EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
Т. М. Козак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.116

УДК: 351.84

Т. М. Козак

НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

У статті визначено основні напрями інтеграції системи пенсійного забезпечення України до європейської та світової пенсійної системи. Вивчено досвід таких країн, як Австралія, Велика Британія, Швеція, Німеччина, США та ін. Досліджено проблеми формування пенсійних систем в умовах економічної кризи. На прикладі різних систем сформовано основні функції управління страховими внесками громадян обов'язкового державного страхування. Виявлено, що провідні держави в накопичувальній частині пенсійної системи лише встановлюють нормативно-правові основи функціонування, а не є безпосереднім суб'єктом системи накопичувального пенсійного страхування. Доведено, що існування державних інституцій з функціями адміністрування у накопичувальних системах пенсійного забезпечення є умовою успішного розвитку таких систем у провідних країнах світу. Обгрунтовано необхідність створення сучасних системи інформаційно-технічного забезпечення та впровадження сучасних технологій у пенсійну систему України.

Ключові слова: система пенсійного забезпечення; світові пенсійні системи; інтеграція системи пенсійного забезпечення; управління активами; накопичувальний пенсійний фонд; п'ятий рівень пенсійного забезпечення.

Література

1. Проект Закону про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення № 2683 від 27.12.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=67794 (дата звернення: 03.01.2021).
2. Обов'язкові накопичувальні пенсійні системи (2-й рівень). Міжнародний досвід: уроки для України. Проект USAID "Трансформація фінансового сектору", 2018. URL: http://www.fst-ua.info/ua/obov-iazkovi-nakopychuval-ni-pensiyni-systemy-2-y-riven-mizhnarodnyy-dosvid-uroky-dlia-ukrainy/ (дата звернення: 08.01.2021).
3. Суть біржового клірингу і розрахунків. Vipreshebnik. 2019. URL: http://ukr.vipreshebnik.ru/birzhova-diyalnist/2609-sut-birzhovogo-kliringu-i-rozrakhunkiv.html (дата звернення: 12.01. 2021).
4. Ткаченко Н.В. Вектори побудови пенсійних систем у країнах Європейського Союзу. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2014. № 40. С. 32—42.
5. Пенсійна система Німеччини. Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу. 2019. URL: https://www.uaib.com.ua/files/articles/203/49/Germany.pdf (дата звернення 19.09.2019).
6. Мельничук В. Час пенсійної реформи. Український тиждень. 2019. URL: https://tyzhden.ua/Economics/233428 (дата звернення: 10.09.2019).
7. NEST in numbers. NEST. 2017. URL: https://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/NestWeb/includes/public/docs/NEST-in-numbers_April_2017,PDF.pdf (дата звернення: 18.01.2019).
8. Линдюк О.А. Шляхи удосконалення механізмів державного регулювання фінансового забезпечення пенсійної системи України. Національна академія державного управління при Президентові України. 2013. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Lyndiuk.pdf (дата звернення: 07.02.2020).
9. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2019. URL: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/info/links/eu/2135.html (дата звернення 02.11.2019).
10. Козак Т.М. Завдання нової Ради — справжня пенсійна реформа. Економічна правда. 2019. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/07/30/649579/ (дата звернення: 02.08.2019).
11. Гаврилюк Х., Кіптенко Т. Сьогоднішнім днем. Чому молоді українці залишаться без пенсії. Економічна правда. 2018. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/01/25/633198/ (дата звернення: 16.03.2018).
12. Мельничук В. Пенсійна реформа: спроба № 4. Економічна правда. 2017. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2017/07/11/626962/ (дата звернення: 16.12.2020).
13. Pension Markets in Focus. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2019. URL: https://www.oecd.org/pensions/private-pensions/pensionmarketsinfocus.htm (дата звернення: 20.01.2021).
14. Толуб'як В.С. Світова фінансова криза: виклики та висновки для пенсійних фондів. Вісник Національної академії державного управління. 2013. № 2. С. 133—140. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-4-19.pdf (дата звернення: 20.12.2020).

T. Kozak

INTEGRATION DIRECTIONS OF UKRAINE'S PENSION SYSTEM INTO EUROPEAN AND WORLD PENSION SYSTEM

Summary

Pension system reform in Ukraine is an urgent problem. In order to implement such a reform, it is necessary to generalize the functioning basics of the pension systems of those countries in which they proved to be the most stable in the face of external factors. It was considered the experience of such countries as Australia, Great Britain, Sweden, Germany, the USA, etc. The article identifies the main directions of integration of the Ukrainian pension system into the European and world pension systems. It was researched the problems of pension systems formation in the conditions of economic crisis. In the research were formed the main functions of state insurance managing penson systems in different countries. It was found that the leading countries only establish the legal framework for the functioningin the accumulative part of the pension system, and are not a direct subject of the accumulative pension insurance system. The existence of state institutions with administrative functions in the accumulative pension systems is a condition for the successful development of such systems in the leading countries of the world. In Ukraine we should build a pension system that would be integrated, could cooperate on the same basis with the pension systems of the advanced countries of the world. The integration of Ukraine's pension system into the European and world pension system can take place in certain areas, namely: compliance of its construction with successful pension systems of the world; information and technical support; compliance with the areas of investment of insurance savings; the possibility of integration into the world economic space by investing in leading companies in the world; development of the fifth level of pension system. For each direction it is necessary to implement a set of measures such as provide the existence of a state institution for the administration of deposits; lack of accumulation fund as a centralized accumulator of funds; implantation of an automatic recording system; compliance of the directions of investment of insurance accumulative funds with the best world practices, the opportunity to invest deposits of private accumulative funds in the world's leading companies. It is also necessary to provide the possibility of pension investments in land and real estate in the legislation.

Keywords: pension system; global pension systems; integration of the pension system; asset management; accumulative pension fund; fifth level of pension system.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Draft Law "On Compulsory Cumulative Retirement Pension", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=67794 (Accessed 03 January 2020).
2. USAID Financial Sector Transformation Project (2018), "Mandatory Cumulative Retirement Systems (Tier 2). International experience: lessons for Ukraine", available at: http://www.fst-ua.info/ua/obov-iazkovi-nakopychuval-ni-pensiyni-systemy-2-y-riven-mizhnarodnyy-dosvid-uroky-dlia-ukrainy/ (Accessed 08 January 2021).
3. Vipreshebnik (2019), "The essence of exchange clearing and settlement", available at: http://ukr.vipreshebnik.ru/birzhova-diyalnist/2609-sut-birzhovogo-kliringu-i-rozrakhunkiv.html (Accessed 12 January 2021).
4. Tkachenko, N.V. (2014), "Vectors for building pension systems in EU countries", Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine, vol. 40, pp. 32—42.
5. Ukrainian Investment Business Association (2019), "The German pension system", available at: https://www.uaib.com.ua/files/articles/203/49/Germany.pdf (Accessed 19 September 2019).
6. Tyzhden Magazine (2019), "The time of pension reform", available at: https://tyzhden.ua/Economics/233428 (Accessed 10 September 2019).
7. Nest (2017), "NEST in numbers", available at: https://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/NestWeb/includes/public/docs/NEST-in-numbers_April_2017,PDF.pdf (Accessed 18 January 2019).
8. National Academy of Public Administration under the President of Ukraine (2013), " Ways to improve the mechanisms of state regulation of financial support of the pension system of Ukraine", available at: http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Lyndiuk.pdf (Accessed 07 February 2020).
9. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), "Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine", available at: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/info/links/eu/2135.html (Accessed 02 November 2019).
10. Economic truth (2019), "The task of the new Council is real pension reform", available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/07/30/649579/ (Accessed 03 January 2020).
11. Economic truth (2017), "Why young Ukrainians will be left without a pension", available at:https://www.epravda.com.ua/publications/2018/01/25/633198/ (Accessed 16 March 2018).
12. Economic truth (2017), "Pension reform: attempt № 4", available at: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2017/07/11/626962/ (Accessed 16 December 2020).
13. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2019), "Pension Markets in Focus. 2019", available at: https://www.oecd.org/pensions/private-pensions/pensionmarketsinfocus.htm (Accessed 20 January 2021).
14. Tolub'yak, V. S. (2013), "The global financial crisis: challenges and conclusions for pension funds", Bulletin of the National Academy of Public Administration, vol. 2, pp. 133—140. available at: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-4-19.pdf (Accessed 20 December 2020).

№ 4 2021, стор. 116 - 121

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-03-02

Кількість переглядів: 200

Відомості про авторів

Т. М. Козак

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

T. Kozak

Postgraduate student of the Department of Economic Policy and Governance Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5602-2688

Як цитувати статтю

Козак Т. М. Напрями інтеграції системи пенсійного забезпечення України до європейської та світової пенсійної системи. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 116–121. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.116

Kozak, T. (2021), “Integration directions of Ukraine's pension system into european and world pension system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 116–121. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.116

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.