EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
І. В. Салата, В. В. Горачук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.102

УДК: 351.1

І. В. Салата, В. В. Горачук

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Анотація

Зміна політичної, економічної й соціальної ситуації в Україні суттєво вплинули на вимоги, які ставляться до фахівців усіх галузей, коли дедалі більше цінується компетенція, фаховість, професійна підготовка, сприйнятливість до новацій, творчого пошуку, самовдосконалення та постійного розвитку. Національна система охорони здоров'я знаходиться в стані реформування та створення нової моделі, яка наближена до кращих світових практик та європейських стандартів. Водночас реформування системи охорони здоров'я в Україні неможливе без зміни парадигми медичної освіти, перегляду підходів щодо підготовки кадрових ресурсів, нестача, недостатня кваліфікація та нерівномірний розподіл яких можуть звести нанівець позитивні зрушення у медичній сфері та є загрозою для здоров'я й добробуту нації. Стратегічні підходи до підготовки кадрів вкрай важливі саме в період медичної реформи, оскільки удосконалення системи надання медичних послуг суттєво залежить від людських ресурсів. Практичні аспекти управління та розвитку підготовки кадрів тісно пов'язані зі змінами в моделі фінансування та управління закладами вищої освіти системи охорони здоров'я, відповідності медичних кадрів потребам населення України, покращенням якості та прийнятності послуг, які вони надають. Підготовка професійних, компетентних кадрів якісно нового рівня неможлива без належного організаційно-правового забезпечення, яке в цьому контексті доцільно розглядати як сукупність методів, засобів та нормативних документів, що регулюють й організують розробку, впровадження та функціонування системи підготовки медичних кадрів. Отже, метою дослідження є вивчення організаційних та правових аспектів забезпечення підготовки кадрів у сфері охорони здоров'я в Україні та визначення проблематики та перспектив їх вдосконалення в умовах реформування.

Ключові слова: система охорони здоров'я; підготовка медичних кадрів; освіта; організаційно-правові аспекти.

Література

1. Радиш Я.Ф., Поживілова О.В., Васюк Н.О. (2012). Кадрове забезпечення охорони здоров'я України: сутність понять. Економіка та держава. 1. 97—101.
2. Лінчевський О.В., Черненко В.М., П'ятницький Ю.С., Булах І.Є. (2017). Шляхи реформування системи вищої медичної освіти в Україні в сучасних умовах. Медична освіта. 3. 6—9. DOI 10.11603/me.2414-5998.2017.3.7753
3. Беззуб І. (2017). Сучасний стан та перспективи розвитку медичної освіти в Україні. Громадська думка про правотворення Центр досліжень соціальних комунікацій НБУВ. 8 (133). 12—21.
4. Кадрові ресурси системи охорони здоров'я в Україні. Ситуаційний аналіз. Д. Богдан, А. Бойко, А. Василькова та ін. (2019). Проект USAID "Підтримка реформи охорони здоров'я". Київ. 133.
5. Балуєва О.В. (2015). Пріоритетні напрями розвитку і удосконалення медичної освіти. Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров'я: матер. наук.-практ. конф. Київ, 22 квітня 2015 р. 7—10.
6. Савіна Т.В. Нормативно-правове регулювання кадрової політики системи охорони здоров'я в Україні. Державне управління: теорія та практика. 2017. 1. 120—128.
7. Human Resources for Health. 2009. URL: https://www.who.int/hrh/tools/planning/en/
8. The world health report 2006 — Working together for health. Geneva, World Health Organization, 2006. URL: http://www.who.int/whr/2006/en/index.html
9. Радиш Я.Ф., Гасюк Л. Соціальні аспекти кадрового забезпечення фізичної культури і спорту в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. Електронне наукове фахове видання URL: http://dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=-1483
10. Global strategy on human resources for health: workforce 2030. World Health Organization 2016. URL: https://www.who.int/hrh/resources/global_strategy_workforce2030_14_print.pdf?ua=1
11. Медична освіта в Україні. Ukrainian medical council. URL: https://mcu.org.ua/medicinskoe-obrazovanie-v-ukraine?lang=uk
12. Медичні кадри та мережа закладів охорони здоров'я системи МОЗ України за 2018—2019 роки. Міністерство охорони здоров'я України. Державний заклад "Центр медичної статистики МОЗ України". 2019. URL: http://medstat.gov.ua/ukr/MMXIX.html
13. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992, № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
14. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014, № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
15. Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє. Парламентські слухання 22 березня 2017. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Parlamentski_slukhannya/141961.html
16. Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 95-р. від 27 лютого 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2019-%D1%80#Text
17. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: Постанова кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text
18. Criteria for establishment of a new medical school: Guidance for governments, regulators and universities. URL: https://wfme.org/download/new-medical-school/?wpdmdl=825&refresh=5d7123a12999f1567695777
19. Про затвердження Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році: Наказ Міністерства освіти і науки України № 1285 від 11.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19#Text
20. Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я": Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF#Text
21. Міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) — 2019: оцінка експертів. URL: https://moz.gov.ua/article/news/mizhnarodnij-ispit-z-osnov-medicini-ifom---2019-ocinka-ekspertiv
22. Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III—IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина": Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 53 від 31.01.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0244-05#Text
23. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78: Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 березня 2002 р. № 117. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va117282-02
24. Закон України від 06.06.2019 № 2745-VIII "Про фахову передвищу освіту". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19
25. Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2018-%D0%BF#Text

I. Salata, V. Horachuk

TRAINING FOR THE HEALTHCARE SYSTEM: ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS

Summary

Changing the political, economic and social situation in Ukraine have significantly influenced the requirements for professionals in all fields, when competence, professionalism, training, receptivity to innovation, creative search, self-improvement and continuous development are increasingly valued. The national health care system is in the process of reforming and creating a new model that is closer to the best world practices and European standards. At the same time, reforming the health care system in Ukraine is impossible without changing the paradigm of medical education, revising approaches to training human resources, the lack of which, insufficient qualifications and uneven distribution can nullify positive developments in the medical field and are a threat to health and welfare of the nation. This research was conducted using traditional methods of collecting and analyzing information (content analysis, bibliosemantic, systematic approach). Strategic approaches to training are extremely important during the period of health care reform, as the improvement of the health care delivery system depends significantly on human resources. Practical aspects of management and development of training are closely related to changes in the model of financing and management of higher education institutions of the health care system, compliance of medical personnel with the needs of the population of Ukraine, improving the quality and acceptability of services they provide. Training of professional, competent personnel of a qualitatively new level is impossible without proper organizational and legal support, which in this context should be considered as a set of methods, tools and regulations governing and organizing the development, implementation and operation of medical training.
As a result, the purpose of the study is to study the organizational and legal aspects of providing training in the field of health care in Ukraine and to identify issues and prospects for their improvement in the context of reform.

Keywords: health care system; medical training; education; organizational and legal aspects.

References

1. Radysh, Ya. F. Pozhyvilova, O. V. and Vasiuk, N. O. (2012), "Healthcare staffing in Ukraine: the essence of concepts", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 97—101.
2. Linchevskyi, O. V. Chernenko, V. M. Piatnytskyi, Yu. S., Bulakh, I. Ye. (2017), "Ways to reform the system of higher medical education in Ukraine in modern conditions", Medychna osvita, vol. 3, pp. 6—9. DOI 10.11603/me.2414-5998.2017.3.7753
3. Bezzub, I. (2017), "Current state and prospects of medical education development in Ukraine", Hromadska dumka pro pravotvorennia Tsentr doslizhen sotsialnykh komunikatsii NBUV, vol. 8 (133), pp. 12—21.
4. Bogdan, D. Boyko, A. and Vasilkova, A. (2019), Kadrovi resursy systemy okhorony zdorov'ia v Ukraini. Sytuatsijnyj analiz [Human resources of the health care system in Ukraine. Situational analysis], USAID Health Care Reform Support Project, Kyiv, Ukraine.
5. Balueva, O.V. (2015), "Priority directions of development and improvement of medical education", Zavdannia derzhavy u zabezpechenni efektyvnoi kadrovoi polityky systemy okhorony zdorovia. Naykovo-pracrychnai konferentsija [The task of the state in ensuring an effective personnel policy of the health care system. Scientific-practical conference], Kyiv, Ukraine, 22 april, pp. 7—10.
6. Savina, T.V. (2017), "Regulatory regulation of personnel policy of the health care system in Ukraine", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1, pp.120—128.
7. World Health Organization (2009), "Human Resources for Health", available at: https://www.who.int/hrh/tools/planning/en/ (Accessed 14 Dec. 2020).
8. World Health Organization (2006), "The world health report — Working together for health", available at: http://www.who.int/whr/2006/en/index.html (Accessed 14 Dec. 2020).
9. Gasyuk, I. L. (2010), "Social aspects of staffing of physical culture and sports in Ukraine", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=148 (Accessed 14 Dec. 2020).
10. World Health Organization (2016), "Global strategy on human resources for health: workforce 2030", available at: https://www.who.int/hrh/resources/global_strategy_workforce2030_14_print.pdf?ua=1 (Accessed 15 Dec. 2020).
11. Ukrainian medical council (2020), "Medical education in Ukraine", available at: https://mcu.org.ua/medicinskoe-obrazovanie-v-ukraine?lang=uk (Accessed 12 Dec. 2020).
12. Ministry of Health of Ukraine. State Institution "Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine" (2019), "Medical staff and network of health care facilities of the Ministry of Health of Ukraine for 2018-2019", available at: http://medstat.gov.ua/ukr/MMXIX.html (Accessed 14 Dec. 2020).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "Fundamentals of Ukrainian legislation on health care", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (Accessed 12 Dec. 2020).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014) The Law of Ukraine "About higher education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (Accessed 10 Dec. 2020).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Parliamentary hearings "Medical education in Ukraine: a look into the future", available at: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Parlamentski_slukhannya/141961.html (Accessed 12 Dec. 2020).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "On approval of the Strategy for the development of medical education in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2019-%D1%80#Text (Accessed 17 Dec. 2020).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "About the statement of Licensing conditions of carrying out educational activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text (Accessed 17 Dec. 2020).
18. World Federation for Medical Education (2017), "Criteria for establishment of a new medical school: Guidance for governments, regulators and universities,", available at: https://wfme.org/download/new-medical-school/?wpdmdl=825&refresh=5d7123a12999f1567695777 (Accessed 12 Dec. 2020).
19. Ministry of Education and Science of Ukraine (2019), Order "On approval of the Conditions of admission for higher education in 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19#Text (Accessed 17 Dec. 2020).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "About the statement of the Order of realization of the uniform state qualifying examination for applicants of a degree of higher education the master on specialties of knowledge field "22 Health care", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF#Text (Accessed 12 Dec. 2020).
21. Ministry of Healthcare of Ukraine (2019), "International Exam in Fundamentals of Medicine (IFOM)-2019: expert assessment", available at: https://moz.gov.ua/article/news/mizhnarodnij-ispit-z-osnov-medicini-ifom---2019-ocinka-ekspertiv (Accessed 12 Dec. 2020).
22. Ministry of Health of Ukraine (2005), Order "On approval of the Regulations on the organization and procedure for state certification of students studying in higher educational institutions of III—IV levels of accreditation in the field of "Medicine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0244-05#Text (Accessed 16 Dec. 2020).
23. Ministry of Health of Ukraine (2002), Order "On approval of the "Handbook of qualification characteristics of employees' professions. Issue 78", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va117282-02 (Accessed 12 Dec. 2020).
24. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "About professional higher education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19 (Accessed 11 Dec. 2020).
25. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On approval of the Regulations on the system of continuous professional development of healthcare professionals", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2018-%D0%BF#Text (Accessed 10 Dec. 2020).

№ 5 2021, стор. 102 - 109

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 1023

Відомості про авторів

І. В. Салата

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

I. Salata

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8136-7418


В. В. Горачук

д. мед. н., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, учений секретар, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

V. Horachuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor of the Department of Health Management and public administration, Academic Secretary, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6076-8711

Як цитувати статтю

Салата І. В., Горачук В. В. Підготовка кадрів для системи охорони здоров'я: організаційно-правові аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 102–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.102

Salata, I. and Horachuk, V. (2021), “Training for the healthcare system: organizational and legal aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 102–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.