EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА ТА РОЛЬ І МІСЦЕ КЕРІВНИКА В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Р. П. Кіращук, О. І. Пархоменко-Куцевіл

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.88

УДК: 331.103.1:614.253.6

Р. П. Кіращук, О. І. Пархоменко-Куцевіл

СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА ТА РОЛЬ І МІСЦЕ КЕРІВНИКА В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Анотація

Статтю присвячено питанню ролі та місця керівника в управлінні закладом охорони здоров'я. Нині медичні установи стають об'єктами підвищеної уваги, а головним пріоритетом є збереження та укріплення здоров'я населення. Здоров'я населення є найвищою цінністю та необхідним компонентом розвитку та соціально-економічного зростання держави. Система охорони здоров'я — це наскрізна галузь суспільної сфери, що поєднує в собі збереження здоров'я нації і забезпечення розвитку медичних установ. У статті охарактеризовано основні найбільш розповсюджені типи керівництва в медичних установах. Виявлено, що в керівниках закладів охорони здоров'я все більше цінуються компетенція, професійні навички та готовність до інновацій. З метою підвищення якості медичного обслуговування закладів охорони здоров'я потрібні керівники-лідери. Медичні працівники не тільки приймають основні рішення, що стосуються лікування пацієнтів та якості й ефективності медичної допомоги, а й наділені професійними знаннями, що необхідні для прийняття стратегічних рішень щодо розвитку моделей медичного обслуговування у довгостроковій перспективі. Висвітлено основні проблеми розвитку медичних працівників як ефективних керівників.
Розуміння даних проблем часто дозволяє розробити план дій, що буде застосовуватись в умовах різних систем охорони здоров'я та дозволить задіяти медичний персонал в управлінні установами охорони здоров'я. Визначено, що керівник закладу охорони здоров'я це фахівець-професіонал, що володіє навичками раціонального використання наявних ресурсів, технології управління персоналом та структурними підрозділами з урахуванням стратегії медичного закладу й корпоративних стандартів ефективності.

Ключові слова: керівник закладу охорони здоров'я; стиль керівництва; компетентність; управління; соціально-психологічний клімат.

Література

1. Білинська М.М., Радиш Я.Ф. Державне управління охороною здоров'я в Україні: генеза і перспективи розвитку. Київ: НАДУ, 2013. 424 с.
2. Канюка Г.С. Психологічні основи успішності професіональної діяльності керівників закладів охорони здоров'я: автореф. дис. … канд. псих. наук: 19.00.05. Київ, 2002. 25 с.
3. Ковалів М.В. Основи управління в органах внутрішніх справ України. Львів: Львівський державний ун-т внутр. справ, 2010. 340 с.
4. Лехан В.М., Крячкова Л.В., Борвінко Е.В. Яким повинен бути сучасний управлінець у сфері охорони здоров'я. Україна. Здоров'я нації. 2016. № 4 (1). С.139—145.
5. Панчишин Н.Я., Смірнова Н.Я. Оцінка ефективності управління в системі охорони здоров'я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2012. № 3 (53). С. 57—59.
6. Погоріляк P.Ю., Гульчій О.П. Вивчення проблеми підготовки сучасних керівних кадрів охорони здоров'я в Україні. Україна. Здоров'я нації. 2015. № 4 (36). С. 76—78.
7. Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я. Роль керівників охорони здоров'я в її реформуванні. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2013. № 3. С. 26—28.
8. Степурко Т. Компетенції адміністраторів в охороні здоров'я: реалії та перспективи. Аналітична записка HC3/2013. Київ: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2013. 12 с.
9. Stephen M. An empirical assessment of high-performing medical groups: Results from a national study. Medical Care Research and Review. 2005. vol. 62 (4). pр. 407—412.
10. Lawrence Casalino. External incentives, information technology, and organized processes to improve health care quality for patients with chronic diseases. Journal of the American Medical Association. 2003. vol. 289. pp. 434—441.
11. Louise F. and Ewan F. Managing Change and Role Enactment in the Professionalised Organisation. National Co-ordinating Centre for NHS Service Delivery and Organisation. 2006. URL: http://docplayer.net/176216242-Managing-change-and-role-enactment-in-the-professionalised-organisation.html (дата звернення: 12.12.2020).
12. Reena A. Engagement in Clinical Leadership. Academy of Royal Medical Colleges and NHS Institute. 2007. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5740989/ (дата звернення: 12.12.2020).

R. Kirashchuk, O. Parkhomenko-Kutsevil

LEADERSHIP STYLES AND THE ROLE AND PLACE OF THE MANAGER IN THE MANAGEMENT OF THE HEALTHCARE INSTITUTION

Summary

The article focuses on the role and place of the head in the management of the health care institution. At present, medical institutions are becoming the object of increased attention, and the main priority is to preserve and strengthen the health of the population. Population health is the highest value and a necessary component of the development and socio-economic growth of the state. The health care system is a cross-cutting sector of the public sphere that combines maintaining the health of the nation and ensuring the development of medical institutions. We apply general scientific, philosophical and special scientific methods in the methodological component of research (systemic and institutional methods, synergetics, social dialectics, comparative analysis and synthesis, identification, etc.). We apply general scientific, philosophical and special scientific methods in the methodological component of research (systemic and institutional methods, synergetics, social dialectics, comparative analysis and synthesis, identification, etc.).
The main most common types of leadership in medical institutions are described. Competence. Professional skills and a willingness to innovate have been increasingly valued by healthcare managers. Leaders are needed to improve the quality of health care. Healthcare professionals not only make key decisions regarding patient care and the quality and effectiveness of health care, but are also endowed with the professional knowledge needed to make strategic decisions about the development of health care models in the long run. The main problems of development of medical workers as effective leaders are highlighted.
Understanding these issues often allows you to develop an action plan that will be applied to different health care systems and will involve medical staff in the management of health care facilities. It is determined that the head of the health care institution is a professional with skills of rational use of available resources, technology of personnel management and structural units, taking into account the strategy of the medical institution and corporate efficiency standards.

Keywords: head of health care institution; leadership style; competence; management; socio-psychological climate.

References

1. Bilinska, M. M. and Radish, Ya. F. (2013), Derzhavne upravlinnya ohoronoyu zdorov'ya v Ukrayini: geneza i perspektivi rozvitku [Public administration of health care in Ukraine: genesis and prospects of development], NADU, Kyiv, Ukraine.
2. Kanyuka, G. S. (2002), "Psychological bases of success in professional activity of Heads of health institutions", Ph.D. Thesis, Social psychology, G. S. Kostiuk Institute of Psychology, Kyiv, Ukraine.
3. Kovaliv, M. V. (2010), Osnovi upravlinnya v organah vnutrishnih sprav Ukrayini [Fundamentals of management in the internal affairs of Ukraine], Lvivskij derzhavnij un-t vnutr. sprav, Lviv, Ukraine.
4. Lehan, V.M. Kryachkova, L.V. and Borvinko, E.V. (2016), "What a modern healthcare manager should look like", Ukrayina. Zdorov'ya naciyi, vol. 4 (1), pp. 139—145.
5. Panchishin, N. Ya. and Smirnova, N. Ya. (2012), "Evaluating of effectiveness of management in the health care system", Visnik socialnoyi gigiyeni ta organizaciyi ohoroni zdorov'ya Ukrayini, vol. 3 (53), pp. 57—59.
6. Pogorilyak, P. Yu. and Gulchij, O.P. (2015), "Study of the problem of training modern health care managers in Ukraine", Ukrayina. Zdorov'ya naciyi, vol. 4 (36), pp. 76—78.
7. Smirnova, V. L. and Panchishin, N. Ya. (2013), "The role of the health leaders in reforming", Visnik socialnoyi gigiyeni ta organizaciyi ohoroni zdorov'ya Ukrayini, vol. 3, pp. 26—28.
8. Stepurko, T. (2013), Kompetenciyi administratoriv v ohoroni zdorov'ya: realiyi ta perspektivi. Analitichna zapiska HC3/2013 [Competences of health administrators: realities and prospects. Analytical note NSH/2013], Institut ekonomichnih doslidzhen ta politichnih konsultacij, Kyiv, Ukraine.
9. Stephen, M. (2005), "An empirical assessment of high-performing medical groups: Results from a national study", Medical Care Research and Review, vol. 62 (4), pр. 407—412.
10. Casalino, L. (2003), "External incentives, information technology, and organized processes to improve health care quality for patients with chronic diseases", Journal of the American Medical Association, vol. 289, pp. 434—441.
11. Louise, F. and Ewan, F. (2006), "Managing Change and Role Enactment in the Professionalised Organisation", National Co-ordinating Centre for NHS Service Delivery and Organisation, [Online], available at: http://docplayer.net/176216242-Managing-change-and-role-enactment-in-the-professionalised-organisation.html (Accessed 12 December 2020).
12. Reena, A. (2008), "Enhancing Engagement in Clinical Leadership", Academy of Royal Medical Colleges and NHS Institute, [Online], available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5740989/ (Accessed 12 December 2020).

№ 5 2021, стор. 88 - 94

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 1374

Відомості про авторів

Р. П. Кіращук

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

R. Kirashchuk

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0802-9225


О. І. Пархоменко-Куцевіл

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Скоровороди

O. Parkhomenko-Kutsevil

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Public Administration and Administration, Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after G. Skorovoroda

ORCID:

0000-0002-0758-346X

Як цитувати статтю

Кіращук Р. П., Пархоменко-Куцевіл О. І. Стилі керівництва та роль і місце керівника в управлінні закладом охорони здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 88–94. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.88

Kirashchuk, R. and Parkhomenko-Kutsevil, O. (2021), “Leadership styles and the role and place of the manager in the management of the healthcare institution”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 88–94. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.