EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА КАДРОВУ ПОЛІТИКУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
І. В. Застрожнікова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.77

УДК: 332.02

І. В. Застрожнікова

ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА КАДРОВУ ПОЛІТИКУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Анотація

У статті зазначено, що перехід на цифрові технології є одним з найважливіших мегатрендів нашого часу. Наразі використовується чимало цифрових технологій, які наразі активно впроваджуються в аграрний бізнес. Основною рушійною силою в активізації інноваційних процесів формування та реалізації стратегічних напрямків в аграрному секторі виступатимуть кваліфіковані кадри. Передумовами комп'ютеризації аграрного сектору, є аналогічними для інших сфер, а саме: оптимізація фінансових витрат та витрат часу, підвищення точності розрахунків та планування. Ринок праці майбутнього визначає, що аграрний сектор входить у п'ятірку галузей, у яких відбудеться у найближчому майбутньому значне заміщення персоналу. Деякі трудові процеси вже успішно заміщені діджитал-технологіями в багатьох аграрних підприємствах, особливо у великих агрохолдингах. Так, наприклад, максимально автоматизовані лінії навантаження-розвантаження на сільськогосподарських складах. Аналіз статистичних даних щодо динаміки зайнятого населення у віці 15—70 років за видами економічної діяльності показує, що чисельність зайнятих у сільському господарстві України знижується з року в рік. Загальну тенденцію до скорочення зайнятого населення пов'язана, зокрема, з міграційними процесами та демографічною кризою. Кадровий склад аграрного сектору майбутнього повинен мати системне та екологічне мислення, вміти керувати проектами, володіти навичками ІТ та в деяких професіях — знання іноземних мов. Аграрна освіта має сприяти розвитку цифрових навичок у здобувачів.

Ключові слова: аграрний сектор; діджиталізація; інформатизація; кадровий склад; технологія.

Література

1. Застрожнікова І.В. Пріоритети державної інформаційної політики у розвитку аграрного сектору економіки України. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів "Сучасні інформаційні системи та технології". Херсон. 30 листопада 2019 р.
2. Аграрний бізнес у цифрову епоху. URL: https://nachasi.com/2018/10/02/it-zemlerobstvo/ (дата звернення 22.12.2020).
3. Офіційний сайт державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2013_u.htm (дата звернення 24.12.2020).

I. Zastrozhnikova

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON HUMAN RESOURCES POLICY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

One of the most important megatrends of our time is the transition to digital technologies in all spheres of the national economy. The main driving force in intensifying innovative processes of formation and implementation of strategic directions in the agricultural sector will be qualified personnel. Thanks to cartographic solutions of Ukrainian developers it becomes possible: analysis of satellite images; visualization of the dynamics of soil analysis, creating maps of crop yields; tracking the dynamics of crop development. The use of digital thematic maps allows you to control and manage land from a computer or smartphone. Digital terrain models are also an effective and useful solution. This additionally reflects the relief of land plots, as these data are very informative. The preconditions for computerization experienced by the agricultural sector are similar to other markets: optimization of financial and time costs, increasing the accuracy of calculations and planning. In addition, software packages and equipment for high-speed innovation began to appear. Agrarians have started later, but are catching up with the financial, industrial and other sectors of the economy. especially in large agricultural holdings. For example, the most automated loading and unloading lines in agricultural warehouses. In some fields there is no regular protection, and the harvest is protected by special automated systems. Analysis of statistics on the dynamics of the employed population aged 15—70 years by type of economic activity shows that the number of people employed in agriculture in Ukraine is declining from year to year. The tendency to decrease the employed population is connected, in particular, with migration processes and demographic crisis. The personnel of the agricultural sector of the future must have systematic and ecological thinking, be able to manage projects, have IT skills and in some professions — knowledge of foreign languages.
All these aspects must be taken into account by modern agricultural education, because it is a source of replenishment of agricultural science and provides the population engaged in agro-industrial production, modern knowledge necessary for the economic development of the agricultural sector of any economy. Agricultural education should promote the development of digital skills in applicants.The article states that the transition to digital technologies is one of the most important megatrends of our time. Currently, many digital technologies are used, which are currently being actively implemented in the agricultural business. The main driving force in the intensification of innovative processes of formation and implementation of strategic directions in the agricultural sector will be qualified personnel. The preconditions for computerization experienced by the agricultural sector are similar to other markets: optimization of financial and time costs, increasing the accuracy of calculations and planning. The labor market of the future determines that the agricultural sector is one of the five industries in which there will be a significant replacement of staff in the near future. Some labor processes have already been successfully replaced by digital technologies in many agricultural enterprises, especially in large agricultural holdings. For example, the most automated loading and unloading lines in agricultural warehouses. Analysis of statistical data on the dynamics of the employed population aged 15—70 by type of economic activity shows that the number of employed in agriculture in Ukraine is declining from year to year. The general trend of declining employment is due, in particular, to migration and the demographic crisis. The staff of the agricultural sector of the future must have a systematic and environmental thinking, be able to manage projects, have IT skills and in some professions — knowledge of foreign languages. Agricultural education should promote the development of digital skills in applicants.

Keywords: agrarian sector; digitalization; informatization; personnel; technology.

References

1. Zastrozhnikova, I.V. (2019), "Priorities of the state information policy in the development of the agricultural sector of the economy of Ukraine", Zbirnyk materialiv II Vseukrains'kij naukovo-praktychnij internet-konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv "Suchasni informatsijni systemy ta tekhnolohii" [Proceedings of the II All-Ukrainian scientific-practical Internet conference of young scientists and students Modern information systems and technologies], Kherson, Ukraine, November 20.
2. Klishchuk, L. (2018), "Agricultural business in the digital age", available at: https://nachasi.com/2018/10/02/it-zemlerobstvo/ (Accessed 22 December 2020).
3. The official site of State Statistics Service of Ukraine. (2020), "Employed population by type of economic activity in 2012—2019", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2013_u.htm (Accessed 24 December 2020).

№ 4 2021, стор. 77 - 81

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-03-02

Кількість переглядів: 170

Відомості про авторів

І. В. Застрожнікова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь

I. Zastrozhnikova

PhD in Public Administration, Associate Professor,Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melіtopol, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9988-5288

Як цитувати статтю

Застрожнікова І. В. Вплив діджиталізації на кадрову політику в аграрному секторі. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.77

Zastrozhnikova, I. (2021), “The impact of digitalization on human resources policy in the agricultural sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.