EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
С. М. Смирнова, В. М. Смирнов, А. Ю. Мась, А. В. Борисова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.62

УДК: 332.3

С. М. Смирнова, В. М. Смирнов, А. Ю. Мась, А. В. Борисова

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Анотація

У статті проаналізовано перспективи розвитку моніторингу земельних відносин, теоретичні та правові аспекти його функціонування і тенденції моніторингу відносин згідно з існуючими даними. За сучасних обставин достатньо складно збирати достовірні дані моніторингу, оскільки різні райони вирізняються великими площами і значними просторовими та часовими характеристиками. Правильна організація використання інформації моніторингу дасть змогу оцінювати кількісні та якісні показники стану земель, та оцінювати і прогнозувати зміни. Висвітлено питання відсутності вільного доступу до інформації про земельні відносини, що створює сприятливі обставини для використання земель не належним чином, ухилення від дотримання вимог земельного та природоохоронного законодавства України, поширення корупції. Наголошено на необхідності створення постійно обновлюваної бази даних про стан розвитку земельних відносин, з відкритим доступом для суб'єктів моніторингу, як інтегруючої інформаційної мережі, а також для прогнозування та контролю раціонального землекористування, і забезпечення прозорості в управлінні земельними відносинами. Створення такої бази зумовить концентрацію зусиль на ефективність управлінських рішень та покращення системи управління використанням земель загалом.

Ключові слова: моніторинг земель; моніторинг земельних відносин; земельні ресурси; використанням земель; земельні відносини.

Література

1. Перович Л.М., Лудчак О.Є., Гулько О.Р. Аналіз світового досвіду використання методів космічного знімання для моніторингу земель сільськогосподарського призначення. Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК, 2018.
2. Панас Р.М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель: навч. посіб. Нац. ун-т "Львів. політехніка". Л.: Новий Світ-2000, 2007. 222 c.
3. Бусуйок Д. Законодавче та правове регулювання моніторингу земель в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 8. С. 56—59.
4. Оверковська Т.К. Моніторинг земель України: правові аспекти. Юридичний вісник. 2015. № 1 (34). С. 125—128.
5. Жулканич О.М. Моніторинг земель сільськогосподарського призначення в системі аграрного природокористування. Науковий вісник Ужгородського університету. 2014. Серія: Економіка. № 2 (43). С. 74—77.
6. Добряк Д.С. Сучасний стан земельної реформи та перспективи розвитку земельних відносин в Україні. Землевпорядний вісник. 2015. № 4. С. 2—4.
7. Кулинич П.Ф. Моніторинг земельних відносин в системі правового моніторингу: поняття, становлення, перспективи. 2019. № 10. С. 50—56.
8. Конституція України. Стаття 19. URL: https://president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-i
9. Земельний кодекс України. Стаття 86. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
10. Порядок реалізації пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 639. Зібрання урядових нормативних актів України. 2017.
11. Статистичний щорічник "Моніторинг земельних відносин в Україні: 2016—2017". URL: http://kse.org.ua/download. php?downloadid=1081
12. Публічна кадастрова карта України. URL: https://map.land.gov.ua/?cc=3560935.1426641466,5935009.681506754&z=16&l=kadastr&bl=ortho10k_all

S. Smyrnova, V. Smyrnov, A. Mas, A. Borysova

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF LAND RELATIONS MONITORING DEVELOPMENT

Summary

The article analyzes the prospects for the development of monitoring of land relations, theoretical and legal aspects of its operation and trends in monitoring of relations according to existing data. In current circumstances, it is quite difficult to collect reliable monitoring data, as different areas have large areas and significant spatial and temporal characteristics. All information on land relations is collected and maintained by various departments and local authorities, and other government institutions, public organizations and individuals do not have full access to it. As a result, central authorities are not always able to see a "whole picture" of land relations, both at the district and oblast levels and at the national level, and are not always able to find optimal solutions to improve land relations. There is a need to introduce monitoring of land relations as a constantly updated information system, to ensure the accumulation of information, its analysis and forecasting, and the development of scientifically sound recommendations on this basis for effective management decisions. Proper organization of the use of monitoring information will make it possible to assess the quantitative and qualitative indicators of the state of lands, and to assess and forecast changes. The issue of lack of free access to information on land relations, which creates favorable conditions for land use improperly, evasion of compliance with the requirements of land and environmental legislation of Ukraine, the spread of corruption. Today, all information on land relations is collected and maintained by various departments and local authorities, and other government institutions, public organizations and individuals do not have full access to it. As a result, central authorities do not always have the opportunity to see a "holistic picture" of land relations, both at the district and oblast levels, and at the national level, and do not always have the opportunity to find optimal solutions to improve land relations. The need to create a constantly updated database on the state of development of land relations, with open access for monitoring entities as an integrating information network, as well as for forecasting and control of rational land use, and ensuring transparency in land relations management. The creation of such a base will focus on the effectiveness of management decisions and improve the management of land use in general.

Keywords: land monitoring; land relations monitoring; land resources; land use; land relations.

References

1. Perovich, L.M. Ludchak, O.E. and Gulko, O.R. (2018), "Analysis of the world experience of using space survey methods for monitoring agricultural lands", Western Geodetic Society, vol. 1 (35), pp. 64—70.
2. Panas, R.M. (2007), Osnovy monitorynhu ta prohnozuvannia vykorystannia zemel' [Fundamentals of monitoring and forecasting land use], Novyj Svit-200, L'viv, Ukraine.
3. Busuyok, D. (2012), "Legislative and legal regulation of land monitoring in Ukraine", Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 8, pp. 56—59.
4. Overkovskaya, T.K. (2015), "Monitoring of lands of Ukraine: legal aspects", Yurydychnyj visnyk. Povitriane i kosmichne parvo, vol. 1 (34), pp. 125—128.
5. Zhulkanych, O.M. (2014), "Monitoring of agricultural lands in the system of agrarian nature management", Vydavnytstvo UzhNU "Hoverla", vol. 2 (43), pp. 74—77.
6. Dobryak, D.S. (2015), "The current state of land reform and prospects for the development of land relations in Ukraine", Zemlevporiadnyj visnyk, vol. 4, pp. 2—4.
7. Kulinich, P.F. (2019), "Monitoring of land relations in the system of legal monitoring: concepts, formation, prospects", Al'manakh prava, vol. 10, pp. 50—56.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", "Article 19", available at: https://president.gov.ua/en/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-i (Accessed 10 Dec 2020).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), "The Land Code of Ukraine", "Article 86", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (Accessed 10 Dec 2020).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "The procedure for implementing a pilot project to monitor land relations", Zibrannia uriadovykh normatyvnykh aktiv Ukrainy.
11. Nizalov, D. Dankevych, V. and Ivins'ka, K. (2018), "Statistical Yearbook (2016—2017)", "Monitoring of land relations in Ukraine", available at: http://kse.org.ua/download.php?downloadid=1081 (Accessed 10 Dec 2020).
12. Public cadastral map of Ukraine (2020), available at: https://map.land.gov.ua/?cc=3560935.1426641466,5935009.681506754&z=16&l=kadastr&bl=ortho10k_all (Accessed 10 Dec 2020).

№ 4 2021, стор. 62 - 66

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-03-02

Кількість переглядів: 251

Відомості про авторів

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент (бвз) кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

S. Smyrnova

PhD іn Geology, Associate Professor, Department of Land Management,Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0001-9106-7435


В. М. Смирнов

к. геол. н., керівник екологічної лабораторії, ТОВ "СЗ "Океан"

V. Smyrnov

PhD іn Geology, head of the environmental laboratory,Limited Liability Company "Ocean Shipyard"

ORCID:

0000-0003-3809-6098


А. Ю. Мась

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

A. Mas

Senior lecturer, Depаrtment оf Lаnd Mаnаgement,Petrо Mоhylа Blасk Seа Nаtіоnаl Unіversіty

ORCID:

0000-0003-1140-2817


А. В. Борисова

магістрант кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

A. Borysova

Master's student of the Department of Land Management,Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0002-2265-203X

Як цитувати статтю

Смирнова С. М., Смирнов В. М., Мась А. Ю., Борисова А. В. Сучасний стан і перспективи розвитку моніторингу земельних відносин. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 62–66. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.62

Smyrnova, S., Smyrnov, V., Mas, A. and Borysova, A. (2021), “Current state and prospects of land relations monitoring development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 62–66. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.