EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОМУ ВИМІРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Д. В. Бізонич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.72

УДК: 351:332.8:621.311

Д. В. Бізонич

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОМУ ВИМІРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті висвітлено існуючу ситуацію у сфері енергоефективності та енергозбереження у регіональному вимірі сучасної України загалом, і у галузі житлово-комунального господарства зокрема, та пошук оптимальних шляхів їх покращення. Визначено змістове наповнення понять "енергоефективність" та "енергозбереження" у контексті регіонально-галузевого виміру сучасної України. Здійснено аналіз Енергетичної стратегії України на період до 2035 року з позиції забезпечення реалізації державно-регіональної політики у сфері енергоефективності та енергозбереження у сучасній Україні. Визначено головні чинники, що негативно впливають на енергоефективність української економіки та чинники активізації енергозбереження і підвищення енергоефективності у сучасній Україні. Визначено актуальні регіональні інтереси (пріоритети) сучасної України у сфері енергоефективності та енергозбереження. Розглянуто світовий досвід використання механізмів інформаційного забезпечення політики енергоефективності та енергозбереження. Охарактеризовано галузь житлово-комунального господарства з позиції енергоефективності та енергозбереження. Визначено основні стратегічні пріоритети, що спрямовані на досягнення мети енергоефективності та енергозбереження у галузі житлово-комунального господарства сучасної України. Запропоновано шляхи покращення існуючої ситуації у сфері енергоефективності та енергозбереження у регіональному вимірі сучасної України загалом, і у галузі житлово-комунального господарства зокрема. Визначено перспективні шляхи подальших наукових досліджень щодо підвищення показників енергоефективності та енергозбереження у галузі житлово-комунального господарства на регіональному рівні.

Ключові слова: державне регулювання; державне управління; енергетична стратегія; енергоефективність; енергозбереження; житлово-комунальне господарство; механізми інформаційного забезпечення політики енергоефективності та енергозбереження; регіональна політика.

Література

1. Антонова Л.В., Антонов А.В., Орленко Я.Ю., Плеханова О.П. Удосконалення інструментарію підтримки інноваційних енергозберігаючих технологій у сфері житлово-комунального господарства України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. — URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1466 DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.5
2. Енергоефективність у регіональному вимірі. Проблеми та перспективи. Аналітична доповідь. А.І. Шевцов (заг. ред.), В.О. Бараннік, М.Г. Земляний, Т.В. Ряузова. Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську. Дніпропетровськ. 2014. С. 78.
3. Купчак В.Р. Стратегічне управління енергозбереженням в соціально-економічних системах регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук: спец. 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка". Одеса: Одеська нац. акад. харчов. технол. 2016. 40 с.
4. Ковалко М.П., Карп І.М. Проблеми енергозбереження в Україні. Экотехнологии и ресурсосбережение в Украине. 1995. № 6. С. 3—8.
5. Ковалко М.П., Денисюк С.П. Енергозбереження — пріоритетний напрям державної політики України. К. 1998. 506 с.
6. Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2008 році. С.Ф. Єрмілов, В.М. Геєць, Ю.П. Ященко, В.В. Григоровський, В.Е. Лір та ін. К. НАЕР. 2009. 93 с.
7. Литвак В.В. Региональный вектор энергосбережения. В.В. Литвак, В.А. Силич, М.И. Яворский. Томск: STT. 1999. 320 с.
8. Онищук Г.И. Концессия как механизм инвестирования ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве регионов Украины. Г.И. Онищук, Н.Н. Потапова. Коммунальное хозяйство городов: Научно-техн. сб. Серия: экономические науки. К.: Техника. 2007. Вып.77. С. 3—11.
9. Комеліна О.В., Максименко О.С., Сучасні фактори формування регіональної політики енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України. Економіка і організація управління. № 1 (17) — 2 (18). 2014. С. 128—137.
10. Закон України "Про енергозбереження" від 01 липня 1994 р. № 74/94-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua (Дата звернення: 01.02.2021 р.).
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентноспроможність". URL: https://zakon.rada.gov.ua (Дата звернення: 30.01.2021 р.).
12. Дзяна Г.О. Удосконалення механізмів реалізації державної політики у сфері енергозбереження України (соціально-екологічний аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кан. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 "Механізми державного управління". Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. 2008. 23 с.
13. Дячук О. Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року. О. Дячук, М. Чепелєв, Р. Подолець та ін. К: Вид-во ТОВ "АРТ КНИГА". 2017. 88 с.
14. Нова енергетична стратегія України: замість цифр — орієнтири. URL: http://www.dw.com (Дата звернення: 31.01.2021 р.).
15. Вознюк М.А. Проблемні аспекти управління процесами енергозбереження на регіональному рівні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2013. Вип. 1. С. 175—182.
16. Цапко-Піддубна О.І. Механізми досягнення енергоефективності економіки країн Центральної та Східної Європи в умовах європейської інтеграції: дис. на здобуття наук. ступеня кан. екон. наук: спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини". Львів: Львів. нац. унів. ім. І. Фанка. 2015. 199 с.
17. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти: колективна монографія. Кол. авторів; за заг. ред. П.М. Макаренка, О.В. Калініченка, В.І. Аранчій. Полтава: ПП "Астрая". 2019. 603 с.
18. Енергоефективність регіонів України: проблеми оцінки та наявний стан. URL: http://www.niss.gov.ua (Дата звернення: 02.02.2021 р.).

D. Bizonych

ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY SAVING IN THE REGIONAL-INDUSTRIAL DIMENSION OF MODERN UKRAINE

Summary

The article highlights the current situation in the field of energy efficiency and energy saving in the regional dimension of modern Ukraine in general, and in the field of housing and communal services in particular, and the search for optimal ways to improve them. The need to update the processes of energy efficiency and energy saving at the regional level and in the field of housing and communal services is substantiated. The content of the concepts of "energy efficiency" and "energy saving" in the context of the regional-sectoral dimension of modern Ukraine is determined. An analysis of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 from the standpoint of ensuring the implementation of state and regional policy in the field of energy efficiency and energy conservation in modern Ukraine. The current situation in the field of energy efficiency and energy saving at the state and regional levels is described. The main factors that negatively affect the energy efficiency of the Ukrainian economy and the factors of intensification of energy saving and energy efficiency in modern Ukraine are identified. The current regional interests (priorities) of modern Ukraine in the field of energy efficiency and energy saving are identified. The world experience of using the mechanisms of information support of energy efficiency and energy saving policy is considered. The branch of housing and communal services from the standpoint of energy efficiency and energy saving is characterized. The main strategic priorities aimed at achieving the goal of energy efficiency and energy saving in the field of housing and communal services of modern Ukraine are identified. Ways to improve the current situation in the field of energy efficiency and energy saving in the regional dimension of modern Ukraine in general, and in the field of housing and communal services in particular are proposed. Promising ways of further research to improve energy efficiency and energy saving in the field of housing and communal services at the regional level are identified. The article formulates and solves a topical scientific problem in the field of public administration, which is to highlight the current situation in the field of energy efficiency and energy saving in the regional dimension of modern Ukraine in general, and in housing and communal services in particular, and find optimal ways to improve them.

Keywords: state regulation; public administration; energy strategy; energy efficiency; energy saving; housing and communal services; mechanisms of information support of energy efficiency and energy saving policy; regional policy.

References

1. Antonova, L. V. Antonov, A. V. Orlenko, Y. Y. and Plekhanova, O. (2018), "Improvement tools to support innovative energy saving technology in housing and communal services of Ukraine", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1466 (Accessed 01 Feb 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.5
2. Shevtsov, A.I. Barannik, V.O. Zemlianyj, M.H. and Riauzova, T.V. (2014), Enerhoefektyvnist' u rehional'nomu vymiri. Problemy ta perspektyvy. Analitychna dopovid' [Energy efficiency in the regional dimension. Problems and prospects. Analytical report], Dnipropetrovsk, Ukraine.
3. Kupchak, V.R. (2016), "Strategic energy management in the socio-economic systems of the region", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine.
4. Kovalko, M.P. and Karp, I.M. (1995), "Problems of energy saving in Ukraine", Jekotehnologii i resursosberezhenie v Ukraine, vol. 6, pp. 3—8.
5. Kovalko, M.P. and Denysiuk, S.P. (1998), Enerhozberezhennia — priorytetnyj napriam derzhavnoi polityky Ukrainy [Energy saving is a priority of Ukraine's state policy], Kyiv, Ukraine.
6. Yermilov, S.F. Heiets', V.M. Yaschenko, Yu.P. Hryhorovs'kyj, V.V. and Lir V.E. (2008), Enerhoefektyvnist' iak resurs innovatsijnoho rozvytku: Natsional'na dopovid' pro stan ta perspektyvy realizatsii derzhavnoi polityky enerhoefektyvnosti u 2008 rotsi [Energy efficiency as a resource for innovative development: National report on the state and prospects of implementation of state energy efficiency policy in 2008], NAER, Kyiv, Ukraine.
7. Litvak, V.V., Silich, V.A. and Javorskij, M.I. (1999), "Regional'nyj vektor jenergosberezhenija" [Regional vector of energy saving], STT, Tomsk, Russia.
8. Onishhuk, G.I. and Potapova, N.N. (2007), "Concession as a mechanism for investing resource conservation in the housing and communal services of the regions of Ukraine", Kommunal'noe hozjajstvo gorodov: Nauchno-tehnicheskij sbornik. Serija: jekonomicheskie nauki, Vol. 77, pp. 3—11.
9. Komelina, O.V. and Maksymenko, O.S. (2014), "Modern factors of formation of regional energy saving policy in housing and communal services of Ukraine", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 1 (17) — 2 (18), pp. 128—137.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (1994), Law of Ukraine "On Energy Saving", available at: http: //zakon.rada.gov.ua (Accessed: 01 February 2021).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order "On approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035" Security, energy efficiency, competitivenes", available at: //zakon.rada.gov.ua (Accessed: 30 January 2021).
12. Dziana, H.O. (2008), "Improving the mechanisms for implementing the state policy in the field of energy saving in Ukraine (socio-environmental aspect)", Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, LRIDU NADU under the President of Ukraine, Lviv, Ukraine.
13. Diachuk, O. Chepeliev, M. and Podolets', R. (2017), Perekhid Ukrainy na vidnovliuvanu enerhetyku do 2050 roku [Ukraine's transition to visible energy by 2050], Published by ART KNIGA LLC, Kyiv, Ukraine.
14. Hryshko, L. (2017), "Ukraine's new energy strategy: benchmarks instead of numbers", available at: https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8/a-37210271 (Accessed: 31 January 2021).
15. Vozniuk M.A. (2013), "Problematic aspects of energy saving process management at the regional level", Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky, Vol. 1, pp. 175—182.
16. Tsapko-Piddubna, O.I. (2015), "Mechanisms for achieving energy efficiency of the economy of Central and Eastern Europe in the context of European integration", Ph.D. Thesis, Economy, I. Fank Lviv National University, Lviv, Ukraine.
17. Makarenko, M.P. Kalinichenka, O.V. and Aranchij, V.I. (2019), Enerhoefektyvnist' ta enerhozberezhennia: ekonomichnyj, tekhniko-tekhnolohichnyj ta ekolohichnyj aspekty: kolektyvna monohrafiia [Energy efficiency and energy saving: economic, technical-technological and ecological aspects: collective monograph], PE "Astraya", Poltava, Ukraine.
18. NISS (2017), "Energy efficiency of the regions of Ukraine: problems of assessment and current status", available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-08/energoefekt-5cecc.pdf (Accessed: 02 February 2021).

№ 5 2021, стор. 72 - 79

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 695

Відомості про авторів

Д. В. Бізонич

к. т. н., директор, ТОВ"Еталонтехсервіс" м. Харків, Україна

D. Bizonych

PhD in Technical Sciences, Director of "Etalontechservice" LLC, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0155-7615

Як цитувати статтю

Бізонич Д. В. Енергоефективність та енергозбереження у регіонально-галузевому вимірі сучасної України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 72–79. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.72

Bizonych, D. (2021), “Energy efficiency and energy saving in the regional-industrial dimension of modern Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 72–79. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.