EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕТЕРМІНАНТИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОТУРИЗМУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
О. В. Лазарєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.17

УДК: 338.48 (477)

О. В. Лазарєва

ДЕТЕРМІНАНТИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОТУРИЗМУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація

У статті наголошено на розвитку сучасних технологій у сфері міжнародного туризму за рахунок використання можливостей Інтернету та мобільних додатків. Зазначено, що вирішення екологічних проблем має передбачати екологізацію туристичної діяльності.
Встановлено, що транснаціоналізація міжнародного туристичного бізнесу сприятиме розширенню спектру видів діяльності, інвестуванню коштів у різні сфери розвитку туризму, залученню додаткових ресурсів завдяки виходу на світові фондові ринки. Наголошено на необхідності боротьби з "опертуризмом" задля недопущення погіршення впливу на локальне екологічне середовище. З'ясовано, що необхідним є формування системи маркетингу у міжнародних туристичних послугах, яка заснована на врахуванні компонент туристичної дестинації. Викладено думку, що краудфайдинг у сфері туризму допомагатиме місцевим громадам природних територій об'єднувати ресурси задля організації еколого-туристичних заходів, що справлятимуть інтерес для місцевого населення. Встановлено, що кластеризація у сфері туризму сприятиме інтеграції ресурсного, економічного та кадрового потенціалів.
Зазначені компоненти є можливими пріоритетами збалансованого розвитку екотуризму в країнах Європейського Союзу.

Ключові слова: екотуризм; Європейський Союз; туризм; туристична інфраструктура; кластерний підхід; туристичний бізнес; туристтичні заходи; збалансований розвиток.

Література

1. Васильчук І.П. Краудфандінг як феномен постіндустріальної економіки. Ефективна економіка. 2013. № 11 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2500&p=1
2. Гапоненко Г.І., Шамара І.М. Особливості туристичної політики Угорщини. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. № 1086. 2013. С. 126—130.
3. Глобальний етичний кодекс туризму. (Сантьяго). Чилі. 1 жовтня 1999 р. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні. Збірник нормативно-правових актів. Упоряд. В.К. Федорченко. К.: Юрінком. 2002. С. 89—98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/983_001#Text
4. Горішевський П., Васильєв В., Зінько Ю. Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. 148 с.
5. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию. 03.06.1992 г. Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. 2-е вид. доп. Львів: Норма, 2002. С. 14-18.
6. Копачинська І.В., Путила В.О. Основні чинники а сучасний стан розвитку туризму у Швеції. URL: https://internationalconference2014.wordpress.com/2015/12/18/963/
7. Коробка С.В. Зелений туризм як різновид підприємницької діяльності в сільській місцевості. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2011. Вип. IІ (42). Ч.1. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/korobka2.htm
8. Корсак Р.В., Фуртій В.В. Історія розвитку туризму у країнах Балтики (Естонія, Латвія, Литва). Гілея: збірник наукових праць. К., "Гілея". 2017. Вип. 118. С. 159—163.
9. Країни світу. Міжнародний туризм. Україна туристична. URL: http://svit.ukrinform.ua/turism.php?page=ukr_tur&id=23762.
10. Крайник О., Біль М. Туристичний кластер регіону як форма соціального діалогу: управлінський аспект. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/krajnyk.htm
11. Куцик П.О. Фактори розвитку міжнародного туризму в умовах глобальної економіки. Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт. — 1 лист. 2018 р. відповід. за вип.: М.Ю. Барна. Львів: ЛТЕУ, 2018 С. 256—259.
12. Кучеренко В.С. Рекреаційно-туристичні ресурси Румунії як основа для розвитку туризму. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. Том 2, № 4. 2011. С. 136—141. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/viewFile/3306/3262.
13. Лажнік В.Й. Чеський рай — унікальний туристично-рекреаційний район Чеської республіки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Рекреаційний туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку". URL: https://turizmlirol.wordpress.com
14. Мандрик І.П., Степасюк І.В. Особливості розвитку туризму в Португалії. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Розділ IV. Країнознавство. № 9 (234). 2012. С. 153—158.
15. Матвієнко Н., Матвієнко В. Чинники розвитку туризму в Хорватії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. № 3 (72). 2018. С. 81—88. URL: https://visnyk-geo.knu.ua/wp-content/uploads/2019/02/%d0% 2_81-88.pdf
16. Миронов Ю.Б. Сутність та чинники сталого розвитку туризму в регіоні. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.11. С. 117—122.
17. Мілінчук О.В., Горшкова Л.О. Зарубіжний досвід туристичного районування: приклад Болгарії. Причорноморські економічні студії. Вип. 52-1. 2020. С. 41—48.
18. Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР). Под ред. С.А. Евтеева, Р.А. Перелета. М.: Прогресс, 1989. 376 с. URL: https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf
19. Оппельд Л.І., Гордіян А.О. Міжнародний довід зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. № 1. 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2667
20. Осипчук М.Д. Міжнародний туризм у контексті модернізації зовнішньоекономічної діяльності на засадах сталого розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 6. Ч. 1. 2014. С. 107—111. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/26.pdf
21. Офіційний сайт Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. URL: http://www.greentour.com.ua/ukrainian/
22. Парфіненко А. Міжнародний туризм в Україні: геополітичні аспекти глобального явища. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2015. Вип. 126. Ч. 1. С. 12—23.
23. Пітюлич М., Михайлюк І. Особливості функціонування сільського туризму в Україні та досвід європейських країн. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/pitulych.htm
24. Ступень Н.М. Світовий досвід розвитку екологічного туризму на рекреаційних територіях. Збалансоване природокористування. № 3. 2016. С. 94—99. URL: http://natureus.org.ua/repec/archive/3_2016/15.pdf
25. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. Вид. 2-ге, [перероб. та доп.]. К.: Вид-во КНТЕУ, 2009. 463 с.
26. Чир Н.В. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму в Балтійському регіоні (на прикладі Латвії). URL: https://internationalconference2014.wordpress.com/2015
27. Шамара І.М., Євтушенко О.В., Салабай А.А. Зарубіжний досвід розвитку індустрії туризму Греції та можливості його використання в Україні. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм". Вип. 11, 2020. С. 140—148. URL: https://periodicals.karazin.ua/irtb/issue/view/1004
28. Leiper N. The framework of tourism. Annals of Tourism Research. 1979. № 6. P. 390—407.
29. World Tourism Barometer. World Tourism Organization, Madrid. Spain. April-September. 2014. 16 p.

О. Lazarieva

DETERMINANTS OF BALANCED ECOTOURISM IN EUROPEAN COUNTRIES

Summary

Emphasis is placed on the development of modern technologies in the field of international tourism through the use of the Internet and mobile applications. It is noted that the solution of environmental problems should include the greening of tourism.
It is established that for the Ukrainian realities it is valuable to study the world experience of conducting balanced tourist activity in the countries of the European Union.
It is established that the transnationalization of the international tourism business will contribute to the expansion of the range of activities, investing in various areas of tourism development, attracting additional resources through access to world stock markets. The need to combat "opertourism" was emphasized in order to prevent the deterioration of the impact on the local ecological environment. It was found that it is necessary to form a marketing system in international travel services, which is based on the components of the tourist destination. It is believed that crowdfunding in the field of tourism will help local communities in natural areas to pool resources to organize environmental tourism activities that will be of interest to the local population. It is established that clustering in the field of tourism will promote the integration of resource, economic and human resources.
These components are possible priorities for the balanced development of ecotourism in the European Union.
The study of the experience of tourism development in the EU countries allowed to substantiate such prospects of balanced ecotourism for Ukrainian realities as ensuring balanced ecotourism on the basis of world priorities for the development of the industry; ensuring the balanced development of ecotourism should be based on world developments; reconciliation of contradictions within countries in the field of care for the environment; conducting tourist activities should not destructively contribute to the national economy; minimizing the negative effects on the environment; achieving a balance between human needs and the possibilities of nature; focus on doing business in the tourism sector and preventing adverse consequences for the existence of human life; intra-industry specialization of production, development of folk crafts; further expansion of international cooperation in the field of ecotourism.

Keywords: ecotourism; European Union; tourism; tourism infrastructure; cluster approach; tourism business; tourism activities; balanced development.

References

1. Vasylchuk, I.P. (2013), "Crowdfunding as a phenomenon of post-industrial economy", Efectivna economika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2500&p=1 (Accessed 3 Feb 2021).
2. Gaponenko, G.I. and Shamara, I.M. (2013), "Features of Hungary's tourism policy", Visnyk Harkivskogo nacionalnogo universitety imeni V.N. Karazina, vol. 1086, pp. 126—130.
3. Fedorchenko, V.K. (2002), "Global Code of Ethics for Tourism (1999) (Santiago). Chili", Pravove reguluvannya turistychnoy diyalnosty v Ukraini. Zbirnik normatyvno-pravovin aktiv [Legal regulation of tourist activity in Ukraine. Collection of normative legal acts], Urinkom, Kyiv, Ukraine, pp. 89—98.
4. Gorishevsky, P. Vasyliev, E. and Zinko, U. (2003), Silsky zeleny turizm: organizaciya nadanya poslug gostinnosty [Rural green tourism: organization of hospitality services], Misto NV, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
5. Norma (2002), "Rio Declaration on Environment and Development. 03.06.1992", Zbirnyk mizhnarodno-pravovykh aktiv u sferi okhorony dovkillia [Collection of international legal acts in the field of environmental protection], 2-d ed., Norma, Lviv, Ukraine, pp. 14—18.
6. Kopschinska, I.V. and Pytila, V.O. (2015), "The main factors and the current state of tourism development in Sweden", available at: https://internationalconference2014.wordpress.com/2015/12/18/963/ (Accessed 21 February 2021).
7. Korobka, S.V, (2011), "Green tourism as a kind of entrepreneurial activity in rural areas", Visnyk Cherniveckogo toggovelno-ekonomichnogo institute. Vol. II (42), no. 1, available at: https://tourlib.net/statti_ukr/korobka2 (Accessed 20 February 2021).
8. Korsak, R.V. and Furty, V.V. (2017), "History of tourism development in the Baltic countries (Estonia, Latvia, Lithuania)", Gileya, vol. 118, pp. 159—163.
9. Ukrinform (2016), "Countries. International tourism. Ukraine travel", [Online], available at: http://svit.ukrinform.ua/turism.php?page=ukr_tur&id=23762 (Accessed 21 February 2021).
10. Kraynik, O. and Bil, M. (2009), "Tourism cluster of the region as a form of social dialogue: management aspect", available at: http://tourlib.net/statti_ukr/krajnyk.htm (Accessed 23 Febryary 2021).
11. Kuchik, P.O. (2018), "Factors of international tourism development in the global economy. Sustainable development of tourism on the basis of partnership: education, science, practice", Materialy I Miznarodnoy nauk-prakt. konf [Materials and International. scientific-practical conf], LTEU, Lviv, Ukraine, 31 October — 1 November, pp. 256—259.
12. Kucherenko, V.S. (2011), "Recreational and tourist resources of Romania as a basis for tourism development", Naukovy visnik Institutu mignarodnyh vidnosyn. Seria: ekonomika, pravo, politologia, turizm, vol. 2, no. 4, pp. 136—141, available at: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/viewFile/3306/3262 (Accessed 23 February 2021).
13. Lagnik, V.Y. (2017), "Bohemian Paradise is a unique tourist and recreational area of the Czech Republic", Materialy nauk-prakt. internet-konf "Rekreatsijnyj turystychnyj potentsial rehioniv Ukrainy: suchasnyj stan, problemy ta perspektyvy rozvytku" [Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference "Recreational tourist potential of the regions of Ukraine: current state, problems and prospects of development"], available at: https://turizmlirol.wordpress.com (Accessed 25 February 2021).
14. Mandrik, I.P. and Stapasuk, I.V. (2012), "Features of tourism development in Portugal", Naukovy visnyk Volinskogo nacionalnogo universitety imeny Lesy Ukrainky. Rozdil IV. Krainoznavstvo, vol. 9 (234), pp. 153—158.
15. Matvienko, N. and Matvienko, V. (2018), "Factors in tourism development in Croatia", Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universitetu imeny Tarasa Shevchenk. Geografia, vol. 3 (72), рp. 81—88, available at: https://visnyk-geo.knu.ua/wp-content/uploads/2019/02/%d0% 2_81-88.pdf (Accessed 25 February 2021).
16. Mironov, U.B. (2013), "The essence and factors of sustainable tourism development in the region", Naukovy visnyk NLTU Ukrainy, vol. 23.11, pp. 117—122.
17. Milinchuk, O.V. and Gorshkova, L.O. (2020), "Foreign experience of tourist zoning: the example of Bulgaria", Prichornomorsky ekonomichny stydii, vol. 52-1, pp. 41—48.
18. Evteev, S.A. and Perelet, R.A. (1989), Nashe obshhee budushhee. Doklad Mezhdunarodnoj komissii po okruzhajushhej srede i razvitiju (MKOSR) [Our common future. Report of the International Commission on Environment and Development (MKOSR)], Progress, Moscow, Russia, available at: https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (Accessed 22 February 2021).
19. Oppeld, L.I. and Gordiyan, A.O. (2014), "International proof of green tourism in Ukraine: problems and prospects", Efectivna economika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2667 (Accessed 22 February 2021).
20. Osipchuk, M.D. (2014), "International tourism in the context of modernization of foreign economic activity on the basis of sustainable development", Naukovy visnyk Hersonskogo dergavnogo universitetu, vol. 6, no. 1, pp. 107—111, available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/26.pdf (Accessed 23 February 2021).
21. Official site of the Union for the Promotion of Rural Green Tourism in Ukraine (2021), [Online], available at: http://www.greentour.com.ua/ukrainian/ (Accessed 22 February 2021).
22. Parfienko, A. (2015), "International tourism in Ukraine: geopolitical aspects of the global phenomenon", Aktualny problem micnarodnyh vidnosyn, vol. 126, no. 2, pp. 12—23.
23. Pitulich, M. and Mihayluk, I. (2011), "Features of rural tourism in Ukraine and the experience of European countries", available at: http://tourlib.net/statti_ukr/pitulych.htm (Accessed 21 February 2021).
24. Stupen, N.M. (2016), "World experience in the development of ecological tourism in recreational areas", Zbalansovane prirodokoristuvannya, vol. 3, pp. 94—99, available at: http://natureus.org.ua/repec/archive/3_2016/15.pdf (Accessed 21 February 2021).
25. Tkachenko, T.I. (2009), Stalyj rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu [Sustainable development of tourism: theory, methodology, business realities], 2-d ed., Vid-vo KNTEY, Kyiv, Ukraine.
26. Chir, N.V. (2015), "Current trends in the development of international tourism in the Baltic region (on the example of Latvia)", available at: https://internationalconference2014.wordpress.com/2015 (Accessed 23 February 2021).
27. Shamara, I.M. Evtushenko, O.V. and Salabay, A.A. (2020), "Foreign experience in the development of the Greek tourism industry and the possibility of its use in Ukraine", Visnik HNU imeny V.N. Karazyna. Seria "Mignarodny vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turizm", vol. 11, pp, 140—148, available at: https://periodicals.karazin.ua/irtb/issue/view/1004 (Accessed 22 February 2021).
28. Leiper, N. (1979), "The framework of tourism", Annals of Tourism Research, vol. 6. p. 390—407.
29. Tkachenko, T.I. (2009), Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu: monohrafiia [Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities: monograph], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2021, стор. 17 - 23

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 750

Відомості про авторів

О. В. Лазарєва

д. е. н., професор, професор кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

О. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of management the landed resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1050-7118

Як цитувати статтю

Лазарєва О. В. Детермінанти збалансованого екотуризму в країнах європейського союзу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 17–23. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.17

Lazarieva, О. (2021), “Determinants of balanced ecotourism in european countries”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 17–23. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.