EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІНСЬКІ ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
М. М. Стадник, Н. В. Ігнатенко, О. В. Бріт, Л. О. Майданевич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.86

УДК: 338.2

М. М. Стадник, Н. В. Ігнатенко, О. В. Бріт, Л. О. Майданевич

УПРАВЛІНСЬКІ ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Анотація

Статтю присвячено виокремленню управлінських пріоритетів щодо сталого розвитку суспільства. Економічні реформи як об'єктивна необхідність проводяться тоді, коли виявляється низька ефективність економічної системи, виникають економічні кризи, економіка недостатньо задовольняє потреби людей, країна відстає в своєму розвитку від інших країн. На певному проміжку часу їх змушені проводити всі країни світу. Економічні реформи у другій половині XX століття відбувалися за двома управлінськими моделями. Перша — єдина модель Чиказької неоконсервативної школи на базі монетаристської теорії Фрідмана, яку впроваджували в життя МВФ і СБ у латиноамериканських і в постсоціалістичних країнах за єдиною програмою "шокової терапії", незважаючи на абсолютно різні стартові умови цих країн як за географічним положенням, природними ресурсами, менталітетом народів, так і за науково-технічним і освітнім рівнем населення цих країн. Друга — це модель реформ Китайської Народної Республіки, що базується на вченні відомого українського вченого-економіста М. Туган-Барановського. У його основі інновації та інвестиції в пріоритетні галузі. Китайські реформи проводили за градуалістською (від англ. gradual — поступовий) концепцією трансформації суспільства, в якій головна роль відводилась стабілізації та розвитку виробництва — у повній відповідності до наукового визначення економічних реформ. Реалізація стратегії інноваційного прориву, лежить в основі завдань підвищення економіки і соціальної трансформації. В цих умовах необхідна розробка державної програми, пов'язаної з довгостроковою інноваційною стратегією. Cценарій інноваційного прориву орієнтує на неодноразове підвищення продуктивності праці зайнятих на основі освоєння високоефективних технологій, рішучого повороту вищої школи до підготовки нового покоління новаторів в основі чого мають стати фундаментальні світоглядні цінності, які сформовані не на феодальних або неофеодальних пріоритетах формування соціально-економічних відносин, а на стратегіях сучасного цивілізаційного поступу.

Ключові слова: управлінські пріоритети сталий розвиток; роль держави в інноваційному розвитку; суспільство; економічний розвиток.

Література

1. Ллевелін Х. Роквелл Чому австрійська економічна школа має значення? Австрійська економічна школа українською: веб-сайт. URL: http://mises.org.ua/articles/38-lew-rockwell/8-why-austrian-economics-matters.html
2. Либертарианство: плюсы и минусы. Автономное действие: веб-сайт. URL: https://avtonom.org/news/libertarianstvo-plyusy-i-minusy
3. Новиков Б.В. Возрождение: монография. К.: ПрАО "Мироновская типография", 2013. 381 с.
4. Svistunov O., Panchenko A., Stadnyk M., Li M. Strategic management of intellectual capital of the enterprise in the framework of informatization of the economy. Academy of Strategic Management Journal. 2020. vol. 19. issue 1. URL: https://www.abacademies.org/articles/Strategic-management-of-intellectual-capital-of-the-enterprise-in-the-framework-of-informatization-of-the-economy-1939-6104-19-1-488.pdf
5. Цілі сталого розвитку в Україні. United Nations Ukraine: веб-сайт. URL: http://sdg.org.ua/ua/sdgs-and-governments

M. Stadnyk, N. Ihnatenko, O. Brit, L. Maidaevych

ADMINISTRATIVE PRIORITIES OF STEADY DEVELOPMENT OF SOCIETY

Summary

The purpose of this article is to highlight the actualities of a market economy with regard to the sustainable development of society. Economic reforms in the second half of the XX century were based on two models. The first is a model of the Chicago neoconservative school based on Friedman's monetarist theory, which has been implemented by the IMF and the WB in Latin American and post-socialist countries under a single "shock therapy" program. The second is the model of reforms of the People's Republic of China, based on M. Tugan-Baranovsky's innovation theory, on innovations and investments in priority sectors. The reforms under the first model proved to be extremely costly and devastating. In particular, Ukraine lost more than 75% of its economic potential during the reform years, almost twice as much as during the Second World War. From the top ten most developed countries of the world in scientific and technical terms, Ukraine is now rejected far behind the hundredth place. China, however, has experienced an annual GDP growth of 8—12% over the reform period, with parallel growth in the well-being of its population, creating more than 300 million high-skilled jobs, and Ukraine has lost almost 10 million skilled jobs. The implementation of the innovation breakthrough strategy is in the center of the challenges of boosting the economy and social transformation. However, this course requires scientific diagnostics of trends and analysis of critical situations, development of reliable solutions and purposeful activities based on the partnership between the state and business, science, education. In these circumstances, it is necessary to develop a state program related to a long-term innovation strategy. The scenario of innovative breakthrough focuses on the repeated increase of labor productivity on the basis of development of high-efficiency technologies, shifts in the structure of the employed in favor of the processing industries by reducing extremely swollen, parasitizing spheres of circulation and management, decisively turning of higher education into higher levels of training a new generation innovators with creative outlooks.

Keywords: sustainable development; the role of the state in innovative development; society; economic development.

References

1. Rockwell, L. H. (2010), "Why does the Austrian School of Economics matter?", available at: http://mises.org.ua/articles/38-lew-rockwell/8-why-austrian-economics-matters.html (Accessed 10 Feb 2021).
2. Avtonomnoe dejstvie (2019), "Libertarianism: the pros and cons", available at: https://avtonom.org/news/libertarianstvo-plyusy-i-minusy (Accessed 10 Feb 2021).
3. Novykov, B. V. (2013), Vozrozhdenie: monografija [Rebirth: Monograph], PrAO "Mironovskaja tipografija", Kyiv, Ukraine.
4. Svistunov, O. Panchenko, A. Stadnyk, M. and Li, M. (2020), "Strategic management of intellectual capital of the enterprise in the framework of informatization of the economy", Academy of Strategic Management Journal, vol. 19, issue 1, available at: https://www.abacademies.org/articles/Strategic-management-of-intellectual-capital-of-the-enterprise-in-the-framework-of-informatization-of-the-economy-1939-6104-19-1-488.pdf (Accessed 12 Feb 2021).
5. United Nations Ukraine (2018), "Sustainable Development Goals in Ukraine", available at: http://sdg.org.ua/ua/sdgs-and-governments (Accessed 12 Feb 2021).

№ 4 2021, стор. 86 - 92

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-03-02

Кількість переглядів: 140

Відомості про авторів

М. М. Стадник

д. філос. н., професор, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

M. Stadnyk

Doctor of Sciences in Philosophy, Professor, Professor of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

ORCID:

0000-0003-0211-248X


Н. В. Ігнатенко

к. пед. н., професор кафедри загальної і соціальної педагогіки і управління освітою, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

N. Ihnatenko

PhD in Pedagogical Sciences, Professor of the Department of General and Social Pedagogy and Management of Education, Hryhorii Skovoroda University in Pereyaslav, Pereiaslav

ORCID:

0000-0003-1616-8708


О. В. Бріт

к. е. н., доцент кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Brit

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Public Policy and PoliticalAnalysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

ORCID:

0000-0002-6102-3711


Л. О. Майданевич

к. філос. н., викладач кафедри філософії та суспільних наук, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

L. Maidaevych

PhD in Philosophy, Lecturer, Department of Philosophy and Social Sciences, Vinnytsia National Medical University named by M. I. Pirogov, Vinnitsa

ORCID:

0000-0002-7364-8874

Як цитувати статтю

Стадник М. М., Ігнатенко Н. В., Бріт О. В., Майданевич Л. О. Управлінські пріоритети сталого розвитку суспільства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.86

Stadnyk, M., Ihnatenko, N., Brit, O. and Maidaevych, L. (2021), “Administrative priorities of steady development of society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.