EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ОБЛІКУ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В АУДИТІ
І. М. Сисоєва, О. Б. Погріщук, О. І. Гриник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.24

УДК: 657: 65. 92

І. М. Сисоєва, О. Б. Погріщук, О. І. Гриник

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ОБЛІКУ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В АУДИТІ

Анотація

Запропоновано власне визначення дефініції "соціальний облік", як один із секторів системи обліку на підприємстві, що надає зацікавленим сторонам (стейкхолдерам) інформацію про соціальний аспект діяльності підприємства, враховуючи ідею корпоративної соціальної відповідальності.
Досліджено ідею корпоративної соціальної відповідальності та приєднання бізнесу до міжнародної ініціативи — Глобального договору, в рамках якого створюються умови для співпраці бізнесу з установами ООН, профспілками, неурядовими організаціями для втілення в життя загальних принципів соціальної рівності та збереження довкілля.
Проаналізовано 10 принципів соціальної відповідальності, які в свою чергу розроблено на основі загальноприйнятих людських цінностей — дотримання прав людини, досягнень у сфері трудових відносин, збереженні навколишнього середовища та протидії корупції.
У статті визначено сутність, мотиваційну роль, структуру соціального пакета. Розглянуто та визначено 7 різних підходів до формування соціального пакета працівника підприємства.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність; Глобальний договір ООН; соціальний облік; соціальний аудит; соціальна складова.

Література

1. Etzioni A. The Active Society. New York: Free Press, 1968. 698 р.
2. Armstrong J.S., & Green K.C. Effects of Corporate Social Responsibility and Irresponsibility Policies: Conclusions from Evidence-Based Research. Journal of Business Research, 2013. 66 (10), 1922—1927. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.02.014
3. Левицька С.О. Соціальна складова підприємницької діяльності як об'єкт обліку. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка": збірник наукових праць: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2014. Вип. 26. С. 114—118.
4. Левицька С.О. Соціальний облік: методичний підхід та організаційне забезпечення. Вісник національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 797. С. 255—262.
5. Петренко С.М. Розвиток бухгалтерського обліку у сфері соціальних відносин. Вісник Львівської комерційної академії. 2014. Вип. 44. С. 21—25. (Серія: Економічна).
6. Петренко С.М., Бесарабов В.О. Формування об'єктів соціально орієнтованого обліку та розкриття інформації про них у фінансовій та соціальній звітності. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. 2013. № 4 (60). С. 183—192.
7. Лень В.С., Крот Ю.В. Соціальні витрати: класифікація та облік. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2012. № 4 (62). С. 304—311.
8. Ometsinska I.V. Accounting as an information base for the social policy implementation in the company's management. Herald of Ternopil National Economic University, 2019, 0(4(86)), 125—137.
9. Годнюк І.В., Семенишена Н.В. Соціальний облік та звітність, як інструменти соціальної відповідальності. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Економічні науки. 2017. Вип. 26. С. 131—140.
10. Кузнецова С.А. Перспектива бухгалтерського обліку: стратегічність, електронна комерція та соціальна спрямованість. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 1 (16). С. 73—83.
11. Світова мережа Глобального Договору ООН. URL: http://www.unglobalcompact.org/index.html
12. Чижевська М.Б. Соціальний аудит як механізм оцінки соціально-економічної ролі кооперативного сектора економіки, Українська кооперація. 2010. № 3. URL: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2010-3/num/chizhevska.htm
13. Чижевська Л.В. Поява та розвиток соціально-орієнтованого обліку. Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матер. І Міжнародної наук.-практич. конф. (24—25 травня 2007 року). URL: http://www.confcontact.com/2007may/+1_chizhev.php
14. Соціальний пакет. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
15. Сисоєва І.М. Облікова політика як складова інформаційних ресурсів підприємства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України" (Тернопіль, 21—22 листопада 2007 року). Тернопіль, 2007. С. 368 372.
16. Сисоєва І.М., Балазюк О.Ю. Особливості облікової політики для промислових підприємств різних масштабів. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://economy. nayka.com.ua
17. Кодекс законів про працю України. Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII (Редакція ч.1. ст. 9-1 станом на 15.01.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
18. Цимбалюк С.О. Соціальний пакет: сутність, природа та мотиваційна роль. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2011. № 1. С. 39—47.

I. Sysoieva, O. Pohrishchuk, О. Hrynyk

SOCIAL COMPONENT OF ACCOUNTING AND ITS USE IN AUDIT

Summary

It is proposed to define the definition of "social accounting" as "one of the sectors of the accounting system in the enterprise, which provides stakeholders (stakeholders) with information about the social aspect of the enterprise, taking into account the idea of corporate social responsibility."
It is noted that the social function of entrepreneurship (usually used in circulation such categories as "corporate social responsibility", "corporate social responsibility") is assessed through social audit. Unlike other types of audit, the practical direction of social audit is mainly expressed in the diagnosis of the state of social relations at the micro level, management of social capital and compliance with internal rules of law.
The idea of corporate social responsibility and joining business to an international initiative the Global Compact, which creates conditions for business cooperation with UN agencies, trade unions, NGOs to implement the general principles of social equality and environmental protection.
10 principles of social responsibility are analyzed, which, in turn, are developed on the basis of generally accepted human values respect for human rights, achievements in the field of labor relations, environmental protection and anti-corruption.
The necessity of active integration of the accounting subsystem is considered. The priority principles of integration should be the unification of methods for determining income, expenses and the final financial result.
To characterize the set of social benefits, benefits, rewards, guarantees and services provided by the employer to its own employees, in practice and in the scientific and professional literature, the term "social package" has recently become widespread.
The article defines the essence, motivational role, structure of the social package. 7 different approaches to the formation of the social package of the employee of the enterprise are considered and defined. Some domestic employers are beginning to realize the importance of social benefits and benefits for the formation of long-term partnerships with employees. However, when developing social packages, the needs and interests of employees are not taken into account.

Keywords: corporate social responsibility; UN Global Compact; social accounting; social audit; social component.

References

1. Etzioni, A. (1968), The Active Society, Free Press, New York, USA.
2. Armstrong, J.S. and Green, K.C. (2013), "Effects of Corporate Social Responsibility and Irresponsibility Policies: Conclusions from Evidence-Based Research", Journal of Business Research, vol. 66 (10), pp. 1922-—1927. available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.02.014 (Accessed 20 Feb 2021).
3. Levytska, S.O. (2014), "The social component of entrepreneurial activity as an object of accounting", Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia "Ekonomika", vol. 26. pp. 114—118.
4. Levytska, S.O. (2014), "Social accounting: methodological approach and organizational support", Visnyk natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 797, pp. 255—262.
5. Petrenko, S.M. (2014), "Development of accounting in the field of social relations", Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii, vol. 44, pp. 21—25.
6. Petrenko, S.M. and Besarabov, V.O. (2013), "Formation of objects of socially oriented accounting and disclosure of information about them in financial and social reporting", Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomiky i torhivli im. Mykhaila Tuhan-Baranovskoho, vol. 4 (60), pp. 183—192.
7. Len, V.S. and Krot, Yu.V. (2012), "Social costs: classification and accounting", Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 4 (62), pp. 304—311.
8. Ometsinska, I. (2019), "Accounting as an information base for the social policy implementation in the company's management", Herald of Ternopil National Economic University, vol. 4 (86), pp. 125—137.
9. Hodniuk, I.V. and Semenyshena, N.V. (2017), "Social accounting and reporting as tools of social responsibility", Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika. Ekonomichni nauky, vol. 26, pp. 131—140.
10. Kuznetsova, S.A. (2014), "The perspective of accounting: strategic, e-commerce and social orientation", Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. 1 (16), pp. 73—83.
11. UN Global Compact (2021), available at: http://www.unglobalcompact.org/index.html (Accessed 20 Feb 2021).
12. Chyzhevska, M.B. (2010), "Social audit as a mechanism for assessing the socio-economic role of the cooperative sector of the economy", Ukrainska kooperatsiia, vol. 3, available at: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2010-3/num/chizhevska.htm (Accessed 20 Feb 2021).
13. Chyzhevska, L.V. (2007), "The emergence and development of socially-oriented accounting", Yakist ekonomichnoho rozvytku: hlobalni ta lokalni aspekty : mater. pershoimizhnarodnoi nauk.-praktych. konf. [Quality of economic development: global and local aspects: materials of the first international scientific-practical conference], 24—25 may, available at: http://www.confcontact.com/2007may/+1_chizhev.php (Accessed 20 Feb 2021).
14. wikipedia (2021), "Employee benefits", available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Employee_benefits (Accessed 20 Feb 2021).
15. Sysoieva, I.M. (2007), "Accounting policy as a component of information resources of the enterprise", Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Stvorennia intelektualnoi systemy obliku dlia ekonomiky Ukrainy" [Proceedings of the international scientific-practical conference "Creating an intelligent accounting system for the economy of Ukraine"], Ternopil, Ukraine, 21—22 nov, pp. 368—372.
16. Sysoieva, I.M. and Balaziuk, O.Iu. (2014), "Features of accounting policies for industrial enterprises of different scales", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://economy.nayka.com.ua (Accessed 20 Feb 2021).
17. Verkhovna Rada USSR (1971), "Labor Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (Accessed 20 Feb 2021).
18. Tsymbaliuk, S.O. (2011), "Social package: essence, nature and motivational role", Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, vol. 1. pp. 39—47.

№ 5 2021, стор. 24 - 32

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 661

Відомості про авторів

І. М. Сисоєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна

I. Sysoieva

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of West Ukrainian National University

ORCID:

0000-0003-0567-1658


О. Б. Погріщук

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна

O. Pohrishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of West Ukrainian National University

ORCID:

0000-0001-9513-0585


О. І. Гриник

викладач кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна

О. Hrynyk

Lecturer, Department of Economics, Accounting and Taxation Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of West Ukrainian National University

ORCID:

0000-0003-2270-233X

Як цитувати статтю

Сисоєва І. М., Погріщук О. Б., Гриник О. І. Соціальна складова обліку та її використання в аудиті. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 24–32. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.24

Sysoieva, I., Pohrishchuk, O. and Hrynyk, О. (2021), “Social component of accounting and its use in audit”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 24–32. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.