EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
Р. В. Бондаренко, В. М. Михальчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.95

УДК: 659.4:354

Р. В. Бондаренко, В. М. Михальчук

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті систематизовано теоретико-методологічні погляди науковців до розуміння категорії "інформаційна безпека держави" як важливого показника в контексті забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації. Проблеми забезпечення ефективної інформаційної безпеки держави й суспільства, набувають великого значення у вітчизняній національній політиці та державному управлінні. Дослідження механізму розвитку інформаційної безпеки розглядається як важливе завдання захисту інформаційного простору в системі модернізації української державності та визначенні її ролі у світовій спільноті в період трансформації. В статті сформульовано трактування поняття "інформаційна безпека" як стан захищенoгo iнформаційного простору, що здатен забезпечити реалізацію загальнонаціональних інтересів, збереження стійкості держави до екзогенних і ендогенних чинників, що становлять загрозу та пов'язані із активним розвитком цифровізації. Узагальнення наукової бази дозволило виявити три концептуальні підходи до дослідження категорії "інформаційна безпека": 1) складова національної безпеки; 2) захищеність інформаційного простору та державних інтересів від можливих ризиків; 3) загальний показник стану системи захисту, що забезпечує основні критерії безпеки. Розглянуто чинники інформаційної безпеки в контексті розвитку інформаційного простору.
Доведено, що забезпечення інформаційної безпеки України є провідним напрямом державної політики, від якого залежить її національна безпека та соціально-економічний розвиток. Ефективний механізм захисту інформаційної безпеки України полягає в розробці відповідного правового законодавства врегулювання відносин, що виникають в інформаційній сфері та узгоджених діях суб'єктів на всіх рівнях забезпечення інформаційної безпеки України. Проаналізовано актуальні проблеми інформаційної безпеки, що перешкоджають сталому розвитку сфери інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: інформація; інформаційна безпека; національна безпека; система забезпечення інформаційної безпеки; загрози; державне управління.

Література

1. Бодрук О.С. (2001). Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти: монографія. Київ: НІПМБ. 300.
2. Бусел В.Т. (2007). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ: ВТФ "Перун". 1736.
3. Винер Н. (1983). Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. Москва: Наукa. 344.
4. Глушков В.М. (1964). Про кибернетику как наука. Кибернетика, мышление, жизнь. Москва: Мысль. 511.
5. Гончаренко О., Джангужин Р., Лисицин Е. (2003). Громадянський контроль і система національної безпеки. Національна безпека України. № 1. 39—46.
6. Кавун С.В. (2008). Інформаційна безпека: навчальний посібник. Харків: Харківський національний економічний ун-т. 196.
7. Конституція України [Електронний ресурс]: Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/254%D0%BA/96— %D0%B2%D1%80/ ed19960628
8. Кочубей Л.О. (2015). Інформаційна безпека держави: інструменти захисту українського інформаційного поля (на прикладі особливостей інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному Донбасі). Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса. Вип. 3. 220—237.
9. Кравець Є.А. (1992). Інформаційна безпека держави. Київ: Укр. енцикл. 1235.
10. Ніщименко О.А. (2016). Інформаційна безпека України на сучасному етапі розвитку держави і суспільства. Наше право. № 1. 17—23.
11. Про Доктрину інформаційної безпеки України [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 25.02.2017 № 47/2017. Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374
12. Про інформацію [Електронний ресурс]: Закон України № 2657-ХІІ від 02.10.1992. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
13. Про Національну програму інформатизації [Електронний ресурс]: Закон України №74/98-ВР від 04.02.1998. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#Text
14. Цимбалюк В.С., Бабінська А.В. (2014). Правове регулювання інформаційної безпеки в Україні: проблеми теорії та практики. Адміністративне право і процес. № 2 (8). 22—30. URL: http:// http://applaw.net/index.php/journal/issue/view/18/4-8-2014-pdf
15. Шипілова Л.М. (2007). Порівняльний аналіз ключових понять і категорій основ національної безпеки України: автореф. дис. к. політ. н.: 21.01.01. Київ. 20.

R. Bondarenko, V. Mykhalchuk

INFORMATION SECURITY OF THE STATE

Summary

The article systematizes the theoretical and methodological views of scientists to understand the category of "information security of the state" as an important indicator in the national security in a globalization context. Problems of ensuring effective information security of the state and society are of great importance in domestic national policy and public administration. The study of the mechanism of information security development is considered to be a highly important task in protecting the information space in the system of modernization of Ukrainian statehood and determining Ukraines role in the world community in the transformation period. We involve general scientific, philosophical and special scientific methods in the methodological component of the study (systemic and institutional methods, synergetics, social dialectics, comparative analysis and synthesis, identification, etc.). The interpretation of the concept of "information security" is 'formulated' as a state of protected information space that can ensure the realization of national interests, maintaining the state's resilience to exogenous and endogenous factors that pose a threat and are associated with the active development of digitalization. The generalization of the scientific base allows identification of three conceptual approaches to the study of the category "information security": 1) The component of national security; 2) Protection of information space and state interests from possible risks; 3) The general indicator of a condition of system of protection providing the basic criteria of safety.
Factors of information security in the context of information space development are considered. Ensuring information security of Ukraine is the leading direction of state policy, on which its national security and socio-economic development depend. An effective mechanism for protecting the information security of Ukraine is to develop appropriate legal legislation to regulate relations arising in the information sphere and concerted actions of entities at all levels of information security of Ukraine. The current problems of information security that hinder the sustainable development of information and communication technologies need to be analysed as a priority.

Keywords: Information; information security; National security; information security system; threats; public administration.

References

1. Bodruk, O.S. (2001), Struktury voiennoi bezpeky: natsionalnyj ta mizhnarodnyj aspekty: Monohrafiia [The Structure of Military Security and International Aspects: Monograph], NIPMB, Kyiv, Ukraine.
2. Busel, V.T. (2007), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [The Big Explanatory Dictionary of Modern Ukrainian Language], VTF "Perun", Kyiv, Ukraine.
3. Viner, N. (1983), Kibernetika, ili upravlenie i svyaz v zhivotnom i mashine [Cybernetics: or the Control and Communication in the Animal and the Machine], 2nd ed, Nauka, Moscow, Russia.
4. Glushkov, V.M. (1964), Pro kibernetiku kak nauka. Kibernetika, myishlenie, zhizn [About Cybernetics as a Science. Cybernetics, Thinking, Life], Myisl, Moscow, Russia.
5. Honcharenko, O. Dzhanhuzhyn, R. and Lysytsyn, E. (2003), "Civil control and the National security system", Natsionalna bezpeka Ukrainy, vol. 1, pp. 39—46.
6. Kavun, S.V. (2008), Informatsijna bezpeka [The Information Security], Kharkivskyj natsionalnyj ekonomichnyj un-t, Kharkiv, Ukraine.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 4 November 2020).
8. Kochubei, L.O. (2015), "Information security of state: defenses Ukrainian information field (for example, features information and communication technologies in modern Donbass)", Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen imeni I. F. Kurasa, vol. 3, pp. 220—237.
9. Kravets, Ye.A. (1992), Informatsijna bezpeka derzhavy [The State Information Security], Ukr. entsykl., Kyiv, Ukraine.
10. Nischymenko, O.A. (2016), "Information security of Ukraine at the present development of the state and society", Nashe pravo, vol. 1, pp. 17—23.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), "The Doctrine of information security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text (Accessed 6 November 2020).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "About information", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (Accessed 4 November 2020).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "About the National Informatization Program", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 5 November 2020).
14. Tsymbaliuk, V.S. and Babinska, A.V. (2014), "Legal regulation of information security in Ukraine: problems of theory and practice", Administratyvne pravo i protses, [Online], vol. 2 (8), available at: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-8-2014/item/284-pravove-rehulyuvannya-informatsiynoyi-bezpeky-v-ukrayiniproblemy-teoriyi-ta-praktyky-tsymbaliuk-v-s-baby (Accessed 5 November 2020).
15. Shypilova, L.M. (2007), "The Comparative Analyses of the Key Concepts and Categories of the Ukraine's National Security Fundamentals", Ph.D. Thesis, Fundamentals of national security (political science), Institute of National Security Problems under National Security and Defense Council of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2021, стор. 95 - 101

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 1399

Відомості про авторів

Р. В. Бондаренко

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

R. Bondarenko

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3581-0401


В. М. Михальчук

д. мед. н., професор, завідувач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національноий університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

V. Mykhalchuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5398-4758

Як цитувати статтю

Бондаренко Р. В., Михальчук В. М. Інформаційна безпека держави. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 95–101. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.95

Bondarenko, R. and Mykhalchuk, V. (2021), “Information security of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 95–101. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.