EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХАРАКТЕРИСТИКА (ДЖЕРЕЛ) ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ ОБОРОНИ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
В. О. Кушнір, І. В. Іжутова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.67

УДК: 351.86

В. О. Кушнір, І. В. Іжутова

ХАРАКТЕРИСТИКА (ДЖЕРЕЛ) ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ ОБОРОНИ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Запорукою миру та стабільності у світі є своєчасне виявлення, попередження і нейтралізація загроз як військових, так і гібридних. Гібридні загрози набули особливої актуальності з початком агресії Росії проти України, яка грунтується на використанні методів ведення гібридної війни. Ці методи передбачають використання суспільства та його свідомості у процесі досягнення поставлених агресором цілей. Населення, яке перебуває під постійним інформаційним впливом, потребує захисту від таких гібридних викликів та загроз.
На одне із перших позицій у протидії гібридним загрозам виступають стратегічні комунікації та інформаційна безпека, увага до яких в Україні значно посилилась з початком активної фази російської агресії у 2014 році. Під стратегічними комунікаціями розуміють процес, спрямований на забезпечення національної безпеки держави, який включає публічну дипломатію, зв'язки з громадськістю, комунікацію з засобами масової інформації, протидію дезінформації, цивільно-військове співробітництво, дії у кіберпросторі, інформаційні та психологічні операції. У розвитку стратегічних комунікацій Україна досягла певного успіху але він повинен бути підсиленим за рахунок поглиблення співробітництва зі структурами Європейського Союзу та НАТО, ретельному вивченню функціонування системи стратегічних комунікацій з метою впровадження її у вітчизняній практиці. Українські науковці дедалі більшу увагу приділяють дослідженню організації стратегічних комунікацій, проте загальновизнано, що ця робота потребує удосконалення у зв'язку із змінами часу та гібридними загрозами, які впливають на свідомість українського суспільства.
Сучасні загрози гібридного характеру змушують дослідників активно шукати рішення в цій сфері в інтересах національної безпеки і оборони, однак єдиного підходу та системної роботи щодо удосконалення системи стратегічних комунікацій, на жаль, не відбувається. В деякій мірі це пояснюється відносною новизною термінології, яка використовується у царині стратегічних комунікацій.
У статті охарактеризовано понятійно-категоріальний апарат стратегічних комунікацій у сфері оборони з лінгвістичного забезпечення та запропоновано шляхи удосконалення роботи у цьому напрямі.
Базою джерел дослідження стали наукові праці за напрямком стратегічних комунікацій, нормативно-правова база та власний досвід роботи у сфері стратегічних комунікацій під час роботи у Міністерстві оборони України.

Ключові слова: стратегічні комунікації; понятійно-категоріальний апарат стратегічних комунікацій; термінологічна база стратегічних комунікацій; збройні сили.

Література

1. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про нову редакцію Воєнної доктрини України" від 2 вересня 2015 року №555/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#Text
2. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної безпеки України" від 25.02.2017 №47/2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text
3. Указ Президента України №203/2020 "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2020 рік". URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032020-33861
4. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України" від 04.03.2016 № 92/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Text
5. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року №240/2016 "Про Стратегічний оборонний бюлетень України". URL: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137
6. Стратегічні комунікації: [словник] / Т.В. Попова, В.А. Ліпкан / за заг. ред. В.А. Ліпкана. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2016. — 416 с.
7. Іжутова І.В. Порівняльна характеристика термінів і визначень у сферістратегічних комунікацій за стандартами НАТО: глосарій. — К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. — 12 с.
8. Термінологічний довідник НАТО зі стратегічних комунікацій. І. Іжутова, О. Сальнікова, В. Шиповський. — К.: НУОУ імені Івана Черняховського, 2020. — 22 с.

V. Kushnir, I. Izhutova

CHARACTERISTICS OF TERMS AND DEFINITIONS OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN DEFENCE: LINGUISTIC ASPECT

Summary

World peace and stability are guaranteed through timely revealing, preventing, and neutralizing the threats both military and hybrid. The issue of hybrid threats was critically raised since Russian aggression against Ukraine based on the use of hybrid warfare methods. According to these methods the society can be involved in the process of achieving the aggressor's goals. The population, which is permanently influenced through information spread, should be protected from these hybrid challenges and threats.
Strategic communications and information security are of high importance in fighting against hybrid threats. Meanwhile, much more attention has been paid to this issue in Ukraine since beginning of the active phase in 2014. The strategic communications means the process aimed at ensuring the national security, which including public diplomacy, public affairs, communication with mass media, disinformation fighting, civil military cooperation, cyber actions, information and psychological operations. While developing the strategic communications Ukraine has succeeded but the process should be reinforced through developing cooperation with EU and NATO structures, deep studying the functioning of the strategic communications system in order to implement it in national practice. The Ukrainian scientists pay more attention to research the organization of strategic communications, meanwhile, it is well-known that this work needs improvements in line with time change and new hybrid threats which influence mind of the Ukrainian society.
Modern information challenges for hybrid threats are forcing researchers to actively seek solutions in this area in the interests of national security and defense, but a single approach and systematic work to improve the system of strategic communications, unfortunately, does not happen. To some extent, this is due to the relative novelty of the terminology used in the field of strategic communications.
The article characterizes the concepts and definitions of the strategic communications in defence from the linguistic point of view and proposes further ways of improvement.
The research is based on scientific works on strategic communications, normative and legal documents, as well as own experience in strategic communications gained during work in the Ministry of Defence of Ukraine.

Keywords: strategic communications; concepts and definitions of strategic communications; strategic communications terminology; the armed forces.

References

1. President of Ukraine (2015), Decree "On the new version of the Military Doctrine of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#Text (Accessed 20 Feb 2021).
2. President of Ukraine (2017), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of December 29, 2016 "On the Doctrine of Information Security of Ukraine"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text (Accessed 20 Feb 2021).
3. President of Ukraine (2020), Decree "On the Annual National Program under the auspices of the NATO-Ukraine Commission for 2020", available at: https://www.president.gov.ua/documents/2032020-33861 (Accessed 20 Feb 2021).
4. President of Ukraine (2016), Decree "On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Text (Accessed 20 Feb 2021).
5. President of Ukraine (2016), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of May 20, 2016 №240 / 2016 "On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine"", available at: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137 (Accessed 20 Feb 2021).
6. Popova, T.V. and Lipkan, V.A. (2016), Stratehichni komunikatsii [Strategic communications], FOP O.S. Lipkan, Kyiv, Ukraine.
7. Izhutova, I.V. (2019), Porivnial'na kharakterystyka terminiv i vyznachen' u sferistratehichnykh komunikatsij za standartamy NATO: hlosarij [Comparative characteristics of terms and definitions in the field of strategic communications according to NATO standards: glossary], NUOU im. Ivana Cherniakhovs'koho, Kyiv, Ukraine.
8. Izhutova, I. Sal'nikova, O. and Shypovs'kyj, V. (2020), Terminolohichnyj dovidnyk NATO zi stratehichnykh komunikatsij [NATO Strategic Communications Terminology Handbook], NUOU imeni Ivana Cherniakhovs'koho, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2021, стор. 67 - 71

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 694

Відомості про авторів

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of Educational and research center of strategic communications in the sphere of security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0805-4092


І. В. Іжутова

начальник кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

I. Izhutova

Chief of the Department of Training Section of the educational and research center of strategic communications in the sphere of security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2614-7014

Як цитувати статтю

Кушнір В. О., Іжутова І. В. Характеристика (джерел) понятійно-категоріального апарату стратегічних комунікацій у сфері оборони: лінгвістичний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 67–71. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.67

Kushnir, V. and Izhutova, I. (2021), “Characteristics of terms and definitions of strategic communications in defence: linguistic aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 67–71. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.