EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
В. О. Шведун, Л. М. Грень

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.52

УДК: 351.72:69.003

В. О. Шведун, Л. М. Грень

СТРАТЕГІЧНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Анотація

У статті розроблено стратегічну модель забезпечення соціально-економічної безпеки держави в умовах сучасних викликів. Зокрема, охарактеризовано передумови побудови стратегічної моделі забезпечення соціально-економічної безпеки в Україні. Показано, що в даний час соціально-економічна безпека безпосередньо пов'язана зі зростаючою поліваріантністю соціально-політичних процесів, що породжує широкий спектр якісно нових викликів і загроз. Соціально-економічна безпека являє собою складне системне явище, у складі якого виділяються різні її види, що реалізуються за допомогою різних, іноді різновекторних заходів, оскільки конкретні параметри соціально-економічна безпека країни є похідними від реально здійснюваного політичного і економічного курсу. Виокремлено складові стратегічної моделі забезпечення соціально-економічної безпеки. Підкреслено, що, виходячи з синергетичного підходу, стратегічна модель забезпечення соціально-економічної безпеки може бути визначена: як відтворення і підтримка динамічно стійкого стану по відношенню до різного роду загроз і викликів; в якості діяльності, спрямованої на захист від внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечення таких внутрішніх і зовнішніх умов існування держави, які гарантують можливість стабільного всебічного прогресу суспільства і громадян. Визначено ключові характеристики функціональної стратегічної моделі державно-правового забезпечення соціально-економічної безпеки: вона забезпечує функціонування системи більш високого рівня — правового забезпечення соціально-економічної безпеки; вона має ряд особливостей, що відрізняють її від інших моделей державно-правового забезпечення безпеки держави; вона має самостійну субстратну складову (адміністративно-правові норми), а також організаційну складову (системи державних органів спеціальної компетенції), функціональну складову (реалізує регулятивну і контрольну функції) і субстанціональну складову (сукупність охоронюваних національних інтересів держави); вона має ознаки адаптивності до змін об'єктивної реальності і стійкості (консерватизму) до детермінуючих впливів суб'єктивного характеру; їй притаманна дисипативність; вона візуалізується у вигляді державно-правових відносин, що виникають у сфері соціально-економічної безпеки.

Ключові слова: стратегічна модель; соціально-економічна безпека; сучасні виклики; державно-правові відносини.

Література

1. Євсюков О.П. Модель забезпечення соціально-економічної безпеки держави в умовах сучасних викликів як феномен формування відносин у ній / О.П. Євсюков // Публічне управління і адміністрування в Україні. — 2018. — № 4. — С. 11—14.
2. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: навч. видання / О.І. Ковтун. — Львів: "Новий світ — 2000", 2006. — 432 с.
3. Концепція Державної цільової економічної програми на 2011—2015 роки: ухвалено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2010 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.gov.ua
4. Куценко В.І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку / В.І. Куценко, В.П. Удовиченко. — Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2011. — 656 с.
5. Марцин В.С. Економічне регулювання інноваційної діяльності / В.С. Марцин // Фінанси України. — 2005. — № 5. — С. 44—53.
6. Скуратівський В.А. Соціальна політика: навч. посіб. / В.А. Скуратівський, О.М. Палій, Е.М. Лібанова. — К.: Вид-во УАДУ, 2003. — 365 с.

V. Shvedun, L. Hren

THE STRATEGIC MODEL OF ENSURING OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE STATE IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES

Summary

The strategic model of ensuring of the social and economic security of the state in the face of modern challenges is developed in the article. In particular, the prerequisites for building of s strategic model of ensuring of the social and economic security in Ukraine are described. It is shown that currently social and economic security is directly related to the growing polyvariance of social and political processes, which gives rise to a wide range of qualitatively new challenges and threats. The social and economic security is a complex systemic phenomenon, which distinguishes its various types, implemented through various, sometimes different, events, since the specific parameters of the country's social and economic security are derived from the actual political and economic course. The components of the strategic model of ensuring of the social and economic security are highlighted. It is emphasized that, based on a synergistic approach, a strategic model of ensuring of the social and economic security can be defined as the reproduction and maintenance of dynamically sustainable conditions in relation to various kinds of threats and challenges as activities aimed at protecting against internal and external threats; ensuring of such internal and external conditions for the existence of the state, which guarantee the possibility of stable comprehensive progress of society and citizens. The following key characteristics of the functional strategic model of state and legal provision of the social and economic security are identified: it ensures functioning of a higher level system — legal provision of social and economic security; it has a number of features that distinguish it from other models of state legal security; it has an independent substrate component (administrative and legal norms), as well as an organizational component (systems of public authorities of special competence), a functional component (implements regulatory and control functions) and a substantive component (a set of protected national interests of the state); it has signs of adaptability to changes in objective reality and stability (conservatism) to determinative influences of a subjective nature; it is characterized by discipline; it is visualized in the form of state and legal relations arising in the field of social and economic security.

Keywords: strategic model; social and economic security; modern challenges; state-legal relations.

References

1. Yevsyukov, O. P. (2018), "The model of ensuring of the social and economic security of the state in the face of modern challenges as a phenomenon of forming relations in it", Publichne upravlinnya i administruvannya v Ukrayini, vol. 4, pp. 11—14.
2. Kovtun, O. I. (2006), Derzhavne regulyuvannya ekonomiky [State regulation of economy], Novyj svit, Lviv, Ukraine.
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution "Concept of the state target economic program on 2011—2015", available at: www.rada.gov.ua (Accessed 10 Jan 2021).
4. Kucenko, V. I. and Udovychenko, V. P. (2011), Socialna bezpeka v konteksti stalogo rozvytku [Social security in the context of sustainable development], Vydavecz Lozovyj, Chernigiv, Ukraine.
5. Marcyn, V.S. (2005), "Economic regulation of innovative activity", Finansy Ukrayiny, vol. 5, pp. 44—53.
6. Skurativskyj, V. A., Palij, O. M. and Libanova, E. M. (2003), Socialna polity`ka [Social policy], Vyd-vo UADU, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2021, стор. 52 - 55

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 927

Відомості про авторів

В. О. Шведун

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та підприємництва, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

V. Shvedun

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Business, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv

ORCID:

0000-0002-5170-4222


Л. М. Грень

д. держ. упр., доцент, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені акад. І. А. Зязюна, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

L. Hren

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Psychology of Social Systems Management, National Technical University "Kharkiv polytechnic Institute", Kharkiv

ORCID:

0000-0003-4466-6018

Як цитувати статтю

Шведун В. О., Грень Л. М. Стратегічна модель забезпечення соціально-економічної безпеки держави в умовах сучасних викликів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 52–55. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.52

Shvedun, V. and Hren, L. (2021), “The strategic model of ensuring of the social and economic security of the state in the face of modern challenges”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 52–55. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.