EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
А. В. Клименко, З. В. Гбур

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.80

УДК: 35.07

А. В. Клименко, З. В. Гбур

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджується особливості інформаційного забезпечення органів публічної влади для підвищення ефективності державної діяльності як один із важливих системних елементів у структурі функціонування країни в сучасних умовах. Проаналізовано питання теоретичного обгрунтування з метою реалізації інформаційного забезпечення органів публічної влади. Досліджено головні завдання інформаційного забезпечення органів публічної влади. Досліджено значимість організації інформаційного забезпечення органів публічної влади в асекурації державного апарату управління інформацією для прийняття та вирішення державних, місцевих та районних поточних питань. Дослідження проводилось із використанням традиційних методів збору та аналізу інформація (аналіз змісту, бібліосемантичний, системний підхід.
У статті розглядаються питання інформаційного забезпечення органів публічної влади. Аналізуються правовий і інформаційний аспекти позначеної проблематики та визначаються шляхи поліпшення чинного законодавства у сфері інформаційного забезпечення органів публічної влади. Досліджується система інформаційного забезпечення функціонування органів публічного адміністрування, а також важливість інформаційного забезпечення в діяльності цього інституту, оскільки інформаційне забезпечення являється резервом для залучення широких верств населення до вирішення питань місцевого значення. Розглянуто окремі нові виклики стосовно організації інформаційного забезпечення органів публічної влади та його технічного забезпечення. Розкрито ряд вигод від реалізації ефективного процесу застосування інформаційного забезпечення державного управління для забезпечення підвищення ефективності діяльності органів публічної влади України. Проаналізовано роботу державних органів публічної влади України стосовно інформаційного забезпечення зв'язків із громадськістю та визначено проблеми розвитку електронного урядування. Запропоновано створення "Відділу інформаційного забезпечення самоврядування" як сучасного підрозділу задля покращення процесу прийняття управлінських рішень, що надасть можливість накопичувати, обробляти, аналізувати, та як результат, отримувати очікуваний ефект у вигляді виважених управлінських рішень органами публічної влади України.

Ключові слова: інформаційне забезпечення; органи публічної влади; державне управління; інформаційне середовище; електронне урядування.

Література

1. Кравець В.І., Слісаренко Т.В. (2017). Використання інформаційних технологій для підвищення ефективності управління підприємством. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород: Гельветика. 13. 1. С. 136—140.
2. Блинова А. (2018). Понятие и содержание информационного обеспечения органов публичной администрации. Международный научно-практический правовой журнал. LEGEA SI VIATA. 12/2 (324). URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/17-21_6.pdf (дата звернення 08.11.2020).
3. Годин В.В., Корнеев И. К. (2001) Информационное обеспечение управленческой деятельности: учебник. Москва: Мастерство; Высшая школа, 240 с.
4. Информационные технологии управления: учеб. пособие для вузов (2003). под ред. проф. Г.А. Титоренко. 2 изд. доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА. 439 с.
5. Черноіваненко А.В., Галунько В.В. Інформаційне забезпечення підготовки прийняття та реалізації управлінських рішень: теоретичний підхід до визначення поняття. Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи: зб. тез IV студентської наук.-практ. конф., 23 квіт. 2009 р., м. Харків. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2009-1/doc/35.pdf (дата звернення 08.11.2020).
6. Макушев П. (2013). Персональні дані як елемент системи інформаційного забезпечення державної виконавчої служби України. Форум права. 2. С. 333—339.
7. Балабанова Л.В., Алачева Т.И. (2003). Информационное обеспечение обоснование управленческих решений в условиях маркетинговой ориентации предприятия: монография. Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского. 143 с.
8. Петренко С.М. (2007). Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем: монографія. Донецьк: ДонНУЕТ. 290 с.
9. Набока Л.В., Нікітенко О.Є. (2019). Сутність інформаційного забезпечення діяльності органів публічної влади в умовах розвитку інформаційного суспільства. Регіональне управління та місцеве самоврядування. Актуальні проблеми державного управління. 1 (55). С. 118—125.
10. Коваль Р.А. (2016). Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади в умовах глобалізації на регіональному рівні. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 1. С. 103—111.
11. Цимбалюк В.С., Гавловський В.Д., Гриценко В.В. та ін. (2004). Основи інформаційного права України: навч. посіб. Київ: Знання. 274 с.
12. Галаган Л.М. (2014). Специфіка інформаційного забезпечення органів державної влади в Україні контексті впровадження електронного урядування. Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: міжнар. наук. конф. 2014. № 1. URL: http://conference. nbuv.gov.ua/report/view/id/298 (дата звернення 08.11.2020).
13. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (дата звернення 08.11.2020).
14. Вступ до аналізу державної політики: навч. посіб. (2001). [В. Романов, О. Рудік, Т. Брус]. Київ: Основи. 238 с.
15. Клименко І.В. Технології електронного урядування: навчальний посібник (2006). Київ: Вид-во ДУС. 225 с.
16. Дурман М.О., Тохтарова І.М. Відкриті дані як інструмент інформаційного забезпечення прозорості публічної влади. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. / Херсон. нац. техн. ун-т. 2017. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ttpdu_2017_1_15.pdf (дата звернення 08.11.2020).
17. Про схвалення концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.17 р. № 649 // Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/649-2017-р (дата звернення 08.11.2020).
18. Лазарева К.В. (2020). Інформаційне забезпечення діяльності органів публічної влади. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам'яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 28 лютого — 2 березня 2020 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. С. 213—216.
19. Кулешов С.Г. Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної влади. URL: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Rksu/v_10/.../rksu_2005_10_23.PDF (дата звернення 08.11.2020).
20. Петрова І.О. (2011). Інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування в сучасній Україні. Наукові праці. 134. 147. С. 45—48.

A. Klymenko, Z. Hbur

INFORMATION SUPPORT OF PUBLIC AUTHORITIES OF UKRAINE

Summary

The article examines the features of information support of public authorities to increase the state activity efficiency as one of the important systemic elements in the structure of the country in modern conditions. The issues of theoretical substantiation for the purpose of realization of information support of public authorities should be analysed and the main tasks of information support of public authorities need investigation.
The importance of the organization of information support of public authorities in the insurance of the state apparatus of information management for the adoption and resolution of state, local and district current issues is studied.
The research, conducted using traditional methods of collecting and analyzing information (content analysis, bibliosemantic, systematic approach). Information support issues of public authorities are considered. The legal and informational aspects of the mentioned issues need to be analysed, and the ways of improving the current legislation in the field of information support of public authorities determined. The system of information support for the functioning of public administration should also be studied as well as the importance of information support in the activities of this institute, as information support is a reserve for involving large sections of the population in solving local issues. Some new challenges concerning the organization of information support of public authorities and its technical support are considered.
A number of benefits from the implementation of an effective process of applying information support of public administration to ensure the efficiency of public authorities of Ukraine are revealed. The work of state bodies of public power of Ukraine in relation to information support of public relations are analyzed and the problems of e-government development are determined. It is therefore proposed, to create a "Department of Self-Government Information Support" as a modern unit to improve the management decision-making process, which will allow an accumulated process of analyzis, and as a result, get the desired effect in the form of balanced management conclusions, by the public authorities of Ukraine.

Keywords: Information support; public authorities; public administration; information environment; e-government.

References

1. Kravets, V.I. and Slisarenko, T.V. (2017), "The use of information technology to improve the efficiency of enterprise management", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu : Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 13. 1, pp. 136—140.
2. Blinova, A. (2018), "The concept and content of information support of public administration", Mizhnarodnyi naukovo-praktychnyi pravovyi zhurnal, LEGEA AND VIAТA, [Online], vol. 12/2 (324), available at: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/17-21_6.pdf (Accessed 08 November 2020).
3. Godin, V.V. and Korneev, I.K. (2001), Informatsiine zabezpechennia upravlinskoi diialnosti [Information support of management], Mastery; Higher school, Moscow, Russia.
4. Titorenko, G.A. (2003), Informatsiini tekhnolohii upravlinnia [Information technologies of management], UNITI-DANA, Moscow, Russia.
5. Chernoivanenko, A.V. and Galunko, V.V. (2009), "Information support for the preparation and implementation of management decisions: a theoretical approach to defining the concept", Aktualni problemy rozvytku upravlinskykh system: dosvid, tendentsii, perspektyvy : zb. tez IV studentskoi nauk.-prakt. konf. [Actual problems of development of management systems: experience, tendencies, prospects: coll. thesis IV student scientific practice. conf.], HarRI NAPA Publishing House "Master", Kharkiv, Ukraine, April 23, [Online], available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2009-1/doc/35.pdf (Accessed 08 November 2020).
6. Makushev, P. (2013), "Personal data as an element of the information system of the state executive service of Ukraine", Forum prava, vol. 2, pp. 333—339.
7. Balabanova, L.V. and Alacheva, T.I. (2003), Informatsiine zabezpechennia obhruntuvannia upravlinskykh rishen v umovakh marketynhovoi oriientatsii pidpryiemstva [Information support for the justification of management decisions in terms of marketing orientation of the enterprise], DonDUET them. M. Tugan-Baranovsky, Donetsk, Ukraine.
8. Petrenko, S.M. (2007), Informatsiine zabezpechennia vnutrishnoho kontroliu hospodarskykh system [Information support of internal control of economic systems], DonNUET, Donetsk, Ukraine.
9. Naboka, L.V. and Nikitenko, O.E. (2019), "The essence of information support of public authorities in the development of the information society", Rehionalne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 1 (55), pp. 118—125.
10. Koval, R.A. (2016), "Information support of public authorities in the context of globalization at the regional level", Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 1, pp. 103—111.
11. Tsymbalyuk, V.S. Gavlovsky, V.D. and Gritsenko, V.V. (2004), Osnovy informatsiinoho prava Ukrainy [Fundamentals of information law of Ukraine], Znannia, Kyiv, Ukraine.
12. Galagan, L.M. (2014), "Specifics of information support of public authorities in Ukraine in the context of the introduction of e-government", Mistse i rol bibliotek u formuvanni natsionalnoho informatsiinoho prostoru: mizhnar. nauk. konf. [The place and role of libraries in the formation of the national information space: int. Science. conf.], [Online], vol. 1, available at: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/298 (Accessed 08 November 2020).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "On access to public information", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (Accessed 08 November 2020).
14. Romanov, В. Rudik, O. and Bruce, T. (2001), Vstup do analizu derzhavnoi polityky [Introduction to the analysis of public policy], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
15. Klimenko, I.V. and Linyov, K.O. (2006), Tekhnolohii elektronnoho uriaduvannia [Technologies of electronic government], DUS Publishing House,. Kyiv, Ukraine.
16. Durman, M.O. and Tokhtarova, I.M. (2017), "Open data as a tool for information transparency of public authorities", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia : elektr. nauk. fakh. vyd. Kherson. nat. tech. un-t., [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ttpdu_2017_1_15.pdf (Accessed 08 November 2020).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order "On approval of the concept of e-government development in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/649-2017-r (Accessed 08 November 2020).
18. Lazareva, K.V. (2020), "Information support of public authorities", Pravovi zasady orhanizatsii ta zdiisnennia publichnoi vlady. Zbirnyk tez III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii, prysviachenoi svitlii pamiati doktora yurydychnykh nauk, profesora, akademika-zasnovnyka NAPrNU, pershoho Holovy Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Leonida Petrovycha Yuzkova [Legal principles of organization and exercise of public power. Collection of abstracts of the III International scientific-practical Internet conference dedicated to the bright memory of Doctor of Law, Professor, Academician-Founder of NAPRNU, First Chairman of the Constitutional Court of Ukraine Leonid Yuzkov], Leonid Yuzkov Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsky, Ukraine, pp. 213—216.
19. Kuleshov, S.G. (2005), "Documentary resources for information support of management decisions in the local government", [Online], available at: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Rksu/v_10/.../rksu_2005_10_23.PDF (Accessed 08 November 2020).
20. Petrova, I.O. (2011), "Information support of local governments in modern Ukraine", Naukovi pratsi, vol. 134. 147, pp. 45—48.

№ 5 2021, стор. 80 - 87

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 2403

Відомості про авторів

А. В. Клименко

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

A. Klymenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3401-1117


З. В. Гбур

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4536-2438

Як цитувати статтю

Клименко А. В., Гбур З. В. Інформаційне забезпечення органів публічної влади України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 80–87. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.80

Klymenko, A. and Hbur, Z. (2021), “Information support of public authorities of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 80–87. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.