EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОЇ ХАРТІЇ ВІДКРИТИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ
Л. П. Горбата

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.109

УДК: 328.13-025.28:007(477)

Л. П. Горбата

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОЇ ХАРТІЇ ВІДКРИТИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено Міжнародну хартію відкритих даних, що спрямована на забезпечення співпраці з прийняття та реалізації спільних принципів, стандартів і кращих практик оприлюднення та використання відкритих даних у більшості країн світу. Проаналізовано нормативно-правову базу, що створює підгрунтя для доступу до публічної інформації у формі відкритих даних в Україні. Охарактеризовано принципи оприлюднення наборів відкритих даних та розкрито їх змістовне навантаження. Конкретизовано набори відкритих даних для кожного розпорядника публічної інформації і порядок щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Акцентовано увагу на дотриманні права інтелектуальної власності на інформацію та інструментах забезпечення цього права під час оприлюднення публічної інформації. Розглянуто діяльність дванадцяти міських рад в Україні, які у 2017—2020 роках приєдналися до Міжнародної хартії відкритих даних, взявши на себе зобов'язання з розкриття важливих для своїх громад даних, зокрема, про надходження та використання коштів місцевого бюджету, фінансову звітність, відомості про заплановані ремонтні роботи, перелік об'єктів комунальної власності. Проаналізовано кількісні показники наборів даних цих дванадцяти міських рад, які оприлюднені на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та зроблено висновок про те, що ці органи влади демонструють не лише високі показники розвитку політики відкритих даних, а й очолюють рейтинги прозорих міст. Акцентовано увагу на невідповідності кількісних показників оприлюднених наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних і власних Порталах відкритих даних органів публічної влади, що пов'язано з великою кількістю інформації на Порталах органів публічної влади, яка не відповідає вимогам до якості публічної інформації, що може бути оприлюдненою на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Розкрито проблему, яка потребує негайного законодавчого врегулювання щодо безконтрольного збільшення кількості та дублювання сайтів і вимог до публікацій.
З'ясовано, що політика відкритих даних, яка складається з системи цілей, заходів та інструментів, спрямованих на стале використання відкритих даних управлінцями, підприємцями та громадськістю реалізується через електронні сервіси, додатки тощо. Запропоновано рекомендації щодо впровадження принципів Міжнародної хартії відкритих даних у діяльність органів публічної влади в Україні.

Ключові слова: публічне управління; відкриті дані; інформаційна відкритість; принципи відкритих даних; Міжнародна хартія відкритих даних; органи публічної влади.

Література

1. Веб-ресурс проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах". URL: https://tapas.org.ua/all-uk (дата звернення: 14.02.2021).
2. Відкриті дані Львова. URL: https://opendata.city-adm.lviv.ua (дата звернення: 14.02.2021).
3. Грищенко І.М., Горбата Л.П. Пріоритетні напрями і шляхи забезпечення інформаційної відкритості в органах публічної влади. Public and municipal administration: theory, methodology, practice: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2020. 318 p. С. 20—39.
4. Грищенко І. Програма діяльності Кабінету Міністрів України в аспекті консолідації та розвитку української нації. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. Вип. 1. С. 33—40. DOI 10.36.030/2664-3618-2020-1-33-40. URL: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/208994/209142 (дата звернення: 14.02.2021).
5. Деякі питання приєднання до Міжнародної хартії відкритих даних: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 686-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2016-%D1%80#Text (дата звернення: 14.02.2021).
6. Дурман М.О. Відкриті дані як інструмент інформаційного забезпечення прозорості публічної влади. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. Херсон, 2017. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ttpdu_2017_1_15.pdf (дата звернення: 14.02.2021).
7. Єдиний державний веб-портал відкритих даних. URL: http://data.gov.ua (дата звернення: 14.02.2021).
8. Національний інститут стратегічних досліджень. Основні принципи використання та доступу до публічної інформації у формі відкритих даних: зарубіжний досвід для України: аналіт. зап. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/2297/ (дата звернення: 14.02.2021).
9. Сайт "CityBot Назар. Міський бот". URL: https://citybot.pro (дата звернення: 14.02.2021).
10. Офіційний веб-сайт Міжнародної хартії відкритих даних. URL: https://opendatacharter.net/government-adopters (дата звернення: 14.02.2021).
11. Портал відкритих даних Вінниці. URL: https://opendata.gov.ua (дата звернення: 14.02.2021).
12. Портал відкритих даних Дніпровської міської ради. URL: https://opendata.dniprorada.gov.ua (дата звернення: 14.02.2021).
13. Портал відкритих даних Дрогобицької міської ради. URL: https://opendata.drohobych-rada.gov.ua (дата звернення: 14.02.2021).
14. Портал відкритих даних Маріупольської міської ради. URL: https://data.mariupolrada.gov.ua (дата звернення: 14.02.2021).
15. Портал відкритих даних Слов'янської міської ради. URL: https://opendata.slavrada.gov.ua (дата звернення: 14.02.2021).
16. Портал відкритих даних Хмельницької міської ради. URL: https://mycity.khm.gov.ua/OpenData (дата звернення: 14.02.2021).
17. Портал відкритих даних Чернівців. URL: https://data.city.cv.ua (дата звернення: 14.02.2021).
18. Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 14.02.2021).
19. Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних: Закон України від 25 груд. 2015 р. № 922-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/319-19 (дата звернення: 14.02.2021).
20. Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 груд. 2017 р. № 1100. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1100-2017-п (дата звернення: 14.02.2021).
21. Mykola O. Semenyshyn, Iryna M. Hryshchenko, Kateryna A. Alekseieva, Volodymyr V. Oliinyk, Hanna S. Buha. Research of features of professional self-actualization of civil servants through the determinants of information security. Revista San Gregorio. Num. 42 (2020). Special Edition-2020. P. 41—53. URL: http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/rt/metadata/1537/5 (дата звернення: 14.02.2021).
22. Open Data in Europe 2020. European Data portal. URL: https://www.europeandataportal.eu/en/dashboard/2020 (дата звернення: 14.02.2021).

L. Gorbata

CURRENT ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF THE INTERNATIONAL OPEN DATA CHARTER IN UKRAINE

Summary

The article examines the International Open Data Charter, which aims to ensure cooperation in the adoption and implementation of common principles, standards and best practices for the disclosure and use of open data in most countries. The legal framework that creates the basis for access to public information in the form of open data in Ukraine is analyzed. The principles of publication of open data sets are described and their content load is revealed. The sets of open data for each public information manager and the procedure for annual assessment of the state of publication and updating of open data by information managers on the Unified State Web Portal of Open Data have been specified. Emphasis is placed on the observance of intellectual property rights to information and tools to ensure this right during the disclosure of public information. The activity of twelve city councils in Ukraine, which joined the International Open Data Charter in 2017—2020, undertook to disclose important data for their communities, in particular, on the receipt and use of local budget funds, financial statements, information on planned repair works, list of objects of communal property. The quantitative indicators of the data sets of these twelve city councils, which were published on the Unified State Web Portal of Open Data, were analyzed and it was concluded that these authorities show not only high indicators of open data policy development, but also top the rankings of transparent cities. Emphasis is placed on the inconsistency of quantitative indicators of published datasets on the Unified State Web Portal of Open Data and own Public Data Portals of public authorities, which is due to the large amount of information on the Portals of public authorities that does not meet the requirements for quality of public information. may be published on the Unified State Web Portal of Open Data. An issue has been identified that requires immediate legislative regulation regarding the uncontrolled increase in the number and duplication of sites and publication requirements.
It was found that the open data policy, which consists of a system of goals, measures and tools aimed at the sustainable use of open data by managers, entrepreneurs and the public is implemented through electronic services, applications, etc. Recommendations for the implementation of the principles of the International Open Data Charter in the activities of public authorities in Ukraine are offered.

Keywords: public administration; open data; information openness; principles of open data; International Charter of Open Data; public authorities.

References

1. USAID (2021), "Transparency and Accountability in Public Administration and Services", available at: https://tapas.org.ua/all-uk (Accessed 14 Feb 2021).
2. Lviv open data portal (2021), available at: https://opendata.city-adm.lviv.ua (Accessed 14 Feb 2021).
3. Hryschenko, I.M. and Horbata, L.P. (2020), "Priority areas and ways to ensure information openness in public authorities", Public and municipal administration: theory, methodology, practice: Collective monograph., Izdevnieciba "Baltija Publishing", Riga, Latvia, pp. 20—39.
4. Hryschenko, I. P (2020), "Program of activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine in the aspect of consolidation and development of the ukrainian", Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 1, pp. 33—40, available at: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/208994/209142 (Accessed 14 Feb 2021). DOI 10.36.030/2664-3618-2020-1-33-40.
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "Some issues of accession to the International Open Data Charter", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2016-%D1%80#Text (Accessed 14 Feb 2021).
6. Durman, M.O. (2017), "Open data as a tool for information transparency of public authorities", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ttpdu_2017_1_15.pdf (Accessed 14 Feb 2021).
7. State open data web portal (2021), available at: http://data.gov.ua (Accessed 14 Feb 2021).
8. NISS (2016), "Basic principles of use and access to public information in the form of open data: foreign experience for Ukraine", available at: http://www.niss.gov.ua/articles/2297/ (Accessed 14 Feb 2021).
9. CityBot Nazar (2021), available at: https://citybot.pro (Accessed 14 Feb 2021).
10. Open Data Charter (2021), "Government adopters", available at: https://opendatacharter.net/government-adopters (Accessed 14 Feb 2021).
11. Vinnytsia open data portal (2021), available at: https://opendata.gov.ua (Accessed 14 Feb 2021).
12. Open Data Portal of the Dnipro City Council (2021), available at: https://opendata.dniprorada.gov.ua (Accessed 14 Feb 2021).
13. Drohobych City Council Open Data Portal (2021), available at: https://opendata.drohobych-rada.gov.ua (Accessed 14 Feb 2021).
14. Mariupol City Council Open Data Portal (2021), available at: https://data.mariupolrada.gov.ua (Accessed 14 Feb 2021).
15. Open data portal of the Slov'yans'k City Council (2021), available at: https://opendata.slavrada.gov.ua (Accessed 14 Feb 2021).
16. Khmelnytsky City Council open data portal (2021), available at: https://mycity.khm.gov.ua/OpenData (Accessed 14 Feb 2021).
17. Chernivtsi open data portal (2021), available at: https://data.city.cv.ua (Accessed 14 Feb 2021).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "On approval of the Regulations on data sets to be published in the form of open data", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF#Text (Accessed 14 Feb 2021).
19. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On amendments to some laws of Ukraine on access to public information in the form of open data", available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/319-19 (Accessed 14 Feb 2021).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On Amendments to the Regulations on Data Sets to be Disclosed in the Form of Open Data", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1100-2017-p (Accessed 14 Feb 2021).
21. Semenyshyn, M. O. Hryshchenko, I. M. Alekseieva, K. A. Oliinyk, V. V. and Buha, H. S. (2020), "Research of features of professional self-actualization of civil servants through the determinants of information security", Revista San Gregorio, vol. 42, Special Edition-2020, pp. 41—53, available at: http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/rt/metadata/1537/5 (Accessed 14 Feb 2021).
22. European Data portal (2020), "Open Data in Europe 2020", available at: https://www.europeandataportal.eu/en/dashboard/2020 (Accessed 14 Feb 2021).

№ 4 2021, стор. 109 - 115

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-03-02

Кількість переглядів: 238

Відомості про авторів

Л. П. Горбата

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ неперервної освіти і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

L. Gorbata

Postgraduate student of the Department of public management and innovation management, UI of continuing education and tourism, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-4487-6357

Як цитувати статтю

Горбата Л. П. Актуальні питання імплементації принципів міжнародної хартії відкритих даних в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 109–115. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.109

Gorbata, L. (2021), “Current issues of implementation of the principles of the international open data charter in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 109–115. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.109

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.