EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ
С. Ф. Таран

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.46

УДК: 332.341.1

С. Ф. Таран

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз наукових підходів щодо дослідження стану та структури виробничого потенціалу регіону, науково-технологічного, фінансово-економічного, соціального розвитку та освітніх можливостей регіону; стан використання природного, виробничого та науково-технологічного потенціалу регіону, а також трудових ресурсів; загальної екологічної ситуації та структури техногенного навантаження в регіоні; стану споживання та забезпечення регіону енергоресурсами тощо.
Визначено, що характерними рисами інноваційного розвитку регіону є: безперервність змін шляхом послідовного перетворення соціально-економічних процесів у регіоні, досягнення високого рівня конкурентоспроможності й забезпечення адаптації до нових умов; інноваційний розвиток перебуває в постійному саморозвитку, що грунтується на постійному росту суспільних потреб у регіоні, які задовольняються комерціалізацією інновацій і у свою чергу приводить до формування нових потреб більш високого рівня і є основою до подальшого інноваційного розвитку; інноваційний розвиток характеризується проявом причинно-наслідкових відносин і відображається у взаємодії й мотивації всіх елементів регіонального розвитку.

Ключові слова: підприємництво; інновації; регіональний розвиток; наука; виробництво; інноваційний продукт.

Література

1. Закон України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text
2. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 06.12.2020 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text
3. Закон України "Про інноваційну діяльність" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
4. Бубенко П.Т. Конспект лекцій з курсу "Інноваційний розвиток підприємства" (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня магістр спеціальностей 051 — Економіка. Економіка підприємства і 071 — Облік і оподаткування. Облік і аудит) / П.Т. Бубенко, М.С. Владимирова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. — Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. — 138 с.
5. Бурых К.М. Инструменты государственного стимулирования инновационной деятельности в развитых странах: США и ЕС / К.М. Бурых // Вестник Сибирского государсвенного аэрокосмического университета имени М.Ф. Решетиева [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-gosudarstvennogo-stimulirovaniya-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-razvityh-stranah-ssha-i-es, 2012 р.
6. Гук О. "Фактори впливу на інноваційну діяльність підприємств"/ О. Гук, А. Мельник // Бізнес, інновацій, менеджмент: проблеми та перспективи, 2020 р. Режим доступу: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201200.
7. Гуржій А.М. Інноваційна діяльність в Україні / А.М. Гуржій, Ю.В. Каракай, З.О. Петренко: монографія. — К.: УкрІНТЕІ, 2007. — 144 с.
8. Доценко О. Ю. Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують / О.Ю. Доценко // Економічний вісник НГУ. — 2010. — № 4. — С. 25—35.
9. Ермолина Л.В. Методические основы обеспечения стратегической эффективности развития промышленного предприятия (на примере предприятий авиационной промышленности): дис. … канд. эконом. наук: 08.00.05 / Самарский госсударственный экономический университет. Самара, 2015. 157 с.
10. Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема: навч. посібник / Ю.М. Бажал [та ін.]; ред. Ю.М. Бажал. — Київ: Пульсари, 2015. — 278 с.

S. Taran

FACTORS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP OF THE REGION

Summary

The statistic has a theoretical analysis of the scientific approaches to the future, the structure of the viral potential of the region, the scientific-technological, financial-economic, social development and the illumination of the possibilities of the region; camp for natural, virobnic and scientific and technological potential of the region, as well as labor resources; foreign ecological situation and the structure of technogenic navantazhennya in the region; I will become happy with the energy resources of the region.
It is determined that the characteristic rice of innovation development in the region є: uninterrupted change by way of the last transformation of social and economic processes in the region, reaching a high level of competitiveness to innovation; Innovative development of new growth in the post-development self-development, so that it is based on the gradual growth of suspicious needs in the regions, which are satisfied with the commercialization of innovation, and from their own bank, to bring the consumption to the formation of new Innovative development is characterized by the manifestation of causal and inherited changes and is reflected in the interaction and motivation of all elements of regional development.
Thus, the innovative entrepreneurship of the regions in general depends on various external and internal factors. Internal factors include the availability of favorable economic, organizational, and psychological, personnel and technical conditions for innovation. An important link in the support of innovative initiatives in the enterprise is the information aspect, that is, the place of interaction of information about innovations in the decision-making system at the enterprise.
While external factors related to: development of market relations; the state of the financial and economic system of the country; socio-economic and political factors; the presence or absence of a favorable innovation climate and support from the state; positioning of the enterprise in the industry; characteristics of the industry itself; the development of the relevant infrastructure of the location of the enterprise. Thus, a number of different factors that both promote and hinder innovation and investment activities influences innovation and investment development.

Keywords: entrepreneurship; innovations; regional development; science; production; innovative product.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About the special mode of innovative activity of technology parks", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text (Accessed 20 Feb 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On local state administrations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text (Accessed 20 Feb 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "About innovative activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (Accessed 20 Feb 2021).
4. Bubenko, P.T. (2016), Konspekt lektsij z kursu "Innovatsijnyj rozvytok pidpryiemstva" [Summary of lectures on the course "Innovative enterprise development"], KhNUMH im. O.M. Beketova, Kharkiv, Ukraine.
5. Burykh, K.M. (2012), "Instruments of state incentives for innovation in developed countries: the USA and the EU", Ekonomist, vol. 8, pp. 45—49.
6. Denysiuk, V. (2006), "Methodology for assessing and analyzing the dynamics of innovation activity in the region's industry", Ekonomist, vol. 3, pp. 40—43.
7. Hurzhij, A.M. (2007), Innovatsijna diial'nist' v Ukraini [Innovative activity in Ukraine], UkrINTEI, Kyiv, Ukraine.
8. Dotsenko, O.Yu. (2014), "The level of innovative development of the regions of Ukraine and the factors that shape it", Ekonomichnyj visnyk NHU, vol. 4, pp. 25—35.
9. Ermolina, L.V. (2015), "Methodological foundations of ensuring the strategic efficiency of the development of an industrial enterprise (on the example of enterprises of the aviation industry)", Ph.D. Thesis, Economy, Samarskij gossudarstvennyj jekonomicheskij universitet, Samara, Russia
10. Bazhal, Yu.M. (2015), Innovatsijne pidpryiemnytstvo: kreatyvnist', komertsializatsiia, ekosystema [Innovation of innovation: creativity, commercialization, ecosystem], Pul'sary, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2021, стор. 46 - 51

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 706

Відомості про авторів

С. Ф. Таран

головний спеціаліст відділу розвитку дослідницької та інноваційної інфраструктури, Головне управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій МОН України

S. Taran

chief specialist of the development department research and innovation infrastructure of the chief management for the implementation of policies in the field of science and innovation directorate of science and innovation of the Ministry of Education and Science of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6119-5871

Як цитувати статтю

Таран С. Ф. Чинники розвитку інноваційного підприємництва регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 46–51. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.46

Taran, S. (2021), “Factors of development of innovative entrepreneurship of the region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 46–51. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.