EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕНОСТІ ОБ'ЄКТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЬ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ
О. В. Царенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.5

УДК: 330.142.26: 658.15.011.4

О. В. Царенко

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕНОСТІ ОБ'ЄКТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЬ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті розглядаються основні домінанти та якісні характеристики системи контролю якості аудиторських послуг, яка встановлює політики та процедури по відношенню до кожного з шести елементів системи контролю якості. Запропоновано об'єкти локалізації зусиль під час впровадження системи контролю якості аудиторських послуг за її кожним елементом для забезпечення прозорості виконаної роботи та результатів аудиту, що забезпечує обгрунтовану впевненість у тому, що самі суб'єкти аудиторської діяльності діють відповідно до професійних стандартів та регуляторних й законодавчих вимог. Обгрунтовано, що незважаючи на фактори розміру та операційних характеристик суб'єктів аудиторської діяльності, всі аудиторські фірми повинні мати документально зафіксовані політику та процедури, з якими має бути ознайомлений персонал фірми. Доведено, що політика й процедури ухвалення рішення відносно початку або продовження роботи із клієнтом, або ж виконання певного завдання з аудиту для конкретного клієнта повинні давати: а) достатню впевненість, що суб'єкт аудиторської діяльності приймає тільки ті завдання, які, за його очікуваннями, він може виконати професійно й компетентно та б) відповідно оцінює ризики, пов'язані з наданням аудиторських послуг. Аргументовано, що політика й процедури по виконанню завдань з надання впевненості охоплюють всі фази планування й виконання завдання. Відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту ці політика й процедури повинні у відповідному обсязі покривати питання планування, виконання, контролю, нагляду, перевірки, документування й інформування про результати кожної перевірки.

Ключові слова: система контролю якості; елементи; аудиторські послуги; політики; процедури; впевненість; управління; контроль; користувачі.

Література

1. Аудит. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту: підручник / за ред. проф. Немченко В.В., Редько О.Ю. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 540 с.
2. Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII. URL: http://www.zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/08-19 (дата звернення: 14.08.2020).
3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016—2017. — Міжнародна Федерація Бухгалтерів, Аудиторська Палата України. URL: http://www.apu.com.ua/files/ temp/Audit_2018_1.pdf (дата звернення: 04.01.2021).
4. Закон України "Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 21.11.2002 р. № 228 — IV. URL: http:// www.uan 2.laws/.gov.ua 26 (дата звернення: 24.01.2021).
5. Директива 2006/43/ЄС "Про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності" від 17.05.2006. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/2006-17 (дата звернення: 25.11.2020).
6. Дорош Н.І. Розвиток концепції та ефективність аудиту в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю та аудиту в Україні: зб. праць всеукр. наук.-практ. конф. / за заг. ред. проф. В.Д. Базилевича. Київ: КНЕУ, 2018. С. 59—63.
7. Петрик Е.А. Законодательно — нормативное регулирование аудиторской деятельности в Украине: реалии современности. Бухгалтерский учёт и аудит. 2019. № 8—9. С. 70—77.

O. Tsarenko

FEATURES OF DEFINITION OF THE OBJECT OF LOCALIZATION OF EFFORTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE QUALITY CONTROL SYSTEM OF AUDIT SERVICES

Summary

This article discusses the main dominants and qualitative characteristics of the audit services quality control system, which sets policies and procedures for each of the six elements of the quality control system.
Objects of localization of efforts at introduction of system of quality control of audit services on its each element are offered for maintenance of transparency of the executed work and results of audit that provides the reasonable confidence that auditing subjects act according to professional standards and regulatory and legal requirements.
It is justified that, regardless of the factors of size and operational characteristics of audit entities, all audit firms should have documented policies and procedures that should be familiar to the firm's staff. It has been shown that policies and procedures for deciding whether to engage in or continue to work with a client, or to perform a particular audit engagement for a client, should provide a) sufficient assurance that the auditor accepts only those engagements that he or she expects he can perform professionally and competently; and (b) Assess the risks associated with the provision of audit services accordingly.
It should be noted that quality control policies and procedures are developed to enhance the internal culture and staff understanding that quality is key to the task. As a result, the director of the audit firm must assume ultimate responsibility for the firm's quality control system. The head of each level of the audit firm is responsible for the quality control system within its authority. Managers at all levels should set an example of the quality of service provided to all employees of the firm.
Depending on the size and operational characteristics of the company, the head of the firm can: entrust the organization and implementation of quality control to one of the auditors, as a supplement to his official powers; identify the person responsible for the quality control system of the firm; create a quality control unit; accept the authority to control quality control.
The system itself, which includes task quality control policies and procedures, should require that the task quality control audit be completed by the time the report is submitted. The document on the organization of the quality control system of the firm should specify: a) the nature, time and scope of quality control of the task; b) eligibility criteria for persons who check the quality control of the task; and (c) requirements for documenting the quality control of the task.
It was found that the control measures developed by the firm to ensure confidentiality, storage, integrity, should be clear and effective.It is argued that policies and procedures for performing assurance tasks cover all phases of task planning and execution. In accordance with the requirements of International Standards on Auditing, these policies and procedures should cover the planning, execution, control, oversight, audit, documentation, and reporting of the results of each audit to an appropriate extent.

Keywords: quality control system; elements; audit services; policies; procedures; confidence; management; control; users.

References

1. Nemchenko, V. V. and Redko, A. Yu. (2014), Audyt. Osnovy derzhavnoho, nezalezhnoho profesijnoho ta vnutrishn'oho audytu [Audit (Оf the state, independent and professional internal audit], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About financial statements audit and auditing", available at: http://www.zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/08-19 (Accessed 14 August 2020).
3. International Federation оf Accountants, Audit Chamber оf Ukraine (2016—2017), "International standards on quality control, auditing, review, other assurance, and related services", available at: http://www.apu.com.ua/files/ temp/Audit_2018_1.pdf (Accessed 4 January 2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "On the Concept of the National Program of Adaptation of the Legislation of Ukraine to the Legislation of the European Union", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-IV#Text (Accessed 24 January 2021).
5. European parliament and council of the european union (2006), "On statutory audit of annual accounts and consolidated reporting", available at: http://www.zakon.rada.gov.ua/2006-17 (Accessed 25 November 2020).
6. Dorosh, N. I. (2018), "Development of the concept and the effectiveness of audit in Ukraine", Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku derzhavnoho kontroliu ta audytu v Ukraini. Zbirnyk prats vseukr. nauk.-prakt. konf. [Current state and prospects of development of state control and audit in Ukraine coll. works all-Ukrainian. Science.-practice. conf.], KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 59—63.
7. Petrik, E. A. (2019), "Legal regulation of auditing in Ukraine: realities of today", Bukhhalters'kyj oblik ta audyt, vol. 8—9, pp. 70—77.

№ 5 2021, стор. 5 - 10

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 562

Відомості про авторів

О. В. Царенко

д. е. н., професор, Голова Комітету з контролю якості аудиторських послуг, Аудиторська палата України

O. Tsarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chairman of the Audit Quality Control Committee, Audit Chamber of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7594-4135

Як цитувати статтю

Царенко О. В. Особливості визначеності об'єкта локалізації зусиль при впровадженні системи контролю якості аудиторських послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.5

Tsarenko, O. (2021), “Features of definition of the object of localization of efforts in the implementation of the quality control system of audit services”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.