. № 163 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99
8. П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" затверджено наказом міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 "Сільське господарство" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_027
10. Методичні положення та норми продуктивності у свинарстві [Демчак І.М., Завалевська В.О., Микитюк Д.М. та ін.]. К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2014. 310 с.

O. Gavryk

METHODICAL APPROACHES TO THE IMPROVEMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN AGRICULTURAL ENTERPRISES — PRODUCERS OF PIG PRODUCTS

Summary

The article considers ways to improve accounting in agricultural enterprises — producers of pig products. The analysis of the peculiarities of the activity of agricultural enterprises shows that the existing system of cost accounting is not organized at the proper level and does not allow to fully achieve the strategic goals of the business entity. We have systematized the main shortcomings of cost accounting in agricultural enterprises.
Based on the generalization of the above, it is possible to conclude that now there is a significant difference between the approaches to calculating the main indicators of efficiency of pig production. This makes it possible to state that the existing methods of calculating the efficiency of the pig industry are not adapted to modern economic conditions.
The proposed classification allows to consider biological assets as an object of management of an agricultural enterprise, to make and implement operational and strategic decisions on the effectiveness of pig production under the scheme "biological assets — biotransformation of biological assets".
We believe that the determination of fair value is based on the assessment of biological assets of the agricultural enterprise. It is proposed to supplement the current methods of calculating the value of biological assets by including reproducible quality parameters, in particular, quality coefficients that affect the cost of slaughter products; breeding, reproductive and fattening characteristics of pigs, which determine their purchase price.
It is established that the value of the service rate is influenced by a large number of factors, which are not all identified, studied and taken into account in the calculation of service standards.
Different combinations of factors are organizational and technological options for the conditions of work on farms. Their influence on the value of the service rate is different. Therefore, time standards and service standards should be developed for each specific option.
Service standards should be developed separately for each sex and age group of pigs: breeding boars, suckling sows, single, pregnant sows, piglets 2-4 months of age, repair young stock, livestock for fattening.
When studying the time spent on pig farms, the type of animal feeding should be characterized not only by the quantitative composition of the components of the diet, but also by the qualitative characteristics of the condition of each of them.

Keywords: pig breeding; agricultural enterprises; management accounting; efficiency; rationing.

References

1. Koshel'nyk, V. (2013), "Cost of production as a factor in increasing the profitability of agricultural enterprises", Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 34 (1), pp. 128—131.
2. Voloschuk, V. M. (2017), "The use of modern information technology in agriculture", Svynarstvo, vol. 70, pp. 43—50.
3. Kravchenko, O. I. and Hetia, A. A. (2011), "New standards for pork: a step forward or two steps back", Tvarynnytstvo s'ohodni, vol. 3, pp. 34—42.
4. Hetia, A. A. (2009), Orhanizatsiia selektsijnoho prohresu v suchasnomu svynarstvi [Organization of selection progress in modern pig breeding], Poltavs'kyj literator, Poltava, Ukraine.
5. Ministry of Finance of Ukraine (2005), "P(S)BO 30 "Biological assets", available at: http: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (Accessed 01 Feb 2021).
6. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "P(S)BO 16 "Costs", available at: http: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (Accessed 01 Feb 2021).
7. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "P(S)BO 19 "Association of enterprises", available at: http: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 (Accessed 01 Feb 2021).
8. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "UAS 8 "Intangible assets", available at: http: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (Accessed 01 Feb 2021).
9. Ministry of Finance of Ukraine (2003), "International Accounting Standard 41 "Agriculture", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_027 (Accessed 01 Feb 2021).
10. Demchak, I. M. Zavalevs'ka, V. O. and Mykytiuk, D. M. (2014), Metodychni polozhennia ta normy produktyvnosti u svynarstvi [Methodical provisions and productivity norms in pig breeding], NDI "Ukrahropromproduktyvnist'", Kyiv, Ukraine.

№ 4 2021, стор. 36 - 42

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-03-02

Кількість переглядів: 155

Відомості про авторів

О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Gavryk

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9816-0253

Як цитувати статтю

Гаврик О. Ю. Методичні підходи до удосконалення ведення управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах — виробників продукції свинарства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 36–42. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.36

Gavryk, O. (2021), “Methodical approaches to the improvement of management accounting in agricultural enterprises — producers of pig products”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 36–42. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.