EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
О. П. Євсюков, В. О. Шведун

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.82

УДК: 351:316.332

О. П. Євсюков, В. О. Шведун

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті досліджено сучасні концепції забезпечення державного управління соціальної та економічної безпеки держави. Виокремлено базові принципи забезпечення соціально-економічної безпеки держави: забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України, безпеки її кордонів і територіального простору; ріст економіки країни, проведення незалежного та соціально орієнтованого економічного курсу; розвиток науки і забезпечення технологічної та іншої залежності України від зовнішніх джерел. Виділено основні поточні недоліки забезпечення соціально-економічної безпеки держави. Аналіз державного забезпечення соціально-економічної безпеки дозволив також встановити факт небажання або неспроможності державно-владних структур скористатися наявною законодавчою базою стосовно: здійснення комплексу практичних заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічної безпеки країни; подальшого розвитку законодавчого забезпечення сфери соціально-економічної безпеки. Запропоновано заходи забезпечення соціально-економічної безпеки держави: через закони в широкому сенсі цього слова (виступаючи з необхідними законодавчими ініціативами, домагаючись прийняття потрібних законів; приймаючи відповідні урядові рішення; шляхом надання непрямого впливу на промислові та фінансові групи та компанії, зважаючи на критерії економічної ефективності та суспільні інтереси); через активне втручання в економіку (що тягне за собою більш складні опрацювання регулюючих функцій держави у сфері оподаткування, витрат державного бюджету, підтримання необхідного рівня державної власності; адміністративне регулювання).

Ключові слова: державне управління; соціально-економічна безпека; концепції; державні інтереси; нормативно-правова база.

Література

1. Воротін В.Є. Державне управління регіональним розвитком України: монографія / В.Є. Воротін, Я.А. Жаліл; за заг. ред. В.Є. Воротіна. — К.: Вид-во НІСД, 2010. — 288 с.
2. Куценко В.І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку / В.І. Куценко, В.П. Удовиченко. — Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2011. — 656 с.
3. Скуратівський В.А. Соціальна політика: навч. посіб. / В.А. Скуратівський, О.М. Палій, Е.М. Лібанова. — К.: Вид-во УАДУ, 2003. — 365 с.
4. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні / В. Тертичка.— К.: Основи, 2002. — 750 с.

O. Yevsuykov, V. Shvedun

MODERN CONCEPTS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Summary

The article explores the modern concepts of ensuring of public administration of the social and economic security of the state. The following basic principles of ensuring of the social and economic security of the state are highlighted: ensuring of the sovereignty and territorial integrity of Ukraine and the security of borders and territorial space; growth of the country's economy and implementation of an independent and socially oriented economic course; development of science and ensuring of technological and other dependence of Ukraine on external sources. The main current shortcomings in ensuring of the social and economic security of the state are highlighted. The analysis of state social and economic security also revealed the unwillingness or inability of state authorities to take advantage of the existing legislative framework: implementation of a set of practical measures aimed at ensuring pf the social and economic security of the country; further development of the legislative provision of the social and economic security. The following measures to ensure the social and economic security of the state are proposed: through laws in the broad sense of the word (by making the necessary legislative initiatives, seeking to adopt the necessary laws; by making appropriate governmental decisions; by providing indirect influence on industrial and financial groups and companies, taking into account the criteria of economic efficiency and public interest); through active intervention in the economy (which entails more complex processing of the regulatory functions of the state in the field of taxation, expenditures of the state budget, maintenance of the necessary level of state property; administrative regulation).
At the same time, the state's activities concerning ensuring of the social and economic security should be based on the following certain principles.
1. The state should look for new sources of "ideas" in the field of social and economic security and adopt legal instruments in this area that are adequate for the requirements of the time.
2. Rational use of state resources in the form of change of direction of public spending and an increase in public management capacity and its orientation towards creation of a favorable human "habitat".
3. Based on the results of a comparative analysis of the state characteristics of Ukraine and the developed countries of the world, it is necessary to develop the doctrine of "dosed autarky" and moderate state regulation of economic activity.
4. It is necessary to move away from a commodity-oriented economy and switch to an innovative and investment path of its development.

Keywords: public administration; social and economic security; concepts; state interests; legal framework.

References

1. Vorotin, V. Ye. and Zhalilo, Ya. A. (2010), Derzhavne upravlinnya rehionalnym rozvytkom Ukrayiny [State regulation by regional development of Ukraine], Vyd-vo NISD, Kyiv, Ukraine.
2. Kucenko, V. I. and Udovychenko, V. P. (2011), Socialna bezpeka v konteksti stalogo rozvytku [Social security in the context of sustainable development], Vydavecz Lozovyj, Chernigiv, Ukraine.
3. Skurativskyj, V. A. Palij, O. M. and Libanova, E. M. (2003), Social`na polity`ka [Social policy], Vyd-vo UADU, Kyiv, Ukraine.
4. Tertychka, V. (2002), Derzhavna polityka: analiz ta zdijsnennya v Ukrayini [State policy: analysis and realization in Ukraine], Osnovy, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2021, стор. 82 - 85

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-03-02

Кількість переглядів: 146

Відомості про авторів

О. П. Євсюков

д. держ. упр., доцент, професор кафедри державного управління у сфері цивільного захисту, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ

O. Yevsuykov

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection, Kyiv

ORCID:

0000-0001-8586-9896


В. О. Шведун

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та бізнесу,Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут", м. Харків

V. Shvedun

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of PublicAdministration and Business, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv

ORCID:

0000-0002-5170-4222

Як цитувати статтю

Євсюков О. П., Шведун В. О. Сучасні концепції забезпечення державного управління соціальної та економічної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 82–85. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.82

Yevsuykov, O. and Shvedun, V. (2021), “Modern concepts of public administration of the social and economic security of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 82–85. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.