EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ
Н. В. Кармазіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.11

УДК: 330.142.26: 658.15.011.4

Н. В. Кармазіна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ

Анотація

У статті визначено сутність поняття "система управління якістю послуг публічного аудиту" як функціональний процес, який передбачає єдиний ієрархічний склад елементів для відтворення якісних ознак послуг сервісного спрямування на основі потоків інформації, що отримується як із зовнішнього середовища, так і за допомогою зворотного зв'язку з визначенням домінант використання інформаційного потоку/ресурсу держави, громадськості та інших суб'єктів господарювання. Розроблено концептуальну модель формування системи управління якістю послуг публічного аудиту, що заснована на інфраструктурно-управлінському та когнітивно-інформаційному підгрунті з визначенням її як механістичної та адаптивної конструкції, складної ієрархічної побудови та специфічних функцій. Запропоновано структурно-логічну схему внутрішнього публічного аудиту в умовах суб'єктно-орієнтованого підходу, що трансформується у організаційну модель інтеграції внутрішнього публічного аудиту у системі управління органів державної влади та органів місцевого самоврядування та забезпечує формування внутрішніх стандартів публічного аудиту та контрольних процедур, управління організаційно-економічним, інформаційно-технологічним, кадровим та когнітивним потенціалом.

Ключові слова: публічний аудит; система; потенціал; процедура; управління; контроль; якість; функції; система; стандарти.

Література

1. Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21 грудня 2017 року № 2258 — VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua / 2258-19 (дата звернення: 04.11.2020).
2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016—2017. Міжнародна Федерація Бухгалтерів, Аудиторська Палата України. URL: http://www.apu.com.ua/files/ temp/Audit_2018_1.pdf (дата звернення: 04.02.2021).
3. Закон України "Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 21.11.2002 р. № 228 — IV. URL: http:// www.uan 2.laws/.gov.ua 26 (дата звернення: 24.01.2021).
4. Державні стандарти аудиту. Ч. 2. US Government Accountability Office. URL: http://www.gsa.org/Audit_2009.pdf (дата звернення: 26.12.2020).
5. Бутинець Ф.Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: монографія / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко; за ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖДТУ, 2009. 564 с.
6. Обушна Н.І. Публічний аудит як модернізаційний механізм державного управління в Україні. Державне управління: теорія та практика. Київ. НАДУ, 2018. № 1. С. 41—48.
7. Faccio M. The separation of ownershipand control: ananalysis of ultimate ownershipof Western Europeancorporations (2015). URL: https://www.elsevier.com/journals/journal-of-financial-economics (дата звернення: 29.01.2021).

N. Karmazina

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF PUBLIC AUDIT

Summary

The article defines the essence of the concept of "quality management system of public audit services" as a functional process that provides a single hierarchical composition of elements for the reproduction of quality features of service services based on information flows from the environment and feedback with the definition of the dominants of the use of information flow / resource of the state, the public and other business entities. It is argued that public audit can be one of the tools to obtain objective and transparent information about the degree of satisfaction of citizens with the quality of public authorities and local governments. It is determined that public audit is carried out in the public interest to ensure legal, economical, efficient, effective and transparent management of public resources. Using a subject-oriented approach, public audit actions and procedures are incorporated into a system of consistent phenomena. A conceptual model of forming a quality management system for public audit services, which provides for the simultaneous use of system, service and subject-oriented approach and based on infrastructure-management and cognitive-information basis with the definition in a multilevel hierarchical management organization of specific functions of governing bodies audit, the competence of which will include the creation of regulatory and organizational and economic tools for the tightness of the transformation of transformations within the objects of management and the management system.
The proposed structural and logical scheme of internal public audit in terms of subject-oriented approach, which is transformed into an organizational model of integration of internal public audit in the management system of public authorities and local governments and ensures the formation of internal standards of public audit and control procedures. economic, information technology, personnel and cognitive potential. Regulators who determine the positive trajectory of changes in the quality management system of public audit services are substantiated, including: public audit planning; resource management; identification and assessment of risks of significant distortion; development and implementation of public audit control procedures; methodological, informational, regulatory support (internal standards of public audit) and technical support (standard forms of working documents, etc.); constant monitoring and periodic analysis.

Keywords: public audit; system; capacity; procedure; management; control; quality; functions; system; standards.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About financial statements audit and auditing", available at: http://zakon.rada.gov.ua/2258-19 (Accessed 4 November 2020).
2. International Federation оf Accountants, Audit Chamber оf Ukraine (2016-2017), "International standards on quality control, auditing, review, other assurance, and related services", available at: http://www.apu.com.ua/files/ temp/Audit_2018_1.pdf (Accessed 4 February 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "On the Concept of the National Program of Adaptation of the Legislation of Ukraine to the Legislation of the European Union", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-IV#Text (Accessed 24 January 2021).
4. US Government Accountability Office (2009), "State auditing standards", available at: http://www.gsa.org/Audit_2009.pdf (Accessed 26 December 2020).
5. Butynets, F. F. Malyuga, N. M. and Petrenko, N. I. (2019), Audyt: stan i tendentsii rozvytku v Ukraini ta sviti [Audit: state and development trends in Ukraine and worldwide], JGTU, Zhitomir, Ukraine.
6. Obushna, N. I. (2018), "Public audit as a modernization mechanism of public administration in Ukraine", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1, pp. 41—48.
7. Faccio, M. (2015), "The separation of ownershipand control: ananalysis of ultimate ownershipof Western Europeancorporations", Fynansy y ekonomyka, [Online], vol. 4, available at: https://www.elsevier.com.ua./journals (Аccessed 29 January 2021).

№ 5 2021, стор. 11 - 16

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 656

Відомості про авторів

Н. В. Кармазіна

д. е. н., доцент, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

N. Karmazina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Tavriya national university V.I. Vernadsky

ORCID:

0000-0002-5152-6446

Як цитувати статтю

Кармазіна Н. В. Концептуальні підходи до формування системи управління якістю публічного аудиту. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 11–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.11

Karmazina, N. (2021), “Conceptual approaches to the formation of the quality management system of public audit”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 11–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.